جستجو در پورتال

مقالات/ حسابرسي عملكرد و عملياتي
سيستم اقتصادي يك كشور به ميزان قابل توجهي به تصميم گيريهاي مديريت در واحدهاي اقتصادي بستگي دارد. بديهي است اين تصميم گيريها نقش تعيين كننده اي در ميزان درآمد هاي اقتصادي و ثمر بخش بودن فعاليتهاي تعيين شده و استفاده بهينه از امكانات توليدي و خدماتي مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي كشور دارند.
 • ، استانداردهاي اجراي عمليات، استانداردهاي گزارشگري است. الف ) استانداردهاي عمومي: استانداردهاي عمومي سواي استانداردهاي اجراي عمليات و گزارشگري به طور مشترك براي حسابرسي صورتهاي مالي و حسابرسي عملكرد وضع گرديده است. اين استانداردها عبارتند از: شرايط كاركنـان مؤسسه حسابرسـي، استقـلال مؤسسه حسابرسـي و حسابرسـان، مراقبتهاي تخصصي و حرفه اي و برقراري كنترل كيفيت. اين استانداردها در كليه مؤسسات حسابرسي، اعم از دولتي و غير دولتي كه حسابرسي برنامه ها، فعاليتها و وظايف دستگاههاي دولتي، سازمانهاي غ
 • د و در عين حال مايل به همكاري نيز هستند. مفهوم حسابرسي عملكرد بايد به عنوان يك برنامه داخلي بازنگري در جهت اقتصادي و كارا كردن عمليات سازمان در نظر گرفته شود تا نتايج فزاينده اي را در پي داشته باشد؛ 3- ارزشيابي عملكرد در ارتباط با مجموعه امكانات و عوامل محدود كننده فعاليتها مورد نظر قرار مي دهد؛ 4- در حسابرسي عملكرد بايد با مسايل مسئولانه و متعهدانه برخورد كرد؛ 5- در انجام حسابرسي عملكرد طرز فكر مديريت دخالت داده مي شود؛ 6- حسابرسي عملكرد توسط افراد متخصص و آگاه به وضعيت مورد رسيدگي انجام مي
 • استفاده قرار مي گيرد؛ -محافظت از منابع در مقابل سوء استفاه و هدر رفتن؛ -اندازه گيري ، تنظيم و گزارشگري عملكرد واحد اقتصادي؛ -اطمينان از دستيابي به اهداف؛ - اطمينان از اينكه به داده هاي قابل اعتماد و معتبر دسترسي داشته ، نگهداري شده و در گزارشهاي سالانه و ساير مدارك به درستي افشا مي شود . در مرور اوليه كنترل هاي مديريت ، حسابرس بايد عوامل ذيل رادر نظر بگيرد : 1)آيا خط مشي هاي سازمان به طور كامل با اختيارات و امتيازات اساسي سازمان مطابق است؟ 2)آيا سيستم روشها و كنترل هاي مديريتي براي انجا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ واژه شناسي حسابرسي عملياتي
«حسابرسي عملياتي» يكي از انواع خدمات مشاوره مديريت است كه روز به‌روز اهميت بيشتري مي‌يابد. نگاهي اجمالي به كتابها و نشريه‌هاي موجود درباره اين نوع خدمات حرفه‌اي، مويد اين نكته است كه براي بيان و نامگذاري آن، از واژه‌ها و اصطلاحات مختلفي استفاده شده است.
 • اقتصادي عمليات به نحو چشمگيري افزايش يافته است. در دنياي امروز، انجام حسابرسي عملياتي، ارائه خدمات جديد محسوب نمي شود و هر روز حسابرسان با درخواستهاي روزافزوني از جانب متقاضيان در بخشهاي دولتي و خصوصي براي انجام حسابرسي عملياتي رو به رو هستند. در شرايط اقتصادي كنوني، از آنجا كه اعضاي هيئت مديره، مقامات منتخب و مديران ارشد در قبال وظيفه مباشرت ، از درجه بالاي پاسخگويي و مسئوليت پذيري برخوردارند، همواره خواستار دريافت خدمات ارزيابي و مشاوره مستقل هستند. اين گروه از مديران و مسئولان اجرايي حتي م
 • ژه مورد استفاده 1 راهنماي جامع حسابرسي عملياتي تاليف: هري آر رايدر مترجمان: محمد مهيمني و محمد عبدالله پور سازمان حسابرسي، نشريه 149، سال 1380 حسابرسي عملياتي 2 استانداردهاي حسابرسي دولتي تاليف: اداره حسابداري عمومي ايالات متحده مترجم: محمد علي قوامي سازمان حسابرسي، نشريه 127، سال 1378 حسابرسي عملياتي 3 حسابرسي عملياتي كارايي،اثربخشي، صرفه اقتصادي گزارش كميته حسابرسي عملياتي و مديريت وابسته به انجمن حسابداران رسمي امريكا (AICPA) مترجم: محمد جواد صفار سازمان حسابرسي، نشريه 112، سال 1376 ح
 • يي،اثربخشي، صرفه اقتصادي گزارش كميته حسابرسي عملياتي و مديريت وابسته به انجمن حسابداران رسمي امريكا (AICPA) مترجم: محمد جواد صفار سازمان حسابرسي، نشريه 112، سال 1376 حسابرسي عملياتي 4 حسابرسي مديريت در بخش عمومي كمتيه تخصصي حسابرسي عملكرد مديريت موسسه حسابرسي مفيد راهبر موسسه حسابرسي مفيد راهبر، سال 1375 حسابرسي مديريت 5 حسابرسي مديريت مصطفي علوي مركز آموزش مديريت دولتي ايران، سال 1374 حسابرسي مديريت 6 حسابرسي عملكرد مديريت دكتر رضا شباهنگ سازمان حسابرسي، نشريه 98، سال 1373 حسابرسي عملكرد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ويژگيهاي وام‌هاي ميان‌مدت و بلند‌مدت
بررسي نقاط قوت و ضعف وام هاي ميان مدت و بلند مدت از ديدگاه وام گيرنده انتشار اوراق قرضه و يا سهام براي شركتهايي ميسر است كه از تأسيس آنها مدتي گذشته و شركت در نزد عامه از اعتبار قابل قبولي برخوردار است
 • بيش از پنج سال است مي توانند نام وام هاي بلندمدت به خود بگيرند. 2-بازپرداخت وام ها اغلب به شكل اقساط دوره اي انجام مي پذيرد. اقساط وام ها ممكن است سه ماه يك بار، شش ماه يكبار و يا يك سال يكبار صورت گيرد . مبلغ اقساط و زمانهاي بازپرداخت آنها برحسب شرايط وام گيرنده و درآمدهاي آتي وام دهنده وساير مسؤوليت هاي وام دهنده تعيين مي گردد. توجه به شرايط وام گيرنده سبب مي شود كه وام گيرنده از نظر شرايط بازپرداخت در وضعيت انعطاف پذير قرار گيرد و در حدتوان و امكانات خود بازپرداخت ها را انجام دهد. 3-نرخ ب
 • ط وام گيرنده و درآمدهاي آتي وام دهنده وساير مسؤوليت هاي وام دهنده تعيين مي گردد. توجه به شرايط وام گيرنده سبب مي شود كه وام گيرنده از نظر شرايط بازپرداخت در وضعيت انعطاف پذير قرار گيرد و در حدتوان و امكانات خود بازپرداخت ها را انجام دهد. 3-نرخ بهرة وام ها اغلب تحت تأثير زمان بازپرداخت وام است . معمولاً وامهاي كوتاه مدت نرخ بهرة كمتري نسبت به وامهاي بلندمدت دارند ولي اين فرق چشم گير نيست. در بعضي كشورها اين تفاوت در حد يكي دو درصد است. در بعضي كشورهاي ممكن است نرخ بهرة وامها طي قراردهاي ويژه اي
 • ند مثل شركتهاي توليد كنندة نفت و مواد نفتي، شركتهاي توليد كننده مواد شيميائي، شركتهاي حمل ونقل و غيره. 5-بانكهاي وام دهنده معمولاً قبل از پرداخت وام، توان مالي متقاضي وام را بررسي مي كنند وسعي مي نمايند جريانات پولي شركت متقاضي وام را در دوره هاي آينده مشخص كنند كه آيا شركت متقاضي وام در زمانهاي آتي درآمدهاي قابل قبول خواهد داشت يا خير. علاوه بر اين بانكهاي وام دهنده ممكن است توان مالي صاحبان شرك و يا شركاي شركت را هم تحليل و بررسي كنند تا آنكه از بازپرداخت وام اعطايي اطمينان حاصل نمايند. 6
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چرخش موسسات و شركاي حسابرسي
مقدمه تقلب عمده در گزارشگري مالي شركت‌هايي مانند تيكو، كواست، آدلپيا، وردكام و در سال‌هاي اخير، شركت انرون، مجامع حرفه‌اي اغلب كشورها را ناچار به اتخاذ راهكارهايي براي جلوگيري از اين گونه تحريفات با اهميت كرده است.
 • ي حسابرس و حفظ استقلال و بي طرفي آنان 2- محفوظ نگه داشتن حق‌الزحمه حسابرسان جديد در سطح قبلي 3- ايجاد نگاهي تازه نسبت به فرآيند حسابرسي در ذهن استفاده‌كنندگان.  انگلستان در ژانويه 2003 مراجع حرفه‌اي كشور انگلستان براي تقويت شرايط چرخش شركاي حسابرسي، كاهش حداكثر دوره تناوب چرخش شريك اصلي را از هفت سال به پنج سال و حداكثر اين مدت را براي ساير شركا به هفت سال تصويب كردند. چرخش شركاي حسابرسي در انگلستان براي سال‌هاي زيادي به‌كار گرفته شده بود و تجربه مراجع حرفه&z
 • ز: 1- اثرات منفي احتمالي بركيفيت حسابرسي و كارآيي سال‌هاي اول پس از تغيير 2- هزينه‌هاي قابل توجه حاصل از نياز به تغيير منظم حسابرس‌ها 3- نبود شواهد كافي از تاثير مثبت بركيفيت حسابرسي 4- مشكل احتمالي يا غير‌ممكن بودن تعيين يك موسسه حسابرسي شايسته كه بتواند حسابرسي را بدون نقض شرايط استقلال در بازار رقابتي حسابرسي بپذيرند.  هلند در سال 2003 هيات‌هاي نماينده حرفه حسابداري در هلند براي تقويت شرايط چرخش شركاي حسابرسي، حداكثر دوره تناوب چرخش شريك اصلي را از هفت سال
 • ابرسي شايسته كه بتواند حسابرسي را بدون نقض شرايط استقلال در بازار رقابتي حسابرسي بپذيرند.  هلند در سال 2003 هيات‌هاي نماينده حرفه حسابداري در هلند براي تقويت شرايط چرخش شركاي حسابرسي، حداكثر دوره تناوب چرخش شريك اصلي را از هفت سال به پنج سال و حداكثر اين مدت را براي ساير شركاي كليدي به هفت سال تصويب كردند. در قوانين كشور هلند اين شرط تنها مشمول شركت‌هاي انتفاعي مي‌شود.  ژاپن در كشور ژاپن قوانين جديدي در مورد حرفه حسابداري و حسابرسي توسط مراجع حرفه‌اي اين كشور در
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جهان تغيير كرده، حسابرسي نيز بايد تغيير كند
فيصل محمد، Faisal Mohammad، نماينده‌ي انجمن بين‌المللي حسابداران رسمي ACCA، در نشستي كه در حضور ده‌ها تن از اعضاي جامعه، در محل جامعه حسابداران رسمي ايران برگزار شد رقابت در حرفه‌ي حسابرسي، تحولات بازار ارائه‌ي خدمات حرفه‌اي حسابرسي در سال‌هاي اخير و نيز ديدگاه‌هاي اين انجمن در مورد تحولات اخير را تبيين كرد.
 • . در برخي كشورها مانند انگلستان، قانون رقابت اجازه‌ي ادغام شركت‌ها را نمي‌دهد. مقامات دولتي بدين ترتيب مي‌كوشند مانع از بروز انحصار در بازار ‌شوند. وي تاكيد كرد كه در بازار خدمات حسابرسي هم بايد رقابت وجود داشته باشد. چون در شرايط رقابتي قيمت‌ها كاهش يافته و خدمات بهبود مي‌يابد. در بازار شبه‌انحصاري هزينه‌ها بالا مي‌رود. به‌ويژه آن كه انتظار مي‌رود بازهم انحصار بيشتر ‌شود. وي در ادامه تاكيد كرد كه از نظر ACCA  اين تمركز خوب ني
 • وجود دارد بنگاه‌هاي كوچك‌تر را از رقابت بازمي‌دارد؟ وي در پاسخ گفت احتمالاً اين مسئله درست است و بايد موانع قانوني براي حضور بنگاه‌هاي كوچك‌تر در بازار برداشته شود. وي به بررسي شرايط كنوني پرداخت و اشاره كرد كه به‌علت عواملي مانند شهرت و اعتبار موسسات بزرگ‌تر، بانك‌ها و نهادهاي مالي اعتبار بيشتري براي اين موسسات قائل مي‌شوند، و همه مسايل قانوني، نهادي و فرهنگي موانعي براي حضور موسسات كوچك‌تر پديد مي‌آورند. وي در ادامه در توضيح ديدگاه ACCA ت
 • ه حسابرسي صورت‌هاي مالي بوده است. ولي ما به اصلاح نياز داريم و در اين حركت اصلاحي بايد نگاه به جلو داشته باشيم. حسابرسي كيفي و حسابرسي اطلاعات غيرمالي از جمله مهم‌ترين مسايل در اين زمينه است. حسابرس بايد پيش‌بيني‌هايش را از وضعيت موسسه در آينده با نگاهي به گذشته ارائه كند. در اين زمينه بايد مدل كسب‌وكار بنگاه‌ها بررسي و گزارشگري روي مدل كسب‌وكار مشتريان ارائه گردد. حسابرسي نبايد محدود به روش‌هاي كمّي باشد بلكه بايد به حسابرسي كيفيت ارتقا يابد. ارائه‌ي
مقالات/ سير تحول اقتصاد كلان: نظريه و سياستگذاري
در اين شماره بخشي از كتاب The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy نوشته دكتر كامران دادخواه از نظرتان مي گذرد.
مقالات/ شگفتي‌سازي وام‌هاي بد يا كالبد شكافي بحران مالي
هورست كهلر به مدت تقريبا چهار سال از سال 2000 تا 2004 مدير عامل صندوق بين‌المللي پول در شهر واشنگتن بود- اين شغلي مناسب براي كسي نبود كه به بازارهاي مالي بين‌المللي اعتماد داشت. طي آن زمان، كهلر بارها در برابر تنظيم افراطي هشدار داد- از نظر وي، محصولات مالي مدرن، ابزارهايي عالي براي پخش كردن ريسك‌ها بودند.
 • وام‌هاي با عايدي بالا جهت تامين تقاضاي اوراق‌بهادارسازي به وجود آيد. تركيب پاداش‌هاي به دست آمده در هر مرحله از اوراق بهادارسازي و پخش شدن ريسك اعتبار، نهادهاي نظارتي را كه مراقب وام‌دهي احتياطي بودند، ضعيف كرد و انگيزه براي پايش شرايط كمرنگ شد.» آن دسته از آمريكايي‌هايي كه سطح تحصيلات پايين، درآمد اندك و سابقه اعتباري ضعيف داشتند با پيشنهادهاي ويژه حقه‌بازانه از بانك‌هاي وام رهني گول خوردند كه بار و هزينه بهره واقعي وام‌ها پنهان شده بود؛ همگي اين&z
 • ريكايي‌هايي كه سطح تحصيلات پايين، درآمد اندك و سابقه اعتباري ضعيف داشتند با پيشنهادهاي ويژه حقه‌بازانه از بانك‌هاي وام رهني گول خوردند كه بار و هزينه بهره واقعي وام‌ها پنهان شده بود؛ همگي اين‌ها فقط در خدمت يك هدف بود: ايجاد وام‌هاي حجيم براي ارضاي تقاضاي تقريبا اشباع ناپذير سرمايه‌گذاران. نرخ‌هاي بهره در ابتداي كار به طور مصنوعي پايين نگه داشته شده بود. اما وقتي تاريخ اين پيشنهادات مردم‌آزارانه منقضي مي‌شد، نرخ‌هاي بهره به سطح نرخ‌هاي
 • سناكي آن براي بانك‌ها از دست مي‌رود، از اين گذشته حالا آنها مجبور نبودند فكرشان را درگير وام‌هاي بلوكي كنند. يك گروه پژوهشي متشكل از چهار پژوهشگر، موفق به تهيه شواهدي دقيقا از آن عليت شدند. بنجامين كيز (دانشگاه ميشيگان)، تاموي مخرجي (موسسه مديريت سرمايه سورين)، اميت سرو (دانشگاه شيكاگو) و ويكرانت ويگ (مدرسه بازرگاني لندن) با استفاده از داده‌هاي بيش از يك ميليون وام مسكن كه در آمريكا بين سال‌هاي 2001 تا 2006 داده شده بود توانستند اثبات كنند كه وقتي بانك مي‌دانست وام
مقالات/ جايگاه زنان در سلسله مراتب اداري چيست؟
نقش زنان در شركت‌هاي آمريكايي چيست؟ چگونه مديران زن بر مزيت رقابتي يك شركت، اثر مي‌گذارند؟ اين پرسش‌ها، موضوع بسياري از گفت‌و‌گوها و پژوهش‌ها بوده است. چالش مهم براي بررسي رابطه بين تنوع جنسيتي در سطوح بالاي مديريتي (بهره‌گيري شركت‌ها هم از مردان و هم از زنان مدير) و بهبود عملكرد شركت‌ها، كوچكي جامعه آماري است.
 • ند، اذعان داشته‌اند حاضر به تغيير شغل خود و از دست دادن تعادل زندگي و شغلي خود نيستند. دقيقا 55درصد از زنان بي‌فرزند نيز همين نگرش را دارند. اين به اين معنا است كه شركت‌ها از نشتي موجود در بهر‌ه‌گيري استعداد مادران شاغل واجد شرايط، بسيار متضرر مي‌شوند. طرز فكرهاي نهادي تثبيت شده در سازمان‌ها و شركت‌ها يكي از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين موانع مقابل زنان طرز فكرهايي است كه همچون سدي جلوي پيشرفت آنان را مي‌گيرد. هنوز مديراني (چه مرد چه زن) هستند كه
 • ركت‌هايي كه گام‌هاي حقيقي در راستاي رفع موانع ساختاري در حوزه پست‌هاي مديريتي زنان برداشته‌اند، به اين مهم از طرق زير دست يافته‌اند؛ روال كاري انعطاف‌پذيرتر و به كار بردن سياست‌هايي كه به زنان امكان مي‌دهد تا توامان به مسووليت‌هاي خانواده و محل كار دو بپردازند. قدم بعدي در اين سفر طولاني (تحول همه جانبه)، بسي سخت‌تر است و آن تحول واقعي است. اگر در شرايطي به سر مي‌برديم كه در آن اقتصاد ايالات متحده رشد اقتصادي بالايي داشت و شركت‌هاي آمر
مقالات/ مسووليت‌هاي قانوني حسابرسان
با توجه به شرايط حاكم بر كشورمان، شايد تا چند سال پيش نظارت بر كار حسابرسان و اقدامات انضباطي در مورد آن دسته از حسابرسان كه عملكردي پايين‌تر از استانداردهاي حرفه‌اي داشتند، معني و مفهومي نداشت.
 • دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1390-07-16 نويسنده: عباس وفادار مترجم: چكيده: با توجه به شرايط حاكم بر كشورمان، شايد تا چند سال پيش نظارت بر كار حسابرسان و اقدامات انضباطي در مورد آن دسته از حسابرسان كه عملكردي پايين‌تر از استانداردهاي حرفه‌اي داشتند، معني و مفهومي نداشت. مسووليت‌هاي قانوني حسابرس
 • . استقلال چيزي به مراتب بيشتر از جنبه‌هاي مالي آن است. استقلال در واقع، يك نگاه مسوولانه، جداي از منافع صاحبكار را لازم مي‌دارد. • كسب و كار صاحبكار را بشناسند. عدم اطلاع از روش‌هاي صنعت و عمليات صاحبكار، مي‌تواند يكي از عوامل عمده در عدم كشف تحريف توسط حسابرسان باشد. اعضاي تيم حسابرسي، بايد در مورد روش‌هاي صنعت و عمليات صاحبكار، آشنايي كافي داشته باشد. • حسابرسي را با كيفيت انجام دهند. حسابرسي با كيفيت، مستلزم آن است كه حسابرسان شواهد مناسب و كافي به دست
 • ن و همچنين آيين رفتار حرفه‌اي، حسابرسان نبايد اطلاعات صاحبكار را براي ديگران افشا كنند. • از مشاوران حقوقي استفاده كنند. در هنگام وقوع مشكلات جدي در انجام حسابرسي، لازم است حسابرسان از مشاوران و حقوق‌دانان با تجربه استفاده كنند. در شرايط طرح يك دعواي حقوقي، حسابرسان بايد بلافاصله به دنبال يك وكيل با تجربه باشند. • ترديد حرفه‌اي داشته باشند. حسابرسان معمولا هنگامي كه با اطلاعاتي مواجه مي‌شوند كه نشان‌دهنده مشكلي است كه آن‌ها نتوانسته‌اند شنا
مقالات/ تورم و تورم منفي، آفات تندرستي اقتصادي
چكيده نرخ بالاي تورم عامل بي‌ثباتي و ايجاد تب و تاب در اقتصاد است؛ تورم منفي هم حالت ويرانگرانه پيدا مي‌‌كند. بهترين تورم آن مقداري است كه نه خيلي بالا و نه خيلي پايين باشد: به نظر مي‌رسد نرخ تورم مناسب بين 1 تا 3 درصد باشد.
 • قيمت‌ها و دستمزدها يا ساير دخالت‌هاي سنگين و هزينه‌زا متوسل مي‌شوند. معمولا اين سياست درمان تورم به ركود منجر مي‌شود كه به هر كسي آسيب مي‌زند. اقتصاددانان موسسه گلدمن ساكس نشان داده‌اند كه سرمايه‌گذاران در شرايط تورمي پايين بهترين عملكرد را دارند (جدول زير را نگاه كنيد). در حالتي كه تورم بالا داريم فقط سهام است كه سوددهي خواهد داشت كه مقدار آن هم زياد نيست. در حالت ابرتورم، بازده همه انواع دارايي‌ها منفي مي‌شود. خطرات تورم را نبايد بيش از
 • ان سازند، چه اتفاقي براي مخارج مصرف‌كننده و تورم مي‌افتد؟ هيچ اتفاقي. براي اينكه انتشار پول باعث تورم شود، آن پول بايد قرض گرفته شده و خرج شود. وقتي كه بانك‌ها ترازنامه سالم، و تعداد زيادي مصرف‌كننده مشتاق و داراي اعتبار دارند وام مي‌دهند. مصرف‌كنندگان وقتي پول خرج مي‌كنند كه نسبت به مشاغل و حقوق خويش احساس اعتماد دارند. آنها به دفعات بيشتري به سراغ خودپردازها مي‌روند، ارقام بدهكاري در كارت‌هاي اعتباري بزرگتر مي‌شود، طرح و مدل خانه‌هاي
 • مي‌كنيم رديابي مي‌كند و بنابراين فشار تورمي يا تورم منفي از خارج يا از ناحيه ارزش مبادله دلار را علامت مي‌دهد. انتظارات تورمي: اين انتظارات را مي‌توان از طريق نظرسنجي‌ها پايش كرد. هر ماه، در پيمايش مصرف‌كنندگان توسط موسسه تامسون رويترز/ دانشگاه ميشيگان از مصرف‌كنندگان پرسيده مي‌شود انتظار دارند تورم طي سال آينده، پنج سال و ده سال بعد چقدر باشد. اوراق خزانه محافظت شده در برابر تورم (TIPS)، سنجه دقيقه به دقيقه از انتظارات تورمي سرمايه‌گذاران ارائ
 • طبقه بندي اطلاعاتحسابرسي عملكرد و عملياتي , حسابرسي عملكرد, حسابرسي عملياتي , كارايي, صرفه اقتصادي, اثربخشي, مشاوره مديريت, استانداردهاي حسابرسي عملكرد, استانداردهاي عمومي, استانداردهاي اجراي عمليات, استانداردهاي گزارشگري, حسابرسي عملياتي, كارايي, اثربخشي, صرفه اقتصادي, حسابرسي عملكرد, ارزيابي عملكرد, قضاوت حرفه اي, حسابرس مستقل وداخلي, حسابرسي جامع, حسابرسي عملياتي ومديريت استراتژيك, وام ميان‌مدت, بلند‌مدت , وام‌, بلند‌مدت, اقساط , بازپرداخت , نرخ بهرة, توان مال, ي متقاضي وام , وام‌دهنده, وام گيرنده , وضعيت مالي, سير تحول, اقتصاد كلان, نظريه و سياستگذاري, وام رهني , بحران مالي, فاني مي, فردي مك, مالي و اقتصادي, بازار وام رهني, وام رهني, مبلغ وام, حمايت دولت, وام رهني ثابت, نهادهاي مالي, نرخ بهره, شگفتي‌سازي وام‌هاي بد يا كالبد شكافي بحران مالي, جايگاه زنان در سلسله مراتب اداري چيست؟, مسووليت‌هاي قانوني حسابرسان, تورم و تورم منفي، آفات تندرستي اقتصادي


96 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .