جستجو در پورتال

اخبار/ مشمولان مرحله دوم نظام ماليات بر ارزش افزوده فقط دو روز فرصت دارند
رئيس شوراي اصناف كشور گفت: فعالان اقتصادي شاغل در فعاليت هاي موضوع بند (الف) ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم، تنها دو روز ديگر براي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده فرصت دارند
 • قط دو روز فرصت دارند مشمولان مرحله دوم نظام ماليات بر ارزش افزوده فقط دو روز فرصت دارند رئيس شوراي اصناف كشور گفت: فعالان اقتصادي شاغل در فعاليت هاي موضوع بند (الف) ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم، تنها دو روز ديگر براي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده فرصت دارند. به گزارش خبرنگار ايرنا، "قاسم نوده فراهاني" روز دوشنبه با بيان اينكه مهلت مرحله دوم ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده 16 بهمن ماه به پايان مي رسد، افزود: در مرحله دوم ثبت نام، برنامه ري
 • يش بيني شده و برخلاف مرحله اول كه اصناف آمادگي براي اجراي قانون را داشتند اما با نحوه محاسبه و وصول ماليات بر ارزش افزوده آشنايي كامل نداشتند، در اين مرحله موديان مالياتي براساس طبقه بندي و اولويت بندي كه صورت گرفته، براي گذراندن دوره هاي آموزشي ثبت نام مي شوند و پس از پايان مراحل آموزش، انتظار اين است كه به نحو مطلوب قانون ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كنند. وي، در خصوص مشمولان مرحله دوم ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده، گفت: تمام فعالان اقتصادي شاغل در فعاليت هاي موضوع بند (الف) قانون ما
 • براساس طبقه بندي فعالان اقتصادي موضوع ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم گذاشتيم و در اين مرحله، تمام مشمولان بند (الف) اين ماده قانوني ثبت نام مي شوند و در مرحله بعد، جلساتي در سازمان امور مالياتي كشور برگزار خواهد شد و براساس توزيع جغرافيايي ثبت نام شدگان، درخصوص ساعات آموزشي و مكان آموزش، همچنين طراحي نهايي نرم افزارهاي هر صنف و استفاده از صندوق هاي pos تصميم گيري خواهد شد. رئيس شوراي اصناف كشور، آمار فعالان اقتصادي بند(الف)ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم را 75 هزار مورد دانست و افزود: تا پايان
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ 17 مشكل ، 8 اشكال و 4 پيشنهاد در گزارش سهام عدالت كميسيون اصل 44
خبرگزاري فارس: كميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44 گزارش وضعيت سهام عدالت را با اعلام 17 مشكل ، 8 اشكال و 4 پيشنهاد قرائت كرد.
 • مشكل ، 8 اشكال و 4 پيشنهاد در گزارش سهام عدالت كميسيون اصل 44 خبرگزاري فارس: كميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44 گزارش وضعيت سهام عدالت را با اعلام 17 مشكل ، 8 اشكال و 4 پيشنهاد قرائت كرد. به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، امروز كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دومين گزارش خود را كه مربوط به وضعيت سهام عدالت بود در صحن علني مجلس قرائت كرد تا در هفته هاي آينده مشكلات و جالش هاي فراروي اجراي اصل44 و گزارش هاي دستگاه هاي اجرايي در خصوص اجراي اين اصل در قالب دو گزار
 • 3- سازوكارهاي علمي و دقيق شناسايي و تفكيك دو دهك پايين درآمدي كه مشمول 50 درصد تخفيف در بهاي سهام واگذار شده مي شوند از چهار دهك بعدي تاكنون فراهم نگرديده است. البته تاكنون براي حدود 43 ميليون نفر دعوت نامه صادر شده كه حدودا 38 ميليون نفر از آنها ثبت نام كرده و حدود 37 ميليون نفر سهامدار نهايي شده اند. 4- نظر به تامين بازپرداخت بهاي سهام واگذار شده از محل سود اختصاص يافته، مستفاد مي گردد شركت هايي كه به طرح توزيع سهام عدالت منظور مي گردند بايستي سودآور باشند همچنين مستند به تبصره 1 ماده 34
 • كت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص) مانده طلب سهام عدالت از شركت هاي سرمايه پذير تا پايان سال مال منتهي به تير ماه 89 مبلغ 19.626.485.911.727 ريال مي باشد. 8- به تناسب واگذاري سهام عدالت، مديريت دولت در شركت هاي مشمول واگذاري منتقل نگرديده است و بخشنامه مورخ 25/ 8/ 89 دولت، عليرغم لغو آن توسط هيئت تطبيق مصوبات و نامه رياست محترم مجلس مورخ 3/ 12/ 88 هنوز اصلاح نگرديده و احكام مديران لغو نشده است. (اسامي شركت هاي واگذار شده به سهام عدالت و درصد سهام آنها به پيوست مي باشد) *پيشنهادها و راه حل
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ 8 تكليف مجلس به دولت درباره رفع ايرادات سهام عدالت
خبرگزاري فارس: متن گزارش نهايي كميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 در خصوص پيشنهادات مربوط به سهام عدالت در مجلس قرائت شد.
 • 8 تكليف مجلس به دولت درباره رفع ايرادات سهام عدالت خبرگزاري فارس: متن گزارش نهايي كميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 در خصوص پيشنهادات مربوط به سهام عدالت در مجلس قرائت شد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس گزارش نهايي كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي در خصوص پيشنهادات و راه حل هاي مربوط به گزارش سهام عدالت در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس قرائت شد كه متن آن به شرح زير است: 1- مطابق با مواد 34 يا 38 قانون اصلاح برنامه چهارم و اجراي سياست هالي كلي اصل 44 قانون اساس
 • ون شركت هاي سرمايه گذاري استاني، موضوع ماده 8 آئين نامه مصوب 29/1/88 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44، فعاليت كنند. 5- جامعه هدف سهام عدالت (واجدين شش دهك درآمدي كشور) مطابق با بندهاي الف، ب تبصره هاي 1 و 2 ماده 34 قانون، به ويژه با شناسايي و ثبت نام اقضار محروم تر در جومع روستايي و عشايري، شهري و حاشيه شهرها و كارگران باقيمانده تكميل گردد. 6- ماده سود سهام عدالت كه تا پايان سال مالي منتهي به تير ماه 1389 مبلغ 19.626485.911.727 ريال است از شركت سرمايه پذير دريافت گردد. و از سوي ديگر اقس
 • ير دولتي و سهام عدالت اجرائي نمايد. همچنين رويه در مورد ساير واگذاري گروه 2 ماده 2 قانون قابل اجراء بوده و بلااشكال به نظر مي رسد. 8- در صورت عدم اجراء تكاليف قانوني مذكور در بندهاي فوق، خصوصا بندهاي 3 و 4 مطابق با مطابق با تبصره 1 ماده 233 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مراتب به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد. منبع: فارس تاريخ: 1389-08-05
اخبار/ تخلفات ميليوني دراعطاي سهام عدالت
دومين گزارش كميسيون نظارت بر اصل 44 كه ناظر بر نحوه اعطاي سهام عدالت بود، در جلسه علني امروز مجلس قرائت و خواسته شد تا مراتب به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي صلاح ارسال شود.
 • نون شركت هاي سرمايه گذاري استاني، موضوع ماده 8 آئين نامه مصوب 29/1/88 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44، فعاليت كنند. 5- جامعه هدف سهام عدالت (واجدين شش دهك درآمدي كشور) مطابق با بندهاي الف، ب تبصره هاي 1 و 2 ماده 34 قانون، به ويژه با شناسايي و ثبت نام اقشار محروم تر در جومع روستايي و عشايري، شهري و حاشيه شهرها و كارگران باقيمانده تكميل گردد. 6- سود سهام عدالت كه تا پايان سال مالي منتهي به تير ماه 1389 مبلغ 19.626485.911.727 ريال است از شركت سرمايه پذير دريافت گردد. و از سوي ديگر اقساط باق
 • ش غير دولتي و سهام عدالت اجرائي نمايد. همچنين رويه در مورد ساير واگذاري گروه 2 ماده 2 قانون قابل اجراء بوده و بلااشكال به نظر مي رسد. 8- در صورت عدم اجراء تكاليف قانوني مذكور در بندهاي فوق، خصوصا بندهاي 3 و 4 مطابق با مطابق با تبصره 1 ماده 233 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مراتب به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد. منبع: الف تاريخ: 1389-08-05
اخبار/ خريد و فروش وكالتي سهام عدالت غير قانوني است
مهر - رييس سازمان خصوصي‌سازي از ابلاغ دستور‌العملي به دفترخانه‌ها مبني بر غير قانوني بودن خريد و فروش وكالتي سهام عدالت خبر داد.
 • ها مربوط به گروه هاي ذي نفعي مي شود كه تاكنون نتوانستند سهام عدالت دريافت كنند.نوري با بيان اينكه علاوه بر سهام عدالتي كه سازمان تاكنون براي 42 ميليون نفر مشمول در نظر گرفته است، ممكن است كه گروه جديد ديگري براي دريافت سهام عدالت معرفي شوند، افزود: پيگيري هاي لازم براي افزودن يك دهك ديگر به دهك هاي شناسايي شده در دستور كار قرار گرفته است. دغدغه هاي سهام عدالت وي در بيان موضوع ديگري كه باعث نگراني در سازمان در اين زمينه شده است، گفت: كار بزرگي همچون اجراي برنامه توزيع سهام عدالت را با چند حركت
 • يافت سهام عدالت مي دانند. اين در حالي است كه به آنها سهام عدالت واگذار نشده است.نوري اضافه كرد: 4 الي 5 ميليون نفر ديگر كه مستحق دريافت سهام عدالت هستند، هنوز سهامي دريافت نكرده اند كه تمهيدات لازم براي اين عده از افراد انديشيده شده است. بخشي از دعوتنامه هاي 37 ميليون نفر به دليل تكراري بودن و اينكه در گروه هاي ديگري سهام دريافت كرده بودند، عودت داده شده است، به عبارت ديگر بخشي به صورت مضاعف اتفاق افتاده است.وي از ارائه درخواست براي افزايش يك دهك ديگر به دهك هاي مشمول دريافت سهام عدالت خبر داد و
 • ن و اينكه در گروه هاي ديگري سهام دريافت كرده بودند، عودت داده شده است، به عبارت ديگر بخشي به صورت مضاعف اتفاق افتاده است.وي از ارائه درخواست براي افزايش يك دهك ديگر به دهك هاي مشمول دريافت سهام عدالت خبر داد و تاكيد كرد كه تا پايان امسال كار واگذاري سهام عدالت به اتمام خواهد رسيد. خريد و فروش سهام عدالت معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد خريد و فروش سهام عدالت در بورس گفت: در حال حاضر سهام عدالت خريد و فروش نمي شود، اما فرد دارنده سهام تا زماني كه ما به ازاي سهام را از سود پرداخت نكند، ن
مقالات/ چالش‌هاي استقرار نظام حاكميت شركتي در بازار سرمايه ايران
«اصول بنيادي حاكميت شركتي بر آن است كه جو شفافيت، راستي و پاسخگويي را در مديريت سازمان تقويت نمايد ... اقتصاد هر كشور وابسته به تحرك و كارايي شركت‌‌‌هاي آن است. آنها بايد آزاد باشند تا شركت‌‌‌هاي خود را به سمت جلو پيش ببرند. اما اين آزادي بايد در چارچوب مسووليت ‌پاسخگويي اثربخش اعمال شود. اين موضوع جوهره هر سيستم حاكميت شركتي خوب است». آدريان كادبري(۱۹۹۲)
 • خاص مجزا در قانون تركيبي حاكميت شركتي‌، به دنبال كاهش مسائل نمايندگي است. كانادا نيز با به كار بردن رويه‌اي مشابه و تفكيك مسووليت‌‌ها در راس شركت، بدنبال تقويت كنترل سهامداران بر مديران شركت است. اما ديلي و دالتون (۱۹۹۷) همبستگي مثبت معني‌داري بين عملكرد شركت و تقسيم وظايف مديران ارشد و مديران اجرايي پيدا نكردند. درپي آن قانون ساربنيز اكسلي، امكان اجراي هر دو نقش را حتي باوجودي‌كه ساختار مالكيت سهامداران در آمريكا به‌شدت پراكنده‌ است عملي دانست. لاپورتا و
 • علاوه بر عوامل پيش‌گفته كه منجر به ايجاد سيستم‌هاي متفاوت حاكميت شركتي مي‌شود، عامل موثر و تعيين‌كننده ديگر، انواع مختلف سيستم‌هاي مالي است. براساس نظر ريد (۲۰۰۳) سيستم حاكميت شركتي را مي‌توان بانك محور يا بازار محور ناميد. در يك سيستم بانك محور، بانك‌‌‌ها نقش كليدي در تامين مالي شركت‌‌‌ها و اعمال كنترل بر آنها ايفا مي‌كنند. در اين كشورها بانك‌‌‌ها تنها نهادهايي براي جمع‌آوري و انباشته كردن وجوه نيستند، بلكه
 • هيات نظارت شركت‌‌‌هاي آلماني عضو باشند را فراهم كرده است. بانك‌‌‌هاي آلمان مي‌توانند از طرف بسياري از سرمايه‌گذاران كوچك و به وكالت از آنها اعمال رأي كنند و بنابراين نقشي اساسي در كنترل مديريت شركت و حمايت از سهامداران اقليت دارا هستند. اگرچه به نظر مي‌رسد كه تاثير مستقيم بانك‌‌‌ها در شركت‌‌‌ها به مرور زمان رو به كاهش است و در نتيجه امكان تغيير در مقررات حاكميت شركتي اين كشورها را تقويت مي‌نمايد. طبق نظر كروم (۲۰۰۵)
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ سرنوشت دولتي كه تئوري اقتصادي نداشت
فعالان عرصه سياستگذاري و تصميم‌سازي در اقتصاد ايران را از نظر نگاهشان به مفهوم و آرمانهاي توسعه اقتصادي مي‌توان در طيفي جا داد كه دو قطب آن عبارتند از: گروه 1- متمايل به نظام ليبرال سرمايه‌داري و مروج الگوي توسعه صرفا رشد محور گروه 2- متمايل به نظام اقتصاد اسلامي و مروج الگوي توسعه عدالت محور
 • يروي مي كند و در داخل ايران نيز در دانشگاهها و محافل سياستگذار و تصميم ساز، در اكثريت قاطع قرار دارد اما گروه دوم در محافل تصميم ساز و مراكز دانشگاهي داخلي در اقليت قرار دارد و سعي مي كند با معرفي شواهد و مصاديقي از شكست هاي نظام ليبرال سرمايه داري، نامناسب بودن سياستهاي صرفا رشد محور و توصيه هاي بانك جهاني را به سياستگذاران اقتصاد ايران يادآوري كند. نگاه گروه اول به مسايل اقتصادي، «مكانيكي» است و عوامل اقتصادي از جمله نيروي كار و ماشين آلات را متغيرهايي مي بيند كه تكليف شان در دستگ
 • د عرصه سياستگذاري شد آن هم در محيطي كه پارادايم ليبرال سرمايه داري تا اعماق ذهن كارشناسان، قوانين و رويه هاي اجرايي ريشه دوانده بود... كارشناساني كه اقتصاد ليبرال سرمايه داري آموخته بودند و به روش هاي آن خو گرفته بودند، موظف شدند بخشنامه هاي «سهام عدالت» را بنويسند. آنها با مفهوم عدالت مشكل نداشتند، اما در آموزه ها و تجربياتشان، «عدالت» جايگاه روشن و خاصي نداشت. سه سال گذشت... امروز و در پايان سومين سال تصدي دولت عدالتگرا، وقتي از دور به مسير حركت اين دولت در سياستگذار
 • وند. ... همه اينها نشان مي دهد كه دولت نهم شديدا از فقدان تئوري رنج مي برد. اگر رييس جمهور عزيز به توصيه خيرخواهانه اقتصاددانان توجه كرده بود. امروز مي دانست كجا مي خواهد برود و از چه مسيري... در فقدان تئوري اقتصادي، امروز ديگر تعجبي ندارد كه دولت عدالت گرا، سياستي را بر مي گزيند كه كاملا شبيه توصيه هاي بانك جهاني به اقتصاد ايران است: «هدفمندي يارانه ها و به تدريج حذف آنها». اين توصيه اي است كه بانك جهاني در سند30 آوريل 2003 تحت عنوان «گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه&ra
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1389 كل كشور
قانون بودجه سال 1389 كل كشور
 • يافتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط بوده و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون مي باشد. م- به منظور ايجاد و توسعه فرصتهاي شغلي بخش كشاورزي در مناطق روستايي و عشايري تا مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال تسهيلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگي كميته برنامه ريزي شهرستانها به
 • ه هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي( بجز واردات) و قيمت تكليفي فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزا
 • م خواهد شد. اين مابه التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحويلي ، از محل اعتبار جزء (23) رديف 520000 جدول شماره(9) اين قانون تامين خواهد شد. عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت و نيرو قابل تسويه بوده و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي مي بايست بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تا
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ سايت رفاهي جهت ثبت‌ شماره حساب‌ها از اسفندماه باز مي‌شود
خبرگزاري فارس : وزير رفاه و تأمين اجتماعي از بازگشايي مجدد سايت آمار ظرف يك هفته آينده جهت ثبت‌‌نام براي متقاضيان يارانه خبر داد و گفت: بعد از ثبت‌نام و انجام كارهاي راست‌آزمايي، سايت رفاهي اسفندماه جهت ثبت شماره حساب‌ها براي واريز يارانه‌‌ها باز مي‌شود.
 • ره حساب خود را اعلام كردند و مشكلي در خصوص حساب خودشان داشته باشند يعني بخواهند حسابشان را جابجا كنند يا اينكه سايت نشان ‌دهد كه پول به حساب‌شان رفته و بانك اعلام كند كه نمي‌توانند برداشت كنند، بايد به بانك مربوطه مراجعه و مشكل خود را پيگيري كنند. وي در خصوص افرادي كه در سايت آمار ثبت‌نام كرده‌اند ولي در سايت رفاهي شماره حساب خود را اعلام نكرده‌اند، گفت: اين افراد در اسفندماه مي‌توانند شماره حساب خود را ثبت كنند ضمن اينكه نخستين پرداختي يارانه به اين افراد در
 • از حساب يارانه‌ها برداشت كنند؛ سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در چند مورد گزارش شده با اين موضوع به شدت برخورد كرده است. محصولي با اشاره به اينكه قسط اول يارانه‌ها 28 آذر و براي دو ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز شد، بيان داشت: با برنامه‌ريزي صورت گرفته قسط دوم يارانه‌ها به مبلغ 89 هزار تومان به ازاي هر نفر براي دو ماه قبل از 28 بهمن واريز مي‌شود. وي با اشاره به اقدامات انجام شده در وزارت رفاه در يك سال گذشته اظهار داشت: بخش‌هاي مختلفي در اين وزارتخانه تعري
 • محصولي در خصوص مطالبات بازنشستگان گفت: يك هزار ميليارد تومان در رابطه با معوقات مربوط به بازنشستگان قبل از سال 79 پرداخت شده است و دو هزار ميليارد تومان هم مربوط به معوقات تطبيق قانون مديريت خدمات كشوري هفته گذشته مصوب و تا قبل از اتمام سال به صورت سهام به بازنشستگان داده خواهد شد. * ضريب نفوذي بيمه‌هاي اجتماعي به رقم 80 درصد رسيده است وي اضافه كرد: هم‌اكنون ضريب نفوذي خيلي خوبي را در بخش بيمه‌هاي اجتماعي شاهد هستيم كه اين ضريب نفوذي در سال 84 براي شاغلين 60 درصد و هم‌اك
اخبار/ زشت و زيباي اقتصاد در كارنامه دولت دهم
خبرگزاري فارس: عملكرد اقتصادي دولت دهم در حوزه هدفمند كردن يارانه‌ها، اجراي سياست‌هاي اصل 44،اصلاح نظام بانكي، صنعت خودروساي، پروژه‌هاي پارس جنوبي و تعاون نشان از قدم‌هاي مثبت و منفي دولت دهم در اين بخش ها است.
 • كرد صندوق مهر امام رضا اظهار داشت: اين صندوق تاثير مثبتي در شرايط اشتغال جامعه داشته و توانسته است با بي آلايشي و دوري از قيد هايي كه پيش پاي متقاضيان قرار داده مي شود تا حدودي پاسخگوي اشتغال و جذب جوانان به سمت كارهاي پوياي اقتصادي باشد. نجف نژاد پيگيري طرح تحول نظام بانكي در شرايط كنوني اقتصاد را قدمي مثبت دانست و اضافه كرد: در اين طرح هدف گذاري و اين كه چه مجموعه اي مورد نظر است تاثير به سزايي در موفقيت طرح دارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه عنوان كرد: اين طرح به شرط داشتن استراتژي مدون به
 • دانست و اضافه كرد: در اين طرح هدف گذاري و اين كه چه مجموعه اي مورد نظر است تاثير به سزايي در موفقيت طرح دارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه عنوان كرد: اين طرح به شرط داشتن استراتژي مدون به عنوان سند بالادستي براي كل بانك ها اعم از خصوصي و دولتي طرحي مثبت است و مي تواند موجب تحول شود. *دغدغه اصلي صنعت خودرو كيفيت است عمده صنعت خودروسازي ايران در اختيار دو شركت سايپا و ايران خودرو قرار دارد. صنعت خودروسازي ايران فراز و فرودهاي فراواني را پشت سر گذاشته است و عمده دغدغه مردم و مسئولان در عرصه خ
 • كيفيت پايين خودروهاي داخلي در مقايسه با خودروهاي خارجي است. اين بحث در ديدار رهبري از يكي از شركت هاي خودروسازي نيز مطرح شد و افزايش كيفيت محصولات خودروسازان مورد تاكيد قرار گرفت. ايران توانست در اين عرصه از رقم 12 درصد رشد كمي پيش پيني شده در برنامه فراتر رود. علي خاكساري،استاد دانشگاه علامه و كارشناس صنعت خودرو در خصوص وضعيت صنعت خودرو در دولت دهم مي گويد: نه تنهادر دولت احمدي نژاد كه در دولت هاي قبل ازآن نيز اقدام مثبتي در اين صنعت انجام نشده است و رشد مطرح شده توسط وزارت صنايع رشدي صرف
 • طبقه بندي اطلاعاتفرصت ماليات بر ارزش افزوده, رئيس شوراي اصناف, فعالان اقتصادي , ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم, ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده, سهام عدالت , اصل 44, توزيع عادلانه ثروت , خصوصي سازي, توسعه مالكيت , حاكميت شركتي, شفافيت, پاسخگويي, مسووليت ‌پاسخگويي, سيستم‌هاي حاكميت, سرمايه‌گذاران, ساختار مالكيت, حقوق سهامداران, استانداردسازي, سيستم‌هاي قانوني , تئوري اقتصادي , ليبرال سرمايه‌داري, اقتصاددانان عدالتگرا, عدالت محور, رشد محور, توصيه‌هاي بانك جهاني, تصميم‌سازي اقتصاد, سرمايه , بهينه‌سازي عوامل, اقتصاد, عدالت, اقتصادي, قانون بودجه سال 1389 كل كشور, قانون بودجه سال 1389 , قانون بودجه, سال 1389, زشت و زيبا, اقتصاد دولت دهم, كارنامه دولت دهم, دولت دهم, عملكرد اقتصادي دولت دهم, عملكرد اقتصادي , سياست‌هاي اصل 44


98 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .