جستجو در پورتال

مقالات/ اصلاح اساسنامه، فرصت يا تهديدي جديد براي جامعه حسابداران رسمي ايران
سال 1373 بود كه بعد از چند سال كار در امور حسابرسي با تشويق همكاران حرفه‌اي وارد عرصه اجرايي شده و در يك شركت نيمه خصوصي مشغول شدم. با توجه به سابقه حرفه‌اي، مديريت شركت، پيشنهاد تشكيل واحد حسابرسي داخلي را به من داد.
 • ه واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب1372 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، تمام مفاد و تبصره‌هاي پيش‌بيني شده حاكي از وابستگي دولتي و غيرمستقل جامعه حرفه‌اي داشت. در كليه متن اين اساسنامه اعم از مفاد و تبصره‌ها از تعيين اركان جامعه (شوراي عالي، شوراي عالي نظارت، هيات تشخيص صلاحيت، هيات مديره) گرفته تا نحوه طراحي سوالات و برگزاري آزمون حسابداران رسمي در اختيار وزير محترم دارايي قرار گرفت و اين حق تعيين شده (حق وتو
 • امه اعم از مفاد و تبصره‌ها از تعيين اركان جامعه (شوراي عالي، شوراي عالي نظارت، هيات تشخيص صلاحيت، هيات مديره) گرفته تا نحوه طراحي سوالات و برگزاري آزمون حسابداران رسمي در اختيار وزير محترم دارايي قرار گرفت و اين حق تعيين شده (حق وتو) در اين اساسنامه براي سازمان دولتي همچون وزارت اقتصاد و دارايي همواره باعث تضعيف نقش و كاركرد اصلي جامعه حسابداران رسمي بعنوان يك جامعه حرفه‌اي مستقل و غيروابسته شد. هر چند نگارنده اعتقاد دارد در كنار اين وابستگي، ضمانت اجرايي در افزايش و توسعه حجم فعاليت&z
 • ه تفويض شده است، از نحوه برگزاري مجمع عمومي مشتمل بر طرز تشكيل جلسه، انتخاب هيات رييسه، چگونگي اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شيوه نظارت گرفته تا وظايف ساير اركان‌هاي جامعه و تبعيض در وارد كردن تعداد برابر حسابداران رسمي غيرشاغل متناسب با حسابداران شاغل در حرفه براي انتخابات شوراي عالي جامعه. حال سوال اين است كه آيا نبايد اساسنامه جامعه حرفه‌اي حداقل با نظر مشورتي جامعه و اعضاي آن و متناسب با ساختار سازماني آن تدوين شود. سخن پاياني اصولا در كليه جوامع جواز كار حسابدار
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بگو مگوي واقعي يك مؤدي با مميز مالياتي
دو برادر بودند برادر الف و برادر ب، برادر الف بسيار كار كشته و مجرب در امور شركت‌داري به خصوص در ايران. برادر ب تحصيل كرده فرنگ و بسيار قانوني. برادر ب تصميم به تاسيس شركت در ايران گرفته و از برادر الف مشاوره مي‌گيرد.
 • همين مميز كل بازنشسته در اداره و هياتي به عنوان وكيل حاضر مي‌شود كه با مميز فعلي، سال‌ها همكار بوده‌اند و .... صدور راي در اين حالت عادلانه نيست. در ضمن حال كه جامعه مشاوران مالياتي كار خودش را شروع كرده، شركت‌ها را ملزم كنند در متن اظهار نامه نام مشاور درج شود. ح) اصلاحيه قانون ماليات‌ها، قانون جديد بسيار ساده نوشته شود و بندهاي «الف» تا «ز» حتما لحاظ شود.  
قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1389 كل كشور
قانون بودجه سال 1389 كل كشور
 • نشگاه و مؤسسه اي كه درآمد را كسب كرده اند، اختصاص مي يابد. و- كليه دستگاههاي اجرائي داراي رديف موضوع اين قانون موظفند حسب مورد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 بر اساس اعتبار ابلاغي (اعم از هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي و مالي) متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس اين قانون و ضوابط اجرائي آن در چهارچوب فرمها، شرايط ودستورالعملهاي ابلاغي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارائه نمايند. معاونت مذكور موظف است درصورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پا
 • و- به وزارت نفت اجازه داده مي شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت در راستاي تأمين منابع مورد نياز - طرحهاي توسعه اي پارس جنوبي و طرحهاي توسعه اي پالايش و پخش و پتروشيمي تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با سود تشويقي پس از تأييد شوراي پول و اعتبار منتشر نمايد. بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي ذي ربط خواهد بود. ز- تمديد مصوبات اين بند درسال بعد مستلزم تصريح جزء به جزء آن مي باشد. ح- به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه
 • زپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي ذي ربط خواهد بود. ز- تمديد مصوبات اين بند درسال بعد مستلزم تصريح جزء به جزء آن مي باشد. ح- به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي شود به پيشنهاد وزارت نيرو و موافقت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000)ريال اوراق مشاركت ريالي براي تكميل طرحهاي نيمه تمام آب و فاضلاب منتشر نمايد. تضمين اصل و سود و بازپرداخت اين اوراق با شركتهاي مذكور مي باشد. ط- به دست
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل سوم قانون مديريت خدمات كشوري -حقوق مردم
به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد و پس از از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ گرديد
 • زاين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نمود و منشور اخلاقي و اداري كه امضاء مي نمايند وظايف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته هاي قانوني آنها انجام دهند. تبصره 1- اصول و مفاد منشور فوق الدكر، متن سوگند نامه و تعهدات كارمندان دستگاه هاي اجرائي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران برسد تبصره 2- دستگاههاي اجرائي مي توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردي را با رعايت منشور اخلاقي مصوب هيات وزيران به آن ا
 • خگويي به مردم و شكايت انان را به عهده خواهند داشت. ماده 28- دولت مكلف است به منظور تامين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه آئين نامه ها، شيوه نامه ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان يك عامل موثر منظور نمايد.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ كاري كه كنترل اجاره انجام مي‌دهد
كنترل اجاره خانه‌‌ها و آپارتمان‌ها توسط دولت، شكل ويژه‌اي است از كنترل قيمت‌ها. عمده پيامد‌هاي اين كار تا اندازه بسيار زيادي مانند پيامد‌هاي كلي كنترل قيمت‌ها هستند، اما تعداد انگشت‌شماري از آنها توجهي خاص را مي‌طلبند.
مقالات/ نگاهي متعادل بر دستورالعمل گزارشگري كنترل‌هاي داخلي شركت‌هاي بورسي
شايسته است در مقدمه خلاصه‌اي از چهار مقاله ارائه شده تحت عنوان دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي از ديدگاه حسابداري را به منظور تنوير اذهان خوانندگان طرح1 و سپس به موضوع ديدگاه نگارنده در يادداشت حاضر پرداخت.
 • ي خوشحالي و اميدواري دارد ولي آيا بردن نوجواني كه بايد در مقطع راهنمايي كسب دانش كند به سطح متوسطه تصميم مناسب و شايسته‌اي است؟ يا تبعات و تاثيرات آن مورد ارزيابي قرار گرفته است؟ پس لازم است كه ما تمامي توانايي‌هاي خود را خوب بشناسيم و سپس متناسب با آن توانمندي‌ها هدف‌هاي كوتاه‌مدت و بلند‌مدت را براي رسيدن به آن مهم تعريف كنيم. متخصصان و همكاران محترم در مورد ايراد‌ها و موانع به اندازه كافي در نشريات تخصصي و اقتصادي بحث و گفت‌وگو‌ كرده‌اند.
 • رد و هم دغدغه شركت‌ها و موسسات حسابرسي معتمد بورس را كاهش داد كه اين پيشنهاد شامل مراحل ذيل است: 1) مصوبات هيات مديره با توجه به ديدگاه ايده‌آليستي آن بدون تغيير باقي بماند ولي الحاقيه‌اي به مصوبه اضافه شود مبني بر تهيه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي داخلي مكمل و همچنين تشكيل كميته‌اي ويژه كه در آن از حسابرسان و حسابداران مطرح شركت‌هاي رتبه‌بندي شده3 بورس و دانشگاهيان 5 تا 7 نفر عضوگيري و ماموريت آنها بررسي و نقاط ضعف و موانع موجود شناسايي شود.
 • يك خط‌مشي بلند مدت توسط تمامي اعضاي هيات مديره فعلي و آينده به عنوان يك ماموريت چهارساله به شرح يادشده بالا اجرايي شود. 9) الزامي كردن اين‌گونه اقدامات كنترلي كه بسيار پسنديده و جاي تقدير و تشكر فراوان از مسوولان بورس را دارد اما اگر متناسب با توان شركت‌ها وموسسات حسابرسي نباشد با شكست مواجه مي‌شود پس بايد واقع گرايانه به فرآيند اين دستورالعمل پرداخت و براي عملياتي شدن اين مهم مراحل پيشرفت كار متناسب با برنامه هر سال در تاييديه مديران و در گزارشات مالي افشا و توسط حسابر
قوانين و مقررات/ متن كامل قانون هدفمند كردن يارانه‌ها
قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علني روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دي‌ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /10/ 1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 • متن كامل قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نوع: قانون موضوع: هدفمند كردن يارانه‌ها منبع تهيه: دنياي اقتصاد تصويب كننده: مجلس شوراي اسلامي تاريخ انتشار: 1389-06-06 تاريخ اعتبار از: 1389-06-06 تا: 1389-06-06
 • داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه هاي انتقال، ماليات و عوارض شود. تبصره- جهت تشويق سرمايه گذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(65%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس(بدون هزينه انتقال) تعيين ميگردد. ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق
 • ، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(65%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس(بدون هزينه انتقال) تعيين ميگردد. ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد. تبصره - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاه هاي كشور و رعايت استاند
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ متن كامل ماده واحده لايحه بودجه 1390 كل كشور
خبرگزاري فارس: بودجه سال 90 از نظر منابع بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال است.
 • متن كامل ماده واحده لايحه بودجه 1390 كل كشور نوع: قانون موضوع: متن كامل ماده واحده لايحه بودجه 1390 كل كشور منبع تهيه: فارس تصويب كننده: مجلس شوراي اسلامي تاريخ انتشار: 1389-12-04 تاريخ اعتبار از: 1390-01-01 تا:
 • گان هوايي كشور هزينه شود. باقيمانده ارزش سهام عيناً به عنوان آورده دولت صرف افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي و يا تأمين منابع بودجه عمومي مي‌شود. 31 . به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاوني‌هاي توليدي، تشكل‌هاي آب‌بران و شركت‌هاي سهامي زراعي به شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك‌دارايي&zwnj
 • صوف را تا سقف هفتاد درصد ( 70 %) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و س يدرصد ( 30 %) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمك‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده تأمين و پرداخت نمايد. 32. اجازه داده مي‌شود شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها عمليات تجهيز و نوسازي اراضي داراي آب كافي را از محل اعتبار رديف‌هاي (40152002) و (40152004) به نسبت حداكثر هشتاد و پنج درصد ( 85 %) سهم دولت و پانزده درصد ( 15 %) سهم بهره‌برداران به ترتيب و روش مندرج در بند فوق
قوانين و مقررات/ متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه نوع: قانون موضوع: قانون برنامه پنجم توسعه منبع تهيه: فارس تصويب كننده: مجلس شوراي اسلامي تاريخ انتشار: 1389-11-24 تاريخ اعتبار از: 1390-01-01 تا:
 • ساني رئيس‌جمهور مجاز است. تبصره3ـ در دستگاههايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي‌شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست. ماده58 ـ حق‌الزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيش‌بيني‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهايي كه براساس قيمت تمام‌شده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم‌نامه به مديران مربوط واگذار مي‌
 • اگذار مي‌شود، بر مبناي تحليل منابع و مصارف و كارآيي واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعايت محدوديتهاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي‌گردد. اجراي اين حكم در دستگاههاي اجرائي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است. ماده59 ـ آن دسته از كاركنان دستگاهها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن مي‌شوند. كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت
قوانين و مقررات/ متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
 • متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390 نوع: قانون موضوع: متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي منبع تهيه: سايت جامعه حسابداران رسمي تصويب كننده: بانك مركزي تاريخ انتشار: 1390-01-01 تاريخ اعتبار از: 1390-01-30
 • مركزي و متناسب با جهت‌گيري خود از تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوق‌هاي بانك مركزي برخوردار خواهند شد. تبصره 3 ـ دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانك مركزي مي‌توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، در جهت تحقق سهم‌هاي بخشي فوق اقدام نمايند. ماده 8 ـ موسسات اعتباري مي‌توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين كافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون رب
 • تبصره 3 ـ اعطاي تسهيلات مسكن مهر تنها براي واحدهاي مسكوني كه در قالب طرح مسكن مهر ساخته و عرضه شده‌اند، موضوعيت دارد و ساير واحدهاي مسكوني مشمول اين نوع تسهيلات نمي‌گردند. ماده 10 ـ بانك‌هاي دولتي مكلف و بانك‌هاي غيردولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي را پس از موافقت بانك مركزي به عنون وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي دولتي به منظور خريد كالاهاي اساسي و يارانه‌اي و مباشرت در تنظيم بازار، مورد پذيرش قرار دهند. ماده 11 ـ در راستاي اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، دست
100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .