جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
 • تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد . تبصره-3:        - تا زماني كه بازرس / بازرسان / جديد انتخاب و قبولي سمت نكرده‌اند بازرس / بازرسان / قبلي كماكان مسئوليت بازرسي را به عهده دارند . ماده37: وظايف بازرسان تعاوني به شرح زير است : 1. نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه . 2. رسيدگي به حسابها، دفاتر، اسناد-صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و بودجه پيشنهادي وگز
 • عيت تعاوني به مجمع عمومي عادي ساليانه تسليم كند . گزارش بازرس بايد لااقل 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز تعاوني  آماده باشد . در صورتيكه تعاوني مهر بازرسان متعدد داشته باشد هريك مي‌تواند به تنهايي وظايف خود را انجام دهد . ليكن كليه بازرسان بايد گزارش واحدي تهيه كنند . در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان ، موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش ذكر خواهد شد.   تبصره-2:       - بازرس / بازرسان / حق دخالت مستقيم در اد
 • اف نظر بين بازرسان ، موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش ذكر خواهد شد.   تبصره-2:       - بازرس / بازرسان / حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي مي‌تواند / مي‌توانند / بدون حق راي در جلسات هيئت مديره شركت كند / كنند / و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار نظر دارد / دارند / . ماده38: در صورتيكه هريك از بازرسان تشخيص دهد كه هيئت مديره و يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفي شده و به تذكرات ترتيب اثر نمي‌دهند , مكلف است
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نقد دستور العمل حاكميت شركتي (نظام راهبري شركتي) ايران(2)
اصول حاكميت شركتي با مفهوم كنوني آن نه در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 و نه در قانون بورس و اوراق بهادار مصوب 1345 مطرح نشده بود. اگرچه در سالهاي اخير سازمان بورس و اوراق بهادار از طريق تصويب و الزامي كردن آيين نامه ها و دستور العملهاي جداگانه و بانك مركزي با ارايه رهنمودهايي، بخشهايي از اصول حاكميت شركتي را به صورت جداگانه در بازار مالي و پولي كشور تصويب و به اجرا گذارده اند؛ در ايران سابقه حاكميت شركتي به مفهوم جديد عمدتاً به بعد از سال 1380 و به تهيه دستور العمل حاكميت شركتي (نظام راهبري شركتي) ايران (Iran’s Code of Corporate Governance ) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان يك نهاد ناظر برمي­گردد.
 • ص وابسته» قابل سنجش و شناسايي حقوقي و مرجع تشخيص آنان معلوم نمي باشند. • به موجب بند (4) ماده 1 دستورالعمل «سهام‌دار اقليت» شخصي است كه سهامدار عمده نمي‌باشد. o اين در حالي است كه مباني تعريف خود سهامدار عمده به شرح فوق الذكر كاملاً محل ايراد است چه رسد به اينكه مبناي تشخيص تعريف سهامدار اقليت قرار گيرد. • به موجب بند (6) ماده 1 دستورالعمل «شركت اصلي» يك واحد تجاري است كه داراي يك يا چند واحد تجاري فرعي است و به موجب بند (7) ماده 1 دستور
 • ت، الزامي است و تشكيل ساير كميته‌‌ها به تشخيص هيئت‌مديره خواهد بود. در خصوص موضوعات مورد بحث و بررسي در كميته‌هاي تخصصي هيئت مديره، پس از قرائت نظر كميته‌هاي مربوطه، تصميم‌گيري نهايي در هيئت مديره انجام خواهد شد. شرح وظايف و اختيارات هر يك از كميته‌هاي تخصصي هيئت مديره بايد به صورت مدون توسط هيئت مديره تصويب شود.» • كميته حسابرسي: به موجب ماده 14 دستور العمل: تعداد اعضاي كميته ي حسابرسي پنج عضو معين گرديده است. به موجب ماده 22 دستور العمل: &laq
 • اختيارات هر يك از كميته‌هاي تخصصي هيئت مديره بايد به صورت مدون توسط هيئت مديره تصويب شود.» • كميته حسابرسي: به موجب ماده 14 دستور العمل: تعداد اعضاي كميته ي حسابرسي پنج عضو معين گرديده است. به موجب ماده 22 دستور العمل: «هيئت مديره بايد فرآيند حسابرسي داخلي را در شركت مستقر و مسئولي را براي آن تعيين كند. مسئول حسابرسي داخلي مسئول بررسي و ارزيابي منظم امور مالي، عملياتي، مديريت ريسك، كنترل داخلي و رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله رويه‌هاي راهبري شركتي است و باي
اخبار/ دبيران هيئت مديره فقط "ميرزا بنويس" نيستند/ سه وظيفه مهم
خبرگزاري فارس: دبيران هيئت مديره شركت ها مخصوصا"شركت هاي بورسي فقط يادداشت نويس و "ميرزا بنويس" جلسات نيستند و سه وظيفه مهم در قبال هئيت مديره ، شركت و سهامداران دارند.
 • درچند سال گذشته اين تكليف برداشته شده و تعيين دبير هيئت مديره يك مسئوليت الزامي نيست. به نظر مي رسد با توجه به تكليف مقرر در ماده 123 "لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347" راجع به تكليف تنظيم صورت جلسات هيئت مديره بدون تصريح به شرح وظايف دبيرهيئت مديره، مطابق با بهترين عملكردها بايد شرح وظايف دبير هيئت مديره در دستورالعمل نظام راهبري شركتي درج شود. تشريح وظايف مشخص دبير هيئت مديره موجب مي شود استقرار حاكميت شركتي مطلوب و موثر در بنگاه هاي اقتصادي داراي يك مالك مشخص شده
 • العمل نظام راهبري شركتي درج شود. تشريح وظايف مشخص دبير هيئت مديره موجب مي شود استقرار حاكميت شركتي مطلوب و موثر در بنگاه هاي اقتصادي داراي يك مالك مشخص شده و دبير هيئت مديره وظيفه اطمينان از الزامات حاكميت شركتي را عهده دار شود.همچنين اين تشريح وظايف مي تواند راهگشاي برخي از مشكلات امروز گزارش گري مالي شركت هاي بورسي باشد. *وظايف سه گانه دبير  هيئت مديره دبير هيئت مديره درحالي وظايف و مسئوليت هايي در قبال هيئت مديره، مديران ارشد و سهامداران شركت دارد كه مي توان وظايف دبير&nbs
 • تواند راهگشاي برخي از مشكلات امروز گزارش گري مالي شركت هاي بورسي باشد. *وظايف سه گانه دبير  هيئت مديره دبير هيئت مديره درحالي وظايف و مسئوليت هايي در قبال هيئت مديره، مديران ارشد و سهامداران شركت دارد كه مي توان وظايف دبير  هيئت مديره را به سه بخش تقسيم كرد: 1-وظايف و مسئوليت هاي دبير هيئت مديره در جلسات  هيئت مديره:شامل سازمان دهي جلسات هيئت مديره، عمل به عنوان منشي هيئت مديره و جلسات كميته هاي تخصصي آن، آماده سازي صورت جلسات هيئت مديره، بازبيني همه صورت جلسات به
قوانين و مقررات/ اساسنامه سازمان حسابرسي
اساسنامه سازمان حسابرسي
 • و خدمات و مشاوره مالي اشتغال دارند استفاده نمايد. تأييد صلاحيت اشخاص مزبور جهت خريد خدمت از طرف سازمان در هر مورد طبق نظر حداقل سه نفر از اعضاي هيأت‌عالي نظارت خواهد بود. فصل سوم- اركان سازمان   ماده 8-    اركان سازمان به شرح زير است: 1- مجمع عمومي. 2- هيأت‌عامل. 3- مدير عامل. 4- هيأت‌عالي نظارت. مجمع عمومي   ماده 9-    اعضاي مجمع عبارتند از: 1- وزير امور اقتصادي و دارائي (رئيس مجمع). 2- معاون برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبر
 • zwnj;جمهور. 3- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 4- دو نفر ديگر از وزراء به انتخاب هيأت‌وزيران.   ماده 10- مجمع عمومي سازمان حداقل سالي دو بار با دعوت كتبي رئيس مجمع به منظور اتخاذ تصميم در مورد صورتهاي مالي و بودجه سازمان و ساير وظايف تشكيل ميشود و علاوه بر آن به پيشنهاد مجمع عمومي، مديرعامل و يا حداقل چهارنفر از اعضاي هيأت‌عامل و يا هيأت‌عالي نظارت حداكثر ظرف 15 روز با دعوت كتبي رئيس مجمع تشكيل خواهد شد. تبصره-     جلسات مجمع عمومي با حضور حدا
 • ;  جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل چهارعضو رسميت خواهد داشت و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر ميباشد.   ماده 11- وظايف مجمع عمومي عبارتست از: 1- نصب و عزل رئيس و اعضاء هيأت‌عامل به ترتيب مقرر در اين اساسنامه. 2- تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل، اعضاء هيأت‌عامل، رئيس و اعضاي هيأت‌عالي نظارت. 3- تصويب بودجه و صورتهاي مالي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشات هيأت‌عامل و هيأت‌عالي نظارت. 4-  تصويب تشكيل سازمان و اتخاذ تصميم در مورد خط مشي و برنامه‌هاي كلي و آ
مقالات/ اصلاح اساسنامه، فرصت يا تهديدي جديد براي جامعه حسابداران رسمي ايران
سال 1373 بود كه بعد از چند سال كار در امور حسابرسي با تشويق همكاران حرفه‌اي وارد عرصه اجرايي شده و در يك شركت نيمه خصوصي مشغول شدم. با توجه به سابقه حرفه‌اي، مديريت شركت، پيشنهاد تشكيل واحد حسابرسي داخلي را به من داد.
 • ماني بالاخره نظر مديريت با درج تبصره‌اي جزئي روي ميز كار من قرار گرفت و مقرر شد پس از اصلاح نظر مديريت عامل، به سرعت عملياتي شود، اصلاح جزئي مطرح شده به صورتي بود كه در ذيل كليه صفحات آيين‌نامه، تبصره‌اي به خط مديريت محترم در گيومه به شرح ذيل آورده شده بود كه فصل‌الخطاب كليه ديدگاه‌ها و نظرات اهل فن تلقي مي‌شد. ((تبصره: كليه مفاد و تبصره‌هاي مندرج در اين آيين‌نامه و سقف‌هاي پيش‌بيني شده در اختيارات مديريت بوده و بنا بر نظر مديريت عامل و قائم مقا
 • خط به خط اين اساسنامه كليه اختيارات جامعه حرفه‌اي به وزير محترم دارايي و هيات همراه تفويض شده است، از نحوه برگزاري مجمع عمومي مشتمل بر طرز تشكيل جلسه، انتخاب هيات رييسه، چگونگي اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شيوه نظارت گرفته تا وظايف ساير اركان‌هاي جامعه و تبعيض در وارد كردن تعداد برابر حسابداران رسمي غيرشاغل متناسب با حسابداران شاغل در حرفه براي انتخابات شوراي عالي جامعه. حال سوال اين است كه آيا نبايد اساسنامه جامعه حرفه‌اي حداقل با نظر مشورتي جامعه و اعضاي آن و
 • wnj;المللي از جمله استقلال و بي‌طرفي حسابداران در گزارشگري شفاف براي عموم و استفاده‌كنندگان، دخالتي در تعيين ساختار و اركان جامعه حسابداري نكرده و بيشتر با تعيين ضوابط و مقررات و استاندارد‌گذاري حرفه‌اي نسبت به هدفمند كردن چارچوب وظايف حسابداران رسمي اقدام كرده است. در ايران به دليل اقتصاد صرف دولتي (به‌رغم وجود اصل 44 قانون و موضوع خصوصي‌سازي)، نداشتن همگرايي بين‌المللي در قوانين و مقررات و استاندارد‌گذاري متاسفانه نه تنها اهرم نظارتي شديدي بر وظايف، نقش
 • طبقه بندي اطلاعات
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  سلام 1 _مستاجري مغازه را بدون اخذ تسويه حساب بيمه تخليه نموده و دسترسي به وي وجود ندارد البته از مغازه به عتوان كارگاه استفاده نشده مالك چگونه ميتواند جلوي مشكلات بعدي را بگيرد ايا اگر او تسويه حساب ب


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  با سلام من به مدت 20 سال هست كه كارگر يك ساختمان ميباشم با بيمه تامين اجتماعي و به مدت 5 سال ميباشد كه حقوق دريافت نكرده ام . ميخواستم بدونم كه مبلغ 5 سال اعم از حقوق معوقه ، عيدي ، حق اولاد ، بن كار


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام وعرض ادب من ليسانس حسابداري هستم ودر زمينه انبار داري فعاليت ميكنم دوست دارم دفاتر قانوني بنويسم وحسابداري خبره باشم لطفا مرا راهنمايي كنيد


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام و خسته نباشيد ميخواستم بدونم بنده تازه وارد شركت پخش شده ام خواستم بدونم چطور بايد يك ويزيتور قوي و پر سود براي شركت باشم لطفا بنده را راهنمايي كنيد


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام .چند سال پيش سهام شركتي (سهامي خاص) را خريداري نمودم . به دلائلي كه توضيح آن مفصل است شركت و سهامداران آن را پيدا نميكنم .البته مداركي براي اثبات مالكيت سهام و نيز تعدادي از مدارك شركت از جمله


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .