جستجو در پورتال

مقالات/ رتبه‌‌‌بندي اعتباري و نسبت‌هاي مالي مورد استفاده
رتبه‌بندي اعتباري عبارت از ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يك ناشر است.به عبارت ديگر موسسات رتبه‌بندي احتمال نكول يك ناشر را در ايفاي تعهدات مالي‌ مربوطه به صورت كلي (رتبه‌بندي ناشر)، يا در ايفاي تعهدات مالي مربوط به يك بدهي خاص يا اوراق بهادار با درآمد ثابت به صورت ويژه (رتبه‌بندي ابزارها) بررسي مي‌كنند
 • يد اقدام به توسعه فعاليت هاي خود به دو طريق كرده اند: ورود به حوزه هاي جديدي مثل رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و تنوع بخشي به فعاليت هاي رتبه بندي از طريق ارائه انواع خدمات رتبه بندي مختلف، مانند رتبه بندي اوراق بهادار با پشتوانه دارايي. در جدول (1) فعاليت ها و خدمات ارائه شده توسط برخي از موسسات رتبه بندي آسيايي نشان داده شده است. ساختار سهامداري موسسات رتبه بندي آسيايي ساختار سهامداري موسسات، ناظر بر نوع سهامدار و درصد سهامداري آنها است. تحقيقات نشان مي دهد كه در برخي موسسات، ساختا
 • دلايل تغيير ساختار سهامداري موسسات آسيايي اقبال موسسات رتبه بندي بين المللي به ورود به برخي موسسات رتبه بندي آسيايي به عنوان سهامدار جديد يا افزايش درصد سهامداري در آنها يا بالعكس عدم تمايل به ادامه همكاري و خروج سرمايه از موسسات آسيايي بوده است. در جدول (2) زير ساختار سهامداري برخي از موسسات رتبه بندي آسيايي ارائه شده است. نسبت هاي مالي اصلي مورد استفاده در رتبه بندي اعتباري الف) توانايي انجام تعهدات كوتاه مدت = نسبت جاري بدهي جاري/ دارايي جاري = نسبت اهرمي سرمايه در گردش سرمايه در گردش/ بد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مسائل حقوقي معاملات الكترونيكي سهام
انجام معاملات در بورس الكترونيك سبب افزايش سرعت عمليات، كاهش بوروكراسي و مهم‌تر از همه كاهش هزينه‌هاي معاملات شده و بدين ترتيب سهولت مشاركت در بازار بورس، سبب رونق بورس و كارايي شبكه اقتصادي مي‌شود.
مقالات/ چالشهاي حسابداري اسلامي در ايران
مباحث مربوط به حسابداري اسلامي چندي است كه در بين كشورهاي اسلامي رواج يافته وعلي الخصوص ريشه هاي ان را بايد در مباحث بانكداري اسلامي وعقود اسلامي جست .علي ايحا ل اينكه رسيدن به اين مقصود توهم است يا يك واقعيت آينده بيان واقع بينانه اي است از انچه كه بر سر اين مباحث خواهد امد.به هر حال كشورهاي اسلامي بدشان نمي آيد كه موضوعات گوناگون را اسلاميزه كنند
مقالات/ بستر هاي اجراي ماليات بر ارزش افزوده
اصل موضوع ماليات بر ارزش افزوده، كاملا ارزشمند است و بسياري از كشورهاي دنيا اين ‏شيوه را اجرا كرده‌اند. ‏ روح و ذات قانون ماليات بر ارزش افزوده، حمايت از توليد است؛ چرا كه چنين سازوكاري اخذ ‏ماليات را از بخش توليد به بخش مصرف سوق مي‌دهد ولي آنچه اكنون در كشورمان درباره ‏اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده رخ داده، به اصل اين سازوكار برنمي‌گردد بلكه برآمده از ‏فراهم نكردن الزامات و بسترهاي لازم براي پياده كردن اين طرح در حوزه‌هاي مختلف است.
مقالات/ مفهوم جديد خدمت به مشتري‎ ‎
خدمت به دو معنا به كار مي رود: توصيف محصول است هنگامي كه محصول چيزي از قبيل مشاوره، طراحي، خشكشويي، نگهداري از باغ خدمات مالي و نظاير آن باشد؛ و نيز كمكي است كه ارائه مي شود تا دست به دست شدن محصول براي واسطه سود آور باشد و مصرف كننده نيز حداكثر رضايت خاطر را بدست آورد.
مقالات/ اصلاحات ارزي در ايران
وظيفه انجام اصلاحات اقتصادي در ايران هم فوريت بالايي دارد و هم جانكاه و طاقت‌فرسا است، اما شايد هيچ‌جا همچون قضيه تعيين نرخ ارز، عاجل و قطعا با اهميت نباشد. نرخ ارز يكي از متغيرهاي كليدي در اقتصاد هر كشور محسوب مي‌شود كه نوسانات در آن مي‌تواند ساير متغيرهاي اقتصادي را متاثر ساخته و مناسبات اقتصادي با خارج را دچار تغيير و تحول اساسي كند.
مقالات/ محاسبه هزينه سرمايه واحد تجاري
ايده «هزينه سرمايه» براي كاري كه حرفه‌اي‌هاي مالي و حسابداري، مستقيم يا غيرمستقيم، به عنوان ‏بخشي از مشاركتشان در گروههاي تصميمگيري چندوظيفه¬اي متقابل انجام مي‌دهند، نقشي اساسي ‏دارد.سه روش متفاوت تعيين ميانگين موزون هزينه سرمايه براي شركتهاي مايكروسافت و جنرال­الكتريك منجر به نتايج متفاوتي براي هر يك از اين شركتها شد.
 • جهت مشتق ساختن تخمينهاي ميانگين موزون هزينه سرمايه براي ‏شركتهاي جنرال الكتريك و مايكروسافت استفاده شد : 1- بتاي تعديل شده، 2- مدل قيمتگذاري آربيتراژ و ‏‏3- بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ريسك.‏ ‏ ‏ هزينه سرمايه سهام در جدول1، بازده سهام (‏Ks‏) يعني هزينه سرمايه سهام با استفاده از روش مدل قيمتگذاري دارايي ‏سرمايه¬اي با بتاي تعديل شده تخمين زده شد و چندين فرض مختلف در مورد صرف ريسك مناسب بازار ‏‏(‏Km-Krf‏) و نرخ ريسك مرتبط با آن (&rl
 • rlm;رگرسيون شامل متغيرهاي چندگانه- بازده هاي بازار، عامل «‏SMB‏»، و پرتفوي «‏HML‏» خواهد بود. ‏تخمينهاي بازده سهام«‏Ks‏» مشتق شده از تجزيه و تحليلهاي مبتني بر مدل قيمتگذاري آربيتراژ در جدول2 ‏گزارش شده است.‏ اكنون، با استفاده از روش بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ريسك (‏BY+P‏)، بسادگي مي توان بازده مورد ‏انتظار روي اوراق قرضه درازمدت شركت را تخمين زد و صرف ريسك ثابت 3درصد را جهت تخمين بازده سهام ‏‏(‏
 • درازمدت شركت را تخمين زد و صرف ريسك ثابت 3درصد را جهت تخمين بازده سهام ‏‏(‏Ks‏) شركت به آن افزود. مشابه با تخمينهاي مدل قيمت گذاري آربيتراژ تخمينهاي روش بازده اوراق قرضه به ‏اضافه صرف ريسك درخصوص بازده سهام (‏Ks‏) شركت در جدول 2 گزارش شده است.‏ ‏ ‏ هزينه بدهي و ساختار سرمايه بعد از تخمين هزينه سرمايه سهام، يعني بازده سهام (‏Ks‏)، مي توان تخمين ساير عناصر ميانگين موزون ‏هزينه شركت جنرال الكتريك و مايكروسافت را انجام داد. براي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ هزينه يابي گسسته
مواد اوليه در يك شركت توليدي به‌طورعيني مراحلي را مي‌گذراند كه شامل خريد مواد، ارسال آن به فرايند ساخت، ايجاد تغيير در مواد و تبديل آن به محصول نهايي و در نهايت فروش محصولا‌ت تكميل شده به مشتريان است.سيستم رديابي متوالي، پارادايم مسلط برتمامي سيستمها و روشهاي هزينه‌يابي است كه در حال ‏حاضر‌ً به‌كار گرفته مي‌شود.
 • تكنيك هزينه يابي استاندارد، استفاده مي شود.‏ هزينه يابي گسسته با اوصاف ذكر شده، خود به سه حالت تفكيك مي شود كه استفاده از هر يك از اين حالتها به وضعيت توليدكننده بستگي ‏دارد. تفاوتهاي سه حالت هزينه يابي گسسته با هزينه يابي رديابي متوالي در جدول 1نشان داده شده است.‏ براي توضيح تفاوت بين حالتهاي سه گانه هزينه يابي گسسته با هزينه يابي رديابي متوالي از مثال شركت «اهواز كامپيوتر» استفاده مي شود. ‏شركت يادشده كه هزينه يابي استاندارد را به كار مي برد، صفحه كليد كامپيوترها
 • سرعت توليد محصولا ت انجام نمي شود. در نتيجه، در ‏حالي كه احتياجي به ثبت حساب كنترل موجودي كالا ي در جريان ساخت نيست، ثبت حساب موجودي كالا ي ساخته شده ضرورت دارد. كليه ‏ثبتهاي حسابداري عمليات شركت «اهواز كامپيوتر» در اين حالت در جدول2 آورده شده است.‏ در واقع اين گام است كه نام هزينه يابي گسسته را براي اين سيستم ايجاد مي كند. توجه داشته باشيد كه هزينه هاي ساخت، به طور متوالي ‏و همراه با جريان توليد در مسير كالا ي در جريان ساخت و كالا ي ساخته شده ثبت نگرديدند.‏ د
 • تي آنها وجود دارد و به همين دليل حجم تمام موجوديهاي شركت ‏بسيار ناچيز است، لذا مي توان گفت كه اين حالت مطلوبترين حالت ممكن در حا لتهاي سه گانه باشد.‏ كـليـه ثبتهاي حسابداري عمليات فروردينماه شركت «اهواز كامپيوتر» در اين حالت در جدول3 آورده شده است.‏ ‏ ‏ هزينه يابي گسسته: حالت سوم در اين حالت نيز كه داراي دو ركن اثرگذاري است، تنها تكميل محصولا ت ساخته شده (مرحله ج) و فروش كالا ي ساخته شده (مرحله د) ثبت ‏مي شوند و به همين دليل تنها حساب موجودي نيز در اين حا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت مبتني بر زمان(‏TDABC‏)‏
بيش‌تر سيستم‌هاي ABC، همانند نمونه عددي دپارتمان يا بخش خدمات از تعداد محرك‌هاي هزينه معامله‌اي بسياري استفاده مي‌كنند. نرخ‌هاي محرك هزينه كه از طريق تقسيم مبلغ محرك هزينه بر كميت محرك هزينه معامله‌اي محاسبه شده‌اند. فرض مطلقي كه در پشت اين روند و فرآيند قرار دارد اينست كه هر رويداد (مثل تنظيمات و سفارش مشتري) مقدار يكسان و مشابهي از منابع را مصرف مي‌كند. اين فرض كليدي راهنمايي براي رويكرد جايگزين در تخمين نرخ‌هاي محرك هزينه به شمار مي‌رود.
مقالات/ هشت صفحه دفاعيه از يارانه نقدي
دنياي اقتصاد – به دنبال ابراز نگراني مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون ويژه مجلس از تبعات نقدي‌سازي يارانه‌ها، وزير اقتصاد با ارسال يك نامه هشت صفحه‌اي خطاب به وي از اين طرح دفاع و اعلام كرد كه اين طرح تحت هر شرايطي و با هر قيمت نفتي اجرا خواهد شد. مصباحي‌مقدم گفته بود با اجراي اين طرح قيمت برخي كالاها 200 تا 300درصد بالا خواهد رفت.
 • قتصادي با برنامه چهارم را مي توان نسبت هسته هاي يك برنامه با پيكره كلي آن تعبير كرد. 4 ـ از ويژگي هاي ديگر طرح تحولات اقتصادي، رويكرد پروژه محوري آن است بدين معني كه زير هر عنوان يا موضوع هفتگانه، پروژه هاي معيني تعريف شده اند و هر پروژه داراي جدول زماني (CPM) معين است، كه توفيق ارائه بيشتر آنها در كميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي حاصل شد. 5 - هماهنگي و هم افزايي در انتخاب محورهاي هفتگانه طرح تحولات اقتصادي يك اصل بوده است، ولي درعين حال، كارگروه تحولات اقتصادي نيز با جمع بندي كميسيون ويژ
 • ن امر پيام اصلي لايحه و به بياني طرح تحولات اقتصادي در حوزه اصلاح نظام يارانه ها است. در اين راستا هزاران ساعت وقت صرف مباحث دقيق و ريز كارشناسي و تدوين مدل هاي محاسباتي شد. مدل هاي متنوعي چون برنامه ريزي مالي (FP) كه بسيار كامل تر از مدل هايي چون جدول داده ـ ستانده (IO) كه تاكنون در ايران به كار گرفته شده، هستند و مدل محاسبات عمومي (CGE)، اجرا شدند كه پيشرفته ترين مدل هايي به شمار مي روند كه در پيشروترين محافل آكادميك و سياستگذاري اقتصاد از آنها استفاده مي شود. اين مدل ها اگرچه هنوز براي ارزي
 • طبقه بندي اطلاعاترتبه‌‌‌بندي اعتباري, نسبت‌هاي مالي, احتمال نكول, رتبه بندي ناشر, رتبه بندي ابزار ها, عدم تقارن اطلاعاتي, موسسات رتبه‌بندي اعتباري, موديز, اس‌اندپي, فيچ, مديريت ريسك, مديريت استراتژيك, ساختار سهامداري, نسبت جاري, نسبت اهرمي, نسبت آني, پوشش هزينه بهره, پوشش نقدي, شاخص‌‌هاي اهرمي, ساختار سرمايه, مسائل حقوقي معاملات الكترونيكي سهام , معاملات الكترونيكي سهام, تجارت الكترونيك, امضاي ديجيتال, سفارش الكتروني, امضاي الكترونيك, خريد وفروش الكترونيك, حسابداري اسلامي, بهاي تاريخي, بهاي جاري, اسلام, قرآن وشريعت اسلامي, استانداردهاي حسابداري اسلامي, بانكداري اسلامي, گزارشگري مالي اسلامي, ماليات, ماليات بر ارزش افزوده در ايران , بستر اجراي ماليات, حمايت از توليد, ماليات افزوده بر ارزش, مشتري, خدمت به مشتري, مديريت بازاريابي, كيفيت وقيمت, مديريت بازار, مطالعات بازا, خرده فروشي , عمده فروشي, اصلاحات ارزي, نرخ ارز, سيستم هاي ارزي, نرخ شناور, نرخ ثابت, نرخ تثبيت شده, نرخ ارزي ايران, سيستم ارزي ايران, اصلاحات اقتصادي, مزينه سرمايه واحد تجاري, ريسك سيستماتيك وغير سيستماتيك, ميانگين موزون هزينه سرمايه, هزينه سرمايه, ساختار سرمايه, اهرم مالي وعملياتي , هزينه‌يابي گسسته, هزينه‌يابي رديابي متوالي , هزينه يابي, موجودي مواد, سيستم حسابداري, رديابي متوالي, هزينه يابي مرسوم يا سنتي, سيستمABC, دپارتمان, محرك‌هزينه, نرخ محرك هزينه, نرخ‌هاي محرك هزينه, مبلغ محرك هزينه, كميت محرك هزينه, سيستم هزينه يابي, تخمين نرخ‌هاي محرك, هزينه يابي بر مبناي فعاليت, طرح تحول اقتصادي, يارانه نقدي, سياست هاي كلي اصل 44, يارانه وبودجه, سياست مالي وبودجه, تورم – هزينه – مزد, اصلاح نظام مالياتي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .