جستجو در پورتال

مقالات/ هفت مزيت ليزينگ عملياتي براي مستاجران وموجران
ليزينگ عملياتي نوعي ليزينگ است كه در آن، كالاها توسط ليزكنندگان (اجاره كنندگان) تنها به منظور استفاده از آنها اجاره مي شوند، بدون اينكه هدف كسب مالكيت آنها در ميان باشد.در ليزينگ عملياتي مدت زمان مورد توافق كوتاه تر از عمر مفيد كالا است و اين امكان وجود دارد كه كالاي يادشده يك بار يا بيشتر به همان اجاره كننده يا اجاره كنندگان متفاوت اجاره داده شود. قرارداد ليزينگ مي تواند توسط اجاره كننده خاتمه يابد، مشروط بر آنكه مدت زمان آن در قرارداد تعيين شده باشد.
 • هاي مشخص و يكدست در اختيار مستاجر قرار مي دهد حتي در هنگام بيماري يا مرخصي هر يك از رانندگان، راننده ذخيره سريعاً وارد پروسه كار مي شود. مزيت ليزينگ عملياتي براي موجران اجاره هاي عملياتي امتيازات انحصاري زير را به موجران عرضه مي كنند: 1- بازار نمونه يا تخصصي 2- فرصت هاي سودآوري بيشتر از محل ارائه بسته خدمات 3 ارزش باقيمانده صعودي 4 ورود به طرح هاي ليزينگ فروشندگان 5 منافع مالياتي 6 مهارت هاي اكتسابي قابل تسري و انتفاع در كليه اجاره ها. بازار نمونه همانطور كه گفته شد اجاره ها
 • ماهانه منتفع مي شود هر چند اين انتفاع دقيقاً معادل با هزينه تمام شده موجر براي فراهم ساختن اينگونه خدمات اضافي نيست ولي افزايش را شامل مي شود. به هر حال همانگونه كه در مباحث قبلي نيز اشاره شد زماني كه موجر، مستاجر خود را به دليل نوسازي تكنولوژيك يا فسخ زودهنگام از دست مي دهد منافع متعددي براي موجر از رهگذر اين رخداد ها پديد مي آيد. نرخ بازدهي بالاتر در پايان دوره قرارداد مرتبط با ارزش اسقاطي كالاست. اگر موجري دانش كافي را در مديريت دارايي ها داشته باشد همواره احتمال بالا رفتن ارزش مذكور وجود د
 • رشات مديريتي ¦ريسك نهاده مالي ¦ريسك قيمت گذاري در اين گزارش ابتدا ريسك ارزش اسقاطي به عنوان حساس ترين و مهم ترين نوع خطرپذيري مورد بررسي قرار مي گيرد. ريسك ارزش اسقاطي در ليزينگ عملياتي برآورد ارزش اسقاطي هنگام قيمت گذاري قرارداد ليزينگ عملياتي در ابتداي دوره و به عنوان يكي از حساس ترين اجزاي قيمت گذاري صورت مي پذيرد. بي ترديد موجر نيازمند برآورد ارزش آتي يك دارايي در پايان دوره قرارداد است ولي اين فرآيند متاثر از عواملي است كه بيشتر آنها خارج از حيطه كنترل و نفوذ مو
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ «كاركنان حجمي» ظلم بزرگي كه همچنان ادامه دارد!
به همين سادگي، يك شركت پيمانكار بدون اينكه كوچكترين خدماتي جز استخدام نيروها و معرفي آنها به سازمان محل كارشان ارايه كند، از درآمد كلاني به عنوان سود قانوني پيمانكاري بهره‌مند مي‌شود... اين جداي از مبالغي است كه همواره به نام پرداخت حقوق يا مزايا به نيروهايي كه بيشتر با قراردادهاي يكطرفه استخدام كرده از سازمان دريافت و پس از كسرهاي متعدد به عناوين غير قانوني... سال‌هاست در سازمان‌هاي دولتي كشور، پديده‌اي پس از تصويب قانون منع استخدام دولتي ديده مي‌شود كه نشان‌دهنده نادرست بودن قانون فوق و ماهيت آن به مثابه پاك كردن صورت مسأله است.
 • م روند موجود، انتشار مطالب واصله از سوي نيروهاي پيمانكاري مستقر در هر يك از آنها با ذكر نام از سوي «تابناك» جاي گله نخواهد داشت؛ باشد تا سببي شود براي پيشگيري از چنين برخوردهاي غير عادلانه با جوانان جوياي كار در كشور! اشاره گذرا به يك نمونه عيني براي نمونه درباره اعتراض كاركنان يكي از بانك‌هاي كشور كه مكاتبه‌اي از سوي «تابناك» با بانك مورد نظر صورت گرفت، چنين حاصل شد: اعتراض كاركنان: انعقاد قرارداد حجمي با اشخاص حقوقي بدون سپردن وظايف پست‌هاي سازما
 • اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مجازند فعاليت‌ هاي پشتيباني خدماتي خود را در فعاليت‌هايي نظير طبخ و توزيع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان و تأسيسات و خدمات عمومي (چاپ و انتشارات، آبدارخانه، نظافت، نامه رساني، تلفنخانه) از طريق انعقاد قرارداد پيمانكاري با شركت‌ها و تشكل‌هاي حقوقي غيردولتي تأييد صلاحيت شده به صورت مجموعه فعاليت و حجم و قيمت كار معين (فعاليت هاي حجمي) تامين نمايند. 2. دستگاه‌هاي اجرايي در كدام فعاليت‌ها مي
 • گهباني، سرايداري، بهداشتي و درماني، فرهنگي و آموزشي، فني و عمراني، حسابداري و همچنين راننده مقامات سياسي موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري، اقدام به انعقاد قرارداد حجمي نموده و نيروهاي مورد نياز خود را از آن طريق تامين نموده اند، موظفند نسبت به فسخ قرارداد با شركت ها و تشكل هاي حقوقي غيردولتي، يا اصلاح قرارداد به منظور خارج نمودن فعاليت هاي موضوع سئوال 1، با رعايت مفاد قرارداد و ساير ضوابط مربوط اقدام و با رعايت موارد مطروحه در پاسخ سئوال 5، راسا با كاركنان ذيربط كه قبل از سال 1389 در فعالي
مشاوره/ باسلام وخسته نباشيدهنگام نوشتن قرارداد بين كارفرما وگارگر چه متني نوشته شود كه اگركارگردرزمان مدت قرارداد خلافي يا جرمي يا كوتاهي دروظايف خودانجام داد چگونه قرارداد فسخ ميشود واز نظر قانوني مشكل پيش نخواهد امد بااحترام وتشكر از شما
باسلام وخسته نباشيدهنگام نوشتن قرارداد بين كارفرما وگارگر چه متني نوشته شود كه اگركارگردرزمان مدت قرارداد خلافي يا جرمي يا كوتاهي دروظايف خودانجام داد چگونه قرارداد فسخ ميشود واز نظر قانوني مشكل پيش نخواهد امد بااحترام وتشكر از شما
 • چگونه قرارداد فسخ ميشود واز نظر قانوني مشكل پيش نخواهد امد بااحترام وتشكر از شما  ؟ شماهم خسته نباشيد . در قرارداد مشخصات كارگروكارفرما وادرس و مشخصات ونوع كار وساعات وموارد فسخ قرارداد طبق نمونه اي كه درسال 88 تنظيم و در ادارات كار موجود است منعقد ميگردد . درمورد تخلف و قصور كارگر درمدت قرارداد بموجب ماده 27 قانون كارهرگاه كارگردرانجام وظايف محوله قصورورزد ويا ايين نامه هاي انضباطي كارگاه راپس ازتذكرات كتبي نقض نمايد كارفرماحق دارد درص
 • وله قصورورزد ويا ايين نامه هاي انضباطي كارگاه راپس ازتذكرات كتبي نقض نمايد كارفرماحق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه برمطالبات وحقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه كارمعادل يكماه اخرين حقوق كارگر را بعنوان حق سنوات وي پرداخت و قرارداد رافسخ نمايد . دركارگاههاييكه فاقد شورا هستند نظرانجمن صنفي لازم است و اگر مسائل باتوافق حل نگرديد به هيات تشخيص ارجاع و درصورت عدم حل اختلاف ازطريق هييت حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهدشد ودرمدت رسيدگي كارگر به حال تعليق در مي ايد . تبصره 1 اين ماده مي ا
 • قدام خواهدشد ودرمدت رسيدگي كارگر به حال تعليق در مي ايد . تبصره 1 اين ماده مي افزايد دركارگاههاييكه مشمول قانون شوراي اسلامي كارنبوده و انجمن صنغي دران تشكيل نگرديده يافاقد نماينده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هييت تشخيص موضوع ماده 158 اين قانون درفسخ قرارداد كار الزامي است . با امتنان مستوفي
مقالات/ آشنايي با مشاوران سرمايه‌گذاري مشاوران پذيرش و مشاوران عرضه اوراق بهادار
حرفه مشاور سرمايه‌گذاري به دهه 1920 برمي‌گردد. تا پيش از آن توصيه‌ها و رهنمودهاي مربوط به سرمايه‌گذاري معمولا از طريق حسابداران، وكلا يا كارگزاران ارائه مي‌شد.
 • ك سال كامل شمسي پس از تاسيس. - پرسشنامه تكميل شده مشخصات داوطلب سمت مديرعاملي يا عضويت در هيات مديره شركت مشاور سرمايه گذاري. سازمان بورس اوراق بهادار پس از بررسي مدارك ارسال شده توسط متقاضي و حصول اطمينان از تطابق طرح اساسنامه ارسالي مطابق نمونه مصوب سازمان، واريز حداقل 3 ميليارد ريال به حساب شركت در شرف تاسيس، عدم شراكت موسس و اشخاص وابسته به آنها منفردا يا در مجموع در شخصيت حقوقي ديگري كه داراي فعاليت مشاوره سرمايه گذاري است، نداشتن پيشينه كيفري يا تخلفاتي موثر موسسان شركت، احراز ص
 • اشخاص وابسته به آنها منفردا يا در مجموع در شخصيت حقوقي ديگري كه داراي فعاليت مشاوره سرمايه گذاري است، نداشتن پيشينه كيفري يا تخلفاتي موثر موسسان شركت، احراز صلاحيت داوطلبين سمت مديرعاملي و عضويت در هيات مديره شركت، معقول بودن طرح تجاري، اهداف، برنامه ها و صورت هاي مالي پيش بيني شده متناسب با شرايط تجاري موضوع فعاليت مشاور سرمايه گذاري، نام پيشنهادي مناسب به همراه عنوان مشاور سرمايه گذاري. در حالت دوم براي دريافت مجوز تبديل يك شركت موجود به شركت مشاور سرمايه گذاري متقاضي بايدمدارك زير را بر
 • د جداگانه اي منعقد كند. در قرارداد منعقده مشخصات و نشاني طرفين قرارداد، خدمات و نحوه ارائه خدمات، مسووليت مشاور سرمايه گذاري و ضمانت هاي اجرايي آن، حق الزحمه و كارمزد ارائه خدمات مشاوره اي، محرمانه بودن اطلاعات مشتري نزد مشاور سرمايه گذار، ذكر شرايط فسخ قرارداد، تشريح نحوه برقراري ارتباط بين طرفين و ساير موارد ديگر براي حفظ حقوق مشتري و مشاور سرمايه گذاري ذكر شود. در شركت مشاوره سرمايه گذاري بخش مشاوره سرمايه گذاري، مالي و بخش اخذ و اجراي سفارش خريد و فروش اوراق بهادار از يكديگر جدا بوده و مستق
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام ميخواستم بدونم در خصوص اجاره به شرط تمليك در دفاتر موجر چه ثبت هايي صورت مي پذيرد؟ كليه ثبت ها اعم از ثبت ابتدا، دريافت اقساط و ثبت تسويه ممنون
باسلام ميخواستم بدونم در خصوص اجاره به شرط تمليك در دفاتر موجر چه ثبت هايي صورت مي پذيرد؟ كليه ثبت ها اعم از ثبت ابتدا، دريافت اقساط و ثبت تسويه ممنون
 • انيم، خيار حيوان، خيار مجلس و خيار تأخير در آن راه مي يابد؛ ولي چون آن را اجاره دانستيم اين خيارات در قرارداد "اجاره به شرط تمليك" موجود نخواهد بود؛ ولي ساير خيارات قانوني، كه در تمامي عقود لازم موجودند، در اين عقد نيز وجود دارند. به عنوان نمونه اگر عين مستاجره با اوصاف بيان شده در عقد تطابق نداشته باشد، مستاجر خيار فسخ خواهد داشت. بديهي است اين نكته در موردي صادق است كه مورد معامله، عين معين غايب باشد و از طريق بيان اوصاف از آن رفع ابهام شود. منشا اين خيار، تعهد ضمني موجر به تطابق مور
 • باشد، مستاجر خيار فسخ خواهد داشت. بديهي است اين نكته در موردي صادق است كه مورد معامله، عين معين غايب باشد و از طريق بيان اوصاف از آن رفع ابهام شود. منشا اين خيار، تعهد ضمني موجر به تطابق مورد معامله با اوصاف ياد شده است. موارد قراردادي فسخ در ضمن عقد لازم، مي توان افزون بر موارد قانوني، مواردي را نيز به صورت قراردادي براي هر يك از دو طرف به عنوان حق فسخ پيش بيني كرد. مثلاً در صورت تأخير در پرداخت اقساط بيش از مدت معين يا تخلف از ساير شروط مندرج در قرارداد مي توان براي
 • هر يك از دو طرف به عنوان حق فسخ پيش بيني كرد. مثلاً در صورت تأخير در پرداخت اقساط بيش از مدت معين يا تخلف از ساير شروط مندرج در قرارداد مي توان براي موجر حق فسخ در نظر گرفت. حقوق و تكاليف طرفين از آن­جا كه ماهيت حقوقي قرارداد "اجاره به شرط تمليك" را اجاره دانستيم، طبيعي است كه حقوق و تكاليف دو طرف همان حقوق و تكاليف دو طرف عقد اجاره است. با اين حال از آن نظر كه شرط تمليك مال در ضمن قرارداد ياد شده قرار گرفته، حقوق و تكاليفي را از عقود تمليكي وام مي گيرد.
قوانين و مقررات/ قانون ثبت طرحهاي صنعتي
قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي وعلائم تجاري (مصوب 1386 ) بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي وعلائم تجاري (مصوب 1386 )و آئين نامه هاي اجرايي مربوط قوانين و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به طرح صنعتي به شرح زير مي باشد :
 • رح صنعتي كه به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود، همراه نقشه‌، عكس وسايرمشخصات‌گرافيكي‌كالا كه‌تشكيل‌دهنده طرح صنعتي هستند و ذكر نوع فرآورده‌هايي كه طرح صنعتي براي آنها استفاده مي‌شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، اداره مالكيت صنعتي مي‌تواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيز به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود. اظهارنامه بايد در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردي كه متقاضي همان طراح نيست‌، اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذي‌حق بود
 • يست‌، اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذي‌حق بودن متقاضي را براي ثبت طرح صنعتي ثابت نمايد. ماده23 مفاد مواد (5)، (9) و بند (ج‌) مواد(11) و (15) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است‌. ماده5 چگونگي ذكر نام مخترع در گواهينامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زير است‌: الف ـ حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد. ب ـ اگر افرادي به صورت مشترك اختراعي كرده باشند، حقوق ناشي از اختراع مشتركاً به آنان تعلق مي‌گيرد. ج ـ هرگاه دو يا چند نفر، مستقل ا
 • ح اجازه بهره‌برداري از طرح را به ديگري واگذار كند، مدارك و اسناد رسمي مثبت اين اجازه بايد جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود. در اين فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ، لكن اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌كند. تبصره – مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود. ماده 95 هرنوع انتقال گواهي‌نامه طرح صنعتي بايد در مرجع ثبت به
مقالات/ هنر والاي خريدن و فروختن
در بيشتر كتاب‌هاي درسي علم اقتصاد تنها با ذكر يك جمله براي توصيف فرض بنيادي اين علم درباره رفتار انسان‌ها بسنده مي‌شود. مثلا در كتاب كلاسيك اقتصاد خرد ميانه نوشته هال واريان از اين كلمات فشرده شده استفاده شده است، «مردم بهترين سبد كالاهايي كه توانايي خريد دارند انتخاب مي‌كنند».
 • به‌علاوه، قيمت‌دهي در ثانيه آخر امكان مي‌دهد تا از جنگيدن با ساير تيراندازان كمين كرده در امان بود. دوم اينكه دليل مشخصي براي دير آمدن در حراج‌ها وجود دارد، كه به خصوص براي قيمت‌دهندگاني معتبر است كه به دنبال بو كشيدن ارزش واقعي يك جنس هستند؛ براي نمونه، در مورد اجناس عتيقه. آنها حق دارند نگران باشند چون كه ديگران از تجربه بيشترشان با خبر خواهند شد، مثلا با نگاه كردن به سابقه رتبه‌دهي آنها- و سپس دنباله‌رو آنها مي‌شوند. كارشناسان حرفه، قيمت‌دهي‌هاي خود را خيلي دير ارائه مي‌دهند براي اينكه بالا
 • اد مي‌شود آنها بايد خيلي مواظب باشند و دقيقا حساب كنند كه آيا اين نوع قرارداد مي‌ارزد يا خير. حساب كردن شانس فرض كنيد بانكتان فرصت گرفتن يك وام به شما پيشنهاد مي‌دهد. كدام‌يك از اينها تاثير بيشتري روي تصميم شما خواهد داشت- تصوير يك نقاشي زيبا كه نامه با آن تزئين شده است يا نرخ بهره عالي؟ اگر پاسخ شما اكنون اين باشد كه خوب معلوم است نرخ بهره مهم است، پس شما از نمونه انسان‌هاي اقتصادي حسابگر سرد هستيد، همان كساني كه اقتصاددانان مدل‌هايشان را بر اساس رفتار آنها مي‌‌گذارند، اما جاي خوشبختي براي
 • هاد شود. اگر نامه بانك - هر چند بي‌پايه و اساس- بگويد كه مشتري چه مبلغي بيشتر مجبور خواهد بود در موسسات رقيب بپردازد پذيرش پيشنهاد نيز تا حد زيادي بالا مي‌رود. بيان كردن همين تفاوت بر حسب پول صرفه‌جويي شده، اثربخشي كمتري دارد. برعكس اگر چندين گزينه قرارداد با سررسيدها و مبالغ وام متفاوت، در مقايسه با فقط يك نمونه پيشنهاد شود، كاملا بي‌اثر خواهد بود. اين يافته در تضاد كامل با فروض رفتار عقلايي اقتصاددانان است- چرا كه بانك در وقت و كوشش مورد نياز مشتريان براي سردرآوردن از محصولات جايگزين، توسط خو
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ همه آنچه در مورد بيمه عمر و زندگي بايد بدانيم
خبرگزاري فارس: در حالي كه هر روز سطح آگاهي مردم در بيمه شخص ثالث به لحاظ اجباري بودن آن افزايش مي‌يابد مزاياي بيمه عمر همچنان در سكوتي قابل تأمل جايي در سبد خانواده‌هاي ايراني ندارد.
 • در بيمه‌نامه را به استفاده‌كنند پرداخت كند. اگر قبل از سپري شدن مدت، بيمه‌شده فوت كند بيمه‌گر تعهدي نخواهد داشت اين نوع بيمه براي افرادي مفيد است كه با توجه به سن و شرايط جسماني و وضع مالي، امكان داشتن بيمه را ندارند. به عنوان نمونه اين بيمه نامه را كارمندان دولت و ساير مؤسسات غير دولتي كه در زمان خدمت بيمه بوده و بعد از بازنشستگي نيز مي‌توانند تا سن معيني در صورت تمايل و پرداخت حق بيمه، بيمه‌نامه را ادامه دهند مناسب است. از نكات بارز اين بيمه نامه عدم نياز به مع
 • ه دهند مناسب است. از نكات بارز اين بيمه نامه عدم نياز به معانه پزشكي است. به گزارش فارس، با وجود آنكه در بيمه عمر بخش عمده‌اي از حق بيمه براي بيمه‌گذار پس‌انداز شده و در صورت وقوع حادثه، حيات يا فوت بيمه‌شده، كل سرمايه بيمه‌نامه به‌خود بيمه‌گذار پرداخت مي‌شود. تاكنون اين بيمه نامه نتوانسته در سبد خانواده‌ها جايگاه مناسبي را به وخود اختصاص دهد. براستي دليل اين بي توجهي‌ها آيا فقط بي اطلاعي و يا سطح درآمد اندك مردم در جامعه است؟
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21‏-حسابداري‌ اجاره‌ها
هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز رويه‌هاي‌ حسابداري‌ و افشاي‌ مناسب‌ براي‌ اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ و عملياتي‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌كننده‌ است‌
 • ارايي‌ منتقل‌ شود. اجاره‌اي‌ كه‌ تقريباً تمام‌ مخاطرات‌ و مزاياي‌ ناشي از مالكيت‌ دارايي‌ را منتقل‌ نكند به عنوان‌ اجاره‌ عملياتي‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود. 8 . نوع‌ اجاره‌ (يعني‌ سرمايه‌اي‌ يا عملياتي‌) به‌ محتواي‌ معامله‌ و نه‌ شكل‌ قرارداد بستگي‌ دارد. نمونه‌هايي‌ از شرايطي‌ كه‌ در آن‌، يك‌ اجاره‌ معمولاً به عنوان‌ اجاره‌ سرمايه‌اي‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود، به شرح‌ زير است‌: الف‌. طبق‌ قرارداد اجاره‌، مالكيت‌ دارايي‌ در پايان‌ دوره‌ اجاره‌ به‌ اجاره‌كننده‌ منتقل‌ شود (اجاره‌ به شرط‌ تمليك‌)، ب‌ . اجاره
 • اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌كننده‌ اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ 11 . اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ بايد تحت‌ عنوان‌ دارايي‌ و بدهي‌ و به مبلغي‌ معادل‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ در آغاز اجاره‌ يا به‌ ارزش‌ فعلي‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌، هر كدام‌ كمتر است‌، در ترازنامه‌ اجاره‌كننده‌ منعكس‌ شود. براي‌ محاسبه‌ ارزش‌ فعلي‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌، از نرخ‌ ضمني‌ سود تضمين‌شده‌ اجاره‌ و در صورتي‌ كه‌ تعيين‌ نرخ‌ ضمني‌ سود تضمين‌شده‌ اجاره‌ امكان‌پذير نباشد از نرخ‌ فرضي‌ استقراض‌ براي‌ اجاره‌كننده‌ استفاده‌ مي‌شود. 12
 • ‌ اقتصادي‌ دارايي‌ توسط‌ استفاده‌كننده‌ باشد، حتي‌ اگر پرداختهاي‌ مربوط‌ به‌ اجاره‌ بر آن‌ مبنا نباشد. 24 . اجاره‌كننده‌ بايد در رابطه‌ با اجاره‌هاي‌ عملياتي‌ موارد زير را افشا كند: الف. حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌ آتي‌ براي‌ اجاره‌هاي‌ عملياتي‌ غيرقابل‌ فسخ‌ همراه‌ با اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ مدت‌ و مبلغ‌ اجاره‌ ساليانه‌، ب‌ . مبالغ‌ اجاره‌ كه‌ به عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايي‌ شده‌ است‌، و ج . شرح‌ كلي‌ از اهم‌ شرايط‌ اجاره‌ در مورد اجاره‌كننده‌ از جمله‌ محدوديتهاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در قرارداد اجاره‌، شام
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد املاك
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • ه 57- در مورد شخص حقيقي كه هيچگونه درآمدي ندارد ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد. مشمولان اين ماده بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچگونه درآمد ديگري ندارند. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امورمالياتي محل سكونت مؤدي ارس
 • دي و دارائي تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچگونه درآمد ديگري ندارند. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امورمالياتي محل سكونت مؤدي ارسال دارد و درصورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن بعنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد. تبصره1- حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت
 • ر ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند بجاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهدگرفت. ماده 67- فسخ معاملات قطعي املاك براساس حكم مراجع قضايي بطور كلي واقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعداز انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود . ماده 68- املاكي كه در اجراي ماده (34) قانون ثبت م
 • طبقه بندي اطلاعاتليزينگ عملياتي, موجر و مستاجر, ليزينگ عملياتي در ايران, چرخه ليزينگ, حسابداري ليزينگ, ليزينگ مالي , ليزينگ سرمايه اي, اجاره داري, ريسك وبازده در ليزينگ, «كاركنان حجمي» ظلم بزرگي كه همچنان ادامه دارد!, مشاوران سرمايه‌گذاري, مشاوران پذيرش, مشاوران عرضه اوراق بهادار, بازار سرمايه, مشاورسرمايه‌گذاري, باسلام ميخواستم بدونم در خصوص اجاره به شرط تمليك در دفاتر موجر چه ثبت هايي صورت مي پذيرد؟ كليه ثبت ها اعم از ثبت ابتدا، دريافت اقساط و ثبت تسويه ممنون, قانون ثبت طرحهاي صنعتي, هنر والاي خريدن و فروختن, همه آنچه در مورد بيمه عمر و زندگي بايد بدانيم, استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21‏, حسابداري‌ اجاره‌ها, اجاره عملياتي, اجاره سرمايه اي, اجاره, موجر ومستاجر, قرارداد اجاره, اجاره غير قابل فسخ, دوره اجاره, حداقل مبلغ اجاره, عمر مفيد, عمر اقتصادي, ارزش منصفانه, ارزش باقميانده تضمين شده ونشده, ارزش فعلي اجاره, نرخ سود تضمين شده ونشده, ارزش باقيمانده, اجاره اهرمي, اجاره فروش, اجاره تامين مالي, ماليات بردرآمد املاك, نقل و انتقال قطعي املاك, ارزش معاملاتي, درآمد مشمول ماليات اجاره, ارزش اجاري مستغلات, مستأجرين املاك اوقافي, حق واگذاري محل


16 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام من دانشجوي ارشد حسابداري هستم مي خواستم ببينم امكانش هست در زمينه انتخاب موضوع پايان نامه بهم كمك كنيد من دوس دارم در زمينه شركت هايي كه هم سيستم واقعي دارند و مالياتي كار كنم ولي دقيقا نمي دونم


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  باسلام واحترام من فريبا نصيري حسابدار يك شركت كود وسم هستم كه مجوز وپروانه داره ولي فرار مالياتي داره واصلا اضهارنامه پرنكرديم وهمچنين ارزش افزوده...وازآبان سال گذشته دراين شركت مشغول به كارهستم كه ب


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  جناب دكر باسلام : شركت خودروي خريداري شده در9سال پيش راقصد فروش دارد كه 90درصد قيمت خودرو ذخيره استهلاك محاسبه شده. و خودرو جديدي را باقيمت بالاتر بشكل جايگزين خريداري نموده .باتوجه به اينكه قيمت فروش


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .