جستجو در پورتال

مقالات/ نقدي بر مقاله جوانان و آزمون حسابداران رسمي
در تاريخ 6/11/1389 مقاله‌اي در آن روزنامه وزين به قلم يك از همكاران حرفه‌ چاپ شده بود كه چون حاوي اطلاعات و استنتاجات غيرمنطبق با واقعيت است؛ بنابراين به منظور روشن شدن اذهان عمومي نكات ذيل در مورد آن ارائه مي‌شود:
 • آزمون صبح 1227 نفر بوده‌اند. 2- مي‌فرمايند «مشترك اعتراض داوطلبان اين بود كه برخي سوالات با وظايف حسابدار رسمي در امر حسابرسي مرتبط نبوده و وقت امتحان كم بوده» مشخص نيست اين اظهار نظر بر مبناي چه رسيدگي‌اي انجام شده است. نمونه‌هاي بررسي شده ايشان نسبت به كل جامعه آماري چند مورد است آيا مي‌شود بدون بررسي علمي و نمونه گيري مناسب چنين نتيجه‌گيري‌هايي را صادر كرد. 3- به وكالت از طرف جوانان داوطلب نظريه مي‌دهند كه انتظار نداشتند در عمل با موانع م
 • ي بوده و آزمون با رعايت استانداردهاي علمي و با استفاده از همكاري كارشناسان متعدد دانشگاهي و حرفه‌اي برگزار شده، به نظر مي‌رسد اينگونه برخوردها روش حرفه‌اي مناسبي نيست. 7- در بخش الف مشكلات مطروحه در خصوص «دروس آزمون» مطرح فرموده‌اند يكي از مشكلات دروس آزمون داوطلب شدن 1963 و شركت 700 نفر در بعدازظهر است، همانطور كه در بند 1 فوق مطرح شد آمار غلط است، ولي صرف نظر از آن، نداشتن آمادگي برخي داوطلبان براي شركت در آزمون چه ارتباطي به اشكال دروس آزمون دارد. اگر داوطلبي
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
 • ك مورد نياز عضويت شامل معرفي نامه اداره تعاون, درخواست عضويت، تصاوير مصدق كارت ملي و شناسنامه خود و افراد تحت تكفل ، تصوير برگ سهام و سايرمدارك موردنياز . 2- تعهد نامه عضو مبني بر التزام به رعايت اساسنامه ، آئين نامه و ساير مقررات تعاوني (مطابق فرم نمونه ). 3- فرمي مشتمل بر مشخصات سجلي و نشاني دقيق محل سكونت عضو و تعهد عضو مبني براعلام كتبي هر گونه تغيير حاصله در آن حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تغيير  در غير اينصورت ملاك  اقدام  تعاوني نشاني موجود در پرونده عضو  خواهد ب
 • ني دقيق محل سكونت عضو و تعهد عضو مبني براعلام كتبي هر گونه تغيير حاصله در آن حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تغيير  در غير اينصورت ملاك  اقدام  تعاوني نشاني موجود در پرونده عضو  خواهد بود. 4- مكاتبات في مابين تعاوني و عضو . 5- فرم مربوط به امتيازات (مطابق فرم نمونه) 6- تصوير مجوز سازمان مسكن و شهرسازي مربوط به عضو ذينفع ( موضوع واگذاري زمين ) . 7- نسخه اي از قرارداد منعقده في مابين شركت تعاوني و عضو (مطابق فرم نمونه). 8- تصوير فيش هاي واريزي عضو به حساب تعاوني. 9- سا
 • و پيمانكار باشد . تبصره-5:       ـ تأمين هزينه هاي طراحي و ايجاد تاسيسات زير بنايي مربوط به هر پروژه شامل آب ، برق ، زهكشي و فاضلاب و فضاي سبز و مواردي از اين قبيل كه حكم مشاعات را داشته  و قبلا " به اطلاع اعضا رسيده است  ، كلا " به عهده اعضاء در آن پروژه مي باشد . ماده 54 : هيأت مديره تعاوني موظف است نسبت به پيگيري  دريافت تسهيلات يارانه اي مربوطه براي اعضاء در مراحل مختلف ساخت مسكن از طريق بانك عامل اقدام نمايد. بخش سوم : رعايت موازين و
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • و حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده‌دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي وفق مقررات ماده 219 اين قانون و طبق گزارش حسابرسي مالياتي نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود، تنظيم كنند و يك نسخه آن را به اداره امور مالياتي مربوط تسليم يا با پست سفارشي ارسال نمايند. گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد: (الف) اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حس
 • كلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است. (د) ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد. تبصره 1: اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را در مورد كفايت و اعتبار دفاتر مودي بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي‌كند، قبول ساير موارد گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت‌هاي مالي خود را كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي تنظيم شده باشد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نقد و شرح قانون ماليات‌هاي مستقيم (2و3)
كلمه يا واژه كوچك‌ترين شكل معنادار از «حروف» است كه مي‌تواند به تنهايي به كار رود. براي نمونه «-انه» در واژه‌هايي مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، داراي معني ويژه خود است ولي از آنجا كه نمي‌توان آن را به تنهايي به كار برد، واژه ناميده نمي‌شود.
 • نويسنده: محمد علي موثقي مترجم: چكيده: كلمه يا واژه كوچك‌ترين شكل معنادار از «حروف» است كه مي‌تواند به تنهايي به كار رود. براي نمونه «-انه» در واژه‌هايي مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، داراي معني ويژه خود است ولي از آنجا كه نمي‌توان آن را به تنهايي به كار برد، واژه ناميده نمي‌شود. نقد و شرح قانون ماليات هاي مستقيم (2و3) گفتاردوم وسوم كلمه ي
 • ده 105تهيه و در دسترس عموم قرار داده است، انواع مختلف سر فصل هاي درآمد و هزينه در ج شده اند. هرگاه موازين حقوقي (و به موجب تعريف هايي كه از «دستور العمل» و «بخشنامه» در گفتار هاي اول و دوم صورت گرفت) را ملاك عمل قرار داده و فرم هاي اظهارنامه هاي مالياتي مزبور را در شمار دستورالعمل و بخشنامه تلقي كنيم؛ اظهارنامه هاي مزبور بر خلاف نص صريح قانون در خصوص فرمول محاسباتي «درآمد مشمول ماليات» بوده و اجزاي آنها در بسياري از موارد، فزوني بر عوامل محاسباتي مواد قانوني
 • و مشخص نيست كه چرا سازمان امور مالياتي انواع مختلفي از طبقات متعدد «هزينه ها» و بر حسب مراكز بودجه و هزينه از قبيل «هزينه هاي اداري و تشكيلاتي»، «هزينه هاي توزيع و فروش»، «هزينه هاي توليد» و.... را در فرم هاي اظهارنامه هاي مالياتي درج كرده و مبالغ و اطلاعات آنها را مطالبه مي كند.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و نرخ بازده دارائي‌ها (ROA)
از زمان پيدايش و خلق انسان روابط اقتصادي و مالي و در كل مبادلات نيز شكل گرفت. اين روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائي به صورت بسيار ساده وجود داشت. با گذشت زمان كم كم جوامع كوچك به وجود آمدند.
 • قبول حسابدراي است. البته محسناتي را نيز ر پي دارد مثل سادگي در محاسبه، كم هزينه بودن و قابليت فهم آسان. حال با عنايت به عيوب فوق در خصوص نرخ بازده دارائي ها (ROA)، ارزش افزوده اقتصادي (EVA) تا حدودي اين عيوب را برطرف و نقص ها را جبران كرده است. بري نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي (EVA) ديگر سود خالص انتهاء صورت سود و زيان مورد استفاده قرار نمي گيرد بلكه از سود خالص عملياتي بعد از كسر ماليات (NOPAT) استفاده مي شود تا برخي مسائل به خودي خود رفع شود. * فرضيه تحقيق رابطه همبستگي (چه مثبت، چه من
 • فروش به موقع سهام از اين بازده بهره مند مي شود. شايان ذكر است اين دسته سهامداران اصولاً به سود نقدي كم رضايت مي دهند و قاعدتاً توجهي به آن ندارند. بازده سهام به صورت زير قابل محاسبه است: بازده تغييرات قيمت سهام + بازده نقدي سهام = بازده سهام براساس فرمول فوق مي توان اينگونه استنباط كرد كه براي سرماه گذاران گروه اول بازده نقدي سهام بزرگتر و بازده تغييرات قيمت سهام كمتر است و براي سرمايه گذاران گروه دوم بالعكس است. ايراد اساسي كه به اين معيار به عنوان يك معيار ارزيابي عملكرد وارد است اين است كه ب
 • وسط آقاي GB Stewart مطرح شد با ايجاد تغييرات و ارتقاء مفهوم سود باقيمانده (Rl) همراه بود. اين تغييرات بيشتر در بخش نرخ بازده و دارائي ها به وجود آمده است، به طوري كه با استفاده از رويكرد عملياتي و انجام يكسري تعديلات دو سود حسابداري و دارائي ها براي رسيدن به سود عملياتي بعد از ماليات (23) و سرمايه (24)، نرخ بازده سرمايه محاسبه شده و به جاي دارائي ها از سرمايه استفاده مي شود. در حال حاضر ارزش افزوده اقتصادي (EVA) به عنوان يك معيار كارا در مديريت مالي مطرح بوده و هدف اصلي آن اندازه گيري ميزان افزا
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎
به منظور تنظيم و تعميم و هدايت و امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال‌نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي‌گردد.
 • اركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزي ايران انتخاب مي شوند. ماده 17 - وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است: 1 - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسيس يا لغو پروانه مؤسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي. 2 - تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده مؤسسات بيمه قرار گيرد. 3 - تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكائي. 4 - تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم. 5 - تصويب آيين نامه هاي لازم
 • يين نموده است. فصل سوم - هيأت عامل ماده 18 - هيأت عامل بيمه مركزي ايران مركب از رييس كل و قائم مقام و رييس كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بود. ماده 19 - رييس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران با فرمان ملوكانه و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير دارايي به موجب تصويبنامه هيأت وزيران منصوب مي شوند. ماده 20 - رييس كل و قائم مقام رييس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان
 • ديگري از طرف وزير اقتصاد پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يك سال تعيين خواهند شد انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است. ماده 25 - بازرسان حق دارند هر گونه اطلاعي را از بيمه مركزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزي ايران را ندارند. رسيدگي به ترازنامه سالانه وظيفه اصلي بازرسان مي باشد ترازنامه بيمه مركزي ايران يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش درباره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع عمومي تسليم كنند. قسمت چهارم - مقررات مختلف ماده 26 - رييس كل و س
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تجزيه وتحليل صورتهاي مالي
گسترش فزاينده و پيچيدگي فعاليتهاي اقتصادي از يك سو و فراهم آوردن اطلاعات دقيق و وسيع از طريق سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري از سوي ديگر نياز به تدوين و ابداع روشها و راه‌حل‌هاي نوين حسابداري و تسريع در دگرگوني شيوه‌هاي متعارف را دارد
 • اه دارند. تفاوت اصلي بين دارايي هاي ثابت ودارايي هاي نامشهود دراين است كه دارايي هاي نامشهود فاقد ماهيت فيزيكي مي باشند. آنها ازاين جهت ارزشمند هستند كه حقوق وامتيازاتي را براي مالكان خود به همراه دارند. حق الامتيازها، نام وعلايم تجاري، سرقفلي و ... نمونه هايي از دارايي هاي نامشهود مي باشند. 4- سايردارايي ها: طبقه سايردارايي ها شامل دارايي هايي است كه منطقاً درطبقه ديگري قرارنمي گيرند. مانندهزينه هاي مرتبط با تاسيس وشروع فعاليت شركت وهزينه هاي چاپ وطراحي گواهينامه هاي سهام، ارزش دفتري اموال بل
 • از نسبت دوره وصول مطالبات نشان داد. اين نسبت طي 2 مرحله محاسبه مي شود : مرحله اول : گردش مطالبات را از تقسيم فروش نسيه سالانه بر متوسط مطالبات بدست مي آوريم. مرحله دوم : دوره وصول مطالبات را از تقسيم 360 بر گردش مطالبات محاسبه مي كنيم. تركيب دو فرمول بالا را به صورت كلي مي توان به صورت زير نوشت : فروش نسيه سالانه /360*متوسط مطالبات = دوره وصول مطالبات مقايسه دوره وصول مطالبات با شرايط فروش كالا به صورت نسيه معمولا نبايد اختلاف فاحشي داشته باشد.زياد بودن مانده مطالبات و كم بودن مانده
 • يت از تحرك مي كند. مثلاً پس از تجزيه و تحليل براي مدتي گفته مي شود نسبت جاري در شركت 3 مي باشد در صورتي كه اين وضع جز لحظه اي از زمان در پايان سال مالي صادق نبوده است. 7. در عمل براي متغيرهاي مورد استفاده در نسبتها تعاريف مختلفي ارائه شده است.براي نمونه در مورد ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام و غيره اختلاف نظرهايي وجود دارد بنابراين در محاسبه نسبتها ممكن است تضاد بوجود آيد . 8. رويه هاي مختلف حسابداري در بين شركتهاي يك صنعت مي تواند متفاوت باشد بنابراين مقايسه بين نسبتهاي يك سال با سالهاي قبل
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ضمانت‌هاي بانكي
ضمانت نامه بانكي عبارت است از تعهد غير قابل برگشت يك بانك به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفاي تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده يا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه هاي صادراتي عبارتند از: ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده TENDER (BID) BOND GUARANTEE .
 • مرز بازرگان و خروج از گمرك جنوب) مي باشد. لذا واردكننده حسب درخواست گمرك، مبني بر حصول اطمينان از جهت خروج و ترانزيت كالا به اخذ ضمانتنامه از بانك اقدام مي نمايد. 3ـ ضمانتنامه ترخيص موقت كالا: زماني كه قصد واردكننده از ورود كالا برگزاري نمايشگاه يا نمونه برداري، قالب گيري و كپي برداري از كالاي وارد شده باشد و قصد فروش آن در داخل كشور نباشد، حسب درخواست گمرك و اطمينان از بازگرداندن كالا پس از برگزاري نمايشگاه يا نمونه برداري، اين نوع ضمانتنامه از بانك درخواست مي شود. 4ـ ضمانتنامه پاساوان كالا:
 • ست براي حساب ضمانتنامه ها و وثائق نقدي و غيرنقدي مرتبط، حساب جداگانه اي نگهداري نمايند و غير از وثائق نقدي مابقي وثائق در حساب هاي انتظامي نگهداري شود. ماده8: بانك ها بايد صورت ريز ضمانتنامه ها را در پايان شهريور و اسفند هر سال ظرف مدت 25 روز مطابق فرمت ارسال شده تكميل و به بانك مركزي اداره نظارت بر امور بانك ها ارسال نمايند. ماده9: هرگونه ظهرنويسي يا صدور ضمانتنامه توسط بانك ها منوط به رعايت كامل مقررات اين آيين نامه است. تمديد ضمانتنامه ها: نظر به اينكه هر ضمانتنامه داراي سررسيد معين مي با
 • ه نظارت بر امور بانك ها ارسال نمايند. ماده9: هرگونه ظهرنويسي يا صدور ضمانتنامه توسط بانك ها منوط به رعايت كامل مقررات اين آيين نامه است. تمديد ضمانتنامه ها: نظر به اينكه هر ضمانتنامه داراي سررسيد معين مي باشد، بنابراين تعهدات بانك صرفا تا تاريخ سررسيد ضمانتنامه ها مي باشد. بنابراين درخواست تمديد ضمانتنامه صرفا با تقاضاي كتبي مضمون له (ذي نفع) كه قبل از سررسيد به بانك عامل ابلاغ شده باشد امكان پذير است و بانك ها عموما به درخواست هاي تمديد پس از سررسيد ضمانتنامه ها ترتيب اثر نداده يا در موارد
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ اصلاحات پيشنهادي كارگروه مالياتي جامعه حسابداران رسمي ايران در خصوص قانون مالياتهاي مستقيم
متن نامه جامعه حسابداران رسمي ايران به سازمان امور مالياتي كشور و اصلاحات پيشنهادي
 • zwnj;باشد. لذا به منظور ساده‌سازي و تسهيل در كار و جلوگيري از كار اضافي و صرفه‌جويي در هزينه‌ها از جمله هزينه‌هاي تكثير، كاغذ، حمل و نقل و بايگاني و فضاي نگهداري، بجاي ارسال يك نسخه از كليه قراردادها، صرفاً فهرست قرادادها طبق فرم نمونه سازمان امور مالياتي در فواصل مشخص به اداره امور مالياتي ارسال شود.  ماده 105 كاربرد واژه "درآمد" در اين ماده نامناسب است زيرا آنچه كه ماخذ محاسبه ماليات قرار مي‌گيرد سود است، يعني درآمدها منهاي هزينه‌ها، از طرف ديگر ع
 • 107 صرفنظر از غير متعارف بودن افزايش ماخذ مالياتي فعاليتهاي پيمانكاري از 12 درصد به 16 درصد لازم به توجه است كه طبق اصلاحي پيشنهادي، ماخذ جديد شامل قراردادهايي مي‌شود كه قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه و بر مبناي ضريب 12 درصد مورد بررسي و توافق كارفرما و پيمانكار قرار گرفته است. اين رويه عملاً در حكم تغيير شرايط قراردادهاي منعقده و از موضوعاتي خواهد بود كه موجب اختلاف في‌مابين كارفرما و پيمانكار مي‌شود. لذا پيشنهاد مي‌شود متن زير به پايان بند الف اصلاحي پيشنهادي اضافه شود. سود
 • ه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آن مي‌شود) و ساير حقوق خود به ماخذ بيست درصد(20%) تا چهل درصد (40%) كل دريافتي سالانه طبق آئين‌نامه‌هايي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. پرداخت‌ كنندگان وجوه مزبور و وجوه مذكور در بند (الف) اين ماده مكلف‌اند در هر پرداخت ماليات متعلق را كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت نمايند. در غير اينصورت مسئول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خ
مقالات/ مسووليت‌هاي قانوني حسابرسان
با توجه به شرايط حاكم بر كشورمان، شايد تا چند سال پيش نظارت بر كار حسابرسان و اقدامات انضباطي در مورد آن دسته از حسابرسان كه عملكردي پايين‌تر از استانداردهاي حرفه‌اي داشتند، معني و مفهومي نداشت.
 • ادي و قصور حسابرس. 2- تفاوت بين قصور حسابرس و خطر حسابرسي قصور واحد اقتصادي، هنگامي كه واحد اقتصادي قادر به انجام تعهداتش نسبت به بستانكاران يا برآورده ساختن انتظارات سرمايه‌‎گذارانش به لحاظ شرايط اقتصادي يا تجاري نباشد، رخ مي‌دهد. نمونه‌اي از اين شرايط اقتصادي يا تجاري، ركود اقتصادي، تصميمات ضعيف مديريت و رقابت‌هاي غير‌منتظره در صنعت است. قصور حسابرس هنگامي اتفاق مي‌افتد كه حسابرس نظر غير‌صحيحي را به دليل قصور در پيروي از الزامات استانداردهاي حسابرس
 • ي. حسابرسان به منظور پوشش در مقابل خسارات احتمالي ناشي از قصور خود، بايد موسسه حسابرسي، شركا و كاركنان موسسات حسابرسي را تحت پوشش بيمه مسووليت مدني قرار دهند. لازم به ذكر است كه به موجب ماده 13 قانون مسووليت مدني، شركاي موسسات حسابرسي به عنوان كارفرما مكلفند كاركنان موسسات حسابرسي را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آنان به اشخاص ثالث، بيمه كنند. • تدوين الزامات بررسي همپيشگان. متاسفانه موضوع بررسي همپيشگان در آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران پيش‌بيني نشده است. انج
 • كه داراي صداقت هستند. هنگامي كه يك صاحبكار فاقد صداقت است، احتمال وجود مشكلات قانوني بين آن با مشتريان، كاركنان واحدهاي دولتي و ديگران وجود دارد. يك موسسه حسابرسي نياز به رويه‌هايي دارد تا بتواند صداقت صاحبكاران را ارزيابي كند و اگر به نتيجه رسيد كه صاحبكاري فاقد صداقت است، رابطه خود را با آن قطع كند. • نيروي با صلاحيت استخدام كنند و آن‌ها را به طور مناسب آموزش دهند و سرپرستي كنند. بخش عمده‌اي از بسياري از كارهاي حسابرسي توسط افراد حرفه‌اي جوان كه به طور نسبي داراحسابدار, آزمون, حسابرس, حسابرسي, حرفه‌اي, حسابداران, تشخيص, صلاحيت , داوطلب, جامعه, جوانان, امتحان, جامعه حسابداران رسمي, صلاحيت , حسابداران رسمي, آزمون حسابداران رسمي, اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر , اساسنامه, تعاونيهاي مسكن مهر , اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, نقد قانون ماليات‌هاي مستقيم , ماليات, مودي, ماليات‌هاي تكليفي, درآمد مشمول ماليات, در آمد (Revenue), هزينه (Expense), سود خالص (Net Income, ارزش افزوده اقتصادي (EVA), نرخ بازده دارائي‌ها(ROA), دوپونت, درآمد كل, سود عملياتي, سود كل, (EVA) و ارزيابي متوازن (BSC), نسبت فعاليت, نسبت سود اوري, نسبت اهرمي, نسبت نقدينگي, قيمت بازار, ميانگين قيمت بازار, P/E , بازده تغييرات قيمت سهام, بازده نقدي سهام, بازده سهام, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران, ‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, شركتهاي بيمه, بيمه گر وبيمه گزار, مؤسسات بيمه, بيمه مركزي ايران, بيمه عمر, بيمه مهندسي, بيمه مسووليت, بيمه حمل ونقل, نمايندگي بيمه, دلالان رسمي بيمه, بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران, پرتفوي بيمه, بيمه اتكايي وخارجي, قانون بيمه, تجزيه وتحليل صورتهاي مالي, سيستم حسابداري, نسبت هاي مالي, روند عمودي وافقي, تحليل نسبت هاي مالي, تحقيقات مالي, ارزيابي عملكرد ونسبت هاي مالي, چرخه عملياتي, دوره حسابداري, خطر سنجي, تجزيه وتحليل مقايسه اي, ضمانت‌هاي بانكي, ضمانت نامه استرداد كسور, ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده, ضمانتنامه هاي صادراتي, ضمانت نامه, مسووليت‌هاي قانوني حسابرسان


48 رديف در 5 صفحه
   << بعدي  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .