جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎
به منظور تنظيم و تعميم و هدايت و امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال‌نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي‌گردد.
 • ران مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست كند. نظر هيأت وزيران قطعي است. ماده 43 - صدور يا لغو پروانه مؤسسه بيمه و اطلاعاتي كه از لحاظ حفظ منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه خود مؤسسه بيمه توسط بيمه مركزي ايران در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران و در صورتي كه مؤسسه بيمه در شهر يا شهرهاي ديگر شعبه يا نمايندگي داشته باشد در يكي از روزنامه هاي آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهي خواهد شد. ماده 44 - در صورتي كه پروانه
 • le) خود را با كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن به يك يا چند مؤسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنند. ماده 55 - تقاضاي انتقال پرتفوي (Portefeuille) يك مؤسسه بيمه به مؤسسات ديگر بيمه دو بار به فاصله ده روز در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكي از روزنامه هاي محلي به هزينه متقاضي از طرف بيمه مركزي ايران آگهي خواهد شد. ماده 56 - پس از انقضاي سه ماه از تاريخ آخرين آگهي بيمه مركزي ايران در صورت حصول اطمينان از اين كه در اين انتقال هيچ يك از حقوق بيمه شدگ
 • نمايد كه در يكي از مؤسسات بيمه ديگري كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتي كه ادغام صورت نگيرد پروانه مؤسسه اي كه وضع مالي يا اداري آن رضايت بخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مركزي ايران علاوه بر ابلاغ كتبي به مؤسسات مورد نظر در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكي از روزنامه هاي محلي به اطلاع عموم خواهد رسيد. قسمت چهارم - مقررات مختلف ماده 60 - اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد 36 و 46 تضمين حقوق و مطالبات ب
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ثبت شركت با مسئوليت محدود
ثبت شركت با مسئوليت محدود در اين كوتاه نوشته ارائه شده است
 • ايد آن را تكميل و مورد تائيد كارشناس مربوطه برسد، و كارشناس مسئول نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت اقدام، و پس از تائيد مسئولين اداره ثبت، و تايپ آن، به متقاضي تحويل و متقاضي پيش نويس تايپ شده را به نمايندگي روابط عمومي جهت تعيين مبلغ حق الدرج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار مراجعه و فيش پرداختي مبلغ حق الدرج آگهي را دريافت مي كند. سپس به بانك مربوطه برده و نسبت به پرداخت مبلغ حق الثبت مقرر در اظهارنامه و حق الدرج آگهي را به واحد حسابداري ارائه و واحد مربوطه بعد از اخذ فيش ها تاريخ و شماره و مبلغ
 • برد، مسئول مربوطه بعد از ثبت آگهي در دفتر انديكاتور، شماره ثبت دفتر درج و با مهر نمودن آگهي تايپ شده، پرونده تشكيل شده را ضبط و بقيه مدارك را تحويل متقاضي دهد. مدارك تحويلي توسط متقاضي به واحد روابط عمومي مستقر در اداره ثبت شركتها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار تحويل خواهد شد. لازم به ذكر است كه نسخه دوم آگهي تحويل روابط عمومي براي درج در روزنامه كثيرالانتشار خواهد شد. و نسخه اول آگهي تايپ شده جهت درج در روزنامه رسمي به دفتر روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران واقع در تهران، ضلع جنوبي پارك شهر، خي
 • خواهد شد. لازم به ذكر است كه نسخه دوم آگهي تحويل روابط عمومي براي درج در روزنامه كثيرالانتشار خواهد شد. و نسخه اول آگهي تايپ شده جهت درج در روزنامه رسمي به دفتر روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران واقع در تهران، ضلع جنوبي پارك شهر، خيابان بهشت ساختمان روزنامه رسمي تحويل و نسبت به پرداخت حق الدرج آن نيز اقدام نمايد. متقاضي در صورتي كه نياز به آگهي تاسيس شركت داشته باشد، مي تواند از آگهي مزبور كپي تهيه نموده و هنگام تحويل اصلي آگهي به دفتر روزنامه رسمي، فتوكپي را برابر اصل كرده و توسط دفتر روزنامه ر
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون برگزاري مناقصات
مناقصه فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود
 • توان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود ج - در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود: 1 - برگزاري مناقصه عمومي ازطريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار 2 - برگزاري مناقصه محدود ماده 12 - ارزيابي كيفي مناقصه گران الف - در ارزيابي كيفي مناقصه گران ، بايد موارد زير لحاظ شود:
 • رتي كه تعيين آن ميسر يا به ‎مصلحت باشد ) درمواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد ، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود ب - فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد ج - مناقصه گزار مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند ( ب ) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد
 • استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد ، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور دراجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت دريكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه ، منتشر شود ماده 14 - اسناد مناقصه الف - تمامي اسناد مناقصه بايد
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • با رعايت قوانين مربوط شامل قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزير وزارتخانه مربوطه ي
 • ي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات هيأت امناء شركت نمايند. تبصره4ـ هرگونه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امناء، درج مي‌گردد. تبصره5 ـ دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امناء توسط دبير هيأت امناء تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاء هيأت ارسال مي‌شود. تبصره6 ـ بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امنا
 • خاب خواهند شد. ز ـ وظايف هيأت نظارت: 1ـ رسيدگي به صورتها و گزارشهاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري براي هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي؛ 2ـ رسيدگي به صورت ريزدارائيها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛ 3ـ رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق اين هيأت در ايفاء وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارائيها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعا
قوانين و مقررات/ آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 94309/101 مورخ 26/5/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:
 • ن 3ـ اسناد ارزيابي صلاحيت: كاربرگهايي كه به منظور ارزيابي صلاحيت مناقصه گران به طور يكسان بين همه متقاضيان توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي شود. 4ـ آگهي ارزيابي: فراخوان براي ارزيابي صلاحيت متقاضيان، موضوع ماده (5) اين آيين نامه كه در روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر مي شود. 5 ـ فهرست بلند: فهرست مناقصه گران صلاحيت دار كه از بين متقاضيان براساس معيارهاي از پيش تعيين شده، ارزيابي صلاحيت و معرفي مي شوند. 6 ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. 7 ـ دستگاه مركزي: واحد مرك
 • شار فهرست بلند (موضوع بند «2» ماده «9» اين آيين نامه) ماده 5 ـ آگهي ارزيابي صلاحيت الف ـ دستگاه مركزي براي تهيه فهرست بلند، بايد آگهي ارزيابي صلاحيت را در پايگاه ملي اطلاع رساني و دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري منتشر كند. تبصره ـ دستگاه مركزي مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند فوق، از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا پايگاه هاي اطلاع رساني، آگهي ارزيابي صلاحيت را منتشر كند. ب ـ آگهي ارزيابي صلاحيت بايد حداقل شامل
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اظهارنامه الكترونيكي «ابتكاري جديد يا چالشي مضاعف
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در آستانه تيرماه (موعد تسليم اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي) از تمهيدات جديد اين سازمان به ويژه اظهارنامه‌هاي الكترونيكي خبر داده و اجراي طرح «اظهارنامه الكترونيكي» را ابتكاري جديد عنوان كرده است
 • ن طور كه از مفاد ماده 169 ق. م. م بر مي آيد سازمان امور مالياتي مي تواند كاربرد وسايل و روش ها و صورتحساب ها و فرم هاي ضروري براي نگهداري حساب براي هر گروه از موديان كه موجب تسهيل در تشخيص درآمد آنها مي شود را به شرط اعلام تا آخر دي ماه هر سال در روزنامه كثيرالانتشار از فروردين ماه سال بعد اجباري اعلام كند. پرواضح است كه همه كساني كه داراي اطلاعات مختصر و متعارفي از حسابداري هستند مي دانند كه اظهارنامه مالياتي (صفحات 1 تا 4 اظهارنامه جديد شامل مشخصات هويتي و قانوني اشخاص حقوقي، مجوزهاي تاسي
 • ته است كه در اين خصوص يادآور مي شود در صورتي كه اراده مقامات بلند پايه سازمان امور مالياتي كشور بر الزامي كردن تسليم اظهارنامه الكترونيكي جديد استوار شده باشد مطابق با مفاد ماده 169 ق. م. م، بايد مراتب را تا آخر دي ماه سال قبل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي كرده باشند تا پس از آن موديان از اول سال جاري مكلف به رعايت موارد آگهي شده باشند نه اينكه در آستانه مهلت تسليم اظهارنامه از طريق اعلام يك خبر توسط رييس كل سازمان يا پخش يك مصاحبه از ايشان، موديان را ملزم به اجراي منويات سازمان متبوع
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بررسي موضوع آگهي و تبليغات براي حسابداران رسمي شاغل در ايران
از اهداف حرفه حسابداري، دستيابي به بهترين اصول و ضوابط حرفه‌اي، اجراي عمليات در بالاترين سطح ممكن و تامين منافع عمومي است. تحقق اين اهداف مستلزم تامين اعتبار، حرفه‌اي بودن، كيفيت خدمات و اطمينان است.
 • 9. سربرگ و تابلو مؤسسه (شامل آرم و كارت ويزيت) تابع ضوابط جامعه. 10. درج نام موسسات در مدارك منتشر شده توسط صاحبكار با اخذ مجوز از حسابدار رسمي شاغل. در نمونه اول وقتي از اندازه آگهي صحبت به ميان مي آيد، مشخص مي گردد اولين ابزار معرفي شده روزنامه و يا مجلات است. اينكه حسابدار رسمي فقط يكبار حق آگهي در زمينه انتصابات و تغييرات و فقط در يك روزنامه و يا در يك مجله داشته باشد و يا مي تواند در تمامي روزنامه ها و مجلات كشور فقط يكبار آگهي كند دقيقا مشخص نمي باشد. همچنين اگر جامعه ابزارهاي
 • بند 4-23، به نظر مي رسد اعلام بيكاري و طالب شراكت و كار بودن از شان اعضاي جامعه نزد عموم مي كاهد و بهتر است در اين نمونه قيد شود حسابدار رسمي بيكار فقط در بولتن داخلي جامعه حق صدور آگهي دارد. نمونه اي از اين نوع آگهي در صفحات نيازمنديهاي روزنامه هاي كثيرالانتشار ديده شده كه براي نگارنده تاسف انگيز بود. در نمونه سوم، خوشبختانه دفاتر راهنما به صورت عمومي تائيد شده است. مثل راهنماي موسسات در ماهنامه حسابدار، ماهنامه بورس و يا كتاب راهنماي شهري كه در آنها علي الخصوص انجمن حسابداران خبره ايران و ساز
 • حرفه اي گردد 14. نشر آگهي براي دوره هاي كارآموزي، همايشها و برنامه هاي حرفه اي مشابه ممنوع است ابزارهاي آگهي 1. روزنامه و مجله 2. دفاتر راهنما 3. چاپ و انتشار كتاب و مقاله، 4. انجام مصاحبه و سخنراني در مكانها و رسانه هاي گروهي 5. انتشار جزوات و مدارك براي كمك به صاحبكاران، كارشناسان و حس
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد مشاغل
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • صل مكلفند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند: الف – صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند. ب- صاحبان مشاغلي كه برحسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند.
 • ازمان امور مالياتي كشور درصورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هرسال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي « الف» و «ب » ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به مؤديان اعلام مي دارد. تبصره 2- آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي براساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ با «غول‌هاي» ثروتمند ايراني آشنا شويد
افكار در مطلبي به معرفي افرادي كه به تعبيري غول‌هاي ثروتمند ايراني در عرصه‌هاي مختلف محسوب مي‌شوند، پرداخت.
 • مي‌زند، ربطي هم به اين دولت و دولتهاي قبل ندارد.»   غول صادرات: اسدالله عسگر اولادي   اسدالله عسگر اولادي، رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين است و وضعيت واردات ايران از چين هم معلوم است. وي از يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار گله كرده بود كه چرا از او با عنوان «حاجي ترانسفر» نام برده‌اند.   عسگراولادي اهل تهران است و چه كسي است كه او را نشناسد.   براساس روايتي معتبر و مستند پيرمرد خوش‌قلب در
 • حمد ابريشم چي   احمد ابريشم چي، متولد سال ۱۳۱۷ قم از كساني است كه در واردات تلفن همراه و وسايل جانبي و دستگاههاي مخابراتي يكي از چهره‌هاي شاخص در ايران به شمار ميرود.   همه نام او را در كنار ايراتل، نوكيا ميشناسند. روزنامه اعتماد ملي از او با عنوان پدرخوانده نوكيا در ايران ياد كرده بود. ابريشمچي در امور خيريه هم فعاليت‌هايي داشته است. از آن جمله مي‌توان به پذيرايي از مهمانان در تمام طول سال در ويلاها و مهمانسراها در شمال و مشهد، اشاره كرد. همان چ
 • پدرخوانده نوكيا در ايران ياد كرده بود. ابريشمچي در امور خيريه هم فعاليت‌هايي داشته است. از آن جمله مي‌توان به پذيرايي از مهمانان در تمام طول سال در ويلاها و مهمانسراها در شمال و مشهد، اشاره كرد. همان چيزي كه يكبار مورد نقد و حمله شديد روزنامه كيهان نسبت به او شد. كيهان معتقد بود ميهمانان خاصي به ويلاهاي او سر مي‌زنند، از جمله برخي مقامات.  
مشاوره/ باسلام آيابه بازنشستگان فرهنگي كه درمدارس غيردولتي تدريس مي نمايند ماليات تعلق ميگيرد؟درصورت بلي طبق كدام قانون ومصوبه؟
 • ل از تاريخ تصويب اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات مادة مذكور عمل نمايد. تبصرة 5 ـ سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال ‌فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح دراين ماده اضافه شود، از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي ازروزنامه‌هاي كثيرالانتشاركشور اعلام خواهد كرد. تبصره 5 الحاقي: موارد مشروحه ذيل از ابتداي سال 86 براي اشخاص مذكور در صدر اين ماده لازم الاجرا مي باشد. 1-خدمات تعمير ونگهداري هر نوع وسائل نقليه موتوري زميني، هوايي
 • ف است طبق مقررات مادة مذكور عمل نمايد. تبصرة 5 ـ سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال ‌فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح دراين ماده اضافه شود، از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي ازروزنامه‌هاي كثيرالانتشاركشور اعلام خواهد كرد. تبصره 5 الحاقي: موارد مشروحه ذيل از ابتداي سال 86 براي اشخاص مذكور در صدر اين ماده لازم الاجرا مي باشد. 1-خدمات تعمير ونگهداري هر نوع وسائل نقليه موتوري زميني، هوايي، دريايي و ريلي، ماشين آلات و تجهيزات اعم ا
 • ل از تاريخ تصويب اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات مادة مذكور عمل نمايد. تبصرة 5 ـ سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال ‌فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح دراين ماده اضافه شود، از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي ازروزنامه‌هاي كثيرالانتشاركشور اعلام خواهد كرد. تبصره 5 الحاقي: موارد مشروحه ذيل از ابتداي سال 86 براي اشخاص مذكور در صدر اين ماده لازم الاجرا مي باشد. 1-خدمات تعمير ونگهداري هر نوع وسائل نقليه موتوري زميني، هواييقانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران, ‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, شركتهاي بيمه, بيمه گر وبيمه گزار, مؤسسات بيمه, بيمه مركزي ايران, بيمه عمر, بيمه مهندسي, بيمه مسووليت, بيمه حمل ونقل, نمايندگي بيمه, دلالان رسمي بيمه, بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران, پرتفوي بيمه, بيمه اتكايي وخارجي, قانون بيمه, مدارك ثبتي شركت , ثبت شركت بامسئوليت محدود, مراحل ثبت شركت, ثبت شركت, شركت بامسئوليت محدود, مفادقانون برگزاري مناقصات, قانون برگزاري مناقصات , اصول برگزاري مناقصات, مراحل برگزاري مناقصه, مناقصه, مناقصه گزار, مناقصه گر, اظهارنامه الكترونيكي , صورتهاي مالي مصوب, اظهارنامه قديم وجديد, متولي تشخيص ماليات, صورت مالي نمونه, ماليات پرداختي, آگهي و تبليغات, حسابداران رسمي , حسابدار, حرفه‌اي, تبليغ, جامعه حسابداران, رفتار, تبليغات, صاحبكار, كارشناسان, آئين رفتار حرفه‌اي, حسابداران خبره ايران, انجمن حسابداران خبره, ماليات بردرآمدمشاغل, مشمول ماليات مشاغل, اظهارنامه مالياتي, دفاتر روزنامه و كل, هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاكات, مشاغل بند الف وب وج , علي‌الرأس, معافيت موضوع ماده 84, با «غول‌هاي» ثروتمند ايراني آشنا شويد, باسلام آيابه بازنشستگان فرهنگي كه درمدارس غيردولتي تدريس مي نمايند ماليات تعلق ميگيرد؟درصورت بلي طبق كدام قانون ومصوبه؟


61 رديف در 7 صفحه
   << بعدي  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .