جستجو در پورتال

مقالات/ شوراي‌عالي جامعه حسابداران در بوته آزمايش
مردادماه سال‌جاري اعضاي جديد شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب شدند. يكي از شعارهاي انتخاباتي كه توسط اين اعضا به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم مطرح مي‌شد، دفاع از حقوق قانوني اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران بود
 • يدگي شده درباره موارد زير صريحاً اظهار نظر نمايند: الف) رعايت قوانين و مقررات تجاري، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي، ب) رعايت اصول و ضوابط حسابداري در تهيه و ارايه صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه صورتهاي مزبور، ج) نحوه ارايه وضعيت مالي و نتايج عمليات شخص مورد رسيدگي در صورتهاي مالي. تبصره1ـ هرگاه حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي در جريان رسيدگي، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع اين ماده از ناحيه هيأت مديره و مديرعامل برخورد نمايند، مكلفند موارد را در گزارش خود
 • نمايند، مكلفند موارد را در گزارش خود منعكس كنند. تبصره2ـ مقصود از اصول و ضوابط حسابرسي، اصول متعارف در حرفه حسابرسي استانداردهاي موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي و آيين رفتارحرفه اي موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران مي باشد. تبصره3ـ مقصود از اصول و ضوابط حسابداري، اصول متداول در حسابداري و استانداردهاي موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي مي باشد. ماده 5 حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي كه عهده دار انجام وظايف ح
 • حسابرسي مالياتي جداگانه طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس قرار مي گيرد، تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش مذكور بايد شامل موارد زير باشد: الف) اظهارنظر نسبت به كفايت دفاتر و اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري. ب) تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط. ج) اظهارنظر نسبت به مالياتهاي تكليفي كه مؤدي
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ آيين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران
آيين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي
 • يدگي شده درباره موارد زير صريحاً اظهار نظر نمايند: الف) رعايت قوانين و مقررات تجاري، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي، ب) رعايت اصول و ضوابط حسابداري در تهيه و ارايه صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه صورتهاي مزبور، ج) نحوه ارايه وضعيت مالي و نتايج عمليات شخص مورد رسيدگي در صورتهاي مالي. تبصره1ـ هرگاه حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي در جريان رسيدگي، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع اين ماده از ناحيه هيأت مديره و مديرعامل برخورد نمايند، مكلفند موارد را در گزارش خود
 • نمايند، مكلفند موارد را در گزارش خود منعكس كنند. تبصره2ـ مقصود از اصول و ضوابط حسابرسي، اصول متعارف در حرفه حسابرسي استانداردهاي موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي و آيين رفتارحرفه اي موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران مي باشد. تبصره3ـ مقصود از اصول و ضوابط حسابداري، اصول متداول در حسابداري و استانداردهاي موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي مي باشد. ماده 5 حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي كه عهده دار انجام وظايف حساب
 • حسابرسي مالياتي جداگانه طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس قرار مي گيرد، تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش مذكور بايد شامل موارد زير باشد: الف) اظهارنظر نسبت به كفايت دفاتر و اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري. ب) تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط. ج) اظهارنظر نسبت به مالياتهاي تكليفي كه مؤدي
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخشنامه ۱۷۲۴/۲۳۲/۶۵۳۲۷ م ۸۷/۷/۸(تبصره۲ماده ۵ آئين نامه اجرايي تبصره ۴ قانون استفاده ازخدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذيصلاح بعنوان حسابداررسمي)
بخشنامه ۱۷۲۴/۲۳۲/۶۵۳۲۷ م ۸۷/۷/۸(تبصره۲ماده ۵ آئين نامه اجرايي تبصره ۴ قانون استفاده ازخدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذيصلاح بعنوان حسابداررسمي)
 • ه عمل نيامده باشد، حسابرس مكلف است مراتب را بشرح بند يك فوق به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايد. علي اكبر عرب مازار شماره ۱۱۳۵/۸۷ مورخ ۱۶/۷/۸۷ جناب آقاي محمدتقي پاكدامن مديركل محترم امور تشخيص مالياتي با سلام، نظر به اينكه در ارتباط با نحوه برخورد با رويه پيش بيني شده در تبصره ۲ اصلاح ماده ۵ آئين نامه اجرايي تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ابهاماتي براي اعضاي جامعه ايجاد شده است. موضوع در كارگروه مالياتي اين جامعه مور
 • صحيح مقررات مالياتي نسب به موضوع در اسرع وقت اعلام نظر فرمائيد. الف – منظور از موارد ايراد مذكور در صدر تبصره ۲ اصلاح ماده ۵ آئين نامه تبصره اجرايي تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي موارد احصاء شده در فصل پنجم آئين نامه مربوط به روش نگاهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و موارد مشابه مي باشد. ب – در خ
 • حوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و موارد مشابه مي باشد. ب – در خصوص ذيل تبصره ۲ اصلاحي ماده ۵ آئين نامه فوق الذكر غيرقابل رسيدگي تشخيص قرار دادن دفاتر و اسناد و مدارك مربوط براي محاسبه درآمد مشمول ماليات و يا مورد قبول واقع نشدن دفاتر به علت عدم رعايت موازين قانوني و آئين نامه مربوط به روش نگهداري دفاتر و اسناد مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي، مانع از تهيه و صدور گزارش ح
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل پنجم-قانون ماليات بر ارزش افزوده--سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 36300/23783مورخ 28/7/1381 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتادو پنجم‌(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در جلسه علني مورخ 9/11/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي
 • ز طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور ماليـاتي كشور مي تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذكور را، از بين دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به استخدام درآورد. ماده 25- شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از كاركنان سازمان مزبور در كشور
 • اتي كشور تعيين مي كند، به صورت علي الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد. ماده 27 - مؤديان موضوع اين قانون مي توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي كند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اخت
 • مؤدي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي كند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند. الف - اظهار نظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛ ب- تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط. تبصره 1- اداره امور مالياتي گزارش حسابرس
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش 23: مستندسازي
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در ارتباط با مستندسازي است. فهرست ساير بخشهاي حاوي الزامات و راهنماييهاي ويژه مستندسازي در پيوست ارائه شده است. قوانين و مقررات نيز ممكن است الزامات بيشتري را براي مستند سازي مقرر كند.
 • بخش 23: مستندسازي نوع: قانون موضوع: مستندسازي در حسابرسي منبع تهيه: سايت جامعه حسابداران رسمي تصويب كننده: سازمان حسابرسي تاريخ انتشار: 1385-05-18 تاريخ اعتبار از: 1386-01-01 تا:
 • ، چك ليستها و مكاتبات (شامل نامه الكترونيكي) مربوط به موضوعات با اهميت است. خلاصه يا تصوير مدارك واحد مورد رسيدگي، براي مثال، قراردادها و موافقتنامه هاي عمده و ويژه، در صورت مناسب بودن، مي تواند جزء مستندات حسابرسي باشد. اما، مستندات حسابرسي، جانشين اسناد و مدارك حسابداري واحد موردرسيدگي نمي باشد. مستندات حسابرسي مربوط به يك كار حسابرسي در پرونده(هاي) حسابرسي نگهداري مي شود. 8 . در شرايط معمول، نگهداري پيش نويسهاي اوليه كاربرگها و صورتهاي مالي، يادداشتهاي ناقص، نسخ قبلي اسناد اصلاح شده به دليل
 • ريخ و شماره سفارش خريد، اقلام مورد آزمون را مشخص كند. ·درمورد روشي كه مستلزم انتخاب يا بررسي همه اقلام بالاتر از مبلغي خاص از يك جامعه باشد، حسابرس دامنه روش را ثبت و جامعه را مشخص مي كند (براي مثال، همه ثبتهاي بالاتر از يك مبلغ خاص در دفاتر حسابداري). ·درمورد روشي كه مستلزم نمونه گيري سيستماتيك ازيك جامعه مستندات باشد، حسابرس با ثبت منبع مورد نظر، نقطه شروع و فاصله نمونه گيري اقلام انتخابي را مشخص مي كند (براي مثال، نمونه گيري سيستماتيك از برگهاي رسيد كالا، انتخابي از گزارشهاي ر
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ نمونه گزارش حسابرسي مالياتي
نمونه گزارش و دستورالعمل حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي به منظور اجراي آزمايشي در رابطه با اظهارنامه‌‌هاي دوره زمستان 1387 موديان اعلام شده است‌.
 • لعمل حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي به منظور اجراي آزمايشي در رابطه با اظهارنامه هاي دوره زمستان 1387 موديان اعلام شده است . به موجب ماده 27 قانون و دستورالعمل مزبور، سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ، در صورت قبول درخواست مودي، مكلفند گزارش حسابرس ماليات بر ارزش افزوده را همراه اظهار نامه مالياتي و يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، از طريق مودي به اداره امور مالياتي تحويل دهند . حسابرسان درگزارش خود بايد نسبت به
 • در صورت قبول درخواست مودي، مكلفند گزارش حسابرس ماليات بر ارزش افزوده را همراه اظهار نامه مالياتي و يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، از طريق مودي به اداره امور مالياتي تحويل دهند . حسابرسان درگزارش خود بايد نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي مالياتي اظهار نظر كرده و همچنين ماخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق به هر دوره مالياتي را تعيين كنند . در نمونه گزارش حسابرسي عنوان شده است كه حسابرسي براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است . بدهي ماليات بر ا
 • ات ارزش افزوده را تعيين كنند . بنابراين با توجه به مراتب فوق و نارسايي هاي ديگري كه در نمونه گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد ، ارائه گزارش حسابرسي بر اساس نمونه مزبور خلاف استانداردهاي حسابرسي است و تهيه آن امكان پذير نيست . حسابدار رسمي منبع: دنياي اقتصاد تاريخ: 1388-01-30
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ دادستاني انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • الياتي. ت – اقامه دعوي عليه مؤديان و مأموران مالياتي كه دراين قانون پيش بيني شده است. ماده 265- جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود: الف – شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون. ب – گزارش رسيده از مراجع رسمي. پ – موارديكه از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا هيأت عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود. ت – مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي. تبصره – دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين
 • رسيدگي قرار مي گيرد كه برطبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم الاجراء است. ماده 268- در موارديكه بموجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسنادرسمي انجام مي شود تكاليفي بعهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور بوسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحيتدار مذكور در قانون دفاتر اسنادرسمي بعمل خواهد آمد ولي دادستاني
 • ور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارتست از: 1- هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي و بدون تحقيقات كافي درآمد مؤدي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص دادند علاوه بر جبران خسارت وارده به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تعيين مي نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • جهت عرضه واحدهاي مسكوني خالي و كاهش اجاره بها پيشنهاد ذيل ارائه مي‌شود: ماده 53تبصره ‌11: مالكان مجتمع‌هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي‌شوند درصورت اجاره طبق سند رسمي كه اجاره بها حداكثر معادل هفتاد در صد ارزش اجاري موضوع ماده 54 باشد در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي‌باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمر
 • حد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌باشد. از آنجا كه قرارداد اجاره مستند به قانون مالك و مستاجر مصوب 1376 عملا حكم اسناد رسمي يافته، پيشنهاد ذيل ارائه مي‌شود: 54 - مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي‌شود و در صورتي كه اجاره‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد يا موجر علاوه بر اجاره‌بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مست
 • حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي «الف» تا «ز» ماده (2) آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1379. (3) در صورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوط از ارائه دفاتر يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي‌باشد مگر اين كه مودي ‌قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.) در اجراي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ هموارسازي سود و مباحث حسابداري مرتبط با آن
مقدمه صورت‌هاي مالي ابزاري براي ارائه اطلاعات در مورد وضعيت مالي، عملكرد مالي و جريان وجوه نقد است. تا زماني كه سهامداران به اسناد و مدارك حسابداري دسترسي نداشته باشند ناگزيرند براي قضاوت و تصميم‌گيري به صورت‌هاي مالي اتكا كنند.
 • ميم‌گيري به صورت‌هاي مالي اتكا كنند. هموارسازي سود و مباحث حسابداري مرتبط با آن طبق بند 2 استاندارد شماره 1 حسابداري با عنوان نحوه ارائه صورت‌هاي مالي «صورت‌هاي‌ مالي‌ براي‌ پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ استفاده‌كنندگاني‌ تهيه‌ مي‌شود كه‌ در موقعيت‌ دريافت‌ گزارش‌هاي‌ متناسب‌ با نيازهاي
 • zwnj; وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ يا حسابدهي‌ آنها را در قبال‌ منابعي‌ كه‌ در اختيارشان‌ قرار گرفته‌ است‌، نشان‌ مي‌دهد.» از طرفي ديگر مديران براي گزارشگري وظيفه مباشرت خودبه گزارش اطلاعات حسابداري در قالب صورت‌هاي مالي مبادرت مي‌ورزند. با ظهور رويه‌هاي خلاقانه در حوزه حسابداري (Creative accounting) مديران براي بهتر جلوه دادن گزارش‌هاي خود، قادر به تغيير در چهره صورت‌هاي مالي در قالب استانداردهاي حسابداري شده&z
 • tive accounting) مديران براي بهتر جلوه دادن گزارش‌هاي خود، قادر به تغيير در چهره صورت‌هاي مالي در قالب استانداردهاي حسابداري شده‌اند يكي از مهم‌ترين و رايج‌ترين نتايج اين آزادي عمل، ظهور پديده هموارسازي سوداست. از نگاه تئوري حسابداري، هموارسازي سود با رويكردتئوري‌هاي رفتاري حسابداري قابل بررسي است. از آنجا كه اين مفهوم زير‌مجموعه الگوي حسابداري انسان شناختي- استقرا (Anthropological – Inductive paradigm) است و طرفداران اين الگو موضوع اصلي حسابداري را بررسي
مقالات/ متن اوليه پيش نويس اصول حاكميت شركتي
متن اوليه پيش نويس اصول حاكميت شركتي كه شيوه اداره يك سازمان را نشان مي دهد در اين كوتاه مقال ارائه شده است.
 • ر مقررات دبيرخانه با پيشنهاد دبير و تصويب هيات مديره، اجرايي خواهد شد. 5/8 : دبيرخانه موظف است گزارش مستمري از اجراي مصوبات تهيه و به هيات مديره ارائه نمايد. ماده (9): جلسات هيات مديره بايد حداقل ماهانه يك بار برگزار شود. حد نصاب تشكيل جلسات و نحوه تصميم گيري بايد در اساسنامه شركت ذكر شده باشد. ماده (10): هيات مديره بايد اطلاعات مربوط به تعداد جلسات طي سال، تعداد جلسات حضور هر كدام از اعضا، ارزيابي عملكرد شركت، عملكرد هيات مديره و ويژگي هاي هر يك از اعضاي هيات مديره را در گزارش سالانه م
 • احد حسابرسي زير نظر كميته حسابرسي فعاليت مي كند. ماده (21): هيات مديره بايد وظيفه كميته حسابرسي را به طور مكتوب مشخص نمايد به گونه اي كه حداقل در برگيرنده موارد زير باشد: 1/21:نظارت بر درستي گزارش هاي سالانه و ميان دوره اي و ساير اعلاميه هاي رسمي مربوط به عملكرد مالي شركت. 2/21:نظارت بر انتخاب و تغيير رويه هاي حسابداري توسط مديريت در چارچوب استانداردهاي حسابداري مالي. 3/21:بررسي برآوردهاي عمده انجام شده توسط مديريت براي تهيه گزارشات سالانه و ميان دوره اي، پيشنهاد به مجمع براي انت
 • اقي (منشور اخلاقي شركت) و پايبندي به آن توسط مديريت اجرايي. 10/21:بررسي معاملات با اشخاص وابسته. 11/21:بررسي سياست هاي مديريت ريسك و چگونگي شناسايي و رويارويي با آن خطرات. 12/21:اطمينان از دسترسي كامل حسابرسان مستقل و داخلي به اطلاعات و اسناد و مدارك لازم. 13/21:برقراري ارتباط هيات مديره با حسابرسان داخلي و مستقل فصل سوم (مجمع عمومي) ماده (22) : در انتخابات هيات رييسه مجامع محدوديت هاي زير اعمال مي شود: 1/22: سهامدار عمده حداكثر يك نفر از اعضاي هيات رييسه را انتخاب مي
 • طبقه بندي اطلاعاتحسابرس, حسابرسي, ماليات, حسابدار, حسابداران, مالياتي, شوراي‌عالي جامعه حسابداران, حرفه‌اي حسابداران, قانون ماليات‌ها, جامعه حسابداران رسمي, حسابداران رسمي ايران, گزارش حسابرسي مالياتي, حسابرس, حسابرسي, ماليات, حسابدار, مالياتي, حسابداران, آيين نامه اجرايي تبصره (4), خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران, جامعه حسابداران رسمي, گزارش حسابرسي مالياتي, حسابداران رسمي ايران, ۱۷۲۴/۲۳۲/۶۵۳۲۷ م ۸۷/۷/۸, حسابداران ذيصلاح, حسابداررسمي, قانون مالياتهاي مستقيم, حرفه‌اي حسابداران, تخصصي و حرفه‌اي, گزارش حسابرسي مالياتي, ماليات, حسابدار, مالياتي, قانون ماليات بر ارزش افزوده, قانون ماليات , ارزش افزوده, ماليات, مالياتي, سازمان, گزارش حسابرسي مالياتي, حسابرسي مالياتي, حسابرسي, جامعه حسابداران رسمي, استرداد ماليات, مستندسازي در حسابرسي , استاندارد23, قرارداد حسابرسي, كنترل كيفيت حسابرسي, مسئوليت حسابرس, تقلب و اشتباه, رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي, شناخت واحد مورد رسيدگي, برآورد خطرهاي تحريف, روشهاي حسابرسي باخطرهاي برآوردي, تاييد خواهي برون سازماني, تاييديه مديريت, پرونده جاري ونهايي حسابرسي, مستندات حسابرسي, كاربرگ هاي حسابرسي, نمونه گزارش حسابرسي مالياتي, گزارش حسابرسي مالياتي, نمونه گزارش و دستورالعمل حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده, اظهارنامه‌‌هاي مالياتي, گزارش حسابرسي, دادستاني انتظامي مالياتي , قانون مالياتهاي مستقيم, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, هموارسازي سود و مباحث حسابداري مرتبط با آن, اصول حاكميت شركتي , سهامدار عمده, سهامدار جزء, مدير مستقل, مدير غير موظف, عضو پاره وقت هيات مديره, سهامدار اقليت, كنترل, منافع اقتصادي, امين سهام, سازمان بورس اوراق بهادار, اوراق مشاركت, شركت‌هاي بزرگ, ارزش بازاري سهام, اطلاعات نهاني, آيين‌نامه افشاي اطلاعات, شركت‌هاي پذيرفته در بورس, شركت اصلي, شركت تابعه, اشخاص وابسته


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام من دانشجوي ارشد حسابداري هستم مي خواستم ببينم امكانش هست در زمينه انتخاب موضوع پايان نامه بهم كمك كنيد من دوس دارم در زمينه شركت هايي كه هم سيستم واقعي دارند و مالياتي كار كنم ولي دقيقا نمي دونم


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  باسلام واحترام من فريبا نصيري حسابدار يك شركت كود وسم هستم كه مجوز وپروانه داره ولي فرار مالياتي داره واصلا اضهارنامه پرنكرديم وهمچنين ارزش افزوده...وازآبان سال گذشته دراين شركت مشغول به كارهستم كه ب


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  جناب دكر باسلام : شركت خودروي خريداري شده در9سال پيش راقصد فروش دارد كه 90درصد قيمت خودرو ذخيره استهلاك محاسبه شده. و خودرو جديدي را باقيمت بالاتر بشكل جايگزين خريداري نموده .باتوجه به اينكه قيمت فروش


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .