جستجو در پورتال

اخبار/ حداكثر تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي 3 ميليارد تومان تعيين شد
خبرگزاري فارس: بر اساس بسته سياستي نظارتي بانك مركزي موسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مجموع تسهيلات و تعهدات براي اشخاص حقيقي از 30 ميليارد ريال تجاوز نكند. اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانك مركزي خواهد بود.
 • سسات اعتباري مي‌توانند در ارايه تسهيلات، اعتبارات و ساير خدمات بانكي، شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالاهاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قرار دهند. ماده 19 - موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانك مركزي اعلام نمايند، بانك مركزي موظف است براساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانك اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانكي و موارد محروميت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباري اعلا
 • زي اعلام نمايند، بانك مركزي موظف است براساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانك اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانكي و موارد محروميت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباري اعلام نمايند. در فصل پنجم اين بسته با عنوان "نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيك " آمده است: ماده 20 - بانك مركزي با استفاده از ريشه الكترونيكي كشور مستقر در وزارت بازرگاني نظام مديريت امضاي ديجيتال (نماد) بانكي و پايگاه داده اطلاعات جامع هويتي را به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي مشتريان، كاركنان و سامانه‌ه
 • و سامانه‌هاي بانكي تا پايان خرداد سال 1390 راه‌اندازي خواهد كرد. تمامي موسسات اعتباري كشور مكلفند برنامه‌هاي اجرايي براي صدور گواهينامه امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت‌نامه سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و كاركنان خود را مطابق با زمانبندي بانك مركزي به اجرا در آورند. ماده 21 - به منظور ساماندهي پايانه‌هاي پذيرش كارت‌هاي بانكي و فراهم آوردن امكان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطي كه به تاييد رئيس كل بانك مركزي مي‌رسد، شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي ايجاد مي گردد. بانك‌ها مكلفند تا پايان سال 1390
قوانين و مقررات/ متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
 • موسسات اعتباري مي‌توانند در ارائه تسهيلات، اعتبارات و ساير خدمات بانكي، شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالاهاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قرار دهند. ماده 19 - موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانك مركزي اعلام نمايند، بانك مركزي موظف است براساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانك اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانكي و موارد محروميت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباري اعلا
 • ه طور مستمر به بانك مركزي اعلام نمايند، بانك مركزي موظف است براساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانك اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانكي و موارد محروميت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباري اعلام نمايند. فصل پنجم: نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيك ماده 20 - بانك مركزي با استفاده از ريشه الكترونيكي كشور مستقر در وزارت بازرگاني نظام مديريت امضاي ديجيتال (نماد) بانكي و پايگاه داده اطلاعات جامع هويتي را به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي مشتريان، كاركنان و سامانه‌هاي بانكي تا پا
 • ن و سامانه‌هاي بانكي تا پايان خرداد سال 1390 راه‌اندازي خواهد كرد. تمامي موسسات اعتباري كشور مكلفند برنامه‌هاي اجرايي براي صدور گواهينامه امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت‌نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و كاركنان خود را مطابق با زمانبندي بانك مركزي به اجرا در آورند. ماده 21 - به منظور ساماندهي پايانه‌هاي پذيرش كارت‌هاي بانكي و فراهم آوردن امكان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطي كه به تاييد رييس كل بانك مركزي مي‌رسد، شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي ايجاد مي‌گردد. بانك‌ها مكلفند تا پايان سال 1390 تم
قوانين و مقررات/ معافيت هاي مالياتي اشخاص حقيقي وحقوقي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه. 2- سود يا جوايز متعلق به حساب هاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانكهاي ايراني، يا مؤسسات غيربانكي مجاز اين معافيت شامل سپرده هائي كه بانك ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد هم مي گذارند نخواهد بود 3- جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه. 4- سود پرداختي بانك هاي ايراني به بانك هاي خارج از ايران بابت
 • ه شرط معامله متقابل. 5- سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت. تبصره – درمواردي كه درقانون مالياتهاي مستقيم به بانك ها اشاره مي شود امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده اند يا مي شوند نيز خواهد شد. ماده 146- كليه معافيت هاي مدت دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقي است.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آيين‌نامه جديد جذب سرمايه‌ خارجي
براساس آيين‌نامه جديد سرمايه‌گذاري خارجي در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس كه اخيرا نهايي شد، اشخاص خارجي با رعايت اين آيين‌نامه و پس از دريافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس يا بازار خارج از بورس در حدود قيد شده در مجوز معامله مي‌باشند و ساير مقررات حاكم بر معامله و فعاليت اشخاص خارجي در بورس يا بازار خارج از بورس، تابع همان قوانين و مقررات حاكم بر اشخاص ايراني خواهد بود.
 • مترجم: چكيده: براساس آيين‌نامه جديد سرمايه‌گذاري خارجي در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس كه اخيرا نهايي شد، اشخاص خارجي با رعايت اين آيين‌نامه و پس از دريافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس يا بازار خارج از بورس در حدود قيد شده در مجوز معامله مي‌باشند و ساير مقررات حاكم بر معامله و فعاليت اشخاص خارجي در بورس يا بازار خارج از بورس، تابع همان قوانين و مقررات حاكم بر اشخاص ايراني خواهد بود.
 • اص ايراني خواهد بود. آيين نامه جديد جذب سرمايه خارجي دنياي اقتصاد- براساس آيين نامه جديد سرمايه گذاري خارجي در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس كه اخيرا نهايي شد، اشخاص خارجي با رعايت اين آيين نامه و پس از دريافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس يا بازار خارج از بورس در حدود قيد شده در مجوز معامله مي باشند و ساير مقررات حاكم بر معامله و فعاليت اشخاص خارجي در بورس يا بازار خارج از بورس، تابع همان قوانين و مقررات حاكم بر اشخاص ايراني خواهد بود.
 • نمايد. تبصره (2) در صورتي كه سازمان پس از بررسي، تشخيص دهد كه نصاب بند (2) اين ماده در اثر فعل سرمايه گذار خارجي غير راهبردي نقض شده است، سرمايه گذار خارجي به عنوان سرمايه گذار راهبردي تلقي مي شود. تبصره (3) محدوديت هاي اعمال شده براي تملك سهام بانك ها و نهادها و واسطه هاي پولي موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي در اين آيين نامه نيز لازم الرعايه است. ماده 8- سرمايه گذار خارجي را
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ شرايط و نحوه خريد دلار دولتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي
خبرگزاري فارس: شرايط خاص حاكم بر بازار ارز در هفته‌هاي اخير سوالاتي را براي برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي درباره نحوه خريد دلار با نرخ دولتي به وجود آورده است، تماس برخي از فعالان اقتصادي با گروه اقتصادي فارس در اين باره دستمايه تهيه اين گزارش شده است.
 • طبق مندرجات اين بخشنامه ها براي فروش دلار به اشخاص حقيقي ارائه اصل و كپي كارت ملي و يا ساير اطلاعات مورد نياز ضروري بوده و اشخاص حقوقي نيز مدارك مربوط به ثبت شركتي و نياز ارزي را بايستي به صرافي هاي داراي مجوز ارائه دهند. به گزارش فارس، صرافي هاي مجاز با ارايه مجوز از بانك مركزي اعتبار دار و نامه درخواست رسمي و دريافت فيش و واريز مبلغ مورد نياز حداكثر تا ساعت 11 ظهر به حساب صرافي مي توانند به صرافي بانك ملي و ملت براي خريد دلار مراجعه كنند. صرافي ملي در اطلاعيه اي جداگانه به مراجعه كنندگان
 • دار و نامه درخواست رسمي و دريافت فيش و واريز مبلغ مورد نياز حداكثر تا ساعت 11 ظهر به حساب صرافي مي توانند به صرافي بانك ملي و ملت براي خريد دلار مراجعه كنند. صرافي ملي در اطلاعيه اي جداگانه به مراجعه كنندگان خود تاكيد كرده است: "پولي كه بدون مجوز به حساب هاي صرافي ملي ايران واريز گرديده است، حداقل تا يك ماه مسترد نخواهد شد. " اما امروز بانك مركزي در بخشنامه اي جداگانه به صرافي هاي مجوز دار ابلاغ كرده است كه پرداخت ارز در مقابل پاسپورت و بليط به مسافران تا سقف 2000 دلار صورت گيرد.
 • پاسپورت و بليط به مسافران تا سقف 2000 دلار صورت گيرد. بنابراين مدارك مورد نياز براي تهيه دلار توسط اشخاص حقيقي بليط به همراه پاسپورت و اصل و كپي كارت ملي است. همچنين طي روز جاري اسدپور مدير صرافي ملي به خبرنگار فارس از ارائه پيشنهادي به رئيس كل بانك مركزي مبني بر فروش دلار در فرودگاه ها به مسافران خبر داده و گفته بود: نيازي نيست كه با ارائه كارت ملي به مردم عادي دلار فروخته شود. منبع: فارس تاريخ: 1389-07-25
قوانين و مقررات/ مصوبه مهم شوراي پول و اعتباردر خصوص اعطاي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانكها
بانك مركزي آئين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانكها مصوب جلسه اخير شوراي پول و اعتبار را به سيستم بانكي ابلاغ كرد كه براساس آن، بانكها موظف شدند اطلاعات مربوط به جزئيات اين گونه تسهيلات و تعهدات را به‌صورت مجزا افشا كنند.
 • ر صورت لزوم مقاطع كوتاه تر از سه ماه را نيز براي گزارش دهي تعيين نمايد. ماده 8- افشاء: موسسه اعتباري موظف است در يادداشتهاي مراه صورت هاي مالي خود، اطلاعات مربوط به جزئيات تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به صورت يك بند مجزا ، افشاء نمايد. ماده 9- مجازات: 9-1- تخلف از حد فردي مقرر در ماده 4 اين آئين نامه ، موجب اعمال مجازاتهاي انتظامي موضوع ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور مي شود. 9-2 - موسسه اعتباري كه از حد جمعي مقرر در ماده 4 اين آئين نامه تجاوز نموده باشد به استناد بند 5 از ماده 143 و ماد
 • از حد فردي مقرر در ماده 4 اين آئين نامه ، موجب اعمال مجازاتهاي انتظامي موضوع ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور مي شود. 9-2 - موسسه اعتباري كه از حد جمعي مقرر در ماده 4 اين آئين نامه تجاوز نموده باشد به استناد بند 5 از ماده 143 و ماده 43 قانون پولي و بانكي كشور مكلف به پرداخت مبلغي معادل 12 درصد در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف است. مبلغ مذكور هر سه ماه توسط بانك مركزي محاسبه و از حساب موسسه اعتباري متخلف نزد بانك مركزي، برداشت مي شود. در صورت لزوم، رويه مربوط به برداشت مبلغ مذكور از حساب بانك متخلف
 • به پرداخت مبلغي معادل 12 درصد در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف است. مبلغ مذكور هر سه ماه توسط بانك مركزي محاسبه و از حساب موسسه اعتباري متخلف نزد بانك مركزي، برداشت مي شود. در صورت لزوم، رويه مربوط به برداشت مبلغ مذكور از حساب بانك متخلف به تصويب بانك مركزي مي رسد. 9-3- موسسات اعتباري موظف به رعايت كامل اين آئين نامه هستند. هيئت انتظامي بانكها موضوع ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور به پيشنهاد بانك مركزي مي تواند موسسه اعتباري را كه از اجراي كامل اين آئين نامه خودداري كرده يا نسبت به ارسال اطلاعات
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ابطال بندهايي از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالياتي
ابطال بندهايي از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالياتي
اخبار/ فعاليت فاركس در ايران غيرقانوني اعلام شد
خبرگزاري فارس: سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرد و به سرمايه‌گذاران در اين‏گونه فعاليت‏ها هشدار داد.
 • ازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركتهاي هرمي، اطلاعيه مهمي را صادر كرد. اين اطلاعيه بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است. در اين اطلاعيه آمده است: بدين وسيله به اطلاع عموم هموطنان عزيز، به ويژه صاحبان پس‌اندازها و سرمايه‌ها و فعالان بازار پول و سرمايه مي‌رساند فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي
 • با معرفي خود به عنوان يكي از فعالان بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس هاي خارجي هموطنان محترم را در اقصي نقاط كشور به سرمايه‌گذاري در اين گونه فعاليت ها دعوت مي‌كنند و مدعي سودآوري سرشار در اين بازارها هستند، غيرقانوني است و هيچ‌گونه مجوزي از بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت نكرده اند. لذا ضمن هشدار به تمامي هموطنان مبني بر خودداري از پرداخت هرگونه وجه و پرهيز از در اختيار قرار دادن حسابهاي بانكي و اندوخته‌هاي خود به اين‏گونه موسسات و شركتها، تأكيد مي‌نمايد هيچ كار
 • ا ضمن هشدار به تمامي هموطنان مبني بر خودداري از پرداخت هرگونه وجه و پرهيز از در اختيار قرار دادن حسابهاي بانكي و اندوخته‌هاي خود به اين‏گونه موسسات و شركتها، تأكيد مي‌نمايد هيچ كارگزار خارجي در كشور ما به طور قانوني فعال نيست و هيچ شخص حقيقي و حقوقي مجوز فعاليت در بازار ارز خارجي (Forex)، بورسهاي اوراق بهادار يا بورسهاي كالايي خارجي را ندارد و اتخاذ عناوين يادشده خلاف قانون و صرفاً به انگيزه سودجويي و منفعت‌طلبي صرف است. در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است : از اين رو، ضرورت دارد كساني كه با ف
اخبار/ بخشودگي معوقات بانكها به آشفتگي فضاي كسب و كار دامن مي‌زند
خبرگزاري فارس: احمد پورفلاح عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و رييس كميسيون «فضاي كسب و كار» به تصميم جديد بانك مركزي مبني بر«بخشودگي جرايم معوقات بانكي» واكنش نشان داد تا اعتراض به اين تصميم از اتاق تهران كليد بخورد.
اخبار/ بدهكاران بانكي براي تقسيط بدهي به بانكهاي عامل مراجعه كنند
خبرگزاري فارس: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در اطلاعيه اي از اعضاي خود كه بدهي معوق به بانك ها و مؤسسات مالي دارند خواست تا به بانك هايي كه قبلا از آنها تسهيلات مالي دريافت كرده اند مراجعه كرده و با ارائه درخواست خود در چارچوب بند 28 قانون بودجه سال جاري عمل كنند.
 • اتاق بازرگاني تهران:بدهكاران بانكي براي تقسيط بدهي به بانكهاي عامل مراجعه كنند بدهكاران بانكي براي تقسيط بدهي به بانكهاي عامل مراجعه كنند به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي اتاق تهران، در اين اطلاعيه آمده است: "با توجه به برگزاري جلسات مشترك اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و ايران با رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مديران ارشد بانك مركزي،اعضاي هيأت مديره، مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي،
 • اي هيأت مديره، مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي، بدينوسيله از كليه اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه داراي بدهي معوق به سيستم بانكي كشور و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز بانك مركزي هستند درخواست مي شود برابر مفاد بند 28 قانون بودجه سال 90 به شعب بانك ها يا موسسات مالي اعتباري كه قبلاً از آنها تسهيلات مالي دريافت كرده اند مراجعه و با ارائه درخواست خود در چهارچوب بند 28 قانون بودجه سال جاري عمل كنند. در اطلاعيه ا
 • سال 90 به شعب بانك ها يا موسسات مالي اعتباري كه قبلاً از آنها تسهيلات مالي دريافت كرده اند مراجعه و با ارائه درخواست خود در چهارچوب بند 28 قانون بودجه سال جاري عمل كنند. در اطلاعيه اتاق تهران تصريح شده است: "بديهي است در صورت عدم حصول توافق با بانك يا موسسه مالي ذيربط مراتب را مستنداً به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران اعلام تا اقدام بعدي به عمل آيد." بر اساس اين گزارش، در بند 28 قانون بودجه 90 آمده است: "به منظور حمايت از توليد و اشتغال به بانك ها و موسسات اعتباري داراي مجومعافيت هاي مالياتي اشخاص, ماده 132 و138, توليدي و معدني, مناطق كمتر توسعه يافته, ايرانگردي و جهانگردي, شركتهاي تعاوني, مدارس غيرانتفاعي, سود ابرازي , موقوفات, صادرات, جذب سرمايه‌ خارجي, آيين‌نامه جديد جذب سرمايه‌ خارجي, سرمايه‌گذاري خارجي , بورس يا بازار خارج از بورس, معامله اوراق بهادار, افشا, اعتباري, تسهيلات, تعهدات, اشخاص مرتبط, آئين نامه تسهيلات, اشخاص, وابسته, پرداخت, سرمايه, بانكي, اطلاعات, سهامداران, اندوخته موسسه اعتباري, بدهكاران, پرداخت شده, سيستم بانكي, بخشودگي معوقات بانكها به آشفتگي فضاي كسب و كار دامن مي‌زند, بدهكاران بانكي براي تقسيط بدهي به بانكهاي عامل مراجعه كنند


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .