جستجو در پورتال

اخبار/ نحوه پرداخت وام ارزان ساخت به انبوه‌سازان
دنياي اقتصاد- به موجب تازه‌ترين توافق صورت گرفته بين وزارت‌مسكن و بانك‌مسكن، انبوه‌سازان از دسترسي يكجا به تسهيلات قرض‌الحسنه ساخت‌وساز –كه داراي ويژگي‌هاي برتر نسبت به ساير تسهيلات بانكي است- منع شده‌اند. به اين ترتيب وام 25 ميليون توماني كه از محل خط اعتباري مسكن‌مهر مقرر شده به سازنده‌ها پرداخت شود
 • :نحوه پرداخت وام ارزان ساخت به انبوه‌سازان نحوه پرداخت وام ارزان ساخت به انبوه سازان دنياي اقتصاد- به موجب تازه ترين توافق صورت گرفته بين وزارت مسكن و بانك مسكن، انبوه سازان از دسترسي يكجا به تسهيلات قرض الحسنه ساخت وساز –كه داراي ويژگي هاي برتر نسبت به ساير تسهيلات بانكي است- منع شده اند. به اين ترتيب وام 25 ميليون توماني كه از محل خط اعتباري مسكن مهر مقرر شده به سازنده ها پرداخت شود، در 4 قسط و بعد از تكميل مراحل مشخصي از ساخت، در اختيار انبوه ساز
 • سهيلات 25ميليوني كه برخي شعب بانك ها اجرا مي كنند كاملا با مراحل تعريف شده از سوي وزارت مسكن متفاوت است. مثلا در برخي موارد در تهران، عملا شيوه پرداخت 15 درصد، 35 درصد، 30 درصد و 20 درصد رعايت نمي شود. ميزان پوشش هزينه ها با تسهيلات 25 ميليوني اگر محاسبه هزينه ساخت در پروژه هاي مسكن مهر متر مربعي 300 هزار تومان در نظر گرفته شود، در اين صورت براي واحد مسكوني با بناي مفيد 82 متري – بناي غير مفيد 91 متر مي شود- بايد حدود 27 ميليون تومان هزينه شود. اين در حالي است كه يكسري هزينه ها نظير صد
 • حالي است كه يكسري هزينه ها نظير صدور پروانه ساخت، محضر و حق انشعابات نيز به مبلغ فوق افزوده خواهد شد كه كل مبلغي كه براي تحويل واحدهاي مسكوني پرداخت شود از مرز 32 ميليون تومان تجاوز خواهد كرد.با اين محاسبات حدودي، سهم تسهيلات 25 ميليون توماني از كل هزينه ها 78 درصد خواهد بود. اين سهم در مقابل ساير تسهيلات بانكي كه براي بخش مسكن از سوي بانك ها پرداخت مي شود، قابل توجه است. منبع: دنياي اقتصاد تاريخ: 1389-02-14
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نحوه عمل حسابداري كارمزد مدير در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
در اين نوشته قصد داريم نگرش و نحوه عمل حسابداري فعلي كارمزد مديريت در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را مورد بررسي و با ذكر دلايل تئوريك و مالياتي آن را مورد نقد قرار داده و پيشنهادهايي جهت اصلاح ارائه كنيم.
 • نحوه عمل حسابداري كارمزد مدير در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري منبع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1391-08-21 نويسنده: عليرضا شهرياري مترجم: چكيده: در اين نوشته قصد داريم نگرش و نحوه عمل حسابداري فعلي كارمزد مديريت در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را مورد بررسي و با ذكر دلايل تئوريك و مالياتي آن را مورد
 • فق تبصره يك ماده 143 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366، پرداخت مي‌كند را در نظر بگيريد. دو درآمد اصلي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عبارتند از سود فروش سهام و درآمد سود نقدي. ماليات فروش سهام در زمان فروش و به صورت مقطوع محاسبه و كسر مي‌گردد. درآمد سود نقدي نيز از نوع درآمدهايي است كه پرداخت آن در منبع صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر، شركت سرمايه پذير پس از محاسبه و پرداخت ماليات سود تقسيم مي‌نمايد و بنابراين در اين حالت نيز ماليات درآمد پرداخت مي‌ش
 • د پرداخت مي‌شود. خلاصه آن كه در حال حاضر، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، ماليات مي‌پردازند و واضح است كه پرداخت كننده نهايي اين ماليات در حال حاضر سرمايه‌گذاران هستند. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود كه كارمزد مدير (ضامن) از جمله هزينه‌هاي صندوق خارج شود و در قالب ارزش NAV واحدهاي ممتاز تحت تملك مديريت (ضمانت) قرار گيرد. در اين حالت، دو نوع NAV خواهيم داشت؛ يك NAV براي واحدهاي عادي و يك NAV براي واحدهاي ممتاز. به‌رغم اينكه اين راه حل از لحاظ تكنيكي تاثيري بر ارزش
اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
 • ه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چندمنظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آئين نامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه اخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. هـ- معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده هاي مكاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها
 • وزيران مي رسد. بند الحاقي2- انتقال يا مأموريت كاركنان رسمي و پيماني و طرف قرارداد دستگاههاي اجرائي به ساير دستگاههاي اجرائي با توافق دستگاهها در شهرستان محل خدمت مجاز است. بند الحاقي3- تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده(78) قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوق العاده هاي موضوع بند(9) ماده(68) قانون مذكور لحاظ نمي شود. بند الحاقي4- هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر درمورد فوق العاده خاص شركتهاي دولتي و بانكها و بيمه هاي مشمول ماده(4) و قسمت اخير ماده(5)
 • شده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجرا اين حكم مي باشند. كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويكرد تسهيل، تسريع، كاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي دستگاه هاي مختلف و حذف مجوزهاي غير ضرور و اصلاح يا جايگزيني شيوه تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبه اي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر با
مقالات/ ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و نرخ بازده دارائي‌ها (ROA)
از زمان پيدايش و خلق انسان روابط اقتصادي و مالي و در كل مبادلات نيز شكل گرفت. اين روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائي به صورت بسيار ساده وجود داشت. با گذشت زمان كم كم جوامع كوچك به وجود آمدند.
 • صنايع مستقيم فاليت مي كنند، اما با توجه به عدم دسترسي كامل به اطلاعات 3شركت از ميان شركت هاي مذكور كه به تازگي به سازمان بورس پيوسته اند به ناچار 18 شركت باقيمانده مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت. * روش تحقيق روش تحقيق از نوع تعيين ضريب همبستگي بوده و نحوه استفاده از اطلاعات از نوع گذشته نگر مي باشد. آنچه باعث ايجاد نتيجه گيري در اين تحقيق است چراغ گذشته است كه روشنائي بخش آينده خواهد بود. با توجه به هدف تحقيق حاضر يعني يافتن ارتباط يا عدم ارتباط همبستگي ميان ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و نرخ بازده
 • قيق (وابسته و متغير) توسط نرم افزار اكسل (Excel) و سپس تجميع اين اطلاعات و ارزيابي وجود يا عدم وجود همبستگي ميان دو معيار بيان شده توسط نرم افزار آمراي Eviews و با استفاده از ضريب همبستگي، وجود يا عدم وجود رابطه همبستگي مذكور مورد آزمون قرار گرفت. * محاسبه ارزش افزوده اقتصادي (EVA) يكي از اركان تحقيق حاضر ارزش افزوده اقتصادي است و لذا بايد محاسبه شود. با عنايت به اينكه فرمول محاسبه اي ارزش افزوده اقتصادي (EVA) به شرح ذيل است، هركدام اجزاء آن به شرح ذيل محاسبه مي شوند: EVA=(r-c)xcapital * نرخ باز
 • ا بايد محاسبه شود. با عنايت به اينكه فرمول محاسبه اي ارزش افزوده اقتصادي (EVA) به شرح ذيل است، هركدام اجزاء آن به شرح ذيل محاسبه مي شوند: EVA=(r-c)xcapital * نرخ بازده سرمايه (r) براي بقاي يك شركت همواره كسب درآمد و در همين راستا كسب بازده بالاتر از هزينه سرمايه اي لازم و ضروري است اين نرخ بازده به شرح ذيل محاسبه مي شود. r=NOPAT/capital = NOPAT هزينه كاهش ارزش موجودي ها + صرفه جوئي مالياتي هزينه بهره - هزينه بهره + سود خالص حسابداري پس از كسر ماليات + هزينه معوق + هزينه مزاياي پايان خدمت كاركنان
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام ممنون ميشم كه فرمول دقيق محاسبه استهلاك را براي من بگيد.
با سلام ممنون ميشم كه فرمول دقيق محاسبه استهلاك را براي من بگيد.
 • پرسش و پاسخ با سلام ممنون ميشم كه فرمول دقيق محاسبه استهلاك را براي من بگيد.  ؟ باسلام     نحوه محاسبه حسابداري استهلاك دارائي ها   حسابداري استهلاك تعريف حسابداري از استهلاك چيست؟  سرشكن كردن و تخصيص دادن بهاي تمام شده دارايي ثابت را به طريقي معقول و منظم به دوره هاي استفاده از آن را استهلاك گويند. بهاي تمام شده معمولا در طول
 • را اصطلاحا خالص ارزش بازيافتني مي نامند، تقليل يابد. اموال بدون استفاده را مي بايد در حساب خاصي جزو داراييها، نگهداري كرد. برآورد استهلاك: اهميت استهلاك بر حسب نوع موسسه و كميت داراييهاي آن تغيير مي كند. در محاسبه استهلاك دو نوع برآورد ضرورت پيدا مي كند: 1.      عمر مفيد مال 2.      ارزش اسقاط آن افزون بر اين دو، ممكن است پيش بيني هزينه پياده كردن و برچيدن يا تعويض مال ل
 • ضرورت پيدا مي كند: 1.      عمر مفيد مال 2.      ارزش اسقاط آن افزون بر اين دو، ممكن است پيش بيني هزينه پياده كردن و برچيدن يا تعويض مال لازم شود. طرز برآورد اين نوع هزينه ها در موسسات متفاوت موجب آن مي گردد كه محاسبه استهلاك بسته به مورد و بر حسب روشي كه بكار مي رود تغيير يابد. عوامل تعيين هزينه استهلاك: هزينه استهلاك هر دوره مالي از سرشكن كردن بهاي تمام شده (منهاي ارزش اسقاط ان ) بدست مي آيد كه
قوانين و مقررات/ متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • اند براي محاسبه هزينه‌هاي قابل قبول و خسارات وارده به طرفين از كارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صلاحيت شاغل در دستگاههاي اجرائي مربوطه استفاده نمايد. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجراي شوراي اقتصاد است. واگذاريهاي موضوع قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) مشمول حكم اين ماده نيست. ماده65 ـ به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك‌سازي دولت: الف ـ هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات م
 • ع است. ماده66 ـ ديون دولت به دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و صندوقها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احكام اين قانون محاسبه و تهاتر مي‌گردد و هرگونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي كل كشور قابل اجراء مي‌باشد. ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوقها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور ب
 • وقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط معاونت براي اين منظور ايجاد مي‌گردد اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمايند. كمك از محل منابع و رديفهاي در اختيار معاونت نيز مشمول اين حكم است. ماده68 ـ به منظور تهيه آمار و اطلاعات موردنياز براي محاسبه شاخصهاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف از قبيل: 1ـ الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني 2ـ ارزيابي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور 3ـ ارزيابي عملكرد قانون برنامه پنجم 4ـ بهره‌وري ملي 5 ـ توسعه انساني 6 ـ الگوي مصرف 7ـ تدوين استانداردهاي
مشاوره/ سلام و خسته نباشيد من دانشجوي رشته مديريت بازرگاني در مقطع كارشناسي هستم . پروژه تحقيقاتي من درخصوص اكچوئري ست ولي متاسفانه مطالب زيادي جهت محاسبه و نحوه محاسبه آن نتوانستم پيدا كنم . باتوجه به اينكه نمره پروژه من به نحوه محاسبه آن بستگي دارد خواهشمندم اگر مقدور هست به من كمك كنيد . باتوجه به اينكه استادم فرموده كه براي تعداد كاركنان شاغل 300 و بازنشسته 85 نفر محاسبه كنيد باكلي مفروضات ديگر كه شامل تراز نامه و بدهي و دارايي و كلي رقم و ارقام كه خودشان داده اند . متشكرم
 • پرسش و پاسخ سلام و خسته نباشيد من دانشجوي رشته مديريت بازرگاني در مقطع كارشناسي هستم . پروژه تحقيقاتي من درخصوص اكچوئري ست ولي متاسفانه مطالب زيادي جهت محاسبه و نحوه محاسبه آن نتوانستم پيدا كنم . باتوجه به اينكه نمره پروژه من به نحوه محاسبه آن بستگي دارد خواهشمندم اگر مقدور هست به من كمك كنيد . باتوجه به اينكه استادم فرموده كه براي تعداد كاركنان شاغل 300 و بازنشسته 85 نفر محاسبه كنيد باكلي مفروضات ديگر كه شامل تراز نامه و بدهي و دارايي و كلي رقم و ارقام كه
 • wnj;هاي مستمري و مزاياي كاركنان را طراحي كنند، يا ميزان دارايي‌ها و تعهدات شركت، صندوقها و سازمانهاي بيمه‌اي را برآورد نمايند. اكچوئرها پس از كاوش عميق در پيچيدگي‌هاي امور مالي شركتها، صندوق‌ها و سازمانهاي بيمه‌اي آنان را در محاسبه هزينه ريسك‌هاي گوناگون مربوط به فعاليت‌ شركت، ياري مي‌كنند. اكچوئرهاي مشاور با مديران عالي‌رتبه امور مالي، عمليات و نيروي انساني و مديران اجرايي موسسات همكاري و به آنها در حل مسائل كمك مي‌كنند.   ضرورت ا
 • ي ناشي از تغييرات سياسي، اقتصادي و جمعيتي را داشته باشد. يك سيستم”باثبات”، سيستمي است كه از لحاظ مالي در وضعيت مناسبي باشد و بتواند در افق زماني قابل پيش بيني و تحت مجموعه مفروضات معقولي پايدار بماند. برنامۀ بازنشستگي بايد به گونه اي ساختار يابد كه وضعيت مالي آينده موجب افزايش غيرمنتظرۀ حق بيمه ها، كاهش غيرمنتظرۀ مزايا و يا انتقالات عمده و پيش بيني نشده از بودجه نگردد. براي دستيابي به اين اهداف، بايد به سوالات زير پاسخ دهيم: وضعيت سيستم هاي بازنشستگي در آينده به چه صورت خ
مقالات/ سازمان امور مالياتي و توافق با اصناف
سرانجام پس از كش‌و‌قوس‌هاي فراوان، چالش ميان سازمان امور مالياتي و اصناف پايان يافت و همگان متوجه شدند كه اصناف برنده واقعي اين ماراتن بودند و بازندگان واقعي، سازمان امور مالياتي، خزانه مملكتي يا به عبارتي كل افراد اين جامعه (به جزاصناف)بودند.
 • اليات اخذ كند. سوالات: 1)چرا اصناف اعتقادي به شفاف كردن وضعيت مالي خود ندارند و تمايل به روش توافق و علي الراس دارند؟ (توجه كنيم به فشار و مخالفت اصناف با قانون ماليات بر ارزش افزوده...... ) جواب: چون خود نمي خواهند و اين كاملا به نفعشان است. 2)نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات در سال مبدا براي اصناف بر چه اساسي بوده است؟ جواب: اگرچه توافق شده بر اساس نمونه رسيدگي انجام شود ولي نمونه هاي فوق فاقد مبناي محاسباتي مشخص بوده است. 3)سازمان امور مالياتي چه راهكاري براي اين معضل اساسي انديشيده است
 • فقط ماليات اصناف از روش توافق تشخيص مي شود؟ 6) نقش مميزان مالياتي در تشخيص ماليات اصناف چيست؟ جواب: هيچ 1-6) اين همه تشكيلات عريض و طويل، ساختمان هاي چندين طبقه، اين همه مميز و سر مميز و مميز كل و.... و ساير پرسنل صف و ستادي ادارات كل مربوطه كه هزينه ميلياردي براي دولت دارد و.... آيا با اين وضعيت توافق مالياتي داراي منطق است؟! 2-6) اگر جواب سوال 1-6 خير است (كه واقعا اين چنين است) لازم است با تصويب يك قانون همه تشكيلات ياد شده حذف و هزينه هاي نجومي آنها به نفع خزانه مملكتي بازيافت شود و ب
 • هزينه هاي نجومي آنها به نفع خزانه مملكتي بازيافت شود و با يك راهكار مشخص و روش توافق بسيار ساده و با استقرار يك نرم افزار و اعلام ضريب افزايش سالانه با يك فرمول ساده و ابلاغ آن به موديان توسط اداره پست، ماليات را اخذ كرد كه در اين روش مازاد درآمد بر هزينه وصول ماليات قطعا چند 100 درصد افزايش مي يابد. 6)به راستي آيا سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات به روش توافق بايد اين همه هزينه كند؟ آيا مميزان مالياتي كوچكترين نقش را در تشخيص ماليات دارند؟ به راستي اينها ماموران وصول ماليات هستند و...
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مديريت عمومي
معمولاً نيازهاي بشر اولين انگيزه هايي هستند كه ارائه يا ساخت محصولي را ميسر مي سازد. اين انگيزه ها گاهي باعث مي شوند كه سازمان هاي مختلف براي سودآوري ، بقا و رقابت وادار به انجام دادن فعاليتهايي شوند كه در آخر توليد محصول مشخص مي شود.
 • راست. ● استقرار ادارات و دفاتر ادارات و دفاتر بايد در محلي قرار گيرند كه بتوانند به طور موثر و با بازدهي قابل قبول خدمات خود را ارائه دهند. يك كارخانه معمولاً داراي ۱) فضاي مخصوص مديريت و مدير عامل ۲) دفاتر عمومي ۳) دفاتر توليدي است كه نحوه ي استقرار و انتخاب آشنا براساس نوع خدماتي است كه از آنها انتظار داريم. ● محل استقرار ادارات ادارات و دفاتر فني مي توانند در محل هاي زير قرار گيرند: ۱) در داخل ساختمان كارخانه ۲) در يك ساختمان جداگانه در مجاورت ساختمان كارخانه ۳) در ي
 • بايد با سازمان دهي خاص و براي مقاصد خاص و تعريف شده تهيه شود. اين اطلاعات پس از بررسي و تحليل به شكلي قابل قبول براي استفاده در مهندسي فرآيند و برنامه ريزي توليد در اختيار مسئولين و مجريان قرارخواهد گرفت. يكي از اطلاعات اساسي مورد نياز فرآيند طراحي، محاسبه حجم توليد مي باشد. تخمين حجم توليد كه آيا ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰۰ يا ۱۰۰۰۰۰ قطعه يا بيشتر باشد و اين مقدار محصول بايد در طي چه مدت توليد شود مشكل است. همان طور كه در مباحث آينده اشاره خواهد شد بسياري از روشهاي توليد در ساختن قطعه بستگي زيادي به
 • حصول عمل مي كنيد معني مكانيسمي كه براي آن طراحي شده بود بطور صحيح كار مي كند. ۲) كيفيت آن مناسب باشد يعني مطابق با استاندارد تعيين شده باشد. ۳) محصول از نظر شكل ظاهري براي خريدار يا استفاده كننده قابل قبول باشد. ۴) توليد شدني باشد و اين عمل با هزينه اي قابل مقايسه و رقابت با محصولات همنوع خود باشد. ● دوره (سيكل) عمر محصول دوره (سيكل) عمر محصول نكته اي است كه هميشه در نوشته اي مديريت بازاريابي مورد بحث قرار مي گيرد، طبق اين نظريه، محصولات به مدت محدودي در بازار مي ماند و در طول اين دو
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
 • p;    3-  بازرس/بازرسان. 1- مجمع عمومي: ماده21 :  مجامع عمومي تعاوني‌مهر به‌دوصورت مجمع عمومي عادي، مجمع عمومي فوق‌العاده تشكيل‌مي‌گردد. تبصره 1-          نحوه تشكيل مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط به آن مطابق آيين‌نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون خواهد بود. تبصره 2- مجمع عمومي شركت نمي‌تواند درخصوص روابط قراردادي با اعضاء تصميم گيري نمايد. تبصره 3- دع
 • هاي لازم قبل از شروع و در حين عمليات و پايان آن مي باشد. بخش چهارم : واگذاري ماده 57: واحدهاي احداثي براساس متراژ, طبقه و مرغوبيت بلوك و واحد برمبناي امتياز اعضا به ترتيب اولويت واگذار مي‌شود و امتياز اعضا براساس مبالغ واريزي مطابق فرمول ذيل محاسبه ميشود. = امتياز عضو   تعداد روز * مبلغ واريزي (ريال) 000/000/1 تبصره-1 :       - در صورت تساوي امتياز دو يا چند نفر از اعضاي تعاوني هيات مديره با دعوت از طرفين و حضور بازرس ( بازرسان ) اصلي بين آنان قرعه كشي
 • زمان تحويل ضمن تنظيم صورتجلسه‌اي داير بر تحويل واحدهاي مسكوني به اعضاء با امضاء صاحبان امضاء مجاز, عضو و بازرس نسبت به تهيه شناسنامه براي هر يك از واحدهاي مسكوني احداث شده (شامل مشخصات كامل زمين،  مشخصات فني واحد مسكوني و قيمت تمام شده و هزينه هاي مترتب قانوني) اقدام نمايد در اين صورت مسئوليت عمل به تعهدات قرارداد اجاره زمين بين عضو و وزارت مسكن و شهرسازي به عهده عضو خواهد بود. تبصره 1ـ    ـ هيأت مديره مكلف است براساس مدارك و مستندات قانوني (دفاتر مالي و ترازنامه) قيمت
 • طبقه بندي اطلاعاتپرداخت وام, وام انبوه‌سازان, تسهيلات قرض‌الحسنه, وام ساخت, نحوه عمل حسابداري كارمزد مدير در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري, ارزش افزوده اقتصادي (EVA), نرخ بازده دارائي‌ها(ROA), دوپونت, درآمد كل, سود عملياتي, سود كل, (EVA) و ارزيابي متوازن (BSC), نسبت فعاليت, نسبت سود اوري, نسبت اهرمي, نسبت نقدينگي, قيمت بازار, ميانگين قيمت بازار, P/E , بازده تغييرات قيمت سهام, بازده نقدي سهام, بازده سهام, با سلام ممنون ميشم كه فرمول دقيق محاسبه استهلاك را براي من بگيد., سازمان امور مالياتي و اصناف, توافق مالياتي, نظام جامع مالياتي, توافق و علي‌الراس, مديريت عمومي, روش مديريت, شيوه مديريت, اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر , اساسنامه, تعاونيهاي مسكن مهر


50 رديف در 5 صفحه
   << بعدي  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .