جستجو در پورتال

مقالات/ اقتصاد منابع طبيعي و محيط‌زيست
اين بخش به تعبيري، ادامه سبك و رويكرد بخش گذشته است. يعني در اينجا از برخي انديشه‌هاي اساسي اقتصاد خرد براي بررسي پنج مثال اضافي از چگونه سياست دولتي را بهبود بخشيده استفاده مي‌كنيم. به خصوص كه به موضوعات پيامدهاي بيروني كه قبلا بحث شد توجه خواهيم كرد.
 • معقولي باشد آنچه را كه متعلق به او است به خوبي مراقبت مي‌كند و با نرخ غيراقتصادي بهره‌برداري يا سوءاستفاده نمي‌كند. اما چه انگيزه‌اي داريد تا آنچه را كه متعلق به خودتان نيست حفظ نماييد؟ اگر تعداد ماهي‌هايي را كه امروز صيد مي‌كنيد محدود سازيد با اين كارتان تعداد ماهي‌هايي كه فردا صيد خواهيد كرد افزايش محسوسي نخواهد يافت چون كه ديگران آنچه را شما صيد نكرديد صيد خواهند كرد. در اين‌باره چه كار مي‌توان كرد؟ يك امكان «دروني كردن» پيامد بيروني است يعني دادن حقوق مالكيت شخصي به آنچه كه قبلا يك دارايي
 • م كه هيچ‌كس آنها را نخرد و بنابراين در واقع از نظام دستوري و كنترلي استفاده كرده ايم. 4- آلودگي لوله اگزوز توجه به كليات ديگر كافي است. اينك به نوع خاصي از مقررات نگاه كنيم: شيوه‌اي كه دولت آلودگي خودروها را از طريق اعمال استاندارد «ميانگين صرفه سوخت شركتي» (CAFE) كنترل مي‌كند، استانداردي كه ميانگين مصرف سوخت در هر كيلومتر را براي خودروسازان تعيين مي‌كند. به عبارت ديگر، به هر خودروساز يك مجوز آلودگي براي هر خودروي توليدي مي‌دهد و مي‌تواند اين مجوزهاي ضمني را در بين خودروهاي خود به هر شيوه‌اي
 • ازار عرضه كرده است كه بسيار پرمشتري است. بنابراين فورد براحتي و بدون هيچ كار ديگري مي‌تواند الزام CAFE خود را عملي كرده و حتي از آن هم جلو بزند به طوري كه مقررات CAFE به او انگيزه نمي‌دهد تا روش‌هاي حتي كم هزينه‌تري براي پايين آوردن مصرف بنزين در هر كيلومتر به كار گيرد. هم‌چنين فرض كنيد كه جنرال موتورز جهش عظيمي در تقاضا براي خودروهاي بزرگ پرمصرف خود را تجربه مي‌كند و مجبور به برگزيدن فناوري‌هاي فوق‌العاده پرهزينه براي رعايت الزام‌هاي CAFE مي‌شود. اگر به جنرال موتورز اجازه داده مي‌شد مجوزهاي ماز
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ شتاب در نوسازي خودروهاي فرسوده با اعطاي خط اعتباري
معاون نوسازي ناوگان حمل‌ونقل ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت در گفت و گو با «دنياي اقتصاد» مطرح كرد
 • ايران خودرو حاصل شد، نوسازي 160 هزار خودرو فرسوده، از سوي ايران خودرو با پرداخت تسهيلات تا سقف 10 ميليون تومان، از سوي بانك هاي ملت، تجارت، سپه، صادرات و ملي با بهره 12 درصد در دستور كار قرار گرفت كه طرح نوسازي هم اكنون براي شركت ايران خودرو در حال پيگيري است. به گفته شما براي طرح نوسازي وام تا سقف 10 ميليون تومان در نظر گرفته شده است، اما براساس بخش نامه برخي از بانك ها سقف تسهيلات را كاهش داده اند، آيا بانك ها مجاز به تغيير در مفاد توافقات صورت گرفته هستند؟ از مجموع بانك هاي عامل كه براي ط
 • نجام است كه در اين خصوص مي توان به شركت «مان» و بنز اشاره كرد. در ابتداي امر طرح مذكور با واردات CBU آغاز و پس از آن CKD كاري خواهيم رسيد. براساس برنامه هاي ستاد مقرر شده بود در سال جاري از تردد كاميون هاي با عمر بيش از 35 سال جلوگيري و كارت سوخت اين خودروها باطل شود. آيا در حال حاضر طرح ممنوعيت تردد اجرايي مي شود؟ در خصوص تجاري ها، ممنوعيت تردد با حساسيت بيشتري بايد پيگيري شود؛ چرا كه خودروهاي تجاري شاهراه اقتصادي محسوب مي شوند، از سوي ديگر به دليل اينكه طرح در زمان مقرر اجرايي نش
 • كه از مجموع خودروهاي مذكور پيش بيني مي شد كه 140 هزار خودرو فرسوده براي طرح نوسازي ثبت نام كنند كه تاكنون 115 هزار متقاضي براي نوسازي در اين طرح ثبت نام كرده اند. دليل عدم استقبال برخي مالكان جهت اسقاط خودرو فرسوده خود چيست؟ با توجه به سهميه بندي سوخت برخي از مالكان از كارت سوخت خودروهاي فرسوده خصوصا وانت ها استفاده مي كنند كه اين امر عدم استقبال برخي از مالكان از طرح مذكور را به همراه داشته است، اما براي برطرف كردن اين مشكل نيز قانون منع تردد در نظر گرفته شده كه در صورت عدم مراجعه براي نوساز
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تعويض اعضاي تيم حسابرسي
تيم حسابرسي كه براي حسابرسي صورت‌هاي مالي يك واحد تجاري مي‌رود، بايد از رده‌هاي مختلف از كارورز تا سرپرست، سرپرست ارشد و در نهايت مدير باشد. بديهي است كه هر سطح كاري به شخصي در تيم ياد شده محول مي‌شود كه توانايي انجام آن را داشته باشد.
 • يح دهد. البته اين مشكل توضيح دادن را مي توان با نوشتن شرح كاملي از سيستم ها و فعاليت هاي واحد مورد رسيدگي كه در پرونده موسسه حسابرسي نگهداري مي شود، برطرف كرد. تيم حسابرسي كه براي اولين بار به يك واحد مورد رسيدگي مراجعه مي كند، بايد كليه فعاليت ها و نحوه عمل آنها و سيستم هاي مالي و مرتبط با مالي را به صورت واضح و روشن در كاربرگ هاي موسسه حسابرسي درج كند كه اعضاي تيم حسابرسي در آن سال و سال هاي بعد با مراجعه به آن توضيحات، در جريان كامل عمليات و فعاليت هاي واحد مورد رسيدگي قرار گيرند. البته اين س
 • راي شمارش وجه نقد داخل آنها انتخاب مي كردند كه در رديف هاي جلو قرار داشتند و با كيسه هاي رديف هاي پشت كاري نداشتند. يكسال كه تيم حسابرسي براي شمارش (يا نظارت بر شمارش) موجودي وجه نقد به آن بانك رفته بود، سرپرست كار، يك كارمند حسابرسي كارورز «صفر كيلومتر» را مسوول شمارش كيسه هاي وجه نقد نزد آن صندوق دار كرده بود. به كارورز مزبور گفته نشده بود كه اين كار بايد به صورت راندم (نمونه گيري) انجام شود و به هيچ وجه نيازي به شمارش كليه كيسه هاي پول نبود. بنابراين ايشان از رديف اول تا آخرين
 • وسط حسابرسان با قصد و منظور انجام نشده بود، بلكه تنها به علت آشنا نبودن كارورز مزبور به امر نمونه گيري در موجودي گيري، به اين سوءاستفاده و تقلب (به عبارت محترمانه، قرض دستي) آن صندوق دار بانك پي برده شد. بنابراين، در خاتمه مقاله خود تاكيد مي كنم كه نحوه رسيدگي، برنامه هاي رسيدگي، كادر مورد رسيدگي، زمان مورد رسيدگي و... براي يك واحد مورد رسيدگي را هر سال تا حدي كه امكان دارد، عوض كنيد. هميشه براي كاركنان واحد مورد رسيدگي نوآوري داشته باشيد. در هر سال مورد رسيدگي، تاكيد خاص روي موارد خاصي بگذار
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي
به گزارش فارس به نقل از بانك مركزي ، در بخشنامه‌ جديد بانك مركزي به مديران عامل كليه بانكهاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسه اعتباري توسعه آمده است: در راستاي اجراي تبصره يك ذيل ماده 23 "آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)" موضوع تصويب نامه شماره 153965/ت 41489هـ مورخ 3/8/1388 هيئت وزيران و تبصره ذيل بند (7-2) از ماده (2) «دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري » مصوب شوراي پول و اعتبار و با هدف ارتقاء هر چه بيشتر شفافيت صورت هاي مالي؛ دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي» در يك هزار و يك صد و سي و هشتمين جلسه مورخ 16/12/1390 شوراي پول و اعتبار مصوب شده است.
 • دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي نوع: آيين نامه موضوع: دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي منبع تهيه: فارس تصويب كننده: بانك مركزي تاريخ انتشار: 1
 • است به منظور تشخيص مطالبات غيرقابل وصول نسبت به تشكيل كميته اقدام كند.  2-2- تركيب اعضاي كميته به شرح زير تعيين مي شود: * يك نفر از اعضاي كميته حسابرسي به تشخيص و انتخاب كميته حسابرسي؛   * مدير واحد اعتباري؛  * مدير واحد پيگيري و وصول مطالبات؛  * مدير واحد بازرسي؛ * مدير واحد حقوقي؛ * نماينده كميته موضوع ماده ( 7 ) "آيين نامه وصول مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)". 2-3 - رياست كميته برعهده عضو كميته
 • و...، اقدام نمايد. سازوكار اجرايي مذكور بايد به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري رسيده و نسخه اي از آن طي سه ماه پس از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل براي بانك مركزي ارسال شود.   ماده 7 - گزارش دهي مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات سوخت شده را طي فرم 28.5 تكميل و جهت درج در سامانه جامع اطلاعات مشتريان به بانك مركزي ارسال نمايد. ماده 8- نحوه افشاي مطالبات سوخت شده  مؤسسه اعتباري بايد مطالبات سوخت شده را در يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي ، به مدت ده سال به عنوان يك
مقالات/ معاملات خودرو و بايسته هاي آن
بالا بردن سطح اطلاعات پايه حقوقي در خصوص نقل و انتقال خودرو مي تواند از طرح بسياري اختلافات و دعاوي حقوقي و كيفري بكاهد..
 • داشته باشند كه ضمن آن اصول انجام معامله  با توافق طرفين ، به امضاء مي رسد. مواردي مانند مشخصات كامل و جامع خودرو خريداري شده ( مدل ، رنگ ، وسايل موجود خودرو ، تك سوخت يا دوگانه سوز بودن آن و ....) ، تعهدات طرفين نظير  قيمت تمام شده و  نحوه و مراحل  پرداخت آن از سوي خريدار ، زمان تحويل  خودرو ( به همراه بيمه شخص ثالث و كارت سوخت و  ابزار آن و ...) از سوي فروشنده به خريدار ، توافق بر زمان و نحوه تعويض پلاك خودرو ، تكليف فروشنده  به پرداخت كليه بدهي هاي خودرو اعم
 • نظيم سند قطعي  مورد نياز است عبارت است از :  برگ سبز جديد و تائيديه نقل و انتقال خودرو ( صادره در مراكز تعويض پلاك ) ، بنچاق قبلي  و يا برگ كمپاني (بنام فروشنده ) ، اصل مدارك شناسائي  فروشنده و خريدار ، بيمه نامه شخص ثالث  و كارت سوخت ،  برگ مفاصا حساب پرداختي عوارض سالانه شهرداري (تا پايان سال قبل ،  براي سواري ها و وانت هاي دوكابين ) . اما نكاتي كه در اين مرحله لازم به ذكر است : 1-به جز دو مورد اول، مدارك لازم جهت وكالت نيز ، مانند فوق مي باشد. 2-در ح
اخبار/ امكان پرداخت الكترونيكي با كارت هوشمند سوخت فراهم شد
عليرضا لگزائي مدير امور طرح و برنامه بانك ملت از امكان استفاده از كارت هوشمند سوخت به عنوان كارت بانكي در آينده نزديك خبر داد
 • پرداخت الكترونيكي با كارت هوشمند سوخت:امكان پرداخت الكترونيكي با كارت هوشمند سوخت فراهم شد امكان پرداخت الكترونيكي با كارت هوشمند سوخت فراهم شد پنج شنبه 7 آذر 1387 منبع : روزنامه اطلاعات عليرضا لگزائي مدير امور طرح و برنامه بانك ملت از امكان استفاده از كارت هوشمند سوخت به عنوان كارت بانكي در آينده نزديك خبر داد و گفت: به منظور استفاده از كارت هوشمند سوخت در جايگاههاي سوخت گيري به عنوان ابزار پرداخت الكترونيك، بانك ملت پيشنهادي را مطرح و به مسئولين شرك
 • در آينده نزديك خبر داد و گفت: به منظور استفاده از كارت هوشمند سوخت در جايگاههاي سوخت گيري به عنوان ابزار پرداخت الكترونيك، بانك ملت پيشنهادي را مطرح و به مسئولين شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ارائه نمود كه به موجب آن دارندگان كارت هوشمند سوخت مي توانند براساس تمهيداتي كه انديشيده خواهد شد نسبت به پرداخت وجه سوخت خريداري شده به صورت لحظه اي(Online) در جايگاه سوخت اقدام نمايند. به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، لگزائي گفت: در اين روش كارت هوشمند سوخت صاحب خودرو به شماره
 • وخت مي توانند براساس تمهيداتي كه انديشيده خواهد شد نسبت به پرداخت وجه سوخت خريداري شده به صورت لحظه اي(Online) در جايگاه سوخت اقدام نمايند. به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، لگزائي گفت: در اين روش كارت هوشمند سوخت صاحب خودرو به شماره كارت بانكي تعيين شده از سوي صاحب كارت سوخت متصل مي شود و در صورت تقاضاي دارنده كارت مبني بر پرداخت الكترونيكي وجه سوخت دريافتي از طريق كارت، سامانه موجود در جايگاه با مركز (سوئيچ) بانك ارتباط برقرار نموده و پس از انجام كنترلهاي مربوطه، تراكنش درخواست
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ از دوستان كسي مي دونه كه آينده كارت سوخت چي مي شه
 • پرسش و پاسخ از دوستان كسي مي دونه كه آينده كارت سوخت چي مي شه ؟ نه والا
توضيحات کاربران بر روي محتوا/ توضيحات كاربر
من فكرميكنم كه كلا سال 89 سوخت آزاد بشه ولي با كارت سوخت
 • نظرات و پيشنهادات توضيحات كاربر من فكرميكنم كه كلا سال 89 سوخت آزاد بشه ولي با كارت سوخت
اخبار/ تعويض خودروهاي دست دوم با صفر كيلومتر
خبرگزاري فارس: معاون بازاريابي و فروش ايران خودرو گفت: به منظور پاسخ گويي به نياز مشتريان و توسعه سهم خود در بازار خودرو كشور، تعويض خودروهاي دست دوم با خودرو صفر كيلومتر در قالب طرح كليد به كليد در سراسر كشور اجرا مي كند.
 • معاون فروش ايران خودرو خبر داد:تعويض خودروهاي دست دوم با صفر كيلومتر تعويض خودروهاي دست دوم با صفر كيلومتر خبرگزاري فارس: معاون بازاريابي و فروش ايران خودرو گفت: به منظور پاسخ گويي به نياز مشتريان و توسعه سهم خود در بازار خودرو كشور، تعويض خودروهاي دست دوم با خودرو صفر كيلومتر در قالب طرح كليد به كليد در سراسر كشور اجرا مي كند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي ايران خودرو، علي اصغر سرائي نيا اظهار داشت: در راستاي همت مضاعف و كار مضاعف، فاز
 • ده است. وي اين طرح را يكي از پروژه هاي جديد اين معاونت عنوان كرد و افزود: طرح كليد به كليد همان طرحused car معروف كشورهاي توسعه يافته است كه پيشتر در كشورهاي مختلف به اجرا درآمده است. سرائي نيا درخصوص فرايند اجرايي تعويض خودرو هاي دست دوم با صفر كيلومتر يادآور شد: سعي ما بر اين است كه طرح كليد به كليد با كمترين خطا و بيشترين رضايت به اجرا درآيد، بنابراين با توجه به حساسيت اين طرح، اجراي آن در سطح كشورمرحله به مرحله اجرا مي شود. وي يادآور شد: خودرو هاي جايگزين در فاز جديد خانواده سمند، پژو
 • شود. وي يادآور شد: خودرو هاي جايگزين در فاز جديد خانواده سمند، پژو 405، پژو 206 ، پژو206 صندوقدار، پژو پارس، پژو روآ سال و وانت باردو است. وي به افزايش درآمد نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو با اجراي اين طرح اشاره كرد وگفت: همزمان با فروش خودروهاي صفر كيلومتر، عرضه خودرو هاي دست دوم شناسنامه دار نيز در نمايندگي هاي فروش ايران خودرو ايجاد مي شود. منبع: فارس تاريخ: 1389-01-29
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات يارانه 600 هزار تا يك ميليون توماني ميني‌بوس، اتوبوس و كاميون
خبرگزاري فارس: مديركل حمل‌و‌نقل و پايانه‌هاي استان تهران از واريز مبلغ يك‌ ميليون تومان به كارت سوخت رانندگان كاميون، مبلغ 800 هزار تومان به كارت سوخت رانندگان اتوبوس و مبلغ 600 هزار تومان به كارت سوخت رانندگان ميني‌بوس خبر داد.
 • رانه 600 هزار تا يك ميليون توماني ميني‌بوس، اتوبوس و كاميون جزئيات يارانه 600 هزار تا يك ميليون توماني ميني بوس، اتوبوس و كاميون خبرگزاري فارس: مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران از واريز مبلغ يك ميليون تومان به كارت سوخت رانندگان كاميون، مبلغ 800 هزار تومان به كارت سوخت رانندگان اتوبوس و مبلغ 600 هزار تومان به كارت سوخت رانندگان ميني بوس خبر داد. فرهاد صالحيان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» ضمن بيان اينكه براي اجرا
 • گار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» ضمن بيان اينكه براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به بهترين وجه در آماده باش كامل هستيم، اظهار داشت: اجراي اين قانون موجب افزايش بهره وري سيستم حمل و نقل مي شود. وي با بيان اينكه در وضعيت فعلي قيمت سوخت تنها 5 درصد در هزينه حمل و نقل تاثير دارد، اظهار داشت: پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تأثير قيمت سوخت بر هزينه حمل و نقل 15 درصد خواهد بود. صالحيان با اشاره به اينكه با اجراي قانون مذكور، نوسازي ناوگان حمل و نقل شكل تازه اي مي گيرد، اظ
 • مديركل حمل و نقل استان تهران با اشاره به اينكه تغيير رويكرد ها به تدريج در ماه اول اجراي اين قانون در سيستم حمل و نقل عمومي برون شهري تزريق مي شود، تصريح كرد: طبق هماهنگي هاي انجام شده با ستاد مدريت سوخت و حمل و نقل، در راستاي اجراي قانون مذكور، در كارت هوشمند رانندگان كاميون مبلغ يك ميليون تومان واريز مي شود و رانندگان تا سقف يك ميليون تومان هيچ پرداختي نخواهند داشت. صالحيان تصريح كرد: اين تسهيلات به صورت 36 ماهه و با نرخ سود چهار درصد پرداخت مي شود و 10 درصد يارانه اين تسهيلات نيز توسط دولتاقتصاد منابع طبيعي و محيط‌زيست, طرح نوسازي خودروهاي فرسوده, خودروهاي فرسوده, خودرو, خودروسازان ايراني, ستاد مديريت حمل‌ونقل و مصرف سوخت, تسهيلات نوسازي خودروهاي فرسوده, خط اعتباري, تعويض اعضاي تيم حسابرسي, اعضاي تيم حسابرسي, حسابرسي, تيم حسابرسي, حسابرسي صورت‌هاي مالي, دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي, معاملات خودرو و بايسته هاي آن , امكان پرداخت الكترونيكي با كارت هوشمند سوخت, پرداخت الكترونيكي با كارت هوشمند سوخت, تراكنش درخواستي, كارت هوشمند سوخت, خريد سوخت و تعيين روش پرداخت, پول الكترونيكي, تعويض خودرو, دست دوم, صفر كيلومتر, خودرو


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .