جستجو در پورتال

مقالات/ نقدو شرح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم
قانون، قاعده‌‌اي حقوقي است كه مرجع قانونگذاري، تصويب مي‌‌‌كند و در معني اخص خود، مصوبات مقنن است و در معناي عام‌‌، شامل تصويب‌‌نامه و آيين نامه‌ها است كه بر حسب مجوز مقنن و نيز توسط هيات وزيران، مصوب مي‌‌شوند.
 • ن، مصوب مي شوند و...نبايد مغاير با قانون باشند. اين مفهوم اخير «قوانين و مقررات موضوعه» نام دارد. قانون ، تعيين كننده روابط افراد با يكديگر و افراد با هيات حاكمه است تا از اعمال نقطه نظر هاي شخصي مقامات دولتي و به بيان ساده تر ، خود تشخيصي، جلوگيري و نظم حاكم شود. به همين دليل و به ديگر بيان، قانون ، «زبان حكومت» هم گفته مي شود. از جمله مجموعه قوانين وضعي، قوانين راجع به تعيين ماليات ها و طرز وصول آنها، قانون مالياتي است كه در نظام حقوقي ايران و با آغاز مشروطه و ب
 • رخص شده، قبض خريد كالا از گمرك و .................... 3 -سند مالي، سندي است كه موضوع آن ، مال باشد مانند سند شرطي، رهني ، ذمه اي ، چك و اسنادتجاري. 4 -گذشته از همه موارد پيش گفته، ، جالب تر آنكه مشخص نيست كه اگرمدركي سند و مدلل است؛ مثبته آن چيست ؟ يا افزون بر همه اين ها ، كافي آن به چه معني و مقصود است و به نظر مي رسد كه الفاظ فوق صرف نظر از جنبه حقوقي،حتي خارج از حوزه لغوي خود مورد استفاده قرار گرفته اند. *حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بهشت مالياتي- جهنم مالياتي
هشدار اصول‌گرايان و برخي ديگر از نمايندگان محترم از عدم پرداخت ماليات واقعي اصناف و تكليف به سازمان مالياتي براي وصول ماليات حقه از اهميت زيادي برخوردار است آنهم در شرايطي وظيفه قانوني در امر پي‌گيري اجراي قانون مصوب با نمايندگان محترم مجلس است. قانون ماليات سال 1380 را نمايندگان محترم مجلس تصويب كردند
مقالات/ به «جامعه» خوش آمديد!
براساس تبصره‌هاي (2 و 3) ماده (3) آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هيات وزيران مقرر شده بود:
 • قضيه است. به اين معني كه گزارشات حسابرسي مالياتي كه در شكل و ظاهر زيبايي تايپ شده و حاوي اطلاعات گرانبهايي است به عنوان «كف ماليات» موديان پذيرفته شده و سپس با اضافات و الحاقات نسبت به تعيين رقم و صدور برگ تشخيص اقدام مي‌شود كه عدد تشخيصي نيز با عدد برآوردي حسابرسان بسيار متفاوت است.
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام پس ازگذشت 6ماه ازتاريخ ارسال اظهارنامه مالياتي سال 1389متوجه شديم كه درتنظيم اظهارنامه ارسالي به دارايي اشتباه قابل ملاحظه اي در هنگام ثبت دارائيها رخ داده است تكليف چيست ؟
باسلام پس ازگذشت 6ماه ازتاريخ ارسال اظهارنامه مالياتي سال 1389متوجه شديم كه درتنظيم اظهارنامه ارسالي به دارايي اشتباه قابل ملاحظه اي در هنگام ثبت دارائيها رخ داده است تكليف چيست ؟
 • نامه مالياتي سال 1389متوجه شديم كه درتنظيم اظهارنامه ارسالي به دارايي اشتباه قابل ملاحظه اي در هنگام ثبت دارائيها رخ داده است تكليف چيست ؟  ؟ با سلام فعلا كاري نمي شود كرد.بايد منتظر ماليات تشخيصي باشيد اگر ماليات تشخيصي شما را متحير كرد آن وقت به فكر توجيه موضوع براي مميز باشيد
مقالات/ آينده انتخاب عمومي
ساده‌ترين راه براي پيش‌بيني آينده، تعميم گذشته است. اگر انتخاب عمومي حوزه‌اي ديگر از علم اقتصاد نظير سازماندهي صنعتي (IO) بود، آنگاه اين روش احتمالا پيش‌بيني خوبي از آينده به دست مي‌داد.
مقالات/ ضرورت تدوين استاندارد صنايع معدني
در ايران استانداردهاي حسابداري و گزارشگري در رابطه با تعيين ارزش پروانه بهره‌برداري شركت‌هاي معدني يا شركت‌هاي با موضوع فعاليت كشاورزي، جنگلداري يا شيلات كه از انفال كسب درآمد مي‌كنند، تدوين نشده است. اين امر موجب شده به محض اولين شايعه يا هرگونه سوالي در خصوص وضعيت پروانه بهره‌برداري اين شركت‌ها، قيمت سهام آنان در بورس ريزش كند و موجي همانند سونامي را در بازار سرمايه‌ايجاد كند.بنابرابن ارائه استاندارد اينگونه صنايع خاص توسط سازمانهاي ارائه كننده استاندارد در ايران ( سازمان حسابرسي) مي تواند به شفافيت گزارشگري مالي در اين صنايع كمك شاياني نموده وسرمايه گذاران در بازار سرمايه را نيز از سر در گمي نجات دهد.
مقالات/ چرا هيات استانداردهاي حسابداري مالي داراي ‏چارچوب مفهومي است؟
تئوري حسابداري مجموعه‌اي از فرضيات مبنا، تعاريف، اصول، مفاهيم و نحوه استنتاج آنهاست كه زيربناي تدوين استانداردهاي حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداري را تشكيل مي‌دهد. در اين راستا تئوري حسابداري، نوعي چارچوب مفهومي مرجع به‌وجود مي‌آورد كه مقررات خاص حسابداري براساس اين چارچوب تدوين مي‌شوند.
 • د است. اقدامات اين هيئت مي تواند حاوي نكات آموزنده اي باشد. اين مقاله به ارائه آراي دو تن از كارشناسان ارشد هيئت استانداردهاي حسابداري مالي مي پردازد كه موضوعات اساسي قابل طرح درباره چارچوب مفهومي را مورد بحث و بررسي قرار داده اند. چارچوب مفهومي چيست؟ چارچوب مفهومي مجموعه اي از اهداف كلي و مباني مرتبط با هم است كه اهداف كلي و اهداف خاص گزارشگري مالي را تعيين و مباني و مفاهيم اصلي رسيدن به اين اهداف را مشخص مي كند. اين مفاهيم، راهنمايي براي انتخاب رويدادها، معاملات و شرايطي است كه بايد درنظ
 • ارد. همچنين بيانيه مفهومي شماره 6 <عناصر صورتهاي مالي> را جايگزين بيانيه مفهومي شماره 3 <عناصر صورتهاي مالي واحدهاي تجاري> كرده است، تا واحدهاي غيرانتفاعي را نيز به همراه واحدهاي انتفاعي دربرگيرد. تأثير چارچوب مفهومي بر عمليات حسابداري چيست؟ بيانيه هاي مفهومي به طور مستقيم بر عمليات حسابداري تأثير ندارند و موجب تغيير در اصول پذيرفته شده حسابداري و يا اصلاح، تعديل يا تفسير روشهاي حسابداري موجود يا استانداردهاي افشاي اطلاعات نمي شوند. همچنين اين بيانيه ها تغيير در روشهاي حسابداري ي
 • دها به كار مي رود و به وسيله افرادي كه استانداردها را به كار مي برند، حسابرساني كه نتايج گزارشهاي مالي را آزمون مي كنند و دانشجويان و استادان رشته حسابداري، مورد استفاده قرار مي گيرد. انگيزه هيئت استانداردهاي حسابداري مالي براي تدوين چارچوب مفهومي چيست؟ در حقيقت، انگيزه هيئت استانداردهاي حسابداري مالي براي تدوين چارچوب مفهومي را مي توان از مشاهده تنگناهايي به دست آورد كه سلف آن يعني هيئت اصول حسابداري تجربه كرده است. هيئت اصول حسابداري از ابتداي كار خود بر آن بود تا براي تصميمات خود مباني مف
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ دلار؛ سود براي آمريكا ضرر براي جهانيان
بحران مالي به وجود آمده ناشي از چيست؟ سوروس از سرمايه داران و نظريه پردازان آمريكايي ريشه بحران آمريكا را در حوزه مالي جست وجو مي كند منتها از اين زاويه كه موضوع جهاني سازي سرمايه به آن عمق و شدت بيشتري بخشيده است.
 • تاريخ انتشار: 1387-08-19 نويسنده: فروزان آصف نخعي مترجم: چكيده: بحران مالي به وجود آمده ناشي از چيست؟ سوروس از سرمايه داران و نظريه پردازان آمريكايي ريشه بحران آمريكا را در حوزه مالي جست وجو مي كند منتها از اين زاويه كه موضوع جهاني سازي سرمايه به آن عمق و شدت بيشتري بخشيده است. دلار؛ سود براي آمريكا ضرر براي جه
 • ن آمريكايي ريشه بحران آمريكا را در حوزه مالي جست وجو مي كند منتها از اين زاويه كه موضوع جهاني سازي سرمايه به آن عمق و شدت بيشتري بخشيده است. دلار؛ سود براي آمريكا ضرر براي جهانيان بحران مالي به وجود آمده ناشي از چيست؟ سوروس از سرمايه داران و نظريه پردازان آمريكايي ريشه بحران آمريكا را در حوزه مالي جست وجو مي كند منتها از اين زاويه كه موضوع جهاني سازي سرمايه به آن عمق و شدت بيشتري بخشيده است. به اين تحليل در شرايط كنوني كمتر به آن پرداخته است. سوروس از اين رو
 • نتيجه اش اين خواهد بود كه الان با آن جهان دست به گريبان است؟ به عبارت ديگر جهان سرمايه داري يك مسير غيرمترقبه را طي نمي كند. بلكه اين مسير، مسيري كاملاً پيش بيني شده است. با اين همه، مخاطبان روزنامه سرمايه مايلند بدانند كه ماهيت اين بحران از نظر شما چيست و از كجا نشأت گرفته است؟ اين موضوعي كه مي فرماييد كاملاً درست است. به عبارت ديگر بحث سيكل هاي تجاري در اقتصاد سرمايه داري غرب، بحث چند صد ساله است. اما آن چه اتفاق در اين چند دهه افتاده، ميزان شدت و ضعف اين سيكل ها بوده كه متفاوت بوده است. از
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بازار ؛ سازگاري آزادي «من» و «تو»
آزادي از ابتداي آفرينش بشريت مفهومي دردسرساز با ابعادي گسترده و پايان ناپذير داشته است. آزادي مفهومي است كه همراه خود بسياري فضايل اخلاقي دارد اما براي رسيدن به اين فضايل يك شرط مهم وجود دارد: آزادي نه تنها به نفس آزادي، بلكه آزادي براي مفيد بودن.
مقالات/ اقتصاد سياسي نفت
تاريخ اقتصادي كشورهاي صادركننده مواد معدني اغلب مايوس‌كننده بوده است. بالاخص اينكه در طول چند دهه اخير صادركنندگان نفت بسيار بدتر از كشورهايي كه از لحاظ مواد معدني فقير محسوب مي‌شوند، عمل كرده‌اند.
 • صادركنندگان نفت بسيار بدتر از كشورهايي كه از لحاظ مواد معدني فقير محسوب مي شوند، عمل كرده اند. هنگامي كه درآمد عظيمي را كه با افزايش قيمت نفت از سال 1973 در كشورهاي صادركننده نفت به دست آمده در نظر مي گيريم اين سوال پيش مي آيد كه علت اين عملكرد بد چيست؟ شايد اين به دليل ساختاري باشد كه نفت در اقتصادهاي نفتي به وجود آورده است. اما مگر مديريت درست درآمدهاي نفتي نيز بسيار مشابه مديريت درست هر نوع درآمد ديگري نيست؟ ظاهرا چنين است ولي با وجود اين، برخي مسائل هستند كه در مورد كشورهاي صادركننده نفت ا
 • گر اين است كه چگونه رانت محرك هاي اقتصادي را به سوي رقابت براي رسيدن به درآمدهاي نفتي سوق مي دهد و آن را از فعاليت هاي توليدكننده، به ويژه در محيط هاي غيرشفاف شناسايي شده با صلاحديد سياسي و حق مالكيت نه چندان روشن، دور مي كند. بسته 1: رانت اقتصادي چيست؟ رانت اقتصادي به پول اضافي پرداخت شده براي چيزي اطلاق مي شود كه عرضه آن چيز چه به علت طبيعت آن يا به دليل ابتكارات بشر، محدود مي باشد. به عنوان مثال، ستاره يك فيلم ممكن است دستمزدي چند برابر حقوق هنرپيشه اي با شهرت كم دريافت كند. اين تفاوت در د
 • فرقه اي، از آن جهت كه يك ساختار سياسي هستند كه به اندازه كافي نمي توانند به ايجاد وفاق عمومي بين تمايلات شديدا متعارض بپردازند، با چالش هاي خاصي مواجه مي شوند. در ميان انبوهي از تمايلات متعارض، بهترين راه براي ايجاد حمايت در مديريت محتاطانه منابع چيست؟ در پايان بايد گفت كه هيچ مكانيسمي به تنهايي نمي تواند يك راه حل نهايي را رقم زند. كشورهاي صادر كننده نفت بايد تركيبي از چندين روش را به كار گيرند. آنها بايد بودجه بندي آشكار و محتاطانه و منعطفي را اتخاذ كنند، از تصميم گيري هاي فوري پرهيز كنند
 • طبقه بندي اطلاعاتنقدو شرح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم, قاعده حقوقي, قانون عام وخاص, عقود و ايقاعات مانند بيع‌‌, صلح‌‌, اجاره, مضاربه‌‌, مزارعه‌‌, مسافات‌‌, رهن‌‌, وديعه‌‌, عاريه‌‌, نكاح, سند ومدرك, سند مالي, بهشت مالياتي, جهنم مالياتي, ماليات توافقي, ماده 272, حسابدار رسمي, ماليات بورسي, جامعه حسابداران رسمي, تعيين صلاحيت حسابداران, صلاحيت حسابداران رسمي, ماليات, حسابدار, مالياتي, حسابرسي, حسابداران, جامعه, صلاحيت, تشخيص, آزمون, 272, حرفه‌اي, محاسبات, حسابرسي مالياتي, انتخاب عمومي, سازماندهي صنعتي, تجارت بين‌الملل, ماليه عمومي, اقتصاد نئوكلاسيكي, تئوري بازي‌‌‌, تئوري سياسي, ريسك گريز, استانداردحسابداري, استاندارد حسابداري ايران, گزارشگري مالي, صنايع معدني وخاص, حقوق دولتي, پروانه بهره برداري, بازار سرمايه, قيمت سهام, ارزش ذاتي, استخراج ماده معدني, ذخيره معدن, چهارچوب مفهومي, هيات استانداردهاي حسابداري مالي, تئوري حسابداري, استانداردهاي حسابداري, اطلاعات حسابداري, گزارشگري مالي, كيفي اطلاعات حسابداري, عناصر صورتهاي مالي, اهداف گزارشگري مالي, سازمانهاي غيرانتفاعي, شناخت و اندازه‌گيري, صورتهاي مالي, عناصر صورتهاي مالي, جريانهاي نقدي و ارزش فعلي, بحران مالي, دلار امريكا, تراز تجاري, واردات وصادرات, سوروس, جهاني سازي سرمايه وسرمايه داري, بحران مالزي, سيستم مالي جهاني, سيكل هاي تجاري, حباب مالي وقيمتي, بازار رهني مسكن, فاندامنتال, بحران مسكن, كسري وعدم تعادل بودجه اي, ارزش افزوده, بانك جهاني وصندوق بين المللي پول, حجم نقدينگي, خطوط اعتباري, وام رهني, نفت ودلار, سهام ترجيحي, آزادي وبازار, عدالت وازادي, بازار وعدالت, آدام اسميت وآزادي, افلاطون وارسطو وازادي, قانون وآزادي, اقتصاد سياسي نفت, اقتصاد سياسي, قيمت نفت, صادر كننده نفت, سيتم مالي , سيستم بازرسي درآمد نفت, سياست مديريت مالي, طلاي سياه, رانت اقتصادي, اوپك, دموكراسي بالغ, دموكراسي فرقه‌اي, ديكتاتوري پدرسالار, ديكتاتوري چپاولگرا و ديكتاتوري اصلاح‌گرا, رانت نفتي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  سلام 1 _مستاجري مغازه را بدون اخذ تسويه حساب بيمه تخليه نموده و دسترسي به وي وجود ندارد البته از مغازه به عتوان كارگاه استفاده نشده مالك چگونه ميتواند جلوي مشكلات بعدي را بگيرد ايا اگر او تسويه حساب ب


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  با سلام من به مدت 20 سال هست كه كارگر يك ساختمان ميباشم با بيمه تامين اجتماعي و به مدت 5 سال ميباشد كه حقوق دريافت نكرده ام . ميخواستم بدونم كه مبلغ 5 سال اعم از حقوق معوقه ، عيدي ، حق اولاد ، بن كار


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام وعرض ادب من ليسانس حسابداري هستم ودر زمينه انبار داري فعاليت ميكنم دوست دارم دفاتر قانوني بنويسم وحسابداري خبره باشم لطفا مرا راهنمايي كنيد


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام و خسته نباشيد ميخواستم بدونم بنده تازه وارد شركت پخش شده ام خواستم بدونم چطور بايد يك ويزيتور قوي و پر سود براي شركت باشم لطفا بنده را راهنمايي كنيد


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .