جستجو در پورتال

مشاوره/ ايا با بيست سال سابقه بيمه كارگري مي توان باز نشسته شد
 • ن مديريت خدمات كشوري دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد: الف) حداقل سي‌سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي‌و‌پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال. ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج‌روز حقوق. تبصره 1- سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل ساخت و زيان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي‌باش
مشاوره/ آيا براي حق بن كه در زمان تسويه حساب به فرد داده خواهد شد هم ميتوان ذخيره گرفت؟! من يكي دوتا سوالو چند بار پرسيدم اما جوابي نگرفتم...شايد نميرسه به دستتون.در مورد مبلغ حق ماموريت ؟ و نحوه محاسبه ي مبلغ حقوق روزانه ساير سطوح دستمزدي؟
آيا براي حق بن كه در زمان تسويه حساب به فرد داده خواهد شد هم ميتوان ذخيره گرفت؟! من يكي دوتا سوالو چند بار پرسيدم اما جوابي نگرفتم...شايد نميرسه به دستتون.در مورد مبلغ حق ماموريت ؟ و نحوه محاسبه ي مبلغ حقوق روزانه ساير سطوح دستمزدي؟
 • غيبت يا تاخير كارگران ، در قانون تكليفي تعيين نشده است و نميتوان بيشتر از ساعات غيبت يا كسر كار كارگران را از حقوق ماهيانه ايشان برداشت نمود ، مگر در مورد كارگاههايي كه داراي كميته انضباطي هستند و در اين خصوص داراي مقررات خاصي باشند . مبناي محاسبه سنوات وبازخريد آن ماده 24 قانون كار: درصورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يامدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكما
 • رفرماداشته باشد. مبناي محاسبه ذخيره مرخصي استفاده نشده طبق قانون حداقل ممكن سالي يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي فرد كه آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حكم است بجز خواربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش توليدو سود توليد ونظاير اين مبلغ فوق مشمول ماليات است ولي بيمه نيست سنوات مبناي محاسبه ذخيره سنوات طبق قانون حداقل ممكن سالي يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي فرد كه آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حكم است بجز خواربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش توليدو سود توليد ونظاير اين جنانجه كارگر پس ازدريافت اين سنوات باهمين
 • باكارفرماداشته باشد 3-مبلغ عيدي مشمول معافيت يك ماه حقوق كه هر هرسال اعلام مي شودبوده ومازاد طبق ماده 84 و85 مشمول ماليات مي شود. كه معمولا براي راحتي كار 10% در نظر گرفته مي شود هر چند مورد ايراد است. 4-طبق قانون شركت ملزم به پرداخت سالي يكماه سنوات مي باشد و لي اگر عرف و رويه كارگاه اين باشد كه مثلا سالي دوماه بدهد هيچ منعي ندارد البته اگر بازخريد سنوات به ازاي هر سال بيش از يك ماه پرداخت بشه ، مبلغ پرداختي اضافه تر از يك ماه جز هزينه هاي قابل قبول مالياتي قرار نخواهد گرفت . موفق باشين
قوانين و مقررات/ ‏‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي‎ ‎صنايع كشور ‏
‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و‌اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
 • حامل هاي انرژي را كه طي پنج سال نسبت به معيارهاي تدوين شده توسط كميته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در فرآيند و يا محصولات صنعتي صرفه جويي گردد، به واحدهاي صنعتي صرفه جويي كننده در قالب بودجه سنواتي دولت پرداخت نمايد. همچنين دولت مي تواند در مواردي كه مصرف انرژي در فرآيند و محصول، بيش از معيارهاي تعيين شده باشد با تأييد وزارت صنايع و معادن تا معادل پنجاه درصد (50%) قيمت مازاد مصرف انرژي را دريافت نمايد. ماده 9 - به منظور ارتقاي سطح كي
 • شكل كارگري و مديريت هر شركت مشخص مي گردد. درصورت توافق طرفين در زمينه نيروي انساني موردنياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دوماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه كار در واحد يا به وجه ديگري كه توافق شود، مطابق ضوابط بند( الف) ماده (7) قانون بيمه بيكاري مصوب 1369.6.26 تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند. درصورت عدم حصول توافق بين تشكل كارگري واحد و كارفرما، موضوع با نظرات طرفين به كارگروهي متشكل از نمايندگان دولت ( وزارتخانه هاي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه
 • درصورت عدم حصول توافق بين تشكل كارگري واحد و كارفرما، موضوع با نظرات طرفين به كارگروهي متشكل از نمايندگان دولت ( وزارتخانه هاي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) و سازمان تأمين اجتماعي و تشكل هاي عالي كارفرمايي و كارگري احاله و حسب نظر كميته مذكور، كارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون كار مطابق ضوابط بند ( الف) ماده (7) قانون بيمه بيكاري مصوب 1369.6.26 تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند. ضوابط اين ماده تاپايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ف
 • طبقه بندي اطلاعات
اطلاعات پورتال/ كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
 • 8 بودجه سال 89 بودجه عملياتي بيانيه 34 بيمه پيمان بيمه قرارداد پرسش و پاسخ حسابداري پرسش و پاسخ ماليات بر ارزش افزوده پرسش وپاسخ +بيمه +ماليات پرسش وپاسخ مالياتي پورتال پورتال رازنامه پول شويي تئوري نمايندگي تاثير تعديلات سنواتي بر حقوق صاحبان سهام تاريخچه حسابرسي در ايران تامين مالي خارج از ترازنامه تجديد ارزيابي تجزيه و تحليل صورتهاي مالي تجزيه وتحليل صورتهاي مالي تجزيه و تحليل دقيق مالي براي اطلاع از وضع موجود تحقيقات بازاريابي تحليل ترازنامه تحلي
 • ش-هزينه در حسابداري تعريف اساسنامه تغييرات سهامي خاص تفاوت استراتژي شركتهاي بزرگ تقلب در حسابداري تقلب در حسابرسي تنظيم ترازنامه توضيحي در مورد گزارش توجيحي مديريت براي افزايش سرمايه در حسابرسي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي ثبت 5% سپرده بيمه ثبت نام مشاوره حقوقي جامعه حسابداران جامعه حسابداران رسمي جامعه حسابداران رسمي ايران جامعه حسابداران رسمي جامعه حسابداران رسمي ايران جايز بودن تبليغ +حسابداران رسمي جايگاه اندوخته قانوني در صورت سود و زيان جدول ماليات حقوق 1389
 • 389 حداقل حقوق 1389 حداقل حقوق دستمزد حداقل حقوق روزانه سال 89 حداقل حقوق سال 1389 حداقل حقوق سال 1389 حداقل حقوق سال1389 حداقل حقوق كارگران در سال 1389 حداقل حقوق كارگران سال 89+ترازنامه حداقل حقوق كارگران در سال 1389 حداقل حقوق كارگري 1389 حداقل حقوق و دستمزد حداقل حقوق و دستمزد حداقل حقوق و دستمزد 1389 حداقل حقوق و دستمزد سال 1389 حداقل حقوق ودستمزد حداقل حقوق ودستمزد حداقل حقوق ودستمزد سال 89 حرفه حسابرسي حرفه حسابرسي حسابدار حسابدار رسمي حسابدار ر
مشاوره/ سلام، لطفا اگر راجع به موضوع زير قانوني وجود دارد راهنمايي بفرماييد. شركتي كارمندي را با حقوق روزانه 8 هزار تومان در سال 87 داشته است. در تاريخ 30/9/87 قراداد اين كارمند به پايان رسيد.(قراردادها سه ماهه هستند) و تسويه حساب كامل (سنوات و عيدي و مانده مرخصي و...) با ايشان انجام شد و ترك كارشان در ليست بيمه اعلام شد. در تاريخ 2/10/87 مجددا قرارداد كاري جديدي تنظيم شد و در يك ليست بيمه ديگري نام ايشان رد شد. 1- آيا با اين شرايط مي توان حقوق روزانه در قرارداد جديد را به حداقل حقوق يعني روزانه 73200 ريال كاهش داد؟ 2- آيا در سال 88 به اين كارمند حق سنوات 1250 ريال تعلق مي گيرد؟ با سلام 1-در پاسخ به سوال اول شما اين مورد به قرارداد فيمابين شما بستگي دارد. ضمن اينكه چون حداقل حقوق را رد مي كنند بايستي حق مسكن وبن و... را نيز در ليست حقوق منظور كنند كه خود اين امر موجبات تصحيح حقوق شما تا مبلغ قبلي را سبب مي شود.در ضمن حداقل حقوق روزانه شما در سال 1388 مبلغ 87840 ريال مي باشد. 2-خير .حداقل يك سال بايستي مشغول به كار باشيد. 31/01/88 ضمن تشكر از پاسخ شما ، لطفا ابهامات زير را توضيح بفرماييد. 1-1 شركت ما بن و حق مسكن را به كليه پرسنل، اعم از اينكه حقوق آنها حداقل باشد يا نباشد پرداخت مي كند. آيامنظور شما اين است كه اگر حقوق بيشتر از حداقل باشد مي توانند بن و حق مسكن را پرداخت نكنند؟ 2-1 سوال اصلي من اين است كه اگر شركتي با كارمندي، قراردادي با حقوقي بالاتر از حداقل داشته باشد مي تواند به صرف تسويه حساب كامل قرارداد قبلي واعلام ترك كار در ليست هاي بيمه، طي يك قرارداد كاري جديد، حقوق را كاهش دهد؟ 2 - با شرايط بالا كه كارمند بيشتر از يك سال سابقه كار دارد ولي قبلا تسويه حساب كامل انجام داده است آيا باز هم 1250 ريال پايه سنوات تعلق مي گيرد؟
 • سلام، لطفا اگر راجع به موضوع زير قانوني وجود دارد راهنمايي بفرماييد. شركتي كارمندي را با حقوق روزانه 8 هزار تومان در سال 87 داشته است. در تاريخ 30/9/87 قراداد اين كارمند به پايان رسيد.(قراردادها سه ماهه هستند) و تسويه حساب كامل (سنوات و عيدي و مانده مرخصي و...) با ايشان انجام شد و ترك كارشان در ليست بيمه اعلام شد. در تاريخ 2/10/87 مجددا قرارداد كاري جديدي تنظيم شد و در يك ليست بيمه ديگري نام ايشان رد شد. 1- آيا با اين شرايط مي توان حقوق روزانه در قرارداد جديد را به حداقل حق
 • ا اين است كه اگر حقوق بيشتر از حداقل باشد مي توانند بن و حق مسكن را پرداخت نكنند؟ 2-1 سوال اصلي من اين است كه اگر شركتي با كارمندي، قراردادي با حقوقي بالاتر از حداقل داشته باشد مي تواند به صرف تسويه حساب كامل قرارداد قبلي واعلام ترك كار در ليست هاي بيمه، طي يك قرارداد كاري جديد، حقوق را كاهش دهد؟ 2 - با شرايط بالا كه كارمند بيشتر از يك سال سابقه كار دارد ولي قبلا تسويه حساب كامل انجام داده است آيا باز هم 1250 ريال پايه سنوات تعلق مي گيرد؟ ؟ با سلام يك مو
 • بق ماده 8 قانون كار شروط مندرج در قانون كار به شرطي نافذ است كه حداقل هاي قانون كار را رعايت كرده باشد.در پاسخ به ابهام شما بايد گفت كه بله اگر كسي ماهي 500 هزار توان هم حقوق بگيرد اين اقلام به انها نيز تعلق مي گيرد.همچنين در غياب يك سنديكا واتحاديه كارگري وكار فرمايي قوي ومنصف وقانون عدالت خواه همه جور تخطي براي از زير بار مسوليت شانه خالي كردن وجود خواهد داشت.در اين خصوص بسيار ديده شده كه كار فرمايان هر ساله قراردادهاي جديد تنظيم واخر سال با همه تسويه مي كنند اما سالهاي متوالي در همان شركت يا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده چيست؟
مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده چيست؟
 • مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده چيست؟ منبع: ترازنامه تاريخ انتشار: 2010-03-13 نويسنده: ترازنامه مترجم: چكيده: مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده چيست؟ مرخصي هرنفردرسال حداكثرمجازبه ذخيره نه روزازمرخصي خودميباشدومرخصي هاي استفاده نشده
 • رفرماداشته باشد. مبناي محاسبه ذخيره مرخصي استفاده نشده طبق قانون حداقل ممكن سالي يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي فرد كه آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حكم است بجز خواربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش توليدو سود توليد ونظاير اين مبلغ فوق مشمول ماليات است ولي بيمه نيست سنوات مبناي محاسبه ذخيره سنوات طبق قانون حداقل ممكن سالي يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي فرد كه آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حكم است بجز خواربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش توليدو سود توليد ونظاير اين جنانجه كارگر پس ازدريافت اين سنوات باهمين
 • وظيفه و مزاياي پايان خدمت خسارت، اخراج و بازخريدكاركنان مؤسسه ذخيره مي شود اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود. 6-ماده 24 قانون كار: درصورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يامدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت مايد.. 7-جنانجه كارگر پس ازدريافت اين سنوات باهمين كارفرمااد
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با عرض سلام خدمت شما كارشناس محترم بنده در اداره اي كار مي كنم حدود 17 سال سابقه دارم سه سال اول خدمتم برايم بيمه واريز نكردند در حالي كه قرارداد با من بستند و اكنون نيز قرارداد آن موجود است با عنايت به اينكه داراي معلوليت هستم راهي وجود دارد كه اين سه سال را حق بيمه پرداخت كنم تا جزو سابقه ام حساب شود. متشكرم
با عرض سلام خدمت شما كارشناس محترم بنده در اداره اي كار مي كنم حدود 17 سال سابقه دارم سه سال اول خدمتم برايم بيمه واريز نكردند در حالي كه قرارداد با من بستند و اكنون نيز قرارداد آن موجود است با عنايت به اينكه داراي معلوليت هستم راهي وجود دارد كه اين سه سال را حق بيمه پرداخت كنم تا جزو سابقه ام حساب شود. متشكرم
 • ، بيماران ناشي از شرايط خاص كار و معلولين عادي ) رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خود را (بجز كارگران مشمول قانون كار) به شرط داشتن حداقل بيست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبي آنان و تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقي كه مدت آن ذيلا بر حسب نوع و درجه معلوليت و يا بيماري مشخص گرديده است ، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت كسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگي بازنشسته نمايند. خدمت زائد بر سي سال اين افراد قابل محاسبه نبوده و در تعيين حقوق باز
 • 1 - در مورد جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي در درجات بين 20% تا 40% نقص عضو يا اعضا يا كاهش تواناييها براي انجام كار حداقل سه و حداكثر شش سال و درجات بين 40% تا آستانه ازكارافتادگي كامل حداقل شش و حداكثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدمين افزوده مي شود. ملاك ارفاق از نظر درجه معلوليت بالاترين ميزان معلوليت از آغاز تا زمان بازنشستگي است . 2 - در مورد معلوليت هاي مربوط به حوادث ناشي از كار و يا بيماريهاي ناشي از شرايط خاص كار در درجات بين 20% تا 40% نقص عضو ي
 • دث ناشي از كار و يا بيماريهاي ناشي از شرايط خاص كار در درجات بين 20% تا 40% نقص عضو يا اعضا و يا كاهش تواناييها براي انجام كار حداقل دو و حداكثر پنج سال و درجات بين 40% تا آستانه ازكارافتادگي كامل حداقل پنج و حداكثر هشت سال به تناوب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده مي شود. 3 - در مورد معلولين عادي كه به دلايل غير ناشي از كار معلول شده اند در درجات بين 20% تا 40% نقص عضو يا اعضا يا كاهش تواناييها براي انجام كار حداقل دو و حداكثر سه و در درجات بين 40% تا آستانه ازكارافتادگي كامل ح
اطلاعات پورتال/ مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده چيست؟
مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده چيست؟
 • مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده چيست؟ مرخصي هرنفردرسال حداكثرمجازبه ذخيره نه روزازمرخصي خودميباشدومرخصي هاي استفاده نشده ايشان سوخت شده تلقي ميشودمگرتوافقي باكارفرماداشته باشد. مبناي محاسبه ذخيره مرخصي استفاده نشده طبق قانون حداقل ممكن سالي يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي فرد كه آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حكم است بجز خواربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش توليدو سود توليد ونظاير اين مبلغ فوق مشمول ماليات است ولي بيمه نيست سنوات مبناي محاسبه ذخيره سنوات طبق قانون ح
 • ربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش توليدو سود توليد ونظاير اين جنانجه كارگر پس ازدريافت اين سنوات باهمين كارفرماادامه فعاليت(قرارداد)بدهداين مبلغ مشمول ماليات است.كه معمولا براي راحتي كار 10% در نظر گرفته مي شود هر چند مورد ايراد است. مبلغ فوق مشمول كسورات بيمه وماليات نيست ساير موارد مرتبط: 1-معمولا" شركتها مزاياي پايان خدمت كاركنان خود را در پايان همكاري با آنها پرداخت مي نمايند (ذخيره مي گيرند) چون اين كار باعث مي شود كه مالياتي از اين بابت پرداخت نكنند.اماشركتهايي كه به صورت سالانه پ
 • وظيفه و مزاياي پايان خدمت خسارت، اخراج و بازخريدكاركنان مؤسسه ذخيره مي شود اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود. 6-ماده 24 قانون كار: درصورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يامدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت مايد.. 7-جنانجه كارگر پس ازدريافت اين سنوات باهمين كارفرمااد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حداقل مزد از ديدگاه حسابداري
مزد عامل اصلي قيمت تمام شده و سودآوري كالا است، اما قيمت تمام شده هر واحد كالايي يا يك خدمت قابل ارائه از ديدگاه اقتصاد حسابداري شامل مزد، بهاي مواد اوليه و سربار ساخت است كه مزد «شاه بيت اصلي» سودآوري تلقي مي‌شود.
 • تلقي مي‌شود كه اضافه بر حداقل مزد است. با عنايت به صراحت مواد قانوني يادشده بالا، تعيين حداقل مزد بصورت «بن غيرنقدي» فاقد وجاهت قانوني است. از سوي ديگر همه ساله بين نمايندگان شوراي عالي كار چالش‌هايي در ارتباط با ميزان تورم صورت مي‌گيرد. نگارنده در سنوات متمادي (به استثناي دو ساله اخير) در همين روزها پيرامون چگونگي تعيين حداقل مزد جدولي را منتشر ‌كرد كه توجه اعضاي شوراي عالي كار را بدان در تعيين حداقل مزد جلب كند و امسال نيز بطور رسمي و غيررسمي شنيده شده كه چون كارگران يارانه هدفمند دريافت كرده
 • يلات هفتگي (جمعه)= 52 روز روزهاي تعطيلات رسمي= 23 روز جمع روزهاي كاركرد در يك سال =90 تعداد روزهايي كه مزد پرداخت مي‌شود: تعداد روزهاي سال= 365 حق سنوات يك ماه= 30 مرخصي استحقاقي= 30 پاداش و عيدي (به‌طور متوسط)=45 تعطيلات رسمي= 23 23درصد حق بيمه سهم كارفرما= 84 جمع روزهايي كه طي سال مزد پرداخت مي‌شود= 577 نسبت روزهاي پرداخت مزد به روزهاي كاركرد واقعي 98/1 = 290 ÷ 577 اين نسبت نشان مي‌دهد كه كارفرما به ازاي هر روز كاركرد يك كارگر (8 ساعت كار روزانه) معادل 8/15 ساعت مزد پرداخت مي‌كند
 • خواهد يافت كه اين امر در روند توليد كشور تاثير منفي گذشته و مازاد عرضه را به همراه خواهد داشت. بي‌ترديد كارفرمايان كشور نيز كه خود به‌عنوان بخشي از جامعه مصرفي و تحت‌تاثير وضعيت اقتصادي به ويژه در بخش واردات هستند مخالف افزايش مزد هستند غافل از آنكه كارگري كه نتواند حداقل معيشت خود را تامين كند فاقد بهره‌وري لازم خواهد شد و كاهش مزد خود را به‌طريق ديگري تلافي خواهد كرد؛ پس بايد با چاره‌انديشي عقلايي و تدبير اقتصادي جامعه كار و توليد بتواند در جايگاه شايسته‌اي قرار گيرد. يادآور مي‌شود كه شاخص بهر
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ حداقل دستمزد كارگران بايد 394 هزار تومان باشد
وزير كار و اموراجتماعي گفت: افزايش 15درصدي هزينه ثابت حداقل دستمزد كارگران به همراه هزينه ساير سطوح مانند حق اولاد و مسكن حداقل دستمزد واقعي را به 394 هزار تومان مي‌رساند.
 • * حداقل واقعي دستمزد كارگر ساده 394 هزار تومان است   به گفته شيخ‌الاسلامي طبق نظر بانك مركزي بهمن سال جاري تورم نقطه‌اي 9/7 درصد و ميانگين آن 3/11 درصد است و حداقل دستمزد 15 درصد افزايش يافته كه نسبت به نرخ تورم بيشتر است. وي افزود: افزايش حق سنوات به 60 درصد و همچنين كمك هزينه كارگري 100 درصد در حداقل دستمزد كارگران افزايش يافته كه با در نظر گرفتن حق اولاد، مسكن و ديگر مسايل 303 هزار تومان به 394 هزار تومان براي يك كارگر ساده افزايش مي‌يابد.   *تثبيت بنگاه‌ها اولويت وزارت كار در تعيين
 • ساسا هدفمند كردن باعث توانمندي و بهره‌وري كارگر و جامعه مي‌شود و همچنين 70 درصد يارانه به سمت 30 درصد برخوردار جامعه خواهد آمد كه اميدواريم اين طرح باعث تقويت معيشتي كارگران و قشر آسيب‌پذير شود. وي در پاسخ به اين سوال كه كشورهاي توسعه يافته پرداخت بيمه بيكاري كه كارگران آنها در حد تامين حداقل‌هاي يك خانوار كارگري است اما حداقل دستمزد كارگران مشغول به كار در كشور متناسب با سطح زندگي آنها نيست، پاسخ داد: بحث بيمه بيكاري از حيطه وزارت كار خارج است و مسئوليت آن با سازمان تامين اجتماعي است. وي اف
 • رگران آنها در حد تامين حداقل‌هاي يك خانوار كارگري است اما حداقل دستمزد كارگران مشغول به كار در كشور متناسب با سطح زندگي آنها نيست، پاسخ داد: بحث بيمه بيكاري از حيطه وزارت كار خارج است و مسئوليت آن با سازمان تامين اجتماعي است. وي افزود: موضوع حداقل بيمه در بسياري از كشورهاي دنيا مرسوم است و در صورتي كه اقتصادي پويا و فعال به همراه آموزش مهارتي در ميان كارگران وجود داشته باشد تقاضاي كار و عرضه توليد تعيين كننده حقوق بالا در ميان كارگران و كارفرمايان است.   * امسال يك ميليون و 220 هزار شغل ايج
 • طبقه بندي اطلاعات‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع, ماده113, قانون برنامه سوم توسعه, ‏‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي‎ ‎صنايع كشور, ترازنامه ورازنامه, محاسبه عيدي وسنوات, مرخصي استفاده نشده, مبناي محاسبه عيدي, مبناي محاسبه سنوات, مبناي محاسبه مرخصي استفاده نشده , عيدي كاركنان دولت وبازنشستگان سال 1388 , عيدي وپاداش كارگران سال 1388, محاسبه عيدي وسنوات, مرخصي استفاده نشده, مبناي محاسبه عيدي, مبناي محاسبه سنوات, مبناي محاسبه مرخصي استفاده نشده , عيدي كاركنان دولت وبازنشستگان سال 1388 , عيدي وپاداش كارگران سال 1388, حداقل مزد , حسابداري, حداقل مزد, ديدگاه حسابداري, سرمايه‌داري اجتماعي, روزها, حداقل روزها, كارگر, پرداخت, اقتصاد, واقعي, افزايش , جامعه, كارگران, كارفرما, كاركرد, اقتصادي, توليد, سنوات, تعطيلات, حق اولاد و مسكن, حداقل دستمزد واقعي, حداقل دستمزد كارگران, حداقل دستمزد كارگران 89, كارگر وكارفرما, ايجاد اشتغال, سرمايه‌گذاري, امنيت سرمايه


33 رديف در 4 صفحه
   << بعدي  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .