محمد مهدی عباسی

محمد مهدی عباسی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
شغل: دانشجو
استان: زنجان
شهر: آببر
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: