جستجو در پورتال

مشاوره/ با سلام واحترام يكي از پيمانكاران سيويل پس از سالها سرانجام پروژه ساخت چندين ساختمان را تحويل موقت نموده ونواقص آن فهرست وار ضميمه صورتجلسه تحويل قطعي شده است .شركت مهندسين مشاور نيز نظارت عاليه وكارگاهي آن را بر عهده داشته كه طي مدت انجام عمليات دستمزد خود را بابت نظارت كارگاهي محاسبه ودريافت نموده است .متاسفانه در دوره تضمين مرتبا به نواقص كار پيمانكار اضافه مي شود وهرماه قسمتي از كار تخريب ويا زمين ساختمانها به علت زيركوبي ناصحيح كه ناشي از كوتاهي پيمانكار هنگام انجام عمليات سيويل است نشست مي نمايد وبر مشكلات قبلي مي افزايد كه شكستگي لوله هاي آب وفاضلاي ،اعوجاج در ريل هاي كرين ساختمان وعدم جابجايي كرين ها ، نشت آب از سقف و.... از آن جمله اند خواهشمند است راهنمايي بفرمائيد جريمه كوتاهي شركت مشاور در نظارت بر كار پيمانكار چگونه محاسبه مي شود ؟شركت مشاور قبلا درصدي از صورت وضعيتهاي پيمانكار را بابت حق الزحمه نظارت كارگاهي دريافت نموده است وتنها 50% سپرده حسن انجام كار نزد شركت دارد .در اين شرايط چگونه بايد بامشاور برخورد نمود؟
با سلام واحترام يكي از پيمانكاران سيويل پس از سالها سرانجام پروژه ساخت چندين ساختمان را تحويل موقت نموده ونواقص آن فهرست وار ضميمه صورتجلسه تحويل قطعي شده است .شركت مهندسين مشاور نيز نظارت عاليه وكارگاهي آن را بر عهده داشته كه طي مدت انجام عمليات دستمزد خود را بابت نظارت كارگاهي محاسبه ودريافت نموده است .متاسفانه در دوره تضمين مرتبا به نواقص كار پيمانكار اضافه مي شود وهرماه قسمتي از كار تخريب ويا زمين ساختمانها به علت زيركوبي ناصحيح كه ناشي از كوتاهي پيمانكار هنگام انجام عمليات سيويل است نشست مي نمايد وبر مشكلات قبلي مي افزايد كه شكستگي لوله هاي آب وفاضلاي ،اعوجاج در ريل هاي كرين ساختمان وعدم جابجايي كرين ها ، نشت آب از سقف و.... از آن جمله اند خواهشمند است راهنمايي بفرمائيد جريمه كوتاهي شركت مشاور در نظارت بر كار پيمانكار چگونه محاسبه مي شود ؟شركت مشاور قبلا درصدي از صورت وضعيتهاي پيمانكار را بابت حق الزحمه نظارت كارگاهي دريافت نموده است وتنها 50% سپرده حسن انجام كار نزد شركت دارد .در اين شرايط چگونه بايد بامشاور برخورد نمود؟
 • واهشمند است راهنمايي بفرمائيد جريمه كوتاهي شركت مشاور در نظارت بر كار پيمانكار چگونه محاسبه مي شود ؟شركت مشاور قبلا درصدي از صورت وضعيتهاي پيمانكار را بابت حق الزحمه نظارت كارگاهي دريافت نموده است وتنها 50% سپرده حسن انجام كار نزد شركت دارد .در اين شرايط چگونه بايد بامشاور برخورد نمود؟   ؟ باسلام باتوجه باينكه دستگاه نظارت مراحل وكيفيت مطلوب كار را تاييد نموده بنابراين بايستي براساس درصد يامبلغي كه در اين خصوص در قرارداد ذكر شده ا
مشاوره/ ا سلام وعرض خسته نباشيد خدمت شما سروران عزيز اينجانب مشكلي در رابطه با قراردادم دارم كه اميدوارم با راهنمايي هاي شما عزيران مشكلم برطرف بشود من حدود 4 سال و 2 ماه هست كه در يك شركت مهندسين مشاور مشغول به كار ميباشم و سمت خزانه دار و تنخواه دار شركت و بايگان بخش مالي اين شركت را دارم از تاريخ 91/04/31 كه تاريخ اتمام قراردادم ميباشد چندين بارپيگير قرارداد جديدم شدم كه تاكنون قراردادي بسته نشده است و با توجه به اين كه شركت در حال تعديل نيرو ميباشد و يكي از همكاران بخش مالي نيز با استعفاي خود حجم كاري بيشتري را بهعهده اينجانب گذاشت من هم درخواست حقوق بيشتري نسبت به قبل كردم چون واقعا حجم كاري بالا و پراكندگي و تعدد دستورات داده شده از سوي مديريت مالي و مدير عامل اين شركت زياد ميباشد لذا با توجه به درخواست حقوق بيشتر اين جانب از مديريت شركت تا كنون قرادادي بين ما رد و بدل نشده است و برخورد مديران شركت اينگونه است كه يا با درصد خيلي كمي يعني حدود 500.000 ريال مسئوليت كار يك نفر ديگررا به عهده اينجانب بگذارند و در خواست من چيزي حدود 1.500.000 ريال ميباشد با توجه به اين شرايط من بدون قرارداد هنوز كار ميكنم و حدود 2.5 ماه حقوق طلبكار هستم ( البته اين روند در شركت كاملا عادي ميباشد) چند سوال برايم به بوجود ميآيد كه 1- اگر من تحت فشار قرار گيرم و خودم از شركت بيرون بيام تكليف بيمه بيكاري من چيست؟ 2- چه وضعيتي در رابطه با شكايت براي اعاده حقوق و مزاياي خود در رابطه با وزارت كار ميتوان داشته باشم 3- چه مواردي به اين جانب تعلق ميگيرد و در نهايت اگر ارجاع به كار داده شوم و لي شركت با همان مبلغ مورد نظر خودشان تمايل به دامه كار من اشته باشد تكيلف من چيست؟
ا سلام وعرض خسته نباشيد خدمت شما سروران عزيز اينجانب مشكلي در رابطه با قراردادم دارم كه اميدوارم با راهنمايي هاي شما عزيران مشكلم برطرف بشود من حدود 4 سال و 2 ماه هست كه در يك شركت مهندسين مشاور مشغول به كار ميباشم و سمت خزانه دار و تنخواه دار شركت و بايگان بخش مالي اين شركت را دارم از تاريخ 91/04/31 كه تاريخ اتمام قراردادم ميباشد چندين بارپيگير قرارداد جديدم شدم كه تاكنون قراردادي بسته نشده است و با توجه به اين كه شركت در حال تعديل نيرو ميباشد و يكي از همكاران بخش مالي نيز با استعفاي خود حجم كاري بيشتري را بهعهده اينجانب گذاشت من هم درخواست حقوق بيشتري نسبت به قبل كردم چون واقعا حجم كاري بالا و پراكندگي و تعدد دستورات داده شده از سوي مديريت مالي و مدير عامل اين شركت زياد ميباشد لذا با توجه به درخواست حقوق بيشتر اين جانب از مديريت شركت تا كنون قرادادي بين ما رد و بدل نشده است و برخورد مديران شركت اينگونه است كه يا با درصد خيلي كمي يعني حدود 500.000 ريال مسئوليت كار يك نفر ديگررا به عهده اينجانب بگذارند و در خواست من چيزي حدود 1.500.000 ريال ميباشد با توجه به اين شرايط من بدون قرارداد هنوز كار ميكنم و حدود 2.5 ماه حقوق طلبكار هستم ( البته اين روند در شركت كاملا عادي ميباشد) چند سوال برايم به بوجود ميآيد كه 1- اگر من تحت فشار قرار گيرم و خودم از شركت بيرون بيام تكليف بيمه بيكاري من چيست؟ 2- چه وضعيتي در رابطه با شكايت براي اعاده حقوق و مزاياي خود در رابطه با وزارت كار ميتوان داشته باشم 3- چه مواردي به اين جانب تعلق ميگيرد و در نهايت اگر ارجاع به كار داده شوم و لي شركت با همان مبلغ مورد نظر خودشان تمايل به دامه كار من اشته باشد تكيلف من چيست؟
 • ب از مديريت شركت تا كنون قرادادي بين ما رد و بدل نشده است و برخورد مديران شركت اينگونه است كه يا با درصد خيلي كمي يعني حدود 500.000 ريال مسئوليت كار يك نفر ديگررا به عهده اينجانب بگذارند و در خواست من چيزي حدود 1.500.000 ريال ميباشد با توجه به اين شرايط من بدون قرارداد هنوز كار ميكنم و حدود 2.5 ماه حقوق طلبكار هستم ( البته اين روند در شركت كاملا عادي ميباشد) چند سوال برايم به بوجود ميآيد كه 1- اگر من تحت فشار قرار گيرم و خودم از شركت بيرون بيام تكليف بيمه بيكاري من چيست؟ 2- چه وضعيتي در رابط
 • عذر موجه قصد اخراج وي را داشته باشد تابع قوانين مربوط به كاركنان دائم بوده و كارفرما حق اخراج ايشان راندارد و درصورت اخراج توسط كارفرما ميتواند باستناد همين موضوع اقامه دعوي در اداره كار محل را داشته و ماداميكه پرونده تحت رسيدگي ميباشد بايد حقوقش را دريافت نمايد ونهايتا حكم بازگشت به كار نامبرده صادرميگردد ودرصورت خودداري كارفرما از ادامه وبازگشت وي لازم است تا ان تاريخ حقوق ومزاياي ايشان راپرداخته و رضايتش راجلب نموده سنوات ساليانه اش را پرداخت نمايد و ان زمان ميتوانيد باسابقه كاري كه اعلام فرم
 • يباشد و قراردادي با اين جانب بسته نشده است و همچنان مشغول به كار ميباشم حقوق مرداد وشهريور من چگونه محاسبه ميشود و در صورت اين كه شركت با من قراردادي منعقد نكند من چه كاري بايد انجام دهم؟ البته من فكر ميكنم آنها با نبستن قرارداد و همچنين كار بيشتر و شرايط سخت تر ميخواهند كاري كنند كه من خودم استعفا دهم و يا ترك كار كنم لطفا راهنمايي كنيد ؟ با تشكر ضمن اداي احترام اميدوارم مسئله به اينصورت نبوده ومسالمت اميز حل گردد . در اين ميان خوشبختانه نحوه عملكرد كارفرما بنفع شما تمام شده و توصيه ميكنم
مقالات/ حسابرسي با منطق فازي
دشواري عمده اي كه حسابرسان در برآورد اهميت با آن مواجهند در دو بخش خلاصه مي شود؛ نخست، ناگزير به انخاذ تصميمي دودويي (باينري) هستند (بااهميت در مقابل بي اهميت) و ديگر اينكه بايد در انجام اين مهم به عوامل كيفي مربوط وزن دهند. اين يادداشت نشان مي دهد چگونه يك سيستم خبره «منطق فازي» به حسابرسان اين امكان را مي دهد كه اهميت را با مقياسي پيوسته در بازه بسته صفر تا يك برآورد كرده عوامل كيفي مهم در برآورد اهميت را به سادگي در ارزيابي خود لحاظ كنند.
 • برعكس - به بخشي از كسب و كار مربوط باشد كه نقشي قابل توجه در عمليات يا سودآوري شركت دارد - رعايت الزامات قانوني را تحت تاثير قرار دهد - رعايت مفاد قرارداد وام يا ساير قراردادها را تحت تأثير قرار دهد - حقوق و مزاياي مدير را براي مثال با برآورده كردن شرايط دريافت هديه يا پاداش يا ساير انواع حقوق و مزاياي انگيزشي افزايش دهد - با پنهان كردن يك معامله غيرقانوني در ارتباط باشد همچنين هيات استاندارهاي حسابداري مالي تاكيد كرده است اهميت يك مفهوم كمي كاملاً مشخص نيست. در واقع هيات استانداردهاي حسابداري
 • فازي و منطق فازي را معرفي كرد. اين منطق بر اين فرض استوار است كه يك قلم مي تواند عضويتي جزئي در يك مجموعه داشته باشد. - سيستم هاي خبره كلاسيك و فازي مبتني بر قواعد يك سيستم خبره مبتني بر قواعد را مي توان يك هيات مشورتي در نظر گرفت كه از تعداد زيادي مشاور تشكيل شده است. در اين كاربرد حسابرس- به عنوان تصميم گيرنده- از هر يك از مشاوران خود خواهد خواست يك مورد از قلم افتادگي يا ارائه نادرست را مورد بررسي قرار داده و در مورد اينكه آيا مورد مذكور بااهميت است يا خير تصميم بگيرند. فرض كنيد هر مشاور در
 • نين اعتبار اين قواعد را استخراج كنند. با تكميل طراحي اوليه، يك سيستم رسمي بازخورد مي تواند براي بهبود عملكرد آتي، در سيستم مذكور گنجانده شود. چنانچه بعدها معلوم شود كه برآوردهاي اهميت نادرست بوده است، اين سيستم مي تواند خودش را براي برآوردهاي آتي در شرايط مشابه، اصلاح كند.
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري‌ شماره‏‎ ‎‏‌10‏-حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و ساير اشكال‌ كمكهاي‌ دولتي‌ بكار گرفته‌ شود.
 • به منظور فراهم‌ كردن‌ مزيتهاي‌ اقتصادي‌ براي‌ يك‌ واحد تجاري‌ يا گروهي‌ مشخص‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ معين‌ انجام‌ مي‌شود. از لحاظ‌ مقاصد اين‌ استاندارد، مزيتهايي‌ كه‌ تنها به‌ طور غيرمستقيم‌ و از طريق‌ انجام‌ عمليات‌ مؤثر بر شرايط‌ عمومي‌ تجاري‌ فراهم‌ مي‌شود، مانند تدارك‌ امكانات‌ زيربنايي‌ در مناطق‌ در حال‌ توسعـه‌ يا تحميـل‌ محدوديتهاي‌ تجـاري‌ بر رقبـا، جزء كمكهاي‌ دولت‌ محسوب‌ نمي‌گردد. كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ ‌: عبارت‌ است‌ از كمكهاي‌ دولت‌ به‌ شكل‌ انتقال‌ دارايي‌
 • گسترده‌اي‌ را دربر مي‌گيرد و به‌ علت‌ تغيير در سياستهاي‌ دولت‌ و يا وضع‌ قوانين‌ و مقررات‌ جديد تغيير مي‌يابد. اعطاي‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ داراي‌ شرايط‌ متعددي‌ از جمله‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌، وجود بودجه‌ مصوب‌، انجام‌ تشريفات‌ لازم‌ جهت‌ دريافت‌، نظارت‌ بر مخارج‌ انجام‌ شده‌ از محل‌ كمكهاي‌ دريافتي‌ و نحوه‌ تسويه‌ آن‌ است‌ كه‌ بر اين‌ اساس‌، از دريافت‌ كمك‌ و چگونگي‌ وصول‌ آن‌ اطمينان‌ حاصل‌ مي‌شود. 6 . كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ از لحاظ‌ ماهيت‌ و اهداف‌ داراي‌ اشكال‌ متفاوتي‌ است‌ كه‌ ع
 • و موافقتنامه‌هاي‌ مربوط‌. 7 . كمك‌ دولت‌ مي‌تواند به‌ اشكالي‌ غير از كمكهاي‌ بلاعوض‌ در قالب‌ اعطاي‌ مزيتهاي‌ خاص‌ صورت‌ گيرد كه‌ متضمن‌ جريان‌ ورود منابع‌ به‌ واحد تجاري‌ يا كاهش‌ جريان‌ خروج‌ منابع‌ از آن‌ نباشد، براي‌ نمونه‌ مي‌توان‌ از كمكهاي‌ مشاوره‌اي‌، اعطاي‌ شرايط‌ ترجيحي‌ در تسهيلات‌ پرداختي‌، تضمين‌ بدهي‌ واحد تجاري‌، معافيتهاي‌ مالياتي‌ و گمركي‌ و اعمال‌ نرخهاي‌ ارزان‌ قيمت‌ ارز در سيستمهاي‌ ارزي‌ چند نرخي‌ نام‌ برد. شناخت‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ 8 . كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ درصورت‌ ا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بيمه پيمان
نكاتي در خصوص بيمه پيمانها:
 • ود و چنانچه مبالغ ليست كمتر از اين درصد بود مابه التفاوت به سازمان پرداخت ميشود.اين كار به خاطر ملزم كردن پيمانكار به منظور بيمه نمودن كاركنان خود در پروژه مي باشد. مضافا اينكه اين 5% حالت سپرده داشته و پيمانكار بعد از اخذ مفاصا حساب آنرا از كارفرما دريافت مي كنند يا كارفرما مي تواند به درخواست سازمان تامين اجتماعي آنرا در حق سازمان بابت بدهي پيمانكار پرداخت نمايد ماده 38- در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي ياحقوقي واگذار مي شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه
 • اخذ مفاصا به تامين اجتماعي مي رويد كل حق بيمه پيمان را محاسبه و پرداختي هاي تاكنون را از آن كسر مي كند و باقيمانده قابل پرداخت خواهد بود به استناد ماه 41 قانون اجتماعي حق بيمه موضوع ماده 38 قانون مزبور در مورد كاركنان شاغل در قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور به شرح زير تعيين مي گردد: ماده 1- حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي زير به ماخذ پانزده درصد (15%) ناخالص بهاء كل كار تعيين و وصول مي گردد. كليه قراردادهايي كه در اجراي آنها تمامي مصالح مصرفي به عهده واگذارنده كار (كارفرما) مي باشد.
 • ل در قراردادهاي زير به ماخذ پانزده درصد (15%) ناخالص بهاء كل كار تعيين و وصول مي گردد. كليه قراردادهايي كه در اجراي آنها تمامي مصالح مصرفي به عهده واگذارنده كار (كارفرما) مي باشد. كليه قراردادهايي كه موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب، فني، مشاوره اي آموزش طراحي، نقشه كشي، نقشه برداري، نظارت، حسابداري، حسابرسي، تنظيفات و…. بوده و يا در اجراي كار نياز به مصالح نباشد. تبصره – مواد پاك كننده در قراردادهاي تنظيفات جزء مصالح محسوب مي گردد. ماده 2- حق بيمه كاركنان شاغل در ساي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آشنايي با مشاوران سرمايه‌گذاري مشاوران پذيرش و مشاوران عرضه اوراق بهادار
حرفه مشاور سرمايه‌گذاري به دهه 1920 برمي‌گردد. تا پيش از آن توصيه‌ها و رهنمودهاي مربوط به سرمايه‌گذاري معمولا از طريق حسابداران، وكلا يا كارگزاران ارائه مي‌شد.
 • وراق بهادار در مورد خريد يا فروش اوراق بهادار كه از جمله شامل موارد زير مي شود: الف) توصيه به خريد، فروش يا نگهداري اوراق بهادار؛ ب) اظهارنظر راجع به روند قيمت يا عرضه و تقاضاي اوراق بهادار در آينده؛ ج) اظهارنظر راجع به ارزش (قيمت) اوراق بهادار. شرايط لازم براي دريافت مجوز به منظور فعاليت در امور مشاوره سرمايه گذاري متقاضي فعاليت در امور مشاوره سرمايه گذاري ابتدا يكي از درخواست هاي زير را براي سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال مي كند: حالت اول- درخواست مجوز تاسيس شركت مشاوره سرمايه گذاري
 • راق بهادار ارسال مي كند: حالت اول- درخواست مجوز تاسيس شركت مشاوره سرمايه گذاري حالت دوم- درخواست مجوز تبديل به شركت مشاوره سرمايه گذاري حالت سوم- درخواست مجوز فعاليت به عنوان مشاوره سرمايه گذاري در كنار ساير فعاليت ها در حالت اول متقاضي براي دريافت مجوز تاسيس شركت مشاوره سرمايه گذاري مطابق ماده 3 دستورالعمل تاسيس و فعاليت مشاور سرمايه گذاري مصوب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 4/3/1389 موظف است مدارك زير را براي سازمان ارسال كند: - فرم تكميل شده تقاضاي صدور مجوز تاسيس، اساس
 • يس، اساسنامه، طرح تجاري شامل اهداف، استراتژي ها و برنامه هاي شركت براي سه سال پس از تاسيس، ترازنامه و صورت سود (زيان) پيش بيني شده براي يك سال كامل شمسي پس از تاسيس. - پرسشنامه تكميل شده مشخصات داوطلب سمت مديرعاملي يا عضويت در هيات مديره شركت مشاور سرمايه گذاري. سازمان بورس اوراق بهادار پس از بررسي مدارك ارسال شده توسط متقاضي و حصول اطمينان از تطابق طرح اساسنامه ارسالي مطابق نمونه مصوب سازمان، واريز حداقل 3 ميليارد ريال به حساب شركت در شرف تاسيس، عدم شراكت موسس و اشخاص وابسته به آنها من
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تجربه‌هاي برنامه‌ريزي اقتصادي در جهان
شوروي محل پيدايش و نشو و نمو نظام برنامه‌ريزي متمركز و شاخص‌ترين در نوع خود يعني برنامه‌ريزي فراگير اجباري (همه چيز در اختيار دولت) است.
قوانين و مقررات/ ضوابطه تشكيل دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري
آئين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري مشتمل بر 23 ماده و با تشكيل يك كارگوه ويژه 8 نفره در وزارت كار توسط شيخ الاسلامي وزير كار ابلاغ شد.
 • شغلي، ارزيابي مشاغل و تطبيق كاركنان براساس تعداد مشاغل اصلاحي مي‌باشد. جدول مربوط به تعرفه قيمت‌هاي موضوع اين ماده براي سال 1389 ضميمه اين آئين‌نامه مي‌باشد. تبصره ـ نرخ‌هاي مندرج در جدول پيوست با در نظر گرفتن ميزان تورم و شرايط اقتصادي كارگاه‌ها حداكثر هر 3 سال يكبار با پيشنهاد اداره كل و تائيد هيئت موضوع ماده4 اين آئين‌نامه و تصويب شوراي عالي كار تعديل و اصلاح خواهدگرديد. ماده12ـ تعداد مشاغل مجاز براي ارزيابي به ازاي هر كارشناس شاغل در دفاتر در طي يكسال 5
 • ‌توانند با تصويب هيئت موضوع ماده4 اين آئين‌نامه از طي دوره كارآموزي مقرر در اين ماده معاف شوند. تبصره2ـ براي كارشناساني كه گواهي تائيد صلاحيت فني و تخصصي آنان طبق اين آئين‌نامه صادر شده است (فرم شماره4) در صورتيكه درخواست تاسيس دفتر مشاوره فني نمايند، (فرم شماره5) و همچنين در بخش دولتي يا خصوصي و موسسات وابسته به دولت، موسسات عمومي غيردولتي، نهادها و نظاير آن اشتغال تمام‌وقت نداشته باشند پروانه تاسيس دفتر مشاوره فني (فرم‌هاي شماره6 و 7) براي آنان صادر خواهدگرديد. تبص
 • ه‌اي از پست‌هاي سازماني: طبقه‌بندي مشاغل، مزد و بهره‌وري باشد) و پس از فراغيت از خدمت، متقاضي صدور مجوز كارشناسي طبقه‌بندي و تأسيس دفتر مشاوره فني طبقه‌بندي باشند از شركت در آزمون و مصاحبه معاف بوده و مجوز آنان با داشتن شرايط فوق حسب تائيد هيئت موضوع ماده4 صادر مي‌گردد. تبصره1ـ مديران كل واحدهاي تابعه استاني و معاونان روابط كار اين واحدها در صورت داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت در پستهاي سازماني مربوط و تائيد صلاحيت آنان از نظر تسلط بر ضوابط طبقه‌بندي مشاغ
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بررسي حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسان
1- مقدمه: مهمترين منبع و ماخذ حقوق كار در عمل، قانون كار هر كشور است كه با اهميت‌ترين قانون بعد از قانون اساسي نيز هست.
 • ارفرما به صورت سپرده نگهداري شده و پس از پايان قرارداد در صورتي‌كه پيمانكار اقدام به تصفيه حساب با سازمان تامين اجتماعي مي‌كرد، سپرده يادشده آزاد مي‌شد. به همين دليل در مواردي كه پيمانكار از بيمه نمودن كاركنان خودداري كرده و اقدامي به دريافت مفاصا حساب نمي‌كرد بيشتر سپرده كسر شده نزد كارفرما باقي مانده و سازمان تامين اجتماعي از دريافت حق بيمه و كاركنان شاغل از نعمت بيمه محروم مي‌ماندند. 2-4- سازمان تامين اجتماعي به منظور جلوگيري از تضييع حقوق خويش و نيز افزايش مبلغ حق
 • د) 2- حق بيمه قراردادهايي كه تهيه مصالح به عهده و هزينه پيمانكار است به ماخذ هفت درصد ناخالص كاركرد به اضافه يك نهم آن بابت بيمه بيكاري (جمعا معادل 8/7 درصد كاركرد). به هنگام پرداخت هريك از صورت وضعيت‌ها يا صورت حساب‌هاي موقت پيمانكار و مهندسين مشاور كسر و همزمان طي چك در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود. همچنين 5 درصد كسرشده موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي مربوط به صورت وضعيت‌هاي پرداخت شده كه نزد واگذارنده كار نگهداري مي‌شود به سازمان پرداخت شود.» 6- بخشنامه
 • زد در سكوت باقيمانده است. 2-6- بررسي‌هاي تجربي درخصوص عمليات پيمانكاري حاكي از عدم تناسب اساسي ضرايب اعلام شده در مصوبه مورخ 24/1/1370 با حق بيمه كاركنان شاغل در آن است. به خصوص در قراردادهاي پيمانكاري خدماتي با جنبه‌هاي كيفي (مانند خدمات مشاوره‌اي، طراحي و مشاغل مشابه) كه حق بيمه كاركنان شاغل بسيار كمتر از مبلغ حاصل از اعمال ضرايب مورد اشاره خواهد بود. ضمنا مشخص نشده كه كارشناسان سازمان تامين اجتماعي براساس چه بررسي‌ها و روش‌هاي محاسباتي به چنين ضرايبي دست پيدا كرده&zw
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام و احترام 4 سال پيش با شركت مهندسين مشاور......توافق كردم كه براي يكسال از مدرك تحصيلي من (ليسانس برق 1371) براي گرفتن رتبه استفاده كنند و مبلغي به من پرداخت كردند(توافق براي يكسال بود) . سال بعد گفتند كه اسم شما را از شركت خارج كرديم و ديگر ارتباطي نداشتيم. و من هم به شركت ديگري مراجعه نكردم. امسال به يك شركت ديگر مراجعه كردم و ايشان پس از دريافت اطلاعات شناسنامه اي و بيمه اي من ، پس از بررسي تماس گرفتند و اظهار داشتند كه اسم شما هنوز در شركت....... مي باشد و ما نميتوانيم از مدرك شما استفاده كنيم. سوالات من اين است كه : 1. آيا اين شركت جديد ميتواند ظرف مدت چند دقيقه اين اطلاعات را بدست آورد (مثلاً آيا سايتي در اينترنت وجود دارد؟ ) 2. آيا آن شركت اوليه قادر است چنين كاري را بكند؟ و آيا سازمان مديريت و برنامه ريزي به موافقت ، قرارداد يا رضايت من نيازي ندارد؟ 3. آيا شركتي كه چنين كاري بكند كار غير قانوني انجام داده ؟ 4. من چگونه ميتوانم به حق خودم برسم (بابت اين 3 سال مبلغي دريافت كنم )؟ 5. من چگونه ميتوانم اطمينان حاصل كنم كه آيا در شركتي عضو هستم يا نام من را خارج كرده اند؟ با تشكر و سپاس فراوان
باسلام و احترام 4 سال پيش با شركت مهندسين مشاور......توافق كردم كه براي يكسال از مدرك تحصيلي من (ليسانس برق 1371) براي گرفتن رتبه استفاده كنند و مبلغي به من پرداخت كردند(توافق براي يكسال بود) . سال بعد گفتند كه اسم شما را از شركت خارج كرديم و ديگر ارتباطي نداشتيم. و من هم به شركت ديگري مراجعه نكردم. امسال به يك شركت ديگر مراجعه كردم و ايشان پس از دريافت اطلاعات شناسنامه اي و بيمه اي من ، پس از بررسي تماس گرفتند و اظهار داشتند كه اسم شما هنوز در شركت....... مي باشد و ما نميتوانيم از مدرك شما استفاده كنيم. سوالات من اين است كه : 1. آيا اين شركت جديد ميتواند ظرف مدت چند دقيقه اين اطلاعات را بدست آورد (مثلاً آيا سايتي در اينترنت وجود دارد؟ ) 2. آيا آن شركت اوليه قادر است چنين كاري را بكند؟ و آيا سازمان مديريت و برنامه ريزي به موافقت ، قرارداد يا رضايت من نيازي ندارد؟ 3. آيا شركتي كه چنين كاري بكند كار غير قانوني انجام داده ؟ 4. من چگونه ميتوانم به حق خودم برسم (بابت اين 3 سال مبلغي دريافت كنم )؟ 5. من چگونه ميتوانم اطمينان حاصل كنم كه آيا در شركتي عضو هستم يا نام من را خارج كرده اند؟ با تشكر و سپاس فراوان
 • سانس برق 1371) براي گرفتن رتبه استفاده كنند و مبلغي به من پرداخت كردند(توافق براي يكسال بود) . سال بعد گفتند كه اسم شما را از شركت خارج كرديم و ديگر ارتباطي نداشتيم. و من هم به شركت ديگري مراجعه نكردم. امسال به يك شركت ديگر مراجعه كردم و ايشان پس از دريافت اطلاعات شناسنامه اي و بيمه اي من ، پس از بررسي تماس گرفتند و اظهار داشتند كه اسم شما هنوز در شركت....... مي باشد و ما نميتوانيم از مدرك شما استفاده كنيم. سوالات من اين است كه : 1. آيا اين شركت جديد ميتواند ظرف مدت چند دقيقه اين اطلاعات را بد
 • ) 2. آيا آن شركت اوليه قادر است چنين كاري را بكند؟ و آيا سازمان مديريت و برنامه ريزي به موافقت ، قرارداد يا رضايت من نيازي ندارد؟ 3. آيا شركتي كه چنين كاري بكند كار غير قانوني انجام داده ؟ 4. من چگونه ميتوانم به حق خودم برسم (بابت اين 3 سال مبلغي دريافت كنم )؟ 5. من چگونه ميتوانم اطمينان حاصل كنم كه آيا در شركتي عضو هستم يا نام من را خارج كرده اند؟ با تشكر و سپاس فراوان   ؟ با سلام احتراما در اين زمينه ميتوانيد به اداره ثبت شركتها محسابرسي ومنطق فازي, حسابرسي, منطق فازي, استانداردهاي حسابداري وحسابرسي, ابهام وايهام فازي, حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌, استاندارد10, كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌, كمك دولت, ماهيت كمك دولت, شناخت كمك بلاعوض, بيمه پيمان, ماده 38 تامين اجتماعي, بيمه قرارداد پيمانكاري, بيمه قرارداد پيمان, مشاوران سرمايه‌گذاري, مشاوران پذيرش, مشاوران عرضه اوراق بهادار, بازار سرمايه, مشاورسرمايه‌گذاري, برنامه‌ريزي اقتصادي, برنامه‌ريزي متمركز , طرح مارشال , توسعه اقتصادي, سياست‌گذاري, نوسازي اقتصاد , كسري بودجه, دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل , طبقه‌بندي مشاغل , طبقه‌بندي , مشاغل, طراحي طبقه‌بندي مشاغل, مشاوره فني طبقه‌بندي, طبقه‌بندي مشاغل كارگري, فني طبقه‌بندي, حق بيمه قراردادها, پيمانكاري و مهندسان , حق بيمه, قراردادهاي پيمانكاري, سازمان تامين اجتماعي, صورت وضعيت‌, وضعيت‌هاي موقت, بيمه‌هاي پرداختي, قانون, قرارداد, پيمانكار, اجتماعي, تامين, بخشنامه, پرداخت, كارفرما


99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .