جستجو در پورتال

مقالات/ تنها عمل نكنيد، حرف بزنيد
يكي از مهم ترين نكات در مورد عكس العمل نسبت به بحران مالي كنوني همانگونه كه يكي از افراد درگير آن بيان مي كند، اين است كه هيچ كسي واقعاً نمي داند چه بايد كرد. دليل اين است كه انتظارات بخشي از بازي هستند. نحوه عكس العمل بازار به يك مداخله ويژه نه تنها به اينكه چگونه بانكداران و تجار به اين مداخلات اطمينان مي كنند بلكه بيشتر به نظر آنها به ميزان اعتماد ديگران بستگي دارد.
 • راي جدا كردن رفاه مين استريت از رفاه وال استريت وجود ندارد. روابط آنها غيرمتعددي است؛ آنچه براي وال استريت خوب است الزاماً براي مين استريت خوب نيست. با اين حال مين استريت نمي تواند بدون موفقيت وال استريت پيشرفت كند - و اين عدم تقارن به وال استريت يك موقعيت برتر مي بخشد. «انتقال پول از ثروتمندان به فقرا از طريق سيستم اقتصادي يك كشور» در مخالفت با بازتوزيع (به عنوان مثال از طريق ماليات تصاعدي) اين گونه استدلال مي كند كه به جاي ثروتمند تر كردن فقرا، ثروتمندان را فقير ترمي كند. با اين حا
 • خواهيم فقرا وضعيت بهتري پيدا كنند اما كمك مستقيم به آنها غيراقتصادي است به اين دليل كه آنها ابزارهايي پويا و توليد كننده نيستند، مداخله تنها در زمينه كمك به ثروتمندان براي پولدارتر شدن اين دسته مورد نياز است به اين ترتيب سودهاي به دست آمده به طور خودكار ميان فقرا پراكنده خواهد شد. پول كافي در اختيار وال استريت قرار دهيد و در نهايت آن پول به مين استريت منتقل خواهد شد. اگر شما مي خواهيد مردم پولي براي ساختن داشته باشند، آن را مستقيماً به آنها ندهيد بلكه به آنهايي كه اين پول را به مردم قرض مي دهند
 • اش سخت براي توصيف شرايطي كه زندگي ما را هدايت مي كند. بحث در مورد طرح حمايتي با تصميمات درباره ويژگي هاي اساسي زندگي اقتصادي و اجتماعي و حتي ميزان اندك مبارزات طبقاتي باقيمانده در ارتباط است. برخلاف بسياري از موضوعات سياسي اين يكي بدون حامي است. هيچ موقعيت كارشناسانه معقولي كه به سادگي بتوان آن را به كار گرفت وجود ندارد: يك نفر مجبور است تصميمات سياسي اخذ كند. در 24 سپتامبر، جان مكين كمپينش را به حالت تعليق درآورد و با اين ادعا كه زمان آن رسيده كه تفاوت هاي حزبي را كنار بگذاريم به واشنگتن رفت.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آينده مديريت منابع انساني
به واسطه تغيير محيط كسب و كار، مديريت منابع انساني (HRM) ، نيز لزوماً بايد تغيير كند. نظر به ضرورت پاسخگويي به تغييرات، پيش بيني محيط، تغييرات و اتخاذ تصميمات اثرگذار درخصوص آينده، مديريت منـــابع انساني بايد تغيير كند. آينده غيرقابل پيش بيني است و مشكل است تعيين كنيم كه چه پيش خواهدآمد.
 • د كه نيازهاي كاركنان ايستا نيستند و به طور مستمر درحال تكامل و تغييرند. تعداد زيادي از شركتها متوجه اين حقيقت در برنامه هاي جبران خدمات و مزاياي خود شده اند و مزايايي فراهم كرده اند كه به طور خاص بهترين تناسب را با كاركنان دارد. به عنوان مثال، در يك موقعيت ممكن است مزاياي مراقبت از اطفال را پيشنهاد كنند. درحالي كه ممكن است در موقعيت ديگر، ساعات منعطف كاري يا كار در منزل پيشنهاد داده شود. البته همه اين موارد ممكن است درقالب موقعيتي مشابه براي برآوردن نيازهاي مختلف افراد متفاوت ارائه گردند. ساز
 • ست در موقعيت ديگر، ساعات منعطف كاري يا كار در منزل پيشنهاد داده شود. البته همه اين موارد ممكن است درقالب موقعيتي مشابه براي برآوردن نيازهاي مختلف افراد متفاوت ارائه گردند. سازمانها بايد تلاش مستمري درجهت ايجاد برنامه هايي بهتر براي پاداش و مزاياي كاركنان از خود نشان دهند. آنها بايد برنامه هاي پاداش نهايي خود را به عنوان ابزارهاي مهمي در جهت جذب، پاداش دهي و حفظ كاركنان ماهر درنظر گيرند و به طور مستمر درجهت اطمينان از اين موضوع كه آيا اين برنامه ها واقعاً ارزشي را به همراه دارند، بر آنها نظارت
 • سب نياز دارند، چون اكثر مشاغل همـــواره درنتيجه فناوري هاي جديد تغيير مي كند. هزينه هاي ديگر به عنوان بخشي از روابط پيماني و مقاطعه اي منعقده بين كارمند و كارفرما پرداخت مي شود. پرداختهايي كه علاوه بر حقوق به كاركنان پرداخت مي شود، مي تواند برحسب موقعيت كارمند و قدمت فرد در آن جايگاه خاص متفاوت باشد. اين مزايا نوعاً شامل مرخصي هاي استعلاجي، استحقاقي و تعطيلات عمومي است، و همچنين ممكن است شامل برنامه هاي بازنشستگي و انفصال، بيمه زندگي و دارويي و ديگر مزاياي پيماني باشد. مراقبتهاي بهداشتي ع
 • طبقه بندي اطلاعات
سرفصلهاي کتاب/ عذر خواهي يك دقيقه اي
عذرخواهي يك دقيقه اي داستان مدير شركتي است كه در ميانه اين دوران پر تغيير، مرتكب اشتباهي شده است كه مابه دفعات در تيتر روزنامه ها شاهدش هستيم.
 • مرد جوان مردجوان در مقام معاون مدير عامل، در جلسات هيئت مديره زيادي حضور پيدا كرده بود اما تاكنون جلسه اي اين چنين نديده بود. براي او كه هميشه مديرش را مي ستود حكم يك شوك را داشت. مي دانست مديرعامل بايد دست به اقدامات جديدي بزند و در غير اينصورت موقعيت كارمندانش و آينده شركت به مخاطره مي افتاد. رئيس جلسه بسيار صريح از مديرعامل خواست در عرض يك هفته راه حلي ارائه دهد كه آبرو و اعتبار شركت مثل ارزش سهام آن در بازار فروش تنزل نكند و در صورتي كه شيوه موثري نيابد كه بتواند اعتماد دوباره هيات مديره
 • ا در صورتي كه امكان داشته باشد از راهنمايي هاي او بهره بگيرد. مدير يك دقيقه اي مدير يك دقيقه اي با كمال ميل آمادگي خود را در اين مورد اعلام نمود و گفت: راز نيرومندي وجود دارد كه به بسياري از مردم را آموزش داده ام و زماني كه آن را به طور موثر به كار ببندند، خواهند توانست مشكلاتشان را آسانتر حل و فصل نمايند. اسم اين تاكتيك عذرخواهي يك دقيقه اي است. ظاهراً همان چيزي است كه مدير عامل تو هم به آن نياز دارد. سخت ترين بخش عذرخواهي، دانستن و اقرار به اين نكته است كه اشتباه كرده ايم. عذرخواهي ي
 • : در حال حاضر قوياً فقط يك كار است كه مديرعامل مي تواند انجام دهد تا به طور چشمگيري كارها بهتر و مساعدتر شود و آن هم عذرخواهي يك دقيقه اي است. انجام مناسب و به موقع عذرخواهي يك دقيقه اي يكي از نيرومندترين كارهايي است كه هر انساني مي تواند براي ترميم موقعيتهايي نظير اين از آن استفاده كند. همچنين او توضيح داد: من بيش از بيست سال 3 رمز مديريت را به كار بستم. هدف گذاري يك دقيقه اي، تقدير و توبيخ رسمي. بعد از سالها تدريس اين نكات به مديران دريافتم در صورتي كه خود مديران مرتكب اشتباهي شوند نياز به رم
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تقابل نسل‌ها در دنياي كار
به سختي مي‌توان ميان افراد مختلف از نسل‌هاي متفاوت هماهنگي و توافق ايجاد كرد، مخصوصا در محيط‌هاي كاري اين مساله سخت‌تر است.
 • ورت گرفته در اولويت‌هاي ارزشي، به اين دليل است كه شركت‌ها ديگر قادر به ايجاد امنيت شغلي نيستند. بنابراين شركت‌ها به جاي تمركز بر ايجاد امنيت و ثبات كاري به تربيت كاركناني «استخدام‌پذير» روي آورده‌اند. بدان معنا كه آنچه يك شركت ارائه مي‌كند تضمين حفظ موقعيت كاركنان در شركت نيست، بلكه ارائه آموزش‌ها و مهارت‌هاي لازم به كاركنان است، به طوري كه در صورت الزام به ترك شركت بتوانند به راحتي در شركت‌هاي ديگر استخدام شوند. همين مساله باعث مي‌شود تمركز نيروهاي حرفه‌اي از سازمان به خودشان معطوف شود. همه اين
 • رت الزام به ترك شركت بتوانند به راحتي در شركت‌هاي ديگر استخدام شوند. همين مساله باعث مي‌شود تمركز نيروهاي حرفه‌اي از سازمان به خودشان معطوف شود. همه اين تغييرات به آن معني است كه تعهد، جذابيت خود را از دست مي‌دهد اگرچه گرايش به آن همچنان در ميان نسل كاركنان باسابقه و كاركنان ميانسال وجود دارد. وارتون: در كدام نسل تفاوت‌هاي ميان زنان و مردان بيشتر است؟ سيمون: وقتي مساله ارزش‌هاي اجتماعي مطرح مي‌شود، در تمام نسل‌ها زنان بيشتر از ديگران رفتارهاي اجتماعي نشان مي‌دهند و بيشتر از ديگران حس خدمات‌رسا
 • مي‌دهند و بيشتر از ديگران حس خدمات‌رساني و تعهد در آن‌ها وجود دارد. مردان معمولا فردگراتر هستند. در مورد اولويت‌هاي حرفه‌اي اگر چه زنان به انعطاف‌پذيري اهميت بيشتري مي‌دهند، اما در نسل‌هاي جوان‌تر مخصوصا نسل Y توجه زنان بيشتر به آن دسته از ارزش‌هاي كاري است كه همواره «مردانه» تلقي شده‌اند. مثلا ميزان درآمد و فرصت پيشرفت و ارتقاي شغلي براي آن‌ها اهميت دارد. وارتون: كدام ارزش‌هاي اصلي هستند كه از خصوصيات نسل X و Y به شمار مي‌آيند؟ سيمون: همان طور كه پيش از اين ذكر كردم هم نسل X و هم نسل Y دور
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چند نكته براي كار كردن با خانم ها
اگر رئيس جديدتان يك زن است، يا اگر به قسمتي از اداره مـنـتـقل شـده ايد كـــه مجبوريد با همكاران خانم كار كنيد،اگر منشي خانم داريد ، اگر در فروشگاه يا كارگاه با خانم ها همكار هستيد ، زمـانـش رسيـده است كه مهارت هايي را براي كار كردن با آنها ياد بگيريد
 • ير قرار دهيد، ديگران را در كارهايشان ياري دهيد. در نظر او يك مشاور و رفيق هميشه بهتر از يك تك خور است. احساسات و استعدادهاي ديگران را بشناسيد. خانم ها معمولاً در ايجاد رابطه با مشتريان بسيار مهارت دارند. بنابراين فرصتي به آنها بدهيد تا براي بهتر شدن موقعيت كاري خودشان و شما از استعدادها و دانششان استفاده كنند. 8- استعداد هايش را تحسين كنيد نه ظاهرش را هيچگاه به همكار خانمتان نگوئيد كه چقدر زيبا و خوشگل است. حتي مطرح كردن طرز لباس پوشيدن، بوي عطر و مدل مويش هم ممكن است در نظر او بد باشد. در
 • مدل مويش هم ممكن است در نظر او بد باشد. در مورد هر نظريه اي كه مي دهيد بسيار دقت كنيد. 9- صادق باشيدهر زمان كه ممكن بود، اطلاعاتتان را با آنها در ميان بگذاريد. خانم ها احساس فوق العاده اي دارند، و نادرستي و دغل بازي را به خوبي تشخيص مي دهند. به همكارانتان اطمينان دهيد كهمي توانيد هر نوع اطلاعاتي كه نياز دارند را برايشان مهيا كنيد. صداقت و رو راستي از نظر خانم ها بسيار ارزشمند است. 10- غيبت نكنيد گوش هايتان را بر روي غيبت ها ببنديد. اكثر شايعات از روي ترس ساخته شده اند. شما مي توانيد جلوي پ
 • گوش هايتان را بر روي غيبت ها ببنديد. اكثر شايعات از روي ترس ساخته شده اند. شما مي توانيد جلوي پچ پچ ها، فرضيات و شكايات را بگيريد و آنها را به نفع خود تمام كنيد. اطلاعات خيلي زود پخش مي شوند، پس سعي كنيد شايعات مثبتي به وجود آوريد. 11- سعي كنيد افكارش را بفهميدخانم ها اطلاعات را به سبكي كاملاً متفاوت با آقايان تحليل مي كنند. در حاليكه آقايان معمولاً به نتايج مسئله فكر مي كنند. اگر هنگام صحبت هايتان خانمي سر خود را تكان مي دهد به اين معني نيست كه با حرفهايتان موافق است، اما مردها اگر حس كنند
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ كار از راه دور
يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي فعلي رشد روز افزون فناوري اطلاعات و تاثير آن بر تمامي جوانب زندگي بشر مي‌باشد. يكي از اين جنبه‌ها كه تحت‌تاثير اين پديده قرار گرفته، كار و اشتغال است.
 • به وجود مي آورد. كار از راه دور راه حلي براي اين مشكلات مي باشد. 3 - اشتغال جوانان بيكار. 4 - كار از راه دور محدوديت هاي زماني و مكاني را بر مي دارد. 5 - براي كساني كه ناتواني يا بيماري خاصي دارند و حضورشان در ادارات غير معقول و غير ضروري است، موقعيت كاري فراهم مي شود. 6 - بازار كار گسترش مي يابد و قدرت انتخاب سازمان ها براي انتخاب نيروي كار بهتر در هر منطقه اي زياد مي شود. 7 - كاهش رشد جمعيت شهر هاي بزرگ؛ از هجوم نيروي كار به شهرهاي بزرگ براي يافتن كار بهتر كاسته مي شود. 8 - مسوول تهي
 • ر بهتر كاسته مي شود. 8 - مسوول تهيه گزارش از واحدهاي مختلف يك سازمان در شهرهاي مختلف، مي تواند در حين مسافرت از شهري به شهر ديگر به وسيله كامپيوتر قابل حمل گزارشش را تهيه كرده و از طريق اينترنت (يا حتي خط تلفن همراه) گزارش را ارسال كند. 9 - امكان كار كردن دو متخصص از دو جاي مختلف دنيا روي يك پروژه. 10 - امكان اضافه كاري هاي بيشتر از ميزان درخواست سازمان. كاربردهاي كار از راه دور 1 - مطالعات و تحقيقات 2 - مشاغل كامپيوتري مثل برنامه نويسي، طراحي صفحات وب، طراحي گرافيكي، انيميشن سازي 3 -
 • ز راه دور 1 - مطالعات و تحقيقات 2 - مشاغل كامپيوتري مثل برنامه نويسي، طراحي صفحات وب، طراحي گرافيكي، انيميشن سازي 3 - مترجمي، نويسندگي، فروش و بازاريابي، مشاوره، حسابداري 4 - تدريس (از طريق ويدئو كنفرانس) 5 - افزايش فرصت هاي شغلي براي نيروي كار متخصص؛ بسياري از شركت هاي خارجي تمايل دارند از متخصصان ايراني در انجام كارها استفاده كنند. با كار از راه دور اين امر تسهيل مي شود و مشكلات ناشي از مهاجرت نيروي كار كاهش مي يابد. 6 - ايجاد فرصتي مناسب براي اشتغال زنان: در بسياري از خانواده ها كا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ شش كلان‌روند كه آينده را شكل مي‌دهند
به واسطه تغيير محيط كسب و كار، مديريت منابع انساني (HRM) ، نيز لزوماً بايد تغيير كند. نظر به ضرورت پاسخگويي به تغييرات، پيش بيني محيط، تغييرات و اتخاذ تصميمات اثرگذار درخصوص آينده، مديريت منـــابع انساني بايد تغيير كند.
 • د كه نيازهاي كاركنان ايستا نيستند و به طور مستمر درحال تكامل و تغييرند. تعداد زيادي از شركتها متوجه اين حقيقت در برنامه هاي جبران خدمات و مزاياي خود شده اند و مزايايي فراهم كرده اند كه به طور خاص بهترين تناسب را با كاركنان دارد. به عنوان مثال، در يك موقعيت ممكن است مزاياي مراقبت از اطفال را پيشنهاد كنند. درحالي كه ممكن است در موقعيت ديگر، ساعات منعطف كاري يا كار در منزل پيشنهاد داده شود. البته همه اين موارد ممكن است درقالب موقعيتي مشابه براي برآوردن نيازهاي مختلف افراد متفاوت ارائه گردند. سازما
 • است در موقعيت ديگر، ساعات منعطف كاري يا كار در منزل پيشنهاد داده شود. البته همه اين موارد ممكن است درقالب موقعيتي مشابه براي برآوردن نيازهاي مختلف افراد متفاوت ارائه گردند. سازمانها بايد تلاش مستمري درجهت ايجاد برنامه هايي بهتر براي پاداش و مزاياي كاركنان از خود نشان دهند. آنها بايد برنامه هاي پاداش نهايي خود را به عنوان ابزارهاي مهمي در جهت جذب، پاداش دهي و حفظ كاركنان ماهر درنظر گيرند و به طور مستمر درجهت اطمينان از اين موضوع كه آيا اين برنامه ها واقعاً ارزشي را به همراه دارند، بر آنها نظارت
 • ناسب نياز دارند، چون اكثر مشاغل همـــواره درنتيجه فناوري هاي جديد تغيير مي كند. هزينه هاي ديگر به عنوان بخشي از روابط پيماني و مقاطعه اي منعقده بين كارمند و كارفرما پرداخت مي شود. پرداختهايي كه علاوه بر حقوق به كاركنان پرداخت مي شود، مي تواند برحسب موقعيت كارمند و قدمت فرد در آن جايگاه خاص متفاوت باشد. اين مزايا نوعاً شامل مرخصي هاي استعلاجي، استحقاقي و تعطيلات عمومي است، و همچنين ممكن است شامل برنامه هاي بازنشستگي و انفصال، بيمه زندگي و دارويي و ديگر مزاياي پيماني باشد. مراقبتهاي بهداشتي عرص
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اتيكت مكالمات تجاري و شغلي
در كار و بيزنس، قوانين آداب معاشرت فقط شامل رفتارهاي شما در اداره و محتويات ايميلتان نمي شود، اين قوانين اتيكت و آداب مكالمات شما با همكارانتان را هم در بر مي گيرد
 • و پول مي چرخند. اگر كسي سعي دارد شما را در مبحثي كه به نظرتان بحث انگيز و جدال آميز است، درگير كند، به هيچ وجه منحرف نشويد. اين نقطه نظرات را ناديده بگيريد و اگر به صورت اتفاقي كس ديگري احساسي شده و صدايش را بلند كرد، سعي كنيد و با توني ملايم و آرام موقعيت را آرام كنيد. پس در مورد چه موضوعاتي بايد حرف بزنيد؟ يك موضوع مطمئن و غير كاري موضوعي است كه به هيچ عنوان بحث انگيز نبوده و هيچ دشمني هم ايجاد نكند. درميان متخصصين، موضوعات متداول عبارتند از ورزش، موضوعات و اتفاقات روز، پيش زمينه شخصي شما، و
 • را آرام كنيد. پس در مورد چه موضوعاتي بايد حرف بزنيد؟ يك موضوع مطمئن و غير كاري موضوعي است كه به هيچ عنوان بحث انگيز نبوده و هيچ دشمني هم ايجاد نكند. درميان متخصصين، موضوعات متداول عبارتند از ورزش، موضوعات و اتفاقات روز، پيش زمينه شخصي شما، و البته كارتان. صحبت كردن درمورد كارتان بسيار عاقلانه است اما گاهي اوقات افراد به كمي تنوع نياز دارند. پس وقتي مي خواهيد درمورد كارتان با آنها حرف بزنيد، دقت كنيد كه درمورد موضوعات تكراري مثل رئيستان و همكارانتان نباشد، مگر اينكه بخواهيد يك مطلب جالب درمورد
 • ● زياد حرف نزنيد درست مثل يك مكالمه شخصي خوب، يك ارتباط كاري باكيفيت و خوب هم مستلزم يك جريان متعادل است. بعضي از ما واقعاً عاشق حرف زدن هستيم، كه البته بد نيست چون نشاندهنده اجتماعي بودن ماست، اما براي كسي كه شما را خوب نميشناسد، اين مسئله در يك موقعيت كاري آزار دهنده خواهد بود. كدام بدتر است: كسي كه عنان يك مكالمه را در دست مي گيرد، يا كسي كه بدون اينكه بداند، عنان يك مكالمه را در دست مي گيرد؟ هر دو اينها خوب نيست، پس شما هم سعي كنيد از چنين موقعيت هايي اجتناب كنيد. مي توانيد با مشغول كرد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مزاياي بيكاري از جيب چه كسي پرداخت مي‌شود؟
آمريكايي‏ها موقع بيمه شدن انتخاب‏هاي زيادي دارند. آنها مي‏توانند آزادانه بيمه سلامتي، بيمه عمر، بيمه سرطان، بيمه دهان و دندان، بيمه از كار افتادگي، بيمه صاحبان املاك، بيمه كرايه‌نشينان، بيمه بسته‌هاي پستي و غيره را انتخاب كنند؛
 • تومبيل طبق قوانين ايالتي الزامي است، اما هنوز توسط يك شركت بيمه خصوصي و با انتخاب شخص به دست مي‏آيد، اما نوعي از بيمه وجود دارد كه خود دولت آن را مقرر و همه را مجبور به احراز آن مي‏كند، اما شخص ديگري هزينه آن را پرداخت مي كند. سازگار پذير با موقعيت شخص نيست و همه تلفات شخص را جبران نمي‏كند: بيمه بيكاري. در مكمل قانون تخصيص بودجه براي سال 2008 ماده‏اي وجود داشت كه مزاياي بيمه بيكاري را به كساني كه مزاياي خود را تمام كرده بودند نيز بسط مي‏داد. قبل از اينكه رييس جمهور بوش چيزي
 • ا جبران نمي‏كند: بيمه بيكاري. در مكمل قانون تخصيص بودجه براي سال 2008 ماده‏اي وجود داشت كه مزاياي بيمه بيكاري را به كساني كه مزاياي خود را تمام كرده بودند نيز بسط مي‏داد. قبل از اينكه رييس جمهور بوش چيزي را كه او گسترش حساب شده مزاياي بيكاري مي خواند به عنوان قانون در تاريخ 30 ژوئن 2008 امضا كند، مجلس نمايندگان فوريت لايحه گسترش كمك‏هاي زمان بيكاري را تصويب كرده بود. پس از آن لايحه گسترش كمك‏هاي زمان بيكاري با اكثريت آرا در كنگره تصويب شده و دقيقا پيش از تعطيلات شكر‏گزار
 • بيكاري شخصي كه از كار بيكار شده است ممكن است مجبور باشد به درآمد همسرش تكيه كند يا روزها دنبال كار بگردد و شب ها در مك دونالد كار كند. براي رشته كاري ديگري آموزش ببيند يا به تحصيل برگردد. اينها اتفاقات يكساني است كه براي هر كسي كه كاري را بدون داشتن موقعيت كاري ديگر ترك مي‏كند ممكن است رخ دهد. ماليات بيكاري هرچند از ديد كارگران پنهان است، اما به هر حال يك ماليات است. هر مالياتي توليد را به هر دو صورت قابل مشاهده و غير قابل مشاهده تحت تاثير قرار مي‏دهد. دخالت بي‏جاي دولت حتي براي يك
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آيا رقابت در محيط كار، امري ناگزير است؟
«پس پس پس!» اين تنها چيزي بود كه مايكل در زماني كه در راهروهاي سازمان به سمت دفترش حركت مي‌كرد مي‌شنيد.
 • دهد. با اينكه گزينه چين مي‌تواند از نظر حرفه‌اي براي مايكل بسيار مفيد باشد، اما در صورت قبول اين سمت، دانيل جاي مايكل و لوسين را با هم خواهد گرفت. از سوي ديگر كارن همسر مايكل با رفتن به چين چندان موافق نبود، چراكه چنين سفري ضربه بزرگي به موقعيت كاري او وارد مي‌كرد. سوال پاياني مورد كاوي اين بود: آيا مايكل بايد به چين برود؟ در زير پاسخ كارشناسان را مي‌خوانيم: مايكل شرايط چانه‌زني خوبي دارد مايكل بايد به چين برود. موضوع اصلا اين نيست كه آيا او توانايي انجام دادن كارها
 • ل بايد به چين برود؟ در زير پاسخ كارشناسان را مي‌خوانيم: مايكل شرايط چانه‌زني خوبي دارد مايكل بايد به چين برود. موضوع اصلا اين نيست كه آيا او توانايي انجام دادن كارهاي لوسين را دارد يا حتي او لياقت بيشتري ازلوسين در اين زمينه دارد و بايد كار را به او بدهند. آنچه روشن است اين است كه او آن شغل را به دست نخواهد آورد و فرصتي كه در چين به وجود آمده است، يك فرصت استثنايي است. روشن‌ترين علامت نگرفتن شغل توسط مايكل از زبان خود مدير عامل شنيده مي‌شود. به احتمال زياد پير مي‌دا
 • ن بسيار اميدوار باشد. چين براي آينده لافلر يك موضوع استراتژيك است (يك منبع مهم در آمدي جديد) و پير در صورتي كه از توانايي‌هاي مايكل اطمينان نداشت يا نگران از دست دادن او نبود، هرگز اين شغل را به او پيشنهاد نمي‌كرد. اين موضوع مايكل را در يك موقعيت چانه زني قوي قرار مي‌دهد. او بايد در پاريس در مقابل مدير عامل بنشيند و قبل از اينكه اين شغل را قبول كند، به يك قرارداد كتبي برسند. اول اينكه او بايد روي قرارداد يك محدوديت زماني بگذارد؛ دو سال مناسب به نظر مي‌رسد. ممكن است در آينده
 • طبقه بندي اطلاعاتبحران مالي, ژوزف استيگليتز, بحران اعتماد, طرح حمايتي, طرح نجات, ضمانت آزادي افراد, سرمايه داري بازار, بحران بزرگ, مبارزه طبقاتي, مخاطره اخلاقي, وال استريت, مين استريت, اقتصاد سياسي, آينده مديريت منابع انساني, مديريت منابع انساني, پاداش كاركنان, جذب واستخدام, سرمايه فكري وذهني, جهاني شدن, اطلاعات پرسنلي, كلمات كليدي:عذر خواهي يك دقيقه اي, عذر خواهي, كن بلانچارد, صداقت وحقيقت , تماميت, تقدير از خود, عزت نفس, تكنيكهاي عذر خواهي, تقابل نسل‌ها, دنياي كسب و كار, افراد فعال, محيط كاري, كاركنان با سابقه, كاركنان ميانسال, نيروهاي جديد, منابع انساني, مديريت منابع انساني, تفاوت نسل, رئيس زن, همكاران خان, منشي خانم, خانم, كار از راه دور, دوركاري, فناوري اطلاعات, مديريت منابع انساني , پرسنلي, استخدام كاركنان , منابع انساني, پاداش و مزايا, بازنشستگي و انفصال, انتظار خدمت, اخراج, جهاني شدن, مكالمات تجاري و شغلي , آداب معاشرت , كارت ويزيت, خوب گوش كردن , بيكاري, بيكار, ماليات, مراقبت‏هاي پزشكي, پرداخت, بيمه, كارفرما, بيمه صاحبان, بيمه اتومبيل, مزاياي بيكاري , مزاياي بيمه بيكاري, مزاياي بيمه, رقابت, محيط كار, سازمان, نوشيدني, تجربه, تصاحب, سياست, افراد, كاركنان, مديران


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .