جستجو در پورتال

مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • ه يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده‌. (2) هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه به شرح زير است: (الف) حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام‌شده براي كارفرما). (ب‌) مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار، بهره‌وري‌، پاداش‌، عيدي‌، اضافه‌كار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت‌. نصاب هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران(بدون احتساب هزينه بليت و هتل) رو
 • ‌شود متن ذيل در قانون گنجانيده شود: ماده247ـ آراي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم‌الاجرا است. مگر اين كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ راي براساس ماده (203) اين قانون و تبصره‌هاي آن به مودي، از طرف ماموران مالياتي مربوط يا موديان مورد اعتراض كتبي قرارگيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي تجديدنظر احاله خواهد شد. راي هيات حل اختلاف مالياتي تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. تبصره1ـ مودي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به‌مازاد ب
 • اي آن طرف رسيدگي و راي صادر خواهد شد. تبصره4ـ آراي قطعي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي به استثناي مواردي كه راي هيات حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مودي يا مامور مالياتي مربوط قطعيت مي‌يابد برابر مقررات ماده (251) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي‌عالي مالياتي خواهد بود. تبصره5 ـ سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي موديان مالياتي از آراي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به‌مرجع مالياتي ذي‌ربط تسليم شده است را يك بار به هيات‌هاي حل اخت
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده(۲۴۷)
بخشنامه ۵۱۰۷۶م ۸۸/۴/۲۷(آراء قابل احاله ورسيدگي درهيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر)
 • خ ابلاغ رأي به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط و يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد، پرونده قابل احاله و رسيدگي در هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر خواهد بود. ۳-با توجه به تبصره(۱) قانون الحاقي مذكور چنانچه مؤدي مقدار ماليات مورد قبول را(مطابق فرم پيوست)پرداخت نمايد و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسليم كند، پرونده قابل احاله و رسيدگي در هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر خواهد بود. بديهي است ماليات مورد قبول مؤدي نبايد كمتر از ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات يا مأخذ محاس
 • اهد بود. بديهي است ماليات مورد قبول مؤدي نبايد كمتر از ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات يا مأخذ محاسبه ماليات ابرازي و يا مندرج در اظهارنامه مالياتي تسليمي به واحد مالياتي باشد. ۴- ادارت كل امور مالياتي مكلفند به منظور اطلاع مؤديان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي، در فرم رأي هيأت حل اختلاف مالياتي چاپ شده موجود عبارت «بدوي» و نيز متن ماده ۲۴۷ الحاقي و تبصره(۱) و (۶) آن را به نحوه مقتضي درج و اضافه نمايند. ضمناً مقررات مربوط به نحوه اجراي تبصره(۵) ماده
 • دعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. تبصره۴- آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي يابد برابر مقررات ماده(۲۵۱) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود. تبصره۵- سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي ربط تسليم شده است را يك بار به هيأتهاي حل اختلاف
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بررسي مجدد لايحه تحول مالياتي(2)
بررسي مجدد لايحه تحول مالياتي(2)
 • اجرايي موضوع بند 8 ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم) فاقد وجاهت قانوني است. (4) ماده 169- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در صورتي كه به منظور تسهيل در تشخيص درآمد موديان مالياتي كاربرد وسايل و روش‌ها و صورت‌حساب‌ها و فرم‌هايي را جهت نگهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي كند و موديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها هستند، رعايت نكردن موارد يادشده در مورد مودياني ك
 • يل در قانون گنجانده شود: ماده247ـ آراي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم‌الاجرا است. مگر اينكه ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ راي براساس ماده (203) اين قانون و تبصره‌هاي آن به مودي، از طرف ماموران مالياتي مربوط يا موديان مورد اعتراض كتبي قرارگيرد كه در اين صورت پرونده براي رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي تجديدنظر احاله خواهد شد. راي هيات حل اختلاف مالياتي تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجرا است. تبصره1ـ مودي مالياتي مكلف است مبلغ ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به‌ما
 • و راي صادر خواهد شد. تبصره4ـ آراي قطعي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه راي هيات حل اختلاف مالياتي بدوي به دليل اعتراض نكردن مودي يا مامور مالياتي مربوط قطعيت مي‌يابد، برابر مقررات ماده (251) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي‌ عالي مالياتي خواهد بود. تبصره5 ـ سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي موديان مالياتي از آراي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده را كه در مهلت قانوني به‌مرجع مالياتي مربوطه تسليم شده است، يك بار به
مقالات/ آيا جامعه حسابداران رسمي به شكل فعلي بايد منحل شود؟
عدم حضور موثر حسابداران رسمي در مجمع عمومي مورخ 1/9/1391 ناباورانه بود.
 • ود حسابرسي شركت‌هاي سهامي عام و... و حسابرسي اشخاص يادشده در بند الف و ب ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسي به عهده حسابرسان عضو جامعه باشد. حسابرسان قرار بود در اجراي قانون كاهش تصدي‌گري و خصوصي‌سازي و اجراي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 (فرمان رهبري) خدمات حسابرسي ارائه دهند كه بر اين اساس حسابرسان، برنامه‌ريزي تربيت نيروي انساني و آموزش آنها را انجام دادند، اما در عمل كارها كمتر واگذار شد و حسابرسان مستقل را به سمت نيروي كار دست دومي و قرارداد موقتي و شركتي سوق مي‌دهند اگر
 • وق) از اين موضوع تقريبا رفع اتهام شد، اما اطلاع‌رساني اين رفع اتهام به مسوولان محترم در ابهام است. 4- سازمان بورس ابتدا در سال 1385 با هدف استفاده از خدمات حسابرسي براي ذي‌نفعان، دستورالعمل حسابرسان معتمد را تدوين كرد. (كه با موافقت و هم اعتراض روبه‌رو‌ شد) دستورالعمل استفاده از خدمات حسابرسان معتمد هم بخشي از نظارت را عهده‌دار شد و زمينه وجود رقابت براي اعضاي جامعه در مقايسه با سازمان حسابرسي (كه در دستور‌العمل سال 1385 از طريق الزام به عدم پذيرش كار حسابرسي شركت
 • طبق مقررات جامعه خود‌انتظام حسابداران رسمي قرار گرفتند. متاسفانه در عمل عمده بدبيني و الزامات نظارت را متوجه موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي (238 موسسه) و حسابداران رسمي شاغل انفرادي كردند، بدون اينكه به واقعيت امر و توضيحات و اعتراضات شوراي عالي در اين خصوص توجه كنند. *حسابدار رسمي و عضو هيات علمي گروه حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي  
اخبار/ جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
خبرگزاري فارس: جزئيات پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد كه بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌هاي متعددي در متن قانون فعلي مورد بازنگري قرار گرفته و يا بندهاي جديدي الحاق شده است.
 • ك به تفكيك عرصه و اعيان اقدام خواهد نمود.   در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (بر اساس تقسيمات كشوري) نماينده شوراي بخش در جلسات كميسيون شركت خواهد نمود. در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش يك كه نفر كارمند دولت نباشد به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهد نمود.   كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در شهرستانها به دعوت مدير كل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل.شد خواهد شدجلسات كميسي
 • ادي و دارائي و وزير دادگستري خواهد رسيد."   ماده 35. در ماده 199 بعد از عبارت "ماليات پرداخت نشده"، عبارت "و دو نيم درصد ماليات به ازاي هر ماه تاخير از سررسيد پرداخت" اضافه مي‌شود.   * ارائه اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق و تعيين ادارات مالياتي به روش مكانيزه ماده 36. متن ذيل جايگزين تبصره ماده 219 مي شود: تبصره - سازمان امور مالياتي كشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات و روش هاي مكانيزه، ترتيبات و رويه هاي اج
 • رد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نخواهد بود. با اجراي حكم اين تبصره كليه احكام و مقررات مغاير ملغي مي‌گردد." ماده 37. متن ذيل به انتهاي بند 3 ماده 255 الحاق مي شود: در موارد موضوع اين بند اظهار نظر شوراي عالي مالياتي كه به تأييد اكثريت اعضاء شوراي مزبور رسيده باشد پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازم الاتباع خواهد بود.   * هيئت رسيدگي به تخلفات اداري جايگزين هيئت عالي ان
قوانين و مقررات/ دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: در راستاي حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران و سامان دهي و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عاليه بر امور و با هدف اجراي مفاد بند 1 ماده 4 و بندهاي 8، 11، 12، 18، 19 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مقرر گرديد سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسساتي را از بين مؤسسات حسابرسي به‌ عنوان "موسسات حسابرسي معتمد" براي استفاده اشخاص حقوقي تعيين نمايد.
 • م وظايف و اداره جلسات آن در چارچوب مفاد اين دستورالعمل، به موجب دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه به پيشنهاد كميته به تصويب هيئت مديره سازمان مي رسد. ماده 4 موسسات حسابرسي متقاضي پذيرش به عنوان موسسات حسابرسي معتمد بايد تقاضاي پذيرش خود را مطابق فرمهايي كه توسط سازمان براي اين منظور طراحي مي شود، به همراه اسناد و مدارك مورد نياز براي اثبات احراز شرايط پيش بيني شده در ماده 2 اين دستور العمل و همچنين اطلاعات مشروحه زير به سازمان تسليم كنند: الف ـ فهرست تمام اشخاصي كه ظرف سه سال قبل از ارائه
 • كميته، موافقت يا عدم موافقت خود را با پذيرش موسسه حسابرسي متقاضي (با ذكر دلايل در صورت رد تقاضا) حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ كسب نظر كميته، به موسسه حسابرسي مذكور اعلام نمايد. تبصره. در صورتي كه موسسه حسابرسي متقاضي پذيرش نسبت به رد تقاضاي خود اعتراض نمايد، كميته موظف است ظرف 15 روز از تاريخ دريافت اعتراض، آن را بررسي و نتيجه را به سازمان گزارش نمايد و سازمان نيز بايد ظرف 10 روز از تاريخ كسب نظر كميته، تصميم نهايي خود را به موسسه حسابرسي اعلام كند. ماده 8 موسسات حسابرسي معتمد پس از
 • ه جامعه يا سازمان حسابرسي حسب مورد اطلاع داده تا پرونده و مدارك حسابرسي در ارتباط با شركت مزبور ظرف مهلت 30 روز توسط كار گروه يا كميته كنترل كيفيت ياد شده در بند "ب" اين ماده رسيدگي و نتيجه به سازمان گزارش شود. تبصره 1. بنا به دستور رئيس شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، جامعه گزارش امتيازات كنترل كيفيت در سطح موسسه و سطح كار حسابرسي هر سال را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به سازمان اعلام مي نمايد و در مواردي كه موسسه حسابرسي معتمد طي سال، شرايط مقرر در اين دستورالعمل را از دست د
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • نكاران ايراني دو و نيم درصد (5/2%) به عنوان ماليات علي الحساب آنها كسر و ظرف سي روز از تاريخ پرداخت به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كند. تبصره 2- در مورد عمليات پيمانكاري موضوع بند « الف » اين ماده درصورتي كه كارفرما، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداريها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد مشروط برآنكه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير ا
 • ) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون محاسبه مي گردد. ماده 117- اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و درصورتيكه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايند وگرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي گردد.درصورتيكه بعداً معلوم گردد اقلامي از دارائي شخص حقوقي د
 • علوم گردد اقلامي از دارائي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهار نامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118 ) اين قانون، ماليات مطالبه خواهد شد. ماده 118- تقسيم دارائي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصاحساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات مجاز نيست. تبصره – آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده (114) اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده (116) اين قانون و ا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ موانع ايجاد شده براي اشتغال حسابرسان جوان (2)
توصيه به وزير محترم درخصوص تجديد نظر در نتيجه آزمون و تركيب هيات 7 نفره
 • سابرسي مفيد راهبر (كه اين آزمون‌ها و كلاس‌ها را دارند) در آزمون سال 1389 شركت كرده‌اند، 7 نفر از سازمان حسابرسي و 4 نفر از مفيد راهبر پذيرفته‌ شده‌اند. (24 نفر موسسات حسابرسي بخش خصوصي) لطفا تعداد داوطلب شركت كننده در آزمون از اين دو موسسه را اعلام بفرماييد. اگر آزمون، ملاك سواد و تجربه كار حسابرسي است، ظاهرا با تئوري هيات، اين مديران و سرپرستاني كه قبول نشده نبايد پست‌هاي به‌شرح فوق را احراز كنند، (قطعا‌ اين افراد باتجربه در يك امتحان معقول موفق هستند). حسابرس با سه سال سابقه در آزمون پذيرفته م
 • و حسابرسي دولتي پيش‌بيني امكانات مناسب در احراز عنوان حسابدار رسمي شود، كل آزمون را هوا كنند. 12- فراخواني شكايت داوطلبان: مي‌فرمايند آزمون خوب بوده و معترضي نداشته است، اما در جلسه حضوري در جامعه حسابداران رسمي بيش از 100 معترض شركت كردند و ده‌ها اعتراض كتبي هم داده شده است. اين جوانان نگران هستند و مي‌ترسند كه اگر اعتراض كنند، در مراحل بعدي با همين افراد سر و كار دارند. پيشنهاد مي‌كنيم كه معترضان، اعتراض كتبي خود را به وزير محترم ارسال كنند و يك نسخه آن را به دبيركل جامعه حسابداران رسمي بدهن
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • تها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. ماده73ـ دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون كار و قانون تأمين اجتماعي و روابط كار را با رعايت موارد زير به عمل آورد: الف ـ ايجاد انعطاف براي حل‌اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسوكردن منافع دو طرف ب ـ تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تأمين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال ج ـ تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت
 • همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه‌جانبه گرايي د ـ تقويت شرايط و وضعيتهاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات هـ ـ تقويت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكلها ماده74ـ در راستاي شكل‌گيري بازارهاي رقابتي و تحقق بند (ي) ماده (45) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، چنانچه شركت مشمول واگذاري در حال واگذاري براي اجراي موضوع فعاليت يا تأمين عوامل توليد از
 • منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاء زير تشكيل مي‌شود: 1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا) 2ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 3ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور 4ـ وزير صنايع و معا
اخبار/ موانع بهبود فضاي كسب‌و‌كار
دنياي اقتصاد- مركز پژوهش‌هاي مجلس نتايج يك نظرسنجي درباره پايش محيط كسب‌و‌كار در دوره سه ماهه پاييز 89 را منتشر كرده است كه در اين نظرسنجي، فعالان اقتصادي از سراسر كشور ديدگاه خود را درباره موانع بهبود فضاي كسب‌و‌كار بيان كرده‌اند؛ آنچه كه اين نظرسنجي را از نظرسنجي‌هاي پيشين متمايز ساخته است، افزوده شدن دو موضوع قانون يارانه‌ها و اثرات آن بر توليد و ديگري تعطيلات دوره اي پاييز به خاطر آلودگي هوا به مولفه‌هاي سنجش محيط كسب‌و‌كار بود. بر اساس نتايج اين نظرسنجي، سختي دريافت تسهيلات بانكي همچنان در صدر مشكلات مربوط به فضاي كسب‌و‌كار قرار دارد. همچنين قيمت‌گذاري دستوري محصولات توليدي به‌رغم اجرايي شدن قانون يارانه‌ها و آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي از موضوعات ديگري است كه فعالان بخش توليد از آن به عنوان موانع جديد بهبود فضاي كسب‌و‌كار ياد كرده‌اند. در مجموع فعالان اقتصادي از بين نمره يك تا 10 (يك بهترين نمره و 10 بدترين نمره) نمره 65/6 را براي مجموعه مولفه‌هاي فضاي كسب‌و‌كار در ايران منظور كرده‌اند كه اندكي بهتر از تابستان 89 است.
 • ييرات اين دو شاخص در هر دو دوره تابستان و پاييز نشان مي‌دهد از نظر توليدكنندگان و فعالان اقتصادي كشور، يكي از مهم‌ترين مشكلات در اداره بنگاه، محدوديت‌هاي قانوني در اداره نيروي انساني است. البته بايد توجه داشت با توجه به اينكه اين نظرخواهي تنها از كارفرمايان صورت پذيرفته است و نظر كارگران در محاسبه آن لحاظ نشده است، لذا هرگونه سياست‌گذاري در حوزه روابط كارگر و كارفرما نياز به بررسي همه‌جانبه و دريافت نظرات كارگر، كارفرما و دولت به عنوان سه ضلع مثلث روابط كار دارد. با توجه به اينكه اصلاح «قانون كا
 • وليد، دولت به نظام بازار اجازه دهد آزادانه قيمت‌ها را تعيين نمايد، البته با توجه به سياست دولت در كنترل تورم اين امر انتظاري غير‌معقول است. فرضيه دوم اين است كه فعالان اقتصادي به روش قيمت‌گذاري كالاها و خدمات بر اثر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اعتراض داشته‌اند. وضعيت مولفه‌هايي مانند «ضعف دادسراها در رسيدگي موثر به شكايت‌ها و اجبار طرف‌هاي قرارداد به انجام تعهدات»، «عرضه كالاهاي خارجي قاچاق در بازار»، «تعرفه پايين كالاهاي وارداتي و رقابت غير‌منصفانه محصولات رقيب خارجي در بازار»، «تمايل مر
 • ل، تدوين مولفه‌هاي ملي محيط كسب‌وكار به ويژه در كشورهايي كه توليد‌كنندگان متنوعي دارند و از مشكلات متعددي گلايه‌مند هستند، ضروري به نظر مي‌رسد. 22 مولفه محيط كسب‌وكار ‌ايران چگونه به دست آمده است؟ گروه مطالعات محيط كسب و كار در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از همان ابتداي تاسيس با مشورت و هدايت شوراي علمي گروه، تهيه شاخص‌هاي ملي محيط كسب‌و‌كار را ضروري دانست. در گام اول براي تهيه‌اين مولفه‌ها، از تشكل‌هاي فراگير و سراسري فعالان اقتصادي يعني اتاق‌هاي بازرگاني صنايع و معادن، خانه‌هاي صنعت واصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, ماده(۲۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم, ماده(۲۴۷), قانون مالياتهاي مستقيم, ماليات, مالياتي, اختلاف, اختلاف مالياتي تجديد, خشنامه ۵۱۰۷۶, احاله ورسيدگي درهيأتها, اعتراض, هيأتهاي حل اختلاف, بررسي مجدد لايحه تحول مالياتي(2), آيا جامعه حسابداران رسمي به شكل فعلي بايد منحل شود؟, جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, موسسات حسابرسي معتمد, دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد, سازمان بورس و اوراق بهادار, حسابرس معتمد, ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي, اشخاص حقوقي خارجي, ماليات اندوخته‌, مؤسسات بيمه , ماليات پيمانكاران, اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان, مأخذ محاسبه ماليات دوره انحلال


16 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .