جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
 • سي جمهوري اسلامي ايران سعي بر تحقق فراخوان الهي دارد. براين پايه, اصول 43 و 44 قانون اساسي, رسالت سنگين تحقق عدالت اقتصادي و پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص را تأمين مي‌كند و زمينه را براي جلوگيري از تبديل دولت به يك كارفرماي بزرگ مطلق آماده مي‌سازد. حال بر يك يك اعضاي شركتهاي تعاوني مهر است تا با همراهي و همدلي و حس تعاون و معاضدت به گسترش اين فكر و عمل به اين انديشه همت گمارند. متن حاضر اساسنامه شركت تعاوني مسكن مهر........................................ مي
 • sp; -  ورقه سهم بايد متحدالشكل،چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و نام تعاوني و شماره ثبت آن و مبلغ اسمي سهم در آن درج و به امضاي مديرعامل و يك نفر از اعضاي هيئت مديره كه داراي امضاي مجاز است برسد؛ مادام كه اوراق سهام صادرنشده تعاوني بايد به اعضا گواهينامه موقت سهم كه معرف مبلغ اسمي و مبلغ پرداخت شده است تحويل نمايد. تبصره-2 :        - نام و نشاني هريك از اعضاء و هرگونه نقل و انتقالي كه به موجب مقررات اين اساسنامه مجاز دانسته شده بايد در دفتر سهام تعاوني به ثبت
 • در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي هيأت مديره، به وزارت تعاون اختيار داده مي‌شود كه به منظور اداره امور جاري تعاوني، براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از دلايل فوق در جلسات هيأت مديره شركت نمي‌كنند از ميان اعضاي تعاوني, تعداد لازم را موقتاً و حداكثر براي مدت پنج ماه منصوب نمايد. ماده 23 :  پس از انقضاي مدت مأموريت هيئت مديره در صورتيكه هيأت مديره جديد انتخاب نشده باشد هيئت مديره موجود تا انتخاب و قبولي هيئت مديره جديد كماكان به وظايف خود در تعاوني ادامه داده و مسئوليت ادار
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ حق تمبر
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان متعهد مي شود درصورتيكه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل ده هزار (10000) ريال حق تمبر اخذ مي شود: 1 - برگ قبول شرايط عمومي حسابجاري. 2- قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هرنوع كه باشد و نيز اوراق و فرم هاي تعهدآوري كه بانكها به نامهاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي رسانند. 3- قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري. 4- وكالتنامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي شود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي نمايند. 5
 • نكها. 7 - تقاضاي صدور ضمانت نامه درصورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادرگردد. 8 - تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج درصورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد. ماده 48- سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو درهزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسورصد(100) ريال هم صد(100) ريال محسوب مي شود. تبصره- حق تمبر سهام وسهم الشركه شركت ها
 • ي شركت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو درهزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسورصد(100) ريال هم صد(100) ريال محسوب مي شود. تبصره- حق تمبر سهام وسهم الشركه شركت ها بايد ظرف دوماه از تاريخ ثبت قانوني شركت ودر مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركت هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. ماده 49- درص
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با عرض سلام خدمت شما كارشناس محترم بنده در اداره اي كار مي كنم حدود 17 سال سابقه دارم سه سال اول خدمتم برايم بيمه واريز نكردند در حالي كه قرارداد با من بستند و اكنون نيز قرارداد آن موجود است با عنايت به اينكه داراي معلوليت هستم راهي وجود دارد كه اين سه سال را حق بيمه پرداخت كنم تا جزو سابقه ام حساب شود. متشكرم
با عرض سلام خدمت شما كارشناس محترم بنده در اداره اي كار مي كنم حدود 17 سال سابقه دارم سه سال اول خدمتم برايم بيمه واريز نكردند در حالي كه قرارداد با من بستند و اكنون نيز قرارداد آن موجود است با عنايت به اينكه داراي معلوليت هستم راهي وجود دارد كه اين سه سال را حق بيمه پرداخت كنم تا جزو سابقه ام حساب شود. متشكرم
 • bsp; قرارداد كار عبارتست‌ از قرارداد كتبي‌ يا شفاهي‌ كه‌ به‌موجب‌ آن‌ كارگر در قبال‌ دريافت‌ حق‌السعي‌ كاري‌ را براي‌ مدت‌ موقت‌ يا مدت‌ غيرموقت‌ براي‌ كارفرما انجام‌ مي‌دهد. همانطور كه در ماده 7 قانون كار امده است حتي در صورتي كه شما قرارداد هم نداشته باشيد مي توانيد بيمه خود را مطالبه كنيد.براي اين منظور به اداره كار مراجعه و شكايت خود را در فرم مخصوص تنظيم نماييد. با تشكر آ
 • ;كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ماده 14. موديان مالياتي مي توانند از طريق سازمان بهزيستي كشور و با نظارت آن جهت احداث مراكز توابخشي ، درماني و حرفه آموزي و مسكن مورد نياز افراد معلول اقدام نمايند . گواهي هزينه موديان مالياتي در موارد فوق كه به تاييد سازمان بهزيستي كشور رسيده باشد به عنوان هزينه قابل قبول ماليايت آنان تلقي مي گردد. تبصره. آيين نامه اجرايي اين ماده مشتركا توسط سازمان بهزيستي كشور و وزارت امور اقتصاد
قوانين و مقررات/ دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي
به گزارش فارس به نقل از بانك مركزي ، در بخشنامه‌ جديد بانك مركزي به مديران عامل كليه بانكهاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسه اعتباري توسعه آمده است: در راستاي اجراي تبصره يك ذيل ماده 23 "آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)" موضوع تصويب نامه شماره 153965/ت 41489هـ مورخ 3/8/1388 هيئت وزيران و تبصره ذيل بند (7-2) از ماده (2) «دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري » مصوب شوراي پول و اعتبار و با هدف ارتقاء هر چه بيشتر شفافيت صورت هاي مالي؛ دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي» در يك هزار و يك صد و سي و هشتمين جلسه مورخ 16/12/1390 شوراي پول و اعتبار مصوب شده است.
 • يد. سازوكار اجرايي مذكور بايد به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري رسيده و نسخه اي از آن طي سه ماه پس از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل براي بانك مركزي ارسال شود.   ماده 7 - گزارش دهي مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات سوخت شده را طي فرم 28.5 تكميل و جهت درج در سامانه جامع اطلاعات مشتريان به بانك مركزي ارسال نمايد. ماده 8- نحوه افشاي مطالبات سوخت شده  مؤسسه اعتباري بايد مطالبات سوخت شده را در يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي ، به مدت ده سال به عنوان يك يادداشت مستقل ا
 • ذخيره اختصاصي، ارزش وثايق هر مورد را با اعمال  ضرايب ذيل از هر فقره از تسهيلات كسر و سپس اقدام به محاسبه ذخيره ذيربط كند.   2-2-1- 100 درصد مبلغ وثايق نقدي نظير سپرده قرض الحسنه پس انداز، سرمايه گذاري كوتاه مدت، سرمايه گذاري بلندمدت و گواهي سپرده بانكي (اعم از ريالي و ارزي)؛ 2-2-2- 100 درصد مبلغ اوراق مشاركت منتشره با تضمين دولت يا اوراق مشاركت منتشره توسط بانك مركزي؛  2-3-3- 80 درصد اوراق مشاركت با تضمين سيستم بانكي كشور؛  2-2-4- حداكثر 70 درصد ارزش بازار امل
 • مبلغ اوراق مشاركت منتشره با تضمين دولت يا اوراق مشاركت منتشره توسط بانك مركزي؛  2-3-3- 80 درصد اوراق مشاركت با تضمين سيستم بانكي كشور؛  2-2-4- حداكثر 70 درصد ارزش بازار املاك و مستغلات؛   2-2-5-  حداكثر 70 درصد ارزش بازار سهام پذيرفت ه شده در بورس اوراق بهادار، اسناد معتبر بانكي نظيراعتبارات اسنادي معامله شده، ضمانتنامه هاي بانكي و موارد مشابه؛   2-2-6- حداكثر 50 درصد ارزش بازار ماشين آلات و تجهيزات.  تبصره 1- به منظور احتساب ذخيره اختصاصي براي كليه ت
مقالات/ ضمانت‌هاي بانكي
ضمانت نامه بانكي عبارت است از تعهد غير قابل برگشت يك بانك به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفاي تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده يا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه هاي صادراتي عبارتند از: ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده TENDER (BID) BOND GUARANTEE .
 • ررسيد قابل تمديد است. 2ـ ضمانتنامه حسن انجام تعهد: دومين نوع از ضمانتنامه ها، ضمانتنامه هاي پيمانكاري مي باشد كه مبلغ آن 5 درصد مبلغ اوليه قرار داد است، و علت صدور آن وجود سندي معتبر براي موظف نمودن پيمانكار به اجراي دقيق تعهداتي است كه در مقابل كارفرما در انجام پروژه واگذاري به عهده دارد و زمان صدور اين نوع ضمانتنامه پس از اعلام نام برنده مناقصه به هنگام امضاي قرارداد في ما بين كارفرما و پيمانكار است. ضمانتنامه حسن انجام تعهدات مي بايست در تمام مدت اجراي پروژه معتبر باشد و بنابراين بانك ها با
 • طبق شرايط مندرج در اين آيين نامه مي باشد. مـاده2: انـواع وثائق قابل قبول بـراي صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي به شرح ذيل مي باشد: الف) وجه نقد، طلا، اسناد خزانه، اوراق قرضه دولتي، اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت، گواهي سپرده سرمايه گذاري، مسدودي حساب جاري، حساب هاي ارزي معادل 100 درصد ارزش اسمي قابليت توثيق داشته و در مورد سپرده هاي مدت دار به ميزان 110 درصد مبلغ ضمانتنامه و در خصوص غيرمنقول مسكوني داخل شهري معادل 150 درصد مبلغ ضمانتنامه لازم مي باشد. ب) تضم
 • ول براي بانك معادل 120 درصد مبلغ ضمانتنامه پس از كسر 10 درصد سپرده نقدي و ساير وثائق، قبض انبارهاي عمومي كالا به ميزان 50 درصد ارزش آن قابليت توثيق دارد. ماده3: حداقل معادل 10 درصد مبلغ ضمانتنامه يا ظهرنويسي به صورت نقد الزامي مي باشد. قابليت توثيق سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس معمولا به ارزش اسمي يا ميانگين ارزشي اسمي و ارزش بازار سهم در روز معامله مي باشد. ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه و مزايده از پرداخت 10 درصد وجه نقد معاف مي باشند. ماده4: تعهدات هر يك از مشتريان بابت ظهرنويسي و ضمانتنا
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ كاهش نرخ ماليات از 25% به 15% ونرخ بيمه از 23% به 8%
متن كامل طرح حمايت از توليد ملي
 • ماعي مشروط به عدم نياز به اعتبار جديد، قابل تسري مي‌باشد. تبصره 4- وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است جريمه هاي تاخير تاديه بدهي مالياتي بنگاهها را با محاسبات تورم مربوط به مطالبات آنها متناسبا اعمال و تسويه نمايد. 6- حق بيمه سهم كارفرما در بنگاه‌هاي اقتصادي توليدي از 23 درصد به 8 درصد تقليل يافته و 15 درصد باقي‌مانده از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به مدت سه سال از سوي دولت پرداخت مي‌شود. 7- ارتباط حق بيمه كارگران ساختماني با پروانه ساختماني قطع و بج
 • اجرا شدن اين قانون توسط وزراي جهاد كشاورزي و نيرو تدوين و به تصويب هيأت وزيران برسد. 26- كليه بانك‌هاي كشور كه تسهيلاتي در بخش كشاورزي پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از دولتي و غير دولتي را به گواهي كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، نمايندگان صندوق بيمه كشاروزي شهرستان و نماينده فرمانداري شهرستان، كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا بيماري اپيدميك و يا حوادث غير مترقبه و يا آتش‌سوزي غير عمدي شده
قوانين و مقررات/ متن كامل طرح حمايت از توليد ملي
متن كامل طرح حمايت از توليد ملي
 • ماعي مشروط به عدم نياز به اعتبار جديد، قابل تسري مي‌باشد. تبصره 4- وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است جريمه هاي تاخير تاديه بدهي مالياتي بنگاهها را با محاسبات تورم مربوط به مطالبات آنها متناسبا اعمال و تسويه نمايد. 6- حق بيمه سهم كارفرما در بنگاه‌هاي اقتصادي توليدي از 23 درصد به 8 درصد تقليل يافته و 15 درصد باقي‌مانده از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به مدت سه سال از سوي دولت پرداخت مي‌شود. 7- ارتباط حق بيمه كارگران ساختماني با پروانه ساختماني قطع و بج
 • اجرا شدن اين قانون توسط وزراي جهاد كشاورزي و نيرو تدوين و به تصويب هيأت وزيران برسد. 26- كليه بانك‌هاي كشور كه تسهيلاتي در بخش كشاورزي پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از دولتي و غير دولتي را به گواهي كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، نمايندگان صندوق بيمه كشاروزي شهرستان و نماينده فرمانداري شهرستان، كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا بيماري اپيدميك و يا حوادث غير مترقبه و يا آتش‌سوزي غير عمدي شده
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


  رضا لطفي (  )
  سلام خانه اي را به مدت يك سال به شخصي اجاره داده ايم اكنون3ماه از پايان مدت اجاره گذشته است مستاجر قول داده بود در طول اين 3 ماه خانه را بخرد و اجاره 2ماه ان را داد و حالا نه خانه را خالي ميكند و نه


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .