جستجو در پورتال

شرکاء سه گانه

مشاوره/ با سلام . احتراماً پیرو سوال قبلی ، هدف ما این است که بدانیم آیا موجودی اول دوره کالا که براساس آن قرارداد شراکت بسته شده است و در آن زمان انبار گردانی صورت نپذیرفته با وجود خرید و فروش های طی دوره که صورت پذیرفته مطابقت دارد یا خیر . به عبارتی حالا که انبار گردانی انجام شده آیا سرمایه ادعا شده اول دوره صحت دارد یا کمتر یا بیشتر است ؟ مبالغ هم به شرح ذیل است موجودی اول دوره کالا 610644254 خرید اول که مبلغ آن از فروش ( صندوق ) تامین شده 203420697 خرید دوم که مبلغ آن توسط شرکاء به صندوق واریز و خرید شده 119416008 برداشت شرکاء از صندوق 144072933 فروش کالای امانی به دیگران 15327400 فروش کالا 191876833 ارزش موجودی انبار گردانی فعلی 561826431 حالا میخواهیم به این نتیجه برسیم که آیا ارزش موجودی اولیه کتر بوده یا بیشتر . بسیار سپاسگزارم از راهنمایی شما .


 • . به عبارتی حالا که انبار گردانی انجام شده آیا سرمایه ادعا شده اول دوره صحت دارد یا کمتر یا بیشتر است ؟ مبالغ هم به شرح ذیل است موجودی اول دوره کالا 610644254 خرید اول که مبلغ آن از فروش ( صندوق ) تامین شده 203420697 خرید دوم که مبلغ آن توسط شرکاء به صندوق واریز و خرید شده 119416008 برداشت شرکاء از صندوق 144072933 فروش کالای امانی به دیگران 15327400 فروش کالا 191876833 ارزش موجودی انبار گردانی فعلی 561826431 حالا میخواهیم به این نتیجه برسیم که آیا ارزش موجودی اولیه کتر بوده یا بیشتر
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ برای تاسیس یک موسسه خدمات مالی چه چیز هایی لازم است


 • برای تاسیس یک موسسه خدمات مالی چه چیز هایی لازم است ؟ با سلام 1-جرات 2-پول وسرمایه برای 2 سال آتی(حداقل 10م تومان هر شریکوحداقل سه شریک ) 3-رفتن به اداره ثبت شرکتها وطی مراحل انتخاب نام وتعیین شرکاء وتکمیا اظهار نامه واساسنامه 4-درج آگهی روزنامه رسمی مبنی بر تشکیل شرکت 5-شروع کار در پناه حق 13/6/88

قوانین و مقررات/ تعریف شرکت و انواع آن


تعریف شرکت و انواع آن در این کوتاه نوشته ارائه شده است
 • هامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف. شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. شرکت تضامنی : شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود: اگر دارایی ش
 • ده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک است ضامن تشکیل می شود ... شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته. شرکت تعاونی: شرکتی که با هدف های هفتگانه مندرج در قانون بخش تعاونی با قید کلمه تعاونی و تابعیت ایرانی از حداقل هفت عضو تشکیل گردد. (مواد 1 به بعد قانون بخش تعاونی) شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجنا
 • شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند. شرکت تعاونی مصرف: شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود: 1. فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از این که اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده و یا خریده باشند. 2. تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها. عده ای شرکتهای تجارتی را به شرکتهای سرمایه و شرکتهای اشخاص تقسیم نموده اند. در شرکتهای سرمایه، فقط سرمایه مورد توجه است، شخص و سرمایه گذار آنچنان نقشی در
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود


تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود در این کوتاه نوشته ارائه شده است
 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات مذکور در ذیل اقدام نمایند که عبارتند از: 1- تغییر محل شرکت 2- تغییر نام شرکت 3- تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع شرکت 4- نقل و انتقال سهم الشرکه شرکا 5- افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید 6- افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکا جدید 7- کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک 8- کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک 9- تغییر و اصلاح مواد اساسنامه جهت آشنایی با مراحل و شرایط تغییرات فوق الذکر بطور جداگانه هر کدام را شرح می دهی
 • ر صدر صورت جلسه تنظیمی درج شود. د – امضای صورت جلسه توسط کلیه شرکاء اعم از شرکایی که از شرکت خارج می شوند و شرکایی که در شرکت می مانند. هـ - در صورتی که شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند بایستی با تسلیم صورت جلسه جداگانه نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره از بین شرکایی که در شرکت باقی مانده اند اقدام شود. ط – اگر شرکایی باقی مانده نخواهند بجای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند، اعضای جدید انتخاب نمایند، بایستی در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده ن
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ باسلام شهرداری مشهد اقدام به ساخت پروژه های مشارکتی باسرمایه گذاران نموده است بصورتی که زمین وپروانه بعنوان آورده شهرداری وسایر هزینه های ساخت بعنوان آورده سرمایه گذار منظورگردیده. خواهشمند است درخصوص نحوه ثبت آورده وارزش پروژه درپایان هرسال مالی ونحوه ثبت ارزش موجودی پس از پایان پروژه وتعیین سهم الشرکه طرفین به ارزش کارشناسی وهمچنین نحوه ثبت فروش پروژه درجریان وساخته شده راهنمایی بفرمایید.همچنین منابع واستانداردهای مربوطه نیز اعلام گردد.باتشکر


 • ضامنی هستند.این نوع از شراکت تضامنی خاص می باشد ، نظر به موقتی بودن شرکت ، تسهیم سود وزیان آن مشابه وهمانند شرکتهای تضامنی خواهد بود. شرکت عملی را شرکت بازرگانی ویا مشارکت مخاطره ای می نامند. که یک شرکت تضامنی موقتی است ولی اسم ونام ندارد، شرکاء یا اعضاء این شرکت تجاری را شریک مخاطره ای می گویند. آنها توافق می کنند که سرمایه را برای اجرای عملیات یک نوع فعالیت خاص به حساب شرکت واریز نمایند. این سرمایه ممکن است نقدی ویا غیر نقدی باشد، لکن سود وزیان را بطور مساوی و یا به نس
 • دیگر وارد مشارکت مخصوص شود. روشهای حسابداری شرکت عملی: 1- موقعی که یک سری کامل دفاتر برای اداره شرکت نگهداری شود. 2- ثبت عملیات توسط شریک ریسک پزیر دردفاتر خودش 3- همه شرکاء ثبت شرکت عملی را نگهداری نماند.  ثبت عملیات در دفاتر جداگانه : حساب بانک مشترک باز می گردد.که سرمایه وفروشها به این حساب واریزمی شوند.سرمایه شرکاء به روش شرکت تضامنی نگهداری می شود.یک حساب تجارتی مخصوص برای انتقال خرید وفروشها به این حساب ، باز می شود.ومانده آن شامل سود وزیان که بر حسب توافق
 • : حساب بانک مشترک باز می گردد.که سرمایه وفروشها به این حساب واریزمی شوند.سرمایه شرکاء به روش شرکت تضامنی نگهداری می شود.یک حساب تجارتی مخصوص برای انتقال خرید وفروشها به این حساب ، باز می شود.ومانده آن شامل سود وزیان که بر حسب توافق بین شرکاء تصمیم می گردد. روش اول: یکی از شرکاء اداره شرکت عملی را بعهده می گیرد.که حسابهایی را برای شرکت عملی نگهداری می نمایند.سایر شرکاء فقط سهم سرمایه خود را واریز می کنند.سندهای داد وستد در دفاتر شرکت وارد می شود، وی حساب شرکت عملی ویا مشارکت
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما اگر سهامداران در طول سال بخشی از سود را برداشت کنند چه ثبتی باید بزنیم آیا این ثبت صحیح می باشد برداشت شرکا *** بانک/صندوق ***


با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما اگر سهامداران در طول سال بخشی از سود را برداشت کنند چه ثبتی باید بزنیم آیا این ثبت صحیح می باشد برداشت شرکا *** بانک/صندوق ***

مشاوره/ سلام شرکت را با 100000 تومان به ثبت رساندیم.تا اینجا پس سرمایه شرکت 100000 تومان است. حال اگر وسایلی بخریم بدون آنکه به سرمایه اولیه شرکت دست بزنیم آ


سلام شرکت را با 100000 تومان به ثبت رساندیم.تا اینجا پس سرمایه شرکت 100000 تومان است. حال اگر وسایلی بخریم بدون آنکه به سرمایه اولیه شرکت دست بزنیم آیا آن هزینه هایی که شده باز هم جز سرمایه شرکت حساب شده و باید در دفاتر ذکر کرد و یا خیر چونکه از محل حساب شخصی خود خریدم نباید ذکر کرد
 • سرمایه اولیه شرکت دست بزنیم آ  ؟ با سلام اگر فاکتور ومدارک را به حساب شرکت اخذ می کنید پس باید ثبت دفاتر شود اما این موارد سرمایه شرکت نیست وآورده مالک ویا سهامدار است که معمولا در سرفصل جاری شرکاء ثبت میشود.

مشاوره/ سلام در یک شرکت خصوصی وصادراتی مشغول هستم که از سال 87 فعالیت دارد و تاپایان سال 89 هیچ اندوخته قانونی در پایان سال ثبت نکرده است و سود را کاملا" انباشته کرده است امسال برای بستن حساب ها تصمیم گرفته که سود سنواتی که هر سال منتقل شده را بین جاری شرکاء تقسیم کنید که اینگونه بدهکاری جاری شرکاء کسر شود لطفا"‌راهنمایی بفرمائید قبل تقسیم سود باید فقط اندوخته قانونی امسال کسر شود یا سالهای پیش هم شامل می شود لطفا"‌ثبت حسابداری آن را نیز شرح دهید سئوال دیگر اینکه آیا تقسیم سود در شرکت سهامی خاص باید حتما " بر اساس درصد سهام صورت پذیرد ؟ با احترام


سلام در یک شرکت خصوصی وصادراتی مشغول هستم که از سال 87 فعالیت دارد و تاپایان سال 89 هیچ اندوخته قانونی در پایان سال ثبت نکرده است و سود را کاملا" انباشته کرده است امسال برای بستن حساب ها تصمیم گرفته که سود سنواتی که هر سال منتقل شده را بین جاری شرکاء تقسیم کنید که اینگونه بدهکاری جاری شرکاء کسر شود لطفا"‌راهنمایی بفرمائید قبل تقسیم سود باید فقط اندوخته قانونی امسال کسر شود یا سالهای پیش هم شامل می شود لطفا"‌ثبت حسابداری آن را نیز شرح دهید سئوال دیگر اینکه آیا تقسیم سود در شرکت سهامی خاص باید حتما " بر اساس درصد سهام صورت پذیرد ؟ با احترام
 • سلام در یک شرکت خصوصی وصادراتی مشغول هستم که از سال 87 فعالیت دارد و تاپایان سال 89 هیچ اندوخته قانونی در پایان سال ثبت نکرده است و سود را کاملا" انباشته کرده است امسال برای بستن حساب ها تصمیم گرفته که سود سنواتی که هر سال منتقل شده را بین جاری شرکاء تقسیم کنید که اینگونه بدهکاری جاری شرکاء کسر شود لطفا"‌راهنمایی بفرمائید قبل تقسیم سود باید فقط اندوخته قانونی امسال کسر شود یا سالهای پیش هم شامل می شود لطفا"‌ثبت حسابداری آن را نیز شرح دهید سئوال دیگر اینکه آیا تقسیم سود در شرکت سهامی خاص با

مشاوره/ سلام میخواستم راجع به تفاوت بین اساسنامه و شرکت نامه اطلاعاتی داشته باشم؛ ممنون میشم اگه کمکم کنید. آخه هرچی تو سایت گشتم مطلبی درباره حسابداری شرکت ها پیدا نکردم. مرسی.


سلام میخواستم راجع به تفاوت بین اساسنامه و شرکت نامه اطلاعاتی داشته باشم؛ ممنون میشم اگه کمکم کنید. آخه هرچی تو سایت گشتم مطلبی درباره حسابداری شرکت ها پیدا نکردم. مرسی.
 • یدا نکردم. مرسی.  ؟ با سلام با توجه به گسترگی موضوع قانون تجارت را مطالعه کنید تفاوت های آنها را بدست می آید.اما کلیت اینست که شرکتنامه در شرکتهای غیر سهامی علاوه بر اساسنامه تنظیم روابط بین شرکاء را برعهد ه دارد

مشاوره/ سلام بنده دفتریاردفتراسنادرسمی هستم سوال بنده نحوه تقویم ارزش معاملاتی املاک ازروی جداول مالیاتی است

تعریف شرکت, شرکت یعنی چه, شرکت قانونی یا قهری, شرکت تجاری, شرکت غیرتجاری, شخصیت حقوقی, شرکت مدنی, شرکت سهامی, شرکت تضامنی, تغییرات در سرمایه , شرکت با مسئولیت محدود, افزایش سرمایه, کاهش سرمایه, تغییر محل, تغییر نام, نقل و انتقال سهم الشرکه, خروج شریک, ورود شریک, سلام شرکت را با 100000 تومان به ثبت رساندیم.تا اینجا پس سرمایه شرکت 100000 تومان است. حال اگر وسایلی بخریم بدون آنکه به سرمایه اولیه شرکت دست بزنیم آ, سلام بنده دفتریاردفتراسنادرسمی هستم سوال بنده نحوه تقویم ارزش معاملاتی املاک ازروی جداول مالیاتی است


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>