جستجو در پورتال

مقالات/ اقتصاد در زندگي واقعي
از اين پس، روزهاي پنج‌شنبه بخش‌هايي از كتاب What the best minds in economics can teach you about bussiness and life نوشته اولاف، اشتور بك و نوربرت هرينگ در اين صفحه منتشر مي‌شود.
 • - نرخ بالاي طلاق فقط يكي از پيامدهاي اين پديده است. در كشورهاي صنعتي، اثرات جانبي منفي اين نوع عملكرد جامعه، مقدار زيادي از خرسندي كه رشد درآمد مي‌توانست به ما بدهد نابود كرده است. به نظر ليارد، بر عهده دولت است كه با اين روند مقابله كند- براي نمونه از طريق بالا بردن نرخ نهايي ماليات بر درآمد. اقتصاددانان سنتي هميشه از نرخ‌هاي نهايي بالاي ماليات‌ها انتقاد كرده‌اند چون كه انگيزه‌هاي كار كردن و پذيرفتن ريسك را كاهش مي‌دهد- از ديدگاه ليارد،‌ اين ماليات‌ها به
 • wnj;كند- همگي عواملي هستند كه بر خرسندي مردم از زندگي تاثير سوء مي‌گذارند. درآمد تا حدي بالاتر، جبران اين ضررها را نمي‌كند. اما «آمارتيا سن» هشدار مي‌دهد كه مواظب وزن و اهميت‌دهي خيلي زياد به پرسش‌هاي كلي درباره رضايت از زندگي باشيد. او معتقد است انسان‌ها هميشه بهترين قاضي درباره آنچه برايشان خوب است، نيستند. براي مثال به زندگي و افكار مردم تهيدست نگاه كنيد كه راضي و قانع هستند چون كه آنها توقع و انتظار خيلي زيادي از زندگي ندارند. «‌سن»
 • باره آنچه برايشان خوب است، نيستند. براي مثال به زندگي و افكار مردم تهيدست نگاه كنيد كه راضي و قانع هستند چون كه آنها توقع و انتظار خيلي زيادي از زندگي ندارند. «‌سن» پرسشي را پيش مي‌كشد كه آيا ما بايد واقعا باور كنيم كه تهيدستان زندگي خوبي دارند فقط چون كه آنها خوشحال و راضي هستند: آيا ما- يا دولت- نبايد به اين مساله اهميت دهيم كه اگر بچه‌اي به حدي باهوش است كه مي‌تواند دانشمند موشك فضايي شود هرگز به جايي فراتر از يك كشاورز سنتي بودن نمي‌رسد؛ دقيقا به اين دليل
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تاثيرسن بر سبكهاي رهبري و رفتار مديران
كاباكف و استوفي (۲۰۰۱) بعد از مرور تحقيقات در رهبري و سن، اهميت ارتباط بين سن و رهبري را توضيح داده اند. در بخش اول آنها توضيح مي دهند كه كارمندان پيرتر براي سالهاي طولاني تري در استخدام يك شركت باقي مي مانند و آنها در كنار اعضاي جوانتر در كارها و نقشهاي رهبري متفاوت، كار مي كنند
 • مان، سن مديران و طرز تلقي آنهاست. «كاكا بادسه» اظهار مي دارد كه بيشتر مديران و رهبران بالغ، هم در طرز تلقي و هم در سن عملكرد بهتري دارند. شوبرت (۱۹۹۸) ارتباط بين سن و سبك رهبري منفعل- فعال را با توصيف داده هاي مشاهده شده مستقيم رفتار از نمونه اي از شهرداران در طول ملاقاتهاي بيش از يك سال تجزيه و تحليل مي كند. او مشاهده كرد كه تجربه سياسي در ارتباط با سن، بر فعاليت اثر دارد. شهرداران بي تجربه سبك فعال كمتري بدون توجه به سن خود نشان دادند و شهرداران باتجربه در سنين ۶۰ و ۷۰ سال كمترين
 • : - نفوذ مطلوب؛ - انگيزش الهامي؛ - تحريك عقلاني؛ - توجه شخصي. ۲ - رهبري تعاملي: - پاداش اقتضايي؛ - مديريت برمبناي استثناء. ۳ - مديريت آزاد: - بي خاصيت (آزاد). ●روش تحقيق براي تحقيق تاثيرات سن بر سبك رهبري و رفتار مديران انگليسي مجموعه اي از ۱۴۴۰ پرسشنامه براي پاسخ دهندگان بالقوه از سازمانهاي مختلف و در سطوح سازماني گوناگون فرستاده شد. جمعاً ۴۰۵ پرسشنامه مفيد و كامل بازگردانده شد. پاسخ دهندگان عمدتاً از شركتهاي انگليسي معروف بودند درصد پاسخها از صنايع مختلف تحقيق شده عبارت است از: توليدي ۲۸ د
 • رند. باتوجه به گزارشهاي قبلي مبني بر تفاوتهاي معني دار در سبك رهبري بين مديران جوان و پير، يافته هاي ما نشان داد كه سن به طوركلي بر سبك رهبري موثر است اما بر رفتار رهبران اثري ندارد. مديران جوان و پير همچنين در ديگر ابعاد مختلف مقايسه شدند. آنها در رضايت از عملكرد كاري خود مقايسه شدند. مشخص شد كه مديران پير در رضايت از شغلشان همانند مديران جوان هستند و تفاوت آماري معني دار بين سطوح رضايتشان در اين مقوله وجود نداشت. در رضايت از عملكرد شغلي زيردستان، مديران پير اندكي بيشتر در مقايسه با مديران جوا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مشتري‌مداري از كاركنان آغاز مي‌شود
بقاي هر سازمان ايجاب مي‌كند تلاشي جدي براي پيشي گرفتن از رقيبان در افزايش سهم بازار توليدات يا عرضه خدمات، سرلوحه برنامه‌هاي سازمان قرار گيرد.
 • تامين آنها از سوي سازمان با برون داد مثبت و ابراز شادماني كاركنان همراه است. تامين نيازهاي انگيزشي اغلب مي‌توانند شوق بسياري در كاركنان ايجاد كنند و كارايي آنان را به ميزان قابل توجهي افزايش دهند. از موارد قابل ذكر در اين زمينه مي‌توان به نمونه‌هاي زير اشاره كرد. ▪ توجه به امور رفاهي كاركنان: ايجاد شرايط مطلوب براي كار در سازمان از قبيل اتاق كار، ميز و تجهيزات، ايمني، آب و هواي مناسب و امكانات ديگري كه در محيط كار مورد نياز كاركنان است از مسائل رفاهي مهم و تسهيل‌كننده شرايط
 • د به آنجا را ندارد. مصاديق حريم خصوصي شامل اطلاعات حقيقي، مسائل خانوادگي، اعتقادات ديني و فرهنگي و سياسي است تا آنجا كه از سوي خود فرد به طور رسمي اعلام نشده باشد. بنابراين سازمان‌ها علي‌رغم آن كه به اشكال مختلف اطلاعات خصوصي افراد را طي پرسشنامه‌هاي گوناگون اخذ مي‌كنند موظف هستند اين اطلاعات را به گونه‌‌اي حفظ كنند كه از دايره محرمانه خارج نشود و چنين اتفاقي علاوه بر سلب اطمينان و ايجاد نارضايتي در كاركنان در برخي موارد ممكن است آنان را با مخاطرات جدي مواجه كند.&
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ شيوه ي محاسبه ي شاخصهاي بهره وري
يكي ازفرضيه هاي پژوهشي كه درايران انجام شد،عبارت بود ازاينكه بين ادراك شيوه ي مديريت پدرانه وPM ازيكسو، وشاخصهاي بهره وري ( درسطح سازمان ) ازسوي ديگر، رابطه ي مثبت وجود دارد .
 • دستان ، " رضايت ازحقوق ومزايا "،" احساس تعهد سازماني " و"همبستگي با اصناف وتيمهاي كاري"،" كيفيت نشستهاي گروهي"،"مطلوب بودن ارتباطات "،" سلامت رواني" و"معيارعملكرد " . درپژوهش روي نمونه هاي ايراني نيزبراي تخمين ميزان بهره وري ازملاكهاي عيني وشناختي استفاده شد[۲]. روشهاي نمونه برداري دومرحله اي بود . نمونه گيري ازواحدهاي اوليه ، بصورت سيستماتيك كاملا تصادفي انجام شد . پس ازانتخاب واحدهاي اوليه ، انتخاب طبقه بندي شده ازهرطبقه مت
 • ايلي ( مانند محيط وگزينش خوب ، آموزش مطلوب و... ) كارخوب ارائه ميدهند ، درنتيجه شيوه ي سرپرستي نيزتحت تاثيرپويايي گروه قرارگرفته بهبود ميابد وخوب ارزيابي ميشود . و) رابطه ي بهره وري باشاخصهاي روانشناختي يكي ديگرازمنابع اطلاعاتي اين طرح عبارت بود ازپرسشنامه ايكه به منظورمحاسبه ي شاخصهاي بهره وري تهيه وتنظيم شده ، دراختيارمسئولين دربالاترين سطح قرارگرفت تا آنرا تكميل كنند . مجموعاهشت واحد صنعتي فرم را تكميل كردند . ميزان بهره وري هرواحد به چندين روش محاسبه شد و واحدها با توجه به ميزان بهره وري ،
 • محاسبه شد و واحدها با توجه به ميزان بهره وري ، رتبه بندي شدند و واحدهائيكه داراي بهره وري بالا و پائين بودند ازهمديگرتفكيك شدند . آنگاه تفاوت اين دونوع واحد ازنظرشاخصها يا ملاكهاي" شناختي" محاسبه شد . ملاكهاي مورد نظرعبارت بودند از: " رضايت شغلي"،" ادراك مديريت پدرانه "،" رضايت ازسرپرست "،" مشاركت "،" شاخص نگهداري"،"عملكرد "،"همسويي منافع"،" احساس امنيت ". با محاسبه ي نسبت ميزان ارزش افزوده به تعداد كاركنان
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ كارآفريني كه سدها را شكست
در بين داستانهاي تجاري، ماجراي آفيس ماكس (OFFICE MAX) واقع در كليولند و زنجيره فروشگاههاي زيباي آن، نمونه بي‎نظيري است. اين شركت كار خود را با يك صفحه كاغذ آغاز كرد و مديريت بنيانگذاران آن ، ميشل فور و روبرت هورويتز در مدت زمان 5 سال، تعداد 300 فروشگاه خرده‎فروشي را به وجود آورد
 • نويسنده: مترجم: چكيده: در بين داستانهاي تجاري، ماجراي آفيس ماكس (OFFICE MAX) واقع در كليولند و زنجيره فروشگاههاي زيباي آن، نمونه بي‎نظيري است. اين شركت كار خود را با يك صفحه كاغذ آغاز كرد و مديريت بنيانگذاران آن ، ميشل فور و روبرت هورويتز در مدت زمان 5 سال، تعداد 300 فروشگاه خرده‎فروشي را به وجود آورد كارآفريني كه سدها را شكست در بين دا
 • ر مشكلاتي بروز نكند. كمپاني هزينه‎هاي تلفن مشترياني را كه داراي سؤال و يا مشكل بودند، پرداخت كرد و به مشتريان خود قول داد كه هر مشكلي را ظرف 24 ساعت حل مي‎كند. دستورالعمل «چگونه رضايت مشتري را جلب كنيم»، اخذ نظرات مشتريان از طريق پرسشنامه و عذرخواهي از مشتري بيانگر رفتار ويژه و تعهد ماوراي عادي با مشتري است. بايد توجه داشت كه هر شركتي، متكي به مشتري و ميزان وفاداري اوست. در رشته لوازم اداري بيشتر مشتريان يا سازمانها و نهادها هستند و وفاداري آنها براي آينده شركت حائز اهميت زيا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بررسي و تعريف شاخص‌هاي بهره‌وري درمراكز پژوهشي
افزايش‌بهره‌وري ‌در قرن ‌بيست‌ و يكم‌ از مهم‌ترين ‌چالش‌هاي سازمانها مي‌باشد، بويژه ‌بهره‌وري ‌فعاليت‌هاي ‌تحقيقاتي ‌مساله‌اي‌جديدي است‌ كه ‌در سطح ‌بين‌المللي ‌در ابتداي ‌راه ‌قرار دارد. بنابراين در عصر كنوني مسئله كارايي و بهره‌وري،‌ والاترين هدف و ارزشمندترين مقصد براي همه مديران مي‌باشد.
 • هاي تحقيقاتي، محققان و ساير كاركنان متخصص، كاركنان پشتيباني و خدمات كاركنان اداري و ارزياب هاي خارج از واحد تحقيقاتي پاسخ داده شد. ده شاخص عملكرد اساسي از اين پرسشنامه ها به دست آمده كه عبارت است از: برونداد نوشتاري منتشر شده؛ گواهي هاي ثبت اختراع و نمونه هاي نيمه فعاليتي، گزارش ها و الگوريتم ها؛ كمكي فراگير به علوم و تكنولوژي؛ قدرداني به عمل آمده از واحد؛ اثربخشي اجتماعي واحد؛ اثر بخشي آموزشي واحد؛ اثربخشي اداري واحد؛ اثر بخشي تحقيقاتي واحد و اثر بخشي كاربردي واحد.4 برخي شاخص هاي مورد استفاده
 • حد.4 برخي شاخص هاي مورد استفاده جهت اندازه گيري بهره وري در مراكز تحقيقاتي كه در منبع 1 به آنها اشاره شده است. عبارتند از (اين شاخص ها هم شامل شاخص هاي كمي و هم شاخص هاي كيفي مي باشد ولي هيچ متدلوژي روشني در خصوص نحوه اعمال آنها ارايه نگرديده). 1-رضايت مندي شغلي، انگيزه و اخلاقيات كاركنان 2-درآمد حاصل از پروژه ها 3-زمان انجام پروژه ها 4-درجه خلاقيت كارشناسان 5- تعداد مقالات و پتنت ها 6-كمك هاي اجتماعي مركز تحقيقاتي به جامعه 7-سطح آموزش ها و تحصيلات كاركنان 8-جابجايي و خروج از خدمت
 • لات كاركنان 8-جابجايي و خروج از خدمت كاركنان 9- تعداد پيشنهادات 10-كيفيت و قابليت استفاده از دارايي هاي جديد 11-تعداد شكايات كاركنان 12-تعداد كارشناسان 13-تعداد مشتريان 14-توانايي موفق شدن در پيشنهادات رقابتي و مناقصه هاي تحقيقاتي 15-رضايت مشتريان 16-تقليل هزينه ها و صرفه جويي ارزي پروژه ها 17-تجهيزات و امكانات 18-تعداد پروژه هاي نيمه تمام و تكميل شده 19-هزينه سرمايه گذاري پژوهشي 20-واكنش ساير مراكز مشابه. در برخي منابع مورد بررسي شاخص هاي بهره وري مراكز تحقيق و توسعه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اثربخشي آموزشي
ضرورت آموزش به صورت يك امر طبيعي درآمده است. پيشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقاي سطح دانش، مهارت، رفتار و بينش منابع انساني است. برهمين اساس، اكثر سازمانها دوره هاي آموزش موجود در داخل يا خارج از كشور براي كاركنان خود برگزار مي‌كنند و اجراي هر دوره متضمن سرمايه گذاري هنگفت است لذا آگاهي از ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي و بازدهي حاصل از آنها براي مديران بسيار بااهميت است.
 • رت نيرو كه مستلزم صرف منابع انساني، مالي و مادي فراواني است كه تامين اين منابع موجب حساسيت بيشتر مديران و شركت كنندگان در دوره ها نسبت به آموزش شده است. بررسي ميزان اثربخشي دوره ها و ارائه بازخورد اطلاعاتي به افراد پاسخي منطقي به اين حساسيت است. يك نمونه از روشها و ابزار ارزيابي اثربخشي عبارت است از: پرسشهاي ارزيابي اثربخشي: هدف ارزيابي اثربخشي در راستاي پاسخ به پرسشهاي زير است: ! آيا حضور در دوره هاي آموزشي و ارتقاي دانش شركت كنندگان، موثر بوده است؟ ! آيا ارتقاي دانش شركت كنندگان در دوره ها
 • ف آموزشي فوق بوده است؟ ! آيا دوره هاي آموزشي نياز شركت كنندگان را تامين كرده است؟ ! آيا شركت كنندگان در دوره ها از امكانات و نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي رضايت دارند؟ مثالهاي زير در ارتباط با مفاهيم اثربخشي استادان و برنامه درسي در طراحي پرسشها و پرسشنامه هاي مربوطه مي توان مورداستفاده قرار گيرد: مثال 1: معلم كارامد و موثر: الف: دانش درباره موضوع درسي: آيا معلم دانش و معلومات موردنياز را دارا است؟ ب: سازماندهي و وضوح ارائه مطالب در گروه: آيا مطالب معلم سازمان يافته است؟ آيا راهبردهاي تدريس
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ همه آنچه در مورد بيمه عمر و زندگي بايد بدانيم
خبرگزاري فارس: در حالي كه هر روز سطح آگاهي مردم در بيمه شخص ثالث به لحاظ اجباري بودن آن افزايش مي‌يابد مزاياي بيمه عمر همچنان در سكوتي قابل تأمل جايي در سبد خانواده‌هاي ايراني ندارد.
 • در بيمه‌نامه را به استفاده‌كنند پرداخت كند. اگر قبل از سپري شدن مدت، بيمه‌شده فوت كند بيمه‌گر تعهدي نخواهد داشت اين نوع بيمه براي افرادي مفيد است كه با توجه به سن و شرايط جسماني و وضع مالي، امكان داشتن بيمه را ندارند. به عنوان نمونه اين بيمه نامه را كارمندان دولت و ساير مؤسسات غير دولتي كه در زمان خدمت بيمه بوده و بعد از بازنشستگي نيز مي‌توانند تا سن معيني در صورت تمايل و پرداخت حق بيمه، بيمه‌نامه را ادامه دهند مناسب است. از نكات بارز اين بيمه نامه عدم نياز به مع
مقالات/ كمك نوآوري‌هاي مديريتي به دولت‌ها
گزارش‌هاي بخش عمومي مك كينزي، به سردبيري اريك بريورمن و نيك لاوگرو مجموعه‌‌ نمونه‌هايي از افراد، مكان‌ها و استراتژي‌هايي را معرفي مي‌كند كه در حال حاضر نوآوري‌هاي مديريتي بسيار شجاعانه، سريع و كاربردي را در دولت‌هاي سراسر دنيا به ارمغان آورده است.
 • 6 نويسنده: McKinsey مترجم: طليعه لطفي‌زاده چكيده: گزارش‌هاي بخش عمومي مك كينزي، به سردبيري اريك بريورمن و نيك لاوگرو مجموعه‌‌ نمونه‌هايي از افراد، مكان‌ها و استراتژي‌هايي را معرفي مي‌كند كه در حال حاضر نوآوري‌هاي مديريتي بسيار شجاعانه، سريع و كاربردي را در دولت‌هاي سراسر دنيا به ارمغان آورده است.
 • KP4 از مردم مناطق خاص، درخواست مي‌كند تا گزارشي در مورد نحوه ارائه خدمات توسط دولت‌هاي محلي ارائه دهند. دولت بعد از تعيين اينكه كدام يك از افرادي كه براي تلفن همراه ثبت‌نام كرده‌اند براي تحقيقات مناسب‌تر هستند، مي‌تواند پرسشنامه‌ها را از طريق پيام كوتاه براي آنها ارسال كند. دولت تا نوامبر سال 2011 با دو اپراتور تلفن همراه، ايندوست و ووداكام، براي ارسال اين پيام‌ها به توافقاتي دست يافت. براي مثال، سال گذشته UKP4 از اهالي «فتوكنوتو»، روستايي دراقتصاد , خوشبخت, خوشبختي, زندگي, درآمد, رضايت, اقتصاددان, تلويزيون, خرسندي, خوشايند, پژوهشگران, جمع‌آوري‌كننده, اقتصاددانان خوشبختي , روانشناسان و اقتصاددانان, سبكهاي رهبري, رفتار مديران , سن و رهبري , نتيجه گرا, جمعيت شناسي سازماني , رهبري تحول آفرين, رهبري تعاملي , پاداش اقتضايي, مشتري‌مداري, كاركنان, هزينه‌هاي اوليه, مشتريان, ناراضي, ارزش‌انسان, رضايت, كاركنان ناراضي, كاركنان, انسان, سازماني, تامين, احساس, انتظار, كارآفريني, موفقيت, داستانهاي موفقيت, طرح تجاري, فروشگاه خرده‎فروشي, رضايت مشتري, استراتژي تجاري, شاخص‌هاي بهره‌وري, مراكز پژوهشي, شاخص‌, بهره‌وري, اندازه‌گيري بهره‌وري , بهره‌وري نيروي‌كار, بهره‌وري متوسط , بهره‌وري مراكز تحقيق, ‌مراكز تحقيقاتي, اندازه‌گيري كمي, ارزيابي, اندازه‌گيري, اثربخشي آموزشي, استانداردهاي, ارزشيابي فعاليتهاي, ارزيابي اثربخشي, كارآموزان, فعاليتهاي آموزشي, آموزش, آموزشي, اثربخشي, ارزشيابي, ارزيابي, كيفيت, همه آنچه در مورد بيمه عمر و زندگي بايد بدانيم, كمك نوآوري‌هاي مديريتي به دولت‌ها


دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .