جستجو در پورتال

مشاوره/ با سلام ميخواستم بدانم طبق قوانين استخدامي بانك هاي دولتي ايا كارمند ميتواند استعفا بدهد و به سر كار دولتي ديگري برود؟؟ اگه مرجعي هم براي قانون استعفا و انتقال به سازمان هاي دولتي رو هم متوانين برايم معرفي كنينن ممنون ميشم بهم ادرس بدين بروم براي مطالعه كردن آن موفق باشين تشكر
 • ند تعلق مي گيرد نظير اضافه كار و هزينه هاي رفاهي به عهده دستگاه محل ماموريت است. اين پرداختها با صدور فيش صورت مي گيرد و دستگاه محل ماموريت مكلف است نسخه اي از فيش صادره را به دستگاه متبوع كارمند ارسال كند.  شرايط ماموريت بيش از 6 ماه ماموريت كارمند رسمي يا پيماني از يك دستگاه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه ديگر مشمول قانون به مدت بيش از 6 ماه نيز مجاز است.  در اين صورت اعزام كارمند به ماموريت و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني كارمند در مدت ماموريت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاد
 • د به ماموريت و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني كارمند در مدت ماموريت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده هاي وي حسب توافق دستگاهاي ذي ربط خواهد بود.اين قبيل ماموريتها در مقاطع زماني حداكثر يكساله با توافق دستگاههاي متبوع و محل ماموريت قابل تمديد است. ماموريت كارمند رسمي يا پيماني از يك دستگاه اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرايي مستثني شده در ماده 117 اين قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فو ق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموريت در مقاطع زماني حداكثر يكسا
 • ق و فوق العاده هايي كه حسب مورد به ماموريت تعلق مي گيرد، تنها از يك دستگاه قابل پرداخت است. كارمند مشمول قانون كه ماموريت وي خاتمه يافته و تمديد نشده، مكلف است بلافاصله خود را براي انجام وظيفه يا تعيين تكليف استخدامي به دستگاه متبوع خود معرفي نمايد. كارمند رسمي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيز كه پس از خاتمه ماموريت در دستگاه متبوع پست مناسبي براي انتصاب وي وجود نداشته باشد، با رعايت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد.  طبق اين مصوبه، دستگاه محل ماموريت مجاز به اعزام مامور به ساير دستگاه
قوانين و مقررات/ فصل ششم قانون مديريت خدمات كشوري- ورود به خدمت
به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد و پس از از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ گرديد
 • توسعه مديريت مي رسد. ماده 45- از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد. الف - استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي. ب- استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين. تبصره 1- كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي در آمده اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد. تبصره 2- مشاغل موضوع بند الف اين ماده با توجه به ويژگي هاي مذكور در ماده 8 اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هي
 • هيات وزيران مي رسد. تبصره 3- سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرار داد استخدام نبايد از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز كند. تبصره 4- تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي گردد و در مورد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرائي ذي ربط مي باشد. ماده 46- كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايش را كه مدت آن سه سال مي باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظو
 • يط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد: الف- حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي. ب - طي دوره هاي آموزشي و كسب امتياز لازم. ج - تائيد گزينش. تبصره 1- در صورتي كه در ضمن يا ايران دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمات و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با وي به يكي از روزشهاي ذيل رفتا خواهد شد: الف -
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام اينجانب كارمند رسمي يكي از بانكهاي دولتي هستم آيا وضعيت استخدامي ما هم تابع قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد؟آيا من مي توانم از بانك به يكي از ادارات دولتي انتقال دايم بگيرم؟
 • پرسش و پاسخ باسلام اينجانب كارمند رسمي يكي از بانكهاي دولتي هستم آيا وضعيت استخدامي ما هم تابع قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد؟آيا من مي توانم از بانك به يكي از ادارات دولتي انتقال دايم بگيرم؟  ؟ با سلام با توجه به اينكه بانكها جزو دستگاههاي اجرايي ماده 5 قانون مذكور تلقي مي شود لذا قانون خدمات كشوري بر آن حاكميت دارد وطبق قواعد آن عمل مي شود. بر اساس آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، ا
مقالات/ پرداخت وام‌هاي كوچك با وثيقه يارانه نقدي
رهني‌سازي دارايي‌ها يا همان Securitization، يكي از مهم‌ترين نوآوري‌هاي مالي در چند دهه اخير بوده است. اين فرآيند به موسسه يا فردي كه انتظار دريافت جريان نقدي طولاني‌مدتي را دارد، اجازه مي‌دهد تا مالكيت اين جريان را به موسسه ديگري منتقل كرده و در عوض معادل نقدي آن در وضعيت فعلي را يكجا دريافت كند.
قوانين و مقررات/ متن كامل ضوابط اجرايي بودجه سال 87
 • قطعي و نحوه پرداخت پاداش پايان سال عيدي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد ولي دستگاههاي اجرايي موظفند بايد عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته معادل مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال پيش بيني و در موافقتنامه مربوط منظور نمايند. 9- اعتبار خدمات رفاهي كارمندان رسمي و پيماني موضوع 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1384 و مواد 78 و 85 قانون مديريت خدمات كشوري در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه قابل تامين و پرداخت مي باشد. تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماد
 • ي در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه قابل تامين و پرداخت مي باشد. تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مشول مقررات اين بند مي باشند. الف - كمك هزينه روزانه غذا براي كارمندان رسمي و پيماني دستگاههايي كه ساعت كار آنها حداقل 5/8 ساعت در روز است با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي حداكثر معادل پانزده هزار ريال به ازاي هر نفر كارمند تعيين مي شود. ب- كمك هزينه مهد كودك، براي كارمندان رسمي و پيماني اناث كه داراي فرزند زير 5
 • هر نفر كارمند تعيين مي شود. ب- كمك هزينه مهد كودك، براي كارمندان رسمي و پيماني اناث كه داراي فرزند زير 5 سال هستند ماهانه حداثكل دويست و پنجاه هزار ريال به ازاي هر كودك حداكثر تا دو فرزند تعيين مي شود. ج - كمك هزينه اياب و ذهاب (سرويس رفت و آمد) كارمندان رسمي و پيماني كه 44 ساعت در هفته كار مي كنند به طور ميانگين ماهانه در تهران حداكثر معادل سيصد و پنجاه هزار ريال، و در شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت، حداكثر دويست و پنجاه هزار ريال و به ازاي هر نفر تعيين مي شود. 10- دستگاه اجرايي مكلفند
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل 13و14قانون خدمات مديريت كشوري-تأمين اجتماعي توسعه مديريت و سرمايه انساني
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • ل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد فصل سيزدهم - تأمين اجتماعي ماده 101- كليه كارمنداني پيماني دستگاههاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي، مي باشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، مي توان براي م
 • استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان - مصوب 1362- (مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي به طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه به عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب مي گردد. تبصره - مدت خدمت كارمنداني كه در ابتدا يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن اشتغال مي يابند و از مزاياي تحصيلات مربوطه بهره مند مي شوند جزو سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي گردد. مگر آن كه همراه با تحصيل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته باشند، مأموريتهاي تحصيلي و تعه
 • وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته باشند، مأموريتهاي تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي با رعايت ماده (61) اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي گيرد. ماده 106- مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقو قثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده بند «10» ماده (68) اين قانون مي باشد. ماده 107 - به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي شوند به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر (تا سي س
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ برخورد قاطع با بانك‌هائي كه ضامن كارمند رسمي مطالبه كنند
خبرگزاري فارس: درحالي كه سال‌هاست سپرده وام‌خواه و ضامن كارمند رسمي به قوانين نانوشته بانك‌ها تبديل شده‌ قائم مقام بانك مركزي از غيرقانوني بودن اين امر و برخورد با متخلفان خبر داد و به بيان اخباري درباره كارت‌هاي خريد اعتباري كارگران پرداخت.
مشاوره/ سلام مجدد خدمت كارشناس محترم.من از شما سوال كرده بودم كه من كارمند رسمي يك سازمان دولتي با حكم مسئول خدمات عمومي هستم و معاون پشتيباني بنده را در دبيرخانه بكار گرفته است آيا راهكاري براي اينكه بر سر كار مندرج در پست سازماني مشغول بكار شوم و شما در جواب فرموده بوديد كه طبق قانون خدمات كشوري جابجايي كارمند در پست غير سازماني بيش از 8 ماه ممنوع است.من اين جواب شما را با معاونت پشتيباني مطرح كردم و معاونت پشتيباني هم اعلام كرد يك درخواست كتبي با قيد دقيق قوانين خطاب به رياست سازمان بنويس تا بر سر كار اصلي حاضر شوي.حال لطفا قانون و تبصره دقيق اين موضوع را با ذكر منبع به بنده بفرماييد تا در تقاضاي كتبي خود درج نمايم زيرا من هرچه در قانون خدمات كشوري جستجو كردم اين قانون را نيافتم.با تشكر بي پايان
 • پرسش و پاسخ سلام مجدد خدمت كارشناس محترم.من از شما سوال كرده بودم كه من كارمند رسمي يك سازمان دولتي با حكم مسئول خدمات عمومي هستم و معاون پشتيباني بنده را در دبيرخانه بكار گرفته است آيا راهكاري براي اينكه بر سر كار مندرج در پست سازماني مشغول بكار شوم و شما در جواب فرموده بوديد كه طبق قانون خدمات كشوري جابجايي كارمند در پست غير سازماني بيش از 8 ماه ممنوع است.من اين جواب شما را با معاونت پشتيباني مطرح كردم و معاونت پشتيباني هم اعلام كرد يك درخواست كتبي با قيد دقيق
اخبار/ نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نيمه‌وقت بانوان اصلاح شد
نحوه و ترتيب انجام خدمت نيمه وقت براساس ساعات كار وزارتخانه و مؤسسه ذيربط و طبق نظر بالاترين مقام مسئول دستگاه تعيين خواهد شد و در هيچ مورد كمتر از نصف ساعات كار مقرر هفتگي وزارتخانه و مؤسسه و شركت مربوط نخواهد بود
 • ت براساس ساعات كار وزارتخانه و مؤسسه ذيربط و طبق نظر بالاترين مقام مسئول دستگاه تعيين خواهد شد و در هيچ مورد كمتر از نصف ساعات كار مقرر هفتگي وزارتخانه و مؤسسه و شركت مربوط نخواهد بود استفاده از مزاياي قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان، شامل همه كارمندان رسمي و غير رسمي و قرادادي و شركتي كه داراي فرزندمعلول با درجه معلوليت شديد و خيلي شديد هستند مي شود. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 1364 كه در جلسه مجل
 • و تــربيــت و نگــهداري از فرزنــدان خــود اقــدام كنند) در تاريخ 10 آذر ماه 1362 و قانــون نــحوه اجــراي ايــن قانــون نيــز در تاريــخ 18 فروردين ماه 1364 تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. بر اساس ماده 6 قانون نحوه اجرا، كارمندان پيماني و غير ثابت و رسمي آزمايشي دستگاه هاي اجرايي مشمول مقررات اين قانون نبودند و به موجب تبصره ماده 7 سنوات خدمت نيمه وقت بانوان به شرط پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه به نسبت تمام حقوق گروه و پايه و يا حقوق ثابت و فوق العاده شغل و يا عناوين مشابه تا سه سال از لحاظ حق
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري -راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت
به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد و پس از از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ گرديد
 • و تاييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد. تبصره - شركتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا وزارت كار و امور اجتماعي تعيين صلاحيت شده و در صورت تخلف از حكم اين ماده لغو صلاحيت مي گردند. ماده 18- كارمندان بخشهاي غير دولتي كه بر اساس احكام پيش بيني شده در اين قانونف تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار مي باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غير دولتي تلقي مي گرد
 • ود ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم گيري ها را فراهم آورند. نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. ماده 21- با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاه هاي اجرائي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غير دولتي واگذار مي گردد به يكي از روشهاي ذيل عمل خواهد شد. الف- انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر ب- بازخريد سنوات خدمات ج- موافقت با مرخصي بدون حقوق
 • ذيل عمل خواهد شد. الف- انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر ب- بازخريد سنوات خدمات ج- موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال د- انتقال به بخش غير دولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي باشد. در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جا به جايي تغيير صندوق ذي ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامين مي گردد. هـ- انجام وظيفه در بخش غير دولتي به شكل مامور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غير دولتي پرداخت مي كند. تبصره 1- در صورت واگذاري سهام شرك
 • طبقه بندي اطلاعات
98 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني