جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
 • ك مورد نياز عضويت شامل معرفي نامه اداره تعاون, درخواست عضويت، تصاوير مصدق كارت ملي و شناسنامه خود و افراد تحت تكفل ، تصوير برگ سهام و سايرمدارك موردنياز . 2- تعهد نامه عضو مبني بر التزام به رعايت اساسنامه ، آئين نامه و ساير مقررات تعاوني (مطابق فرم نمونه ). 3- فرمي مشتمل بر مشخصات سجلي و نشاني دقيق محل سكونت عضو و تعهد عضو مبني براعلام كتبي هر گونه تغيير حاصله در آن حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تغيير  در غير اينصورت ملاك  اقدام  تعاوني نشاني موجود در پرونده عضو  خواهد ب
 • مسكن و شهرسازي مربوط به عضو ذينفع ( موضوع واگذاري زمين ) . 7- نسخه اي از قرارداد منعقده في مابين شركت تعاوني و عضو (مطابق فرم نمونه). 8- تصوير فيش هاي واريزي عضو به حساب تعاوني. 9- ساير مدارك مورد نياز و مرتبط براساس تشخيص هيات مديره . 10- تعهدنامه پرداخت هزينه‌هاي آماده سازي زمين و تهيه نقشه و اخذ پروانه . بخش دوم : تهيه زمين،آماده سازي و اخذ مجوز ساخت   ماده 48- تهيه زمين صرفاً با معرفي اداره كل تعاون استان و از طريق سازمان مسكن و شهرسازي و در قالب اجاره 99 ساله انجام مي پذ
 • پيگيري انعقاد قرارداد طراحي و اجراي طرح آماده سازي با شركتهاي داراي صلاحيت و نهادهاي عمومي غير دولتي واجد شرايط براساس ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي كه به تاييد سازمان مسكن و شهرسازي استان مي رسد اقدام و هزينه آماده‌سازي را براساس مفاد تعهدنامه موضوع بند 10 ماده 46  اساسنامه از اعضا اخذ نمايد. تبصره : شركتهاي تعاوني داراي صلاحيت مي توانند امر آماده سازي را رأساً انجام دهند. ماده 51: هيأت مديره تعاوني موظف است ظرف مدت يك ماه پس از تحويل زمين آماده سازي شده نسبت به اخذ پروانه سا
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
 • ررات مربوط اداره مي شود. ماده3- حدود وظايف و اختيارات جامعه به شرح زير تعيين مي شود: 1- ارتقاء فرهنگ مالياتي مؤديان. 2- ارتقاء دانش حرفه اي اعضاي جامعه از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي. 3- تهيه و تنظيم برگه نمايندگي مشاوران رسمي مالياتي و نيز نمونه هاي لوايح دفاعي و دادخواهي موردنياز مؤديان براي ارايه به مراجع مالياتي. 4- انتشار جزوات و نشريه هاي تخصصي و حرفه اي. 5- نظارت بر عملكرد اعضاي جامعه به منظور تأمين محيط سالم براي فعاليت حرفه اي آنان. 6- اطلاع رساني در خصوص قوانين و بخشنامه
 • 9- ايجاد زمينه ارتباط مستمر فني و حرفه اي اعضا با يكديگر 10- ارتباط و همـكاري حرفه اي با تشكـل هاي حرفه اي منطقه اي و بين المللي و در صورت نياز عضويت در آنها 11- تعامل و همكاري با سازمان امور مالياتي كشور براي انجام خدمات مالياتي موضوع اين اساسنامه   فصل دوم ـ اركان ماده4- اركان جامعه به شرح زير است: 1- مجمع عمومي 2- شوراي عالي 3- هيئت مديره 4- هيئت عالي نظارت 5- هيئت تشخيص   ماده5- مجمع عمومي از اجتماع اعضاي جامعه تشكيل و وظايف و اختيارات آن به شرح زير تعيين
 • ـزارش هيـئت عالي نظـارت پـس از تـأييد وزير امـور اقتصـادي و دارايـي معتـبر است و احـكام عـضويت آنان تـوسط رييـس كـل سـازمان امـور مـالياتي كشـور صـادر مـي شود. تبصره3-  اعضـاي قبلي تا انتـخاب اعضاي جديد موظف به ادامه كار هستـند و در صورت فوت، استعفا يا لغو عضويت در جامعه، اعضاي علي البدل به ترتيب اولويت تعداد رأي مأخوذه جايگزين چهار عضو اصلي مذكور خواهند شد. تبصره 4- علاوه بر اعضاي شوراي عالي، رييس هيئت عالي نظارت و در غياب وي يكي از اعضاي هيئت يادشده در جلسات شوراي عالي شركت خواهند نمو
مشاوره/ با سلام بنده در سال 91 كه بصورت قراردادي در يكي از اداره جات دولتي مشغول بكار بودم در ازمون استخدام پيماني دو اداره الف و ب ثبت نام و در هر دو قبول شدم اما روند استخدامي مثل مصاحبه و گزينش بطول انجاميد در ابان92 در اداره الف بصورت پيماني مشغول بكار شدم حال اداره ب اعلام نموده به سر كار بيا . بنده نيازمند استعفا از محل كار الف هستم و اين كار را انجام و در اداره ب تشكيل پرونده داده ام وديگر به اداره الف نمي روم . در بدترين حالت اگر اداره الف با استعفاي بنده موافقت نكنند و بنده هم سركار در اداره الف نروم و طبق قانون استخدام پيماني اگر هفت روز غيبت كنم بنده اخراج مي شوم چه مشكلي براي كار در اداره ب براي اينجانب پيش مي ايد؟ در صورت اخراج از اداره الف ايا استخدام بنده در اداره ب نيز لغو مي گردد؟ راه حل چيست؟
با سلام بنده در سال 91 كه بصورت قراردادي در يكي از اداره جات دولتي مشغول بكار بودم در ازمون استخدام پيماني دو اداره الف و ب ثبت نام و در هر دو قبول شدم اما روند استخدامي مثل مصاحبه و گزينش بطول انجاميد در ابان92 در اداره الف بصورت پيماني مشغول بكار شدم حال اداره ب اعلام نموده به سر كار بيا . بنده نيازمند استعفا از محل كار الف هستم و اين كار را انجام و در اداره ب تشكيل پرونده داده ام وديگر به اداره الف نمي روم . در بدترين حالت اگر اداره الف با استعفاي بنده موافقت نكنند و بنده هم سركار در اداره الف نروم و طبق قانون استخدام پيماني اگر هفت روز غيبت كنم بنده اخراج مي شوم چه مشكلي براي كار در اداره ب براي اينجانب پيش مي ايد؟ در صورت اخراج از اداره الف ايا استخدام بنده در اداره ب نيز لغو مي گردد؟ راه حل چيست؟
 • ته در تعهد قيد شده كه استانداري بمدت 10 سال هركجاكه تعيين نمايد خدمت كنيم)در اين تعهد چيزي بنام عدم حق استعفا و يا خروج از سيستم ذكر نشده است. از طرفي فعلا اداره مالياتي ميگه تا خود شما حاضر به رضايت و حضور نباشيد نمي توان از ذخيره شما دعوت كرد و يك نمونه نيز بمن نشان دادند كه مربوط به 6 ماه تا الان بوده و نفر اصلي عليرغم تماسهاي متعدد حضوري جهت انصراف نداشته و سازمان امور مالياتي نيز گفته بايد كتبا به وي ابلاغ (چند مرحله) و بعد از طي مراحل قانوني ذخيره جايگزين شود و جايگزين كردن فرد ذخيره بهمين
 • وان شوم ايا مي توان اداره مالياتي را نيز مجبور به عدم پذيرش نفر ذخيره نمود هرچند روند دادرسي طولاني شود؟ دعاي خير ما بدرقه شما و خانواده محترمتان باد سلام . با كدخدا منشي يه جوري با معاونت كنار بياييد تا موافقت كند. درمورد اداره مالياتي تا شما استعفاي كتبي ندهيد آنها نمي توانند از ذخيره استفاده كنند. از كارشناسان قسمت اداري ادارات كل استان تان نيز در اين مورد مشورت بگيريد. با سلام مجددو تشكر از پاسخگويي در بدترين حالت اگر مجبور به شكايت به ديوان عدالت اداري شوم اولا تا راي صدور نه
 • پرونده بگبرم؟ ديوان عدالت براي پرونده ها بستگي به اولويت نوبت يك تا شش ماهه مي دهد .اطلاعات دقيق تر را از خود ديوان تلفني بپرسيد. با سلام مجدد و تشكر از شما و تبريك عيد سعيد فطر . طبق فرمايشات شما بالاخره با رابطه و افراد واسطه موافقت استعفاي من با امضا بالاترين مقام دستگاه امضا و بنده تصفيه حساب و به اداره مالياتي رفتم و شروع به كار خودم را كتبا اعلام و الان انجا ورود و خروج مي كنم . اما عده اي افراد معلوم الحال به واحدهايي مانند حراست و ... مراجعه و بيان مي كنند استعفايش غير قان
مقالات/ 15 اقتصاددان بزرگ مكتب اتريش
آنچه به نام مكتب اقتصاد اتريشي مي‌شناسيم، در 1871 آغاز شد؛ زماني كه كارل منگر كتابي كم‌حجم را با نام اصول علم اقتصاد منتشر كرد. ... تا پايان دهه [1870] چيزي با عنوان «مكتب اتريش» وجود نداشت. تنها كارل منگر بود
 • ابطه علي ميان نان و ارضاي يكي از نياز‌هاي ما ... رابطه‌اي مستقيم است». از سوي ديگر، عوامل توليد «كالا‌هاي داراي بالاترين مرتبه» هستند و تنها «رابطه علي غير‌مستقيمي با نياز‌هاي انسان» دارند. محض نمونه، آرد و خدمات نيروي كار نانوا و تنور، كالا‌هاي مرتبه دومي هستند كه ويژگي كالايي‌شان در اين واقعيت ريشه دارد كه وقتي در فرآيند توليد براي فراهم كردن مقداري نان تركيب مي‌شوند، همچون عامل غير‌مستقيمي براي ارضاي نياز انسان به نان
مقالات/ آزادي در مقابل عدم آزادي
آندره ايلاريونوف رئيس «موسسه تحليل اقتصادي» يكي از نهادهاي مستقل انديشه سازي بازار آزاد در مسكو و همكار ارشد مركز آزادي و شكوفايي اقتصادي جهاني در موسسه CATO است. او مدرك كارشناسي و دكتري خود را به ترتيب در سال هاي 1983 و 1987 از دانشگاه سن پترزبورگ دريافت كرد. او همچنين در دانشگاه هاي اتريش، انگلستان و ايالات متحده تحصيل كرده است. ايلاريونوف در سال 1993 به سمت مشاور عالي اقتصادي نخست وزير روسيه «ويكتور چرنومردين» انتخاب و به دنبال اعتراض به سياست هاي دولت در سال بعد از مقام خود استعفا داد. او در سال2000 به سمت مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور روسيه، ولاديمير پوتين انتخاب شد.
مقالات/ چرا مديران به خطا مي‌روند؟
در ماه‌هاي اخير چند مدير برجسته به طرزي مرموز اعتبار خود را از دست داده‌اند. دومينيك استراوس‌كان، رييس سابق صندوق بين‌المللي پول و يكي از سياستمداران مطرح فرانسه اخيرا به اتهام تعرض جنسي به دادگاه فراخوانده شد.
 • وانده شد. چرا مديران به خطا مي‌روند؟ قبل از آن هم ديويد سوكول، كه شايع بود جانشين وارن بافت است، بعد از آنكه سهام «لوبريزول» را كه خود خريدارش بود براي خريد به بركشايرهاتاوي پيشنهاد كرد مجبور به استعفا شد. چند نمونه ديگر از چنين رسوايي‌ها را ذكر مي‌كنم: - مايكل هرد مديرعامل هيولت- پكارد به دليل گزارش ارقام نادرست درباره رابطه مالي اش با يك پيمانكار مجبور به استعفا شد. - سناتور آمريكايي جان انزاين به خاطر برملا شدن رابطه جنسي نامشروع اش استعفا كرد. - لي
 • ن آنها سازمان هيچ شانسي براي موفقيت ندارد. تله مديريت باوجودي كه همه مردم پاداش گرفتن دربرابر دستاورهايشان را دوست دارند، مديران‌اندكي هستند كه فقط به دنبال ثروت، پول و شهرت مي‌روند. هرچه كه زمان مي‌گذرد پاداش‌ها – پرداخت‌هاي فوق‌العاده، مقالات روزنامه‌ها، خودنمايي‌ها – باعث بيشتر شدن عطش اين افراد مي‌شود. اين در كنار زخم‌هايي كه در كودكي به غرور افراد وارد شده است، باعث مي‌شوند ميل به هرچه بيشتر خواهي عميق تر شود. خيلي اوقات اين تمايل به قدري قوي مي‌شود كه مديران حتي اصول اخلاقي خود كه زماني
 • ‌كنند هيچ اشتباهي در كارشان نيست، يا اينكه مي‌گويند انحراف‌هايشان براي رسيدن به هدفي بزرگتر توجيه‌شدني است. در دوران بحران مالي مديرعامل «لمان برادرز»، ريچارد فولد، حاضر نبود كه بپذيرد شركتش با مشكل كمبود سرمايه روبه‌رو است. انكار او آشفتگي‌هاي ترازنامه را به فاجعه‌اي تبديل كرد كه گريبان كل نظام مالي را گرفت. فولد دائما هرگونه پيشنهاد افزايش سرمايه را رد مي‌كرد، و خود را با اين خيال خوش مي‌ساخت كه دولت در موقع نياز به كمكش خواهد آمد. وقتي بحران از راه رسيد او هيچ چاره‌اي نداشت جز اينكه اعلام ور
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ شيوه ي محاسبه ي شاخصهاي بهره وري
يكي ازفرضيه هاي پژوهشي كه درايران انجام شد،عبارت بود ازاينكه بين ادراك شيوه ي مديريت پدرانه وPM ازيكسو، وشاخصهاي بهره وري ( درسطح سازمان ) ازسوي ديگر، رابطه ي مثبت وجود دارد .
 • دستان ، " رضايت ازحقوق ومزايا "،" احساس تعهد سازماني " و"همبستگي با اصناف وتيمهاي كاري"،" كيفيت نشستهاي گروهي"،"مطلوب بودن ارتباطات "،" سلامت رواني" و"معيارعملكرد " . درپژوهش روي نمونه هاي ايراني نيزبراي تخمين ميزان بهره وري ازملاكهاي عيني وشناختي استفاده شد[۲]. روشهاي نمونه برداري دومرحله اي بود . نمونه گيري ازواحدهاي اوليه ، بصورت سيستماتيك كاملا تصادفي انجام شد . پس ازانتخاب واحدهاي اوليه ، انتخاب طبقه بندي شده ازهرطبقه مت
 • حدهاي اوليه ، بصورت سيستماتيك كاملا تصادفي انجام شد . پس ازانتخاب واحدهاي اوليه ، انتخاب طبقه بندي شده ازهرطبقه متناسب با حجم طبقه ي نمونه گيري تصادفي مرحله ي دوم انجام گرديد . ● يافته ها محاسبه ي ضرايب همبستگي شاخصهاي "عملكرد "،" برنامه ريزي" و" فشار" و" نگهداري" باهمديگراين بود كه يافته هاي ميزومي با داده هاي ژاپني وداده هاي ايراني كاملا همگون است وشاخص" برنامه ريزي" باشاخص" نگهداري" (r = ./۵۶) تقارن زياد ومعني داردارد ولي شاخص"
 • ot; محاسبه شد . سپس افراديكه پاسخهايشان درشاخص "عملكرد " مساوي يا بيشترازميانگين بود با حرف P بزرگ وآنهائيكه ميانگين پاسخهايشان ازميانگين كمتربود با حرف p كوچك مشخص شدند . همين عمل درباره ي متغير" نگهداري " انجام شد وافراد واقع درنمونه به گروههاي Mوm تفكيك شدند . با تلفيق اعضاي گروههاي چهارگانه ، چهارگروه بامشخصات pm,Pm,pM,PM ازهمديگرقابل تفكيك شدند . ۱) PM: به گروهي اطلاق ميگردد كه اظهارميدارند ، سرپرستان آنان هم آنان را درجهت افزايش "عملكرد" ( بيش ازميانگين پاسخه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مديري از جهنم
در دفترم نشسته بودم كه ناگهان يك دعوت براي جلسه بر روي مانيتورم به نمايش در‌ آمد. با خودم فكر كردم يك جلسه مهم داخل بخشي ديگر. ناگهان متوجه شدم كه ‌اين جلسه با جلسه ديگري تداخل دارد. مصاحبه‌اي با‌ ايروينگ كه من بارها آن را به تاخير انداخته بودم.
 • يب طبعا من هم ناديده گرفته مي‌شدم. من نمي‌دانستم كه در آن لحظه به خاطر نجات پيدا كردن از ‌اين موقعيت خوشحال باشم يا از ناديده گرفته شدن ناراحت؟ «من‌ امروز مي‌خواهم از زحمات يكي از اعضاي ‌اين واحد كه كمك زيادي به موفقيت ما كرده است، قدرداني كنم. او نمونه‌اي از افراد سخت‌كوش و متعهد است.» من با خودم فكر كردم يعني مرا مي‌گويد؟ گزارش من كه مورد پسند ‌ايروينگ قرار گرفته بود. شايد او قبلا از من تشكر نكرده بود كه در مقابل جمع مرا تشويق كند. «لورلي لطفا به پا خيز.» لورلي؟ همان كار‌آموز؟ «لورلي كا
 • كه استيو با قهوه‌اي در دست به زودي نمايان مي‌شود و مي‌پرسد كه چه كاري مي‌تواند انجام دهد. پس من به آرامي‌ادامه دادم «...مي‌خواهم...» «باشه، پس داشبورد را قبل از جلسه فردا با تيم آماده كن. تو مي‌داني من چه مي‌خواهم.» مسير فرار يا بن بست؟ زماني كه نامه را مي‌خواندم، استيو با قهوه‌اي در دست پيدايش شد و پرسيد چه مي‌خوانم؟ «يك پيشنهاد از‌ايروينگ است، ولي من همين الان هم كارمند سطح ده هستم.» و نامه را به دست استيو دادم. او گفت: «يك انتقال افقي. همان سطح، همان درآمد، فقط‌ اينكه مديريت از كومودور
 • ر فرد ايجاد مي‌كند كه باعث مي‌شود ديگران هم با پذيرش بيشتري به او جواب بدهند. براي ديويد اين كار مي‌تواند منجر به يك رابطه بسيار بهتر با كومودور شود و در نهايت زماني كه او تصميم بگيرد كار فعلي‌اش را ترك كند و به جاي ديگري برود، مي‌تواند روي يك توصيه نامه بسيار خوب از كومودور هم حساب كند. قبول كردن چنين چيزي در صورتي كه رابطه شما با رييس‌تان روي زندگي‌تان سايه نينداخته باشد، بسيار ساده‌تر خواهد بود. در اين مواقع بايد سعي كنيد تفريحاتي خارج از كار پيدا كنيد كه در طول روز به ياد آنها بيفتيد و خوشح
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چرا تشويق مردم به كارآفرين شدن يك سياست عمومي نادرست است
در سال‌هاي اخير كارآفريني به شدت مورد توجه محققان و سياست‌گذاران قرار گرفته است كه اين مساله اغلب منتج از اين ديدگاه است كه كارآفريني مي‌تواند يكي از راهبردهاي مناسب براي رشد اقتصادي و رفع بيكاري باشد. ديدگاه مذكور به طور زيادي مورد توجه مسوولان كشور ما نيز قرار گرفته است كه نمود بارز اين مساله را مي‌توان در سخنراني‌ها، مكاتبات و مصوبات مقامات ذي‌نفوذ كشور مشاهده كرد. اين مقاله نگاه نقادانه و عميق‌تري به سياست‌هاي كارآفريني رايج دارد و مي‌تواند در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي آتي سياست‌گذاران حوزه‌هاي مربوطه بسيار مفيد باشد.
مقالات/ تفكر اقتصادي درباره سياست
ميمي و ريچارد فارينا زوج خواننده آواز‌هاي محلي در دهه 1960 بودند. ريچارد بعد از ميهماني تولد 21 سالگي ميمي با موتور‌سيكلت تصادف كرد و در‌گذشت.اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر , اساسنامه, تعاونيهاي مسكن مهر , اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران, 15 اقتصاددان بزرگ مكتب اتريش, اقتصاد آزاد, آزادي اقتصادي, سيستم ونظام دولتي, سيستم اقتصاد ازاد, سركوب وخشونت, فقر وفساد, تورم , كشورهاي در حال توسعه, دولت قانون مدار, بي قانوني وهرج ومرج, عقايد اقتصادي, نظريه عدالت وازادي, توليد ناخالص داخلي, درامد سرانه, چرا مديران به خطا مي‌روند؟, مديريت پروژه, داشبورد مديريت, كومودور, مديريت, داشبورد, پيشنهاد, مسووليت خانواده, اطلاعات عملكردي, چرا تشويق مردم به كارآفرين شدن يك سياست عمومي نادرست است, تفكر اقتصادي درباره سياست


14 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .