جستجو در پورتال

مقالات/ حاكميت شركتي وشفافيت
به زبان ساده، هيئت مديره به گروهي از افراد كه قانوني در حاكميت سازمان مسئول هستند، گفته مي شود. هيئت مديره به عنوان جزء اصلي حاكميت شركتي در كنار سهامداران و مديريت عامل نقش عمده اي را در برابر ذي نفعان بر عهده دارد. در اين مقاله، ابتدا حاكميت شركتي را تعريف كرده، اهميت آن را مورد بررسي قرار مي دهيم، سپس تغييرات ساختاري را كه در وظايف هيئت مديره، در يك دهه اخير، رخ داده مرور مي كنيم
 • به زبان ساده، هيئت مديره به گروهي از افراد كه قانوني در حاكميت سازمان مسئول هستند، گفته مي شود. هيئت مديره به عنوان جزء اصلي حاكميت شركتي در كنار سهامداران و مديريت عامل نقش عمده اي را در برابر ذي نفعان بر عهده دارد. در اين مقاله، ابتدا حاكميت شركتي را تعريف كرده، اهميت آن را مورد بررسي قرار مي دهيم، سپس تغييرات ساختاري را كه در وظايف هيئت مديره، در يك دهه اخير، رخ داده مرور مي كنيم حاكميت شركتي و اصلاح ساختار هيئت مديره به زبان ساده،
 • گروهي از افراد كه قانوني در حاكميت سازمان مسئول هستند، گفته مي شود. هيئت مديره به عنوان جزء اصلي حاكميت شركتي در كنار سهامداران و مديريت عامل نقش عمده اي را در برابر ذي نفعان بر عهده دارد. در اين مقاله، ابتدا حاكميت شركتي را تعريف كرده، اهميت آن را مورد بررسي قرار مي دهيم، سپس تغييرات ساختاري را كه در وظايف هيئت مديره، در يك دهه اخير، رخ داده مرور مي كنيم. مقدمه نگرانيهاي سهامداران بابت پرداختها و اُفت ارزش سهام به مرور موجب بالا رفتن تقاضا براي اصلاحاتي در حاكميت شركتي و به گونه‌اي خاص عملكر
 • يت دارد. از ديدگاه كلان، حاكميت شركتي مناسب – يعني مقداري كه شركتها در يك فضاي باز و صادقانه اداره مي شوند – براي جلب اعتماد بازار، كارآمدي سرمايه، تجديد ساختارهاي صنعتي كشورها و در نهايت ثروت عمومي جامعه داراي اهميت است. شايان توجه است كه در هردو تعريف خرد و كلان، مفهوم شفافيت نقش اصلي را ايفا مي كنند. در بعد كلان، شفافيت در سطح شركت ميان عرضه كنندگان سرمايه سبب ايجاد اعتماد مي شود. در بعد خرد، شفافيت، موجب ايجاد اعتماد كلي در اقتصاد كلان مي شود. در هردو حالت، شفافيت منجر به اختصاص كارآيي سرم
 • طبقه بندي اطلاعات
اطلاعات پورتال/ كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
 • ه نشده مسكن مهر مشاور مالياتي مشاوره سازمان امور مالياتي مشكلات اساسي بودجه بندي در كشورهاي در حال توسعه مشكلات حسابرسي در ايران معاملات با اشخاص وابسته مفهوم برند مقالات حسابداري مقالات حسابداري مقالات حسابرسي مقالات حسابرسي مقاله حسابداري مقاله حسابرسي مقاله حسابرسي مقاله در مورد گزارش هاي مالي مكتب پولي منطق فازي موسسات حسابرسي موسسات غير تجاري موسسه +خدمات مالي موسسه حسابداري موسسه حسابرسي موسسه حسابرسي مهلت ارايه اظهار نامه ماليات بر ارزش افزو
مقالات/ اصول پاسخگويي
پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود،‌به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. در اين مقاله ما سعي كرديم به بحث پاسخگوئي و تفاوت آن با مسئوليت اشاره كنيم و
 • سحر ميرشاهي -مير سجيل پيدايي مترجم: چكيده: پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود،‌به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. در اين مقاله ما سعي كرديم به بحث پاسخگوئي و تفاوت آن با مسئوليت اشاره كنيم و اصول پاسخگويي ● چكيده: پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود، به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. در اين مقال
 • واژه اي پيچيده است كه هم اكنون بصورت يك واژه معمولي درآمده است. كلمه اي كه در همين چند دهه يا پيش تر از آن به ندرت و صرفا به معني و مفهوم نسبتا محدودي به كار گرفته مي شود۰ پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود، به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. پاسخگويي، معمولا چالشي براي مديران است و در دوره اصلاحات حتي بيش از يك چالش است. زيرا امكان فرستادن پيامها و ارتباطهاي مختلط را براي كاركنان پيرامون انتظارات بسيار بزرگ فراهم مي كند. پاسخگويي محكمه داوري است كه در تعريف و تم
 • ت بسيار بزرگ فراهم مي كند. پاسخگويي محكمه داوري است كه در تعريف و تمجيد از يكسو و سرزنش و ملامت از سوئي ديگر توزيع مي گردد. ● تفاوت مسئوليت و پاسخگوئي: در فرهنگهاي لغت مسئوليت(Responsibility) بصورت موظف بودن، مورد سئوال بودن ، در مورد انجام كاري تعريف شده است و پاسخگوئي به صورت زير تعريف شده است: فرايندي كه ضمن آن همه اعضاء سازمان در برابر اختيارات و وظائف محوله بايد جوابگو باشند. از نظر امور عمومي پاسخگوئي يعني كاركنان سازمان در هر مرتبه و مقامي بايد سرزنش و يا ستايش ناشي از اخذ يك تصميم
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اصول پاسخگويي
پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود،‌به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. در اين مقاله ما سعي كرديم به بحث پاسخگوئي و تفاوت آن با مسئوليت اشاره كنيم
 • سحر ميرشاهي -مير سجيل پيدايي مترجم: چكيده: پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود،‌به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. در اين مقاله ما سعي كرديم به بحث پاسخگوئي و تفاوت آن با مسئوليت اشاره كنيم اصول پاسخگويي   ● چكيده: پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود،‌به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. در ا
 • اي پيچيده است كه هم اكنون بصورت يك واژه معمولي درآمده است. كلمه اي كه در همين چند دهه يا پيش تر از آن به ندرت و صرفا به معني و مفهوم نسبتا محدودي به كار گرفته مي شود۰ پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود،‌به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. پاسخگويي، معمولا چالشي براي مديران است و در دوره اصلاحات حتي بيش از يك چالش است. زيرا امكان فرستادن پيامها و ارتباطهاي مختلط را براي كاركنان پيرامون انتظارات بسيار بزرگ فراهم مي كند. پاسخگويي محكمه داوري است كه در تعريف و تم
 • ت بسيار بزرگ فراهم مي كند. پاسخگويي محكمه داوري است كه در تعريف و تمجيد از يكسو و سرزنش و ملامت از سوئي ديگر توزيع مي گردد. ● تفاوت مسئوليت و پاسخگوئي: در فرهنگهاي لغت مسئوليت(Responsibility) بصورت موظف بودن، مورد سئوال بودن ، در مورد انجام كاري تعريف شده است و پاسخگوئي به صورت زير تعريف شده است: فرايندي كه ضمن آن همه اعضاء سازمان در برابر اختيارات و وظائف محوله بايد جوابگو باشند. از نظر امور عمومي پاسخگوئي يعني كاركنان سازمان در هر مرتبه و مقامي بايد سرزنش و يا ستايش ناشي از اخذ يك تصميم
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تجزيه وتحليل صورتهاي مالي
گسترش فزاينده و پيچيدگي فعاليتهاي اقتصادي از يك سو و فراهم آوردن اطلاعات دقيق و وسيع از طريق سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري از سوي ديگر نياز به تدوين و ابداع روشها و راه‌حل‌هاي نوين حسابداري و تسريع در دگرگوني شيوه‌هاي متعارف را دارد
 • يه هاي كارگري، مقامات ناظر و عموم جامعه مي باشند. تقاضا براي صورتهاي مالي همواره وجود دارد زيرا استفاده كنندگان معتقدند كه صورتهاي مالي به آنها در امر تصميم گيري كمك مي كند. روشن است كه استفاده از صورتهاي مالي نياز به داشتن اطلاعات و دانش كافي در مورد فنون تجزيه و تحليل مالي دارد. انتخاب ارقام و اطلاعات، مقايسه و تعيين رابطه بين آنها و ارزيابي حاصل از آن را تجزيه و تحليل مالي مي نامند. بنابراين مرحله اول انتخاب ارقام و اطلاعاتي است كه از بررسي و تفسير آنها اخذ تصميم امكان پذير شود. مرحله دوم
 • ر دانشي كه به وجود مي آيد از حالت نارسايي به طرف كمال مي رود. نطفه اين دانش از راه درك احساسي به وجود مي آيد و به تدريج به موضوعي كه قابل بررسي است تبديل مي شود و سپس در آخر كار، به مطلبي كه مي تواند در ذهن مجسم شود، تبديل مي گردد. » به دليل تعريف تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي در حيطه علوم اجتماعي، تدوين مباني نظري آن تحت تاثير تعريف كلي اين علم است: «بر خلاف علوم طبيعي و تجربي، پذيرش و به كارگيري پديده ها در علوم انساني، نيازمند شناخت مفاهيم و مباني تئوري آنهاست.» و استمرار
 • تاثيري طولاني روي تحليل صورت هاي مالي نسبت به بقيه نسبت ها داشت. در حقيقت ، استفاده از نسبت ها در تحليل صورت هاي مالي با نسبت جاري آغاز شد. سال هاي 1900 تا 1919 در آغاز قرن، پيشرفت هاي مهمي در تجزيه و تحليل نسبت ها روي داد. سه مورد از پيشرفت هاي اساسي به شرح زير است: 1 - نسبت هاي مختلفي متداول و مورد استفاده قرار گرفت. 2 - در مورد هر نسبت، معيار ارزيابي تعيين شد كه متداول ترين آن معيار 2 به 1 براي نسبت جاري بود. 3 - تعدادي از تحليل گران نياز به تجزيه و تحليل بين شركت ها و ضرورت وجود مع
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ لزوم وجود قاضي در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي
در شماره 2057 مورخ 30/1/89 روزنامه وزين دنياي اقتصاد صفحه بورس مقاله‌اي به قلم يكي از كارشناسان محترم دادگستري منتشر شد كه به دليل وجود مشكل در تركيب هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي پيشنهاد جايگزيني كارشناسان رسمي دادگستري را به جاي قضات در تشكيل هيات‌هاي ياد شده موضوع ماده 244 قانون ماليات‌هاي مستقيم در قالب لايحه ارائه كرده‌اند.
 • 1389-02-22 نويسنده: سيد محمد حسين ميرمحمدي مترجم: چكيده: در شماره 2057 مورخ 30/1/89 روزنامه وزين دنياي اقتصاد صفحه بورس مقاله‌اي به قلم يكي از كارشناسان محترم دادگستري منتشر شد كه به دليل وجود مشكل در تركيب هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي پيشنهاد جايگزيني كارشناسان رسمي دادگستري را به جاي قضات در تشكيل هيات‌هاي ياد شده موضوع ماده 244 قانون ماليات‌هاي مستقيم در قالب لايحه ا
 • لاف يا ايجاد هر گونه دعوي، مواجهه با داور و قاضي براي حكميت و امر قضاوت امري بديهي و غيرقابل اجتناب تلقي مي‌شود. 2 - در اين راستا اصل 156 قانون اساسي به صراحت وظيفه قوه قضائيه را تعيين و تبيين كرده است. در بند يك آن آمده است: «رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون تعيين مي‌كند.» بدين ترتيب حل و فصل دعاوي و رفع اختلافات امري قضايي محسوب شده و در اين خصوص، قضات هستند كه با اشتغال به كار قضايي به ح
 • ل و فصل دعاوي و رفع اختلافات امري قضايي محسوب شده و در اين خصوص، قضات هستند كه با اشتغال به كار قضايي به حل و فصل دعاوي مي‌پردازند و اهميت امر خطير قضاوت و شرايط و صفات قاضي، آنقدر داراي اهميت بوده كه به تبعيت از دين مبين اسلام، يك اصل از اصول قانون اساسي به آن اختصاص يافته است (اصل163). 3 - آنچه كه قانون‌گذار را مجاب به پيش‌بيني و تعيين مرجع رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي در قانون ماليات‌هاي مستقيم به عنوان ماده 244 كرده موضوع اختلاف است كه طرفين اين قضيه را سازمان امور مالياتي به نمايندگي ا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آينده حرفه حسابرسي داخلي
حرفه حسابرسي داخلي شش دهه پس از ارائه نخستين تعريف از آن در بيانيه مسئوليتهاي حسابرسي داخلي ، تغييرات چشمگيري يافته است. طي اين مدت، دامنه محدود سنجش و ارزيابي اثربخشي كنترلها به طيفي وسيعتر از فعاليتهاي مختلف گسترش پيدا كرده است.
 • ا كرده است. در حال حاضر، حسابرسان داخلي تحت تأثير چالشهاي مديريت و نيز سرمايه گذاران، به همكاري با مشتريان خود در زمينه بهبود عمليات و ارزش افزايي مستمر در سازمان توجه خاصي نشان مي دهند. تغييرات مذكور در حرفه موقعيتي ايجاد كرده است تا مفهوم اصلي آن مورد بازبيني قرار گيرد. در سال 1997 انجمن حسابرسان داخلي ، كميته اي به نام كميته تحقيق رهنمودها به منظور تحقيق و بررسي در مورد رهنمودهاي صادره شده و نيز ارائه راهكارهايي جهت بهبود مستمر و روزآمد كردن آنها، تشكيل داد. انجمن، اخيراً 22 مورد توصيه هاي ك
 • روزآمد كردن آنها، تشكيل داد. انجمن، اخيراً 22 مورد توصيه هاي كميته ياد شده را همراه با توجيهات مربوط طي رساله اي تحت عنوان دورنماي آينده: چارچوب حرفه حسابرسي داخلي، منتشر كرده است. كميته در اولين توصيه خود به هايئت مديره انجمن، موكداً خواستار ارائه تعريف گسترده تري از حسابرسي داخلي شد تا بتواند حدود رهنمودها را به نحو مؤثرتري توسعه دهد. سرانجام، تعريف جديدي از حسابرسي داخلي پيشنهاد و در سطح وسيعي جهت بررسي و اظهارنظر منتشر شد. متعاقب بررسي نظرهاي دريافتي، تعريف جديد به صورت نهايي بازنگري شد و
 • است. به همين دليل كميته، عامداً و تا آنجا كه مقدور بود، از بسياري از اعضاي حرفه نظرخواهاي كرد و پس از بررسي آرا و نظريات در نهايت به تعريف جديدي- كه به نظر اكثريت اعضا مي تواند قدرت، نفوذ و اعتبار حرفه را در هزاره بعد ارتقا بخشد- دست يافت. سئوال اساسي كميته تحقيق در بازبيني ماهيت و زمينه بنيادي حسابرسي داخلي و استانداردهاي آن، اين پرسش اساسي را مورد توجه قرار داد: “حسابرسي داخلي چيست؟” بسياري از اعضاي كميته عقيده داشتند كه تعريف سابق، گوياي تحولات حرفه نيست. تحقيقات بنياد پژوهشه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ استرس شغلي و مديريت آن
استرس پديده اي است كه همه انسان ها كم و بيش در طول زندگي خود با آن مواجه مي شوند . استرس يا فشار رواني داراي ابعاد خوش خيم و بد خيم است .
 • عاليت فرد در جهت نيل به اهدافش مي گردد ولي همين استرس در صورتي كه مقدارش از ظرفيت تحمل فرد فزوني يافت به استرس بدخيم مبدل شده و عوارض روان �تني زيادي را ايجاد مي كند .آنچه معمولا در بحث از استرس بيشتر به آن توجه مي شود استرس بدخيم مي باشد . در اين مقاله تاكيد بيشتر بر استرس شغلي و مديريت آن در سطح بهينه است همين طور به بررسي علل و عوامل ايجاد فشار رواني در محيط كاري پرداخته شده است .برخي شغل ها به دليل شرايط ويژه اي مثل ساعات كار طولاني ،عدم امنيت شغلي و... بيشتر موجد استرس هستند و افراد در اي
 • اغل بايد داراي ظرفيت تحمل بالاتري براي اينگونه فشارها باشند . سپس به عوارض و اثرات وجود استرس در سازمان ها اشاره شده است و سرانجام راههاي پيشگيري از اين پديده مسري قبل از شيوع آن در محيط سازمان از جمله مديريت زمان ، حمايت اجتماعي ،طراحي مجدد شغل و...مورد توجه و بررسي قرار گرفته است . ● مقدمه استرس يك واقعيت انكار ناپذير در زندگي كنوني است و گريز از آن امكان پذير نمي باشد .اگر چه در علم پزشكي مسئله فشار عصبي و علل و عوارض آن مدت هاست مورد بررسي و تحقيق قرار دارد اما باب اين بحث در رفتار ساز
 • برد عام يافته است .فشار رواني ،وضعيت پويايي است كه فرد در آن وضعيت با يك فرصت ،محدوديت يا نيازي مواجه مي شود كه مرتبط با آن چيزي است كه وي تمايل به آن دارد و نتايج حاصله براي وي مبهم ،نامطمئن و در عين حال با اهميت مي باشد .(اسكالر) ▪ استرس بر اساس تعريف موسسه ملي امنيت و سلامت شغلي آمريكا بدين معني است: عكس العملهاي مضر جسماني و روحي زماني ظاهر مي شوند كه الزامات شغلي ،ظرفيت ها ،نياز ها و منابع كارمند يا كارگر همخواني ندارد . برخي علل شايع استرس عبارتند: ▪ مرگ اخير فرد مورد علاقه ▪ از دس
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آيا ميتوان خوشبختي را با پول خريد؟
در پژوهش هاي اخير، برخي از محققان واقتصاد دانان بر اين باورند كه ميان پول و خوشبختي ارتباط مستقيمي وجود دارد.
 • چكيده: در پژوهش هاي اخير، برخي از محققان واقتصاد دانان بر اين باورند كه ميان پول و خوشبختي ارتباط مستقيمي وجود دارد. آيا ميتوان خوشبختي را با پول خريد؟ در اين مقاله افرادي مورد بررسي قرار گرفته اند كه درآمد ساليانه آنها 10 تا 15 ميليون تومان برآورد شده. با توجه به اين مطلب بايد اينطور نتيجه گرفت كه افراديكه درآمد بيشتري دارند، در زندگي خوشبخت تر هستند. براي رد كردن اين بيانيه بايد نگاهي به اظهار نظر "
 • توان با پول خوشبخت شد؟ همه ي ما به خوبي مي دانيم كه با پول چه كارهايي كه نمي شود كرد؛ مي توانيم اتومبيل، خانه، قايق تفريحي، تلويزيون پلاسما و ... تهيه كنيم. البته پيش از هر چيز بايد بدانيد كه از كجا مي توان هر يك از موارد ذكر شده را خريداري نمود. در مورد خوشبختي كار كمي دشوارتر مي شود، از كجا ميتوان آنرا خريد؟ آيا مغازه اي وجود دارد كه خوشبختي بفروشد؟ اگر مغازه خوشبختي وجود داشت، شما از آن چه چيزي مي خريديد؟ آيا "آرامش ذهن" مي خريديد؟ يك زندگي متعادل؟ سلامت؟ امنيت؟ سؤال اصلي اينجاست:
 • كليه بيماراني كه دچار ناراحتي هاي مزمن هستند و يا والديني كه فرزند بيماري دارند، بپرسيد. آنها حاضرند تمام داراييشان را بدهند تا از شر اين دردها و رنج رها شوند. پول شما فقط به اندازه سلامتي تان ارزش دارد. با توجه به كليه تعاريف خوشبختي من با سومين تعريف موافقم: سعادت: قرار گرفتن در مرحله ي رضايت شخصي. به نظر من خوشبختي از ادراك افراد نشات مي گيرد. اينطور شنيده ام كه: اگر تمام ناراحتي هاي خود را بر روي يك ميز بريزد و بعد از شما فرد ديگري بيايد و ناراحتي هايش را روي ميز بريزد، شما قطعاً ترجيح م
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اقتصاد در زندگي واقعي
از اين پس، روزهاي پنج‌شنبه بخش‌هايي از كتاب What the best minds in economics can teach you about bussiness and life نوشته اولاف، اشتور بك و نوربرت هرينگ در اين صفحه منتشر مي‌شود.
 • د. در سال‌هاي اخير پژوهش در زمينه تعيين عوامل رضايت از زندگي در بين داغ‌ترين موضوعات بين رشته‌اي شده است. آندرو كلارك «اقتصاددان خوشبختي» انگليسي مي‌گويد از 1994 هر ساله ژورنال‌هاي معتبر اقتصادي به طور ميانگين 35 مقاله با عناويني كه در آنها «خوشبختي» يا «رضايت از زندگي» وجود داشته است، منتشر كرده‌اند. بر پايه يافته‌هاي پژوهشگران خوشبختي، معيار درآمد مطلق كه اقتصاددانان سنتي استفاده مي‌كنند، قطعا براي خرسندي يك شخص در زن
 • مت‌ها) فرصت‌هاي بسيار بيشتري براي مصرف كردن داشتند. سولنيك و همينوي با بررسي بيشتر اين قضيه به‌وسيله پرسشنامه‌هايي كه شركت‌كنندگان پر كردند متوجه شدند نگراني‌ها درباره موقعيت فرد نسبت به ديگران، در رابطه با جذاب بودن و مورد ستايش و تحسين قرار گرفتن از روسا و بالادستي‌ها در بيشترين حد و براي چيزهايي مثل مدت زمان تعطيلات و مرخصي رفتن در كمترين حد است. بر اساس اين يافته‌ها اگر همكاران و هم‌قطاران دقيقا به اندازه شما جذاب باشند و اگر همكاران به همان اندا
 • رار گرفتن از روسا و بالادستي‌ها در بيشترين حد و براي چيزهايي مثل مدت زمان تعطيلات و مرخصي رفتن در كمترين حد است. بر اساس اين يافته‌ها اگر همكاران و هم‌قطاران دقيقا به اندازه شما جذاب باشند و اگر همكاران به همان اندازه شما مورد ستايش و تعريف قرار بگيرند،‌ شما احتمالا احساس خيلي خوبي در اين‌باره نداريد، اما اگر يك هفته مرخصي تعطيلات اضافي به شما بدهند آن را چيز خيلي خوبي برداشت مي‌كنيد حتي اگر همكارانتان نيز آن تعطيلي را به دست آورده باشند. در ساير بررسي‌ها نيز م
 • طبقه بندي اطلاعاتحاكميت شركتي, مساوات, شفافيت و مسئوليت پذيري, كلان (كل‌گرا) و خرد(جزءگرا), هيات مديره, راهبري شركتي, مدير عامل, حسابداري ومديريت مالي, ترازنامه ورازنامه, اصول پاسخگويي, پاسخگوئي, مشتري گرائي, مسئوليت و پاسخگوئي, سيستم پاسخگوئي , اصول پاسخگويي , پاسخگويي, مسئوليت, سيستم پاسخگوئي, نيازمشتريان, دريافت نظرات, مشتريان, مشتري, پاسخگو, كاركنان, شكايات, سيستم, مسئول, اختيار, برابر, پاسخگوي, تجزيه وتحليل صورتهاي مالي, سيستم حسابداري, نسبت هاي مالي, روند عمودي وافقي, تحليل نسبت هاي مالي, تحقيقات مالي, ارزيابي عملكرد ونسبت هاي مالي, چرخه عملياتي, دوره حسابداري, خطر سنجي, تجزيه وتحليل مقايسه اي, هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي, قاضي, كارشناسان رسمي دادگستري, حل اختلاف, نهاد شبه قضايي, داوري وقضاوت, حرفه حسابرسي داخلي, حسابرسي داخلي, حسابرسان داخلي, استقلال و بيطرفي, استرس شغلي, استرس, فشار رواني, استرس سازماني , ساختار سازماني, فرايندهاي سازماني, سبك مديريت, خوشبختي وپول , خوشبختي , پول , پول=خوشبختي, خوشحال, كاميابي, خرسندي, سعادت, رضايت شخصي, اقتصاد , خوشبخت, خوشبختي, زندگي, درآمد, رضايت, اقتصاددان, تلويزيون, خرسندي, خوشايند, پژوهشگران, جمع‌آوري‌كننده, اقتصاددانان خوشبختي , روانشناسان و اقتصاددانان


99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام من دانشجوي ارشد حسابداري هستم مي خواستم ببينم امكانش هست در زمينه انتخاب موضوع پايان نامه بهم كمك كنيد من دوس دارم در زمينه شركت هايي كه هم سيستم واقعي دارند و مالياتي كار كنم ولي دقيقا نمي دونم


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  باسلام واحترام من فريبا نصيري حسابدار يك شركت كود وسم هستم كه مجوز وپروانه داره ولي فرار مالياتي داره واصلا اضهارنامه پرنكرديم وهمچنين ارزش افزوده...وازآبان سال گذشته دراين شركت مشغول به كارهستم كه ب


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  جناب دكر باسلام : شركت خودروي خريداري شده در9سال پيش راقصد فروش دارد كه 90درصد قيمت خودرو ذخيره استهلاك محاسبه شده. و خودرو جديدي را باقيمت بالاتر بشكل جايگزين خريداري نموده .باتوجه به اينكه قيمت فروش


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .