جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • . تبصره2ـ هر يك از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي‌يابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده90ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد: الف ـ تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمانها و شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات موردنياز سامانه فوق ب ـ فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشت
 • امع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمانها و شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات موردنياز سامانه فوق ب ـ فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتريان به بانكها به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه‌قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) ج ـ فراهم نمودن امكانات اجرائي رسيدگي به شكايات معترضين نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتي
 • اهم نمودن امكانات اجرائي رسيدگي به شكايات معترضين نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتي و غيردولتي تبصره ـ كليه بانكها و مؤسسات اعتباري و دستگاههاي اجرائي مذكور در اين ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيار آن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌اي آمار و اطلاعات دريافتي بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. ماده91ـ بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اعم از اشخاص حقيق
اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
 • ستانداردهاي لازم نگهداري و به روزرساني نمايند و بر اساس دستورالعملي كه در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات با هماهنگي معاونت، تدوين و ابلاغ خواهد شد نسبت به تبادل و به اشتراك گذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه هاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري در اين شبكه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگه داري اطلاعات اقدام نمايند. ج- كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند: 1- تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعلاما
 • ازه داده مي شود مبالغ واريزي و پرداختي از حسابهاي دولتي را به نحوي ساماندهي نمايد كه با اولويت استفاده از كارتهاي الكترونيكي و يا ساير دستگاه ها و ابزار واسط الكترونيكي- رايانه اي قابل رهگيري باشد. تبصره 1- در اجراي احكام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد. تبصره 2- شبكه ملي اطلاعات (IP )كشور، شبكه اي مبتني بر قرارداد اينترنت به همراه سوئيچها و مسيريابها و مراكز داده اي است به صورتي كه درخواستهاي دسترسي داخلي و اخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي شوند
 • اقدام نمايد. كليه كاركنان مازاد بر نياز يا غير ضروري دستگاههاي اجرائي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي همراه با پست سازماني و اعتبارات مربوط، بدون نياز به موافقت كارمند به سازمان خدمات عمومي منتقل مي شوند. سازمان خدمات عمومي از طريق قرار دادن نيروي انساني در اختيار دستگاهها و يا انجام خدمات در قالب قرارداد و نيز همكاري و مشاركت در برنامه هاي ملي نظير اخذ آمار، برگزاري انتخابات، فعاليتهاي مربوط به بهداشت عمومي و نيز فعاليتهاي ترويجي در زمينه هاي كشاورزي، فناوري اطلاعات و نظاير آن انجام وظيفه خوا
قوانين و مقررات/ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1392 بنا به پيشنهاد شماره 20860 مورخ 16/4/1392 معاونت برنامه ريزي رييس جمهور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
 • از دستگاههاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظفند اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري را در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري به ثبت رسانيده و شماره مستخدم يا شماره شناسه دريافت و احكام كارگزيني خود را از طريق سامانه كاركنان نظام اداري صادر نمايند و امور مختلف اداري و مكاتبات خود را از طرق اين سامانه انجام دهند. 25-پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضا
 • معاونت، اعتبارات دستگاه هاي اجرايي ابلاغ گيرنده اعم از استاني يا ملي را ابلاغ و به معاونت اعلام نمايند. 31-در اجراي مفاد بندهاي(1-2)،(7-2) و(129)قانون، معاونت موظف است اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي مصوب را متناسب با درآمدها و منابع، به ويژه در رابطه با منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و فروش اموال، سهام و دارايي ها تنظيم و ابلاغ نمايد. كـميته تخصيص اعـتبار موضوع ماده(30)قانون برنامه و بودجه موظف است نسبت به تخصيص اعتـبارات مـذكور مـتناسب با پـيشرفت فـيزيكي عمليات هر يك از
 • تضمين بازپرداخت از محل درآمد اختصاصي براي پروژه هاي تملك دارايي سرمايه اي در دست اجرا و داراي مجوز موضوع ماده(215)قانون برنامه حداكثر تا سقف اعتبار باقي مانده پروژه هاي طرح در سال1392و سال هاي بعد و در سقف درآمد اختصاصي سال1391نسبت به اخذ تسهيلات از بانك هاي دولتي اقدام نمايند. 34-انتشار اوراق مشاركت براي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت- مصوب 1376- مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اين امر پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود ع
اخبار/ ابلاغ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393
هيات وزيران به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور را تصويب كرد.بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه 93، استخدام معلمان حق‌التدريس و خريد خودروي خارجي توسط دولت ممنوع و استخدام كارمند دولتي با مجوز معاونت توسعه انساني مجاز شد و هزينه‌هاي اياب و ذهاب، تغذيه، مهد كودك و تلفن همراه كارمندان اعلام شده است.
 • اعم از دستگاه‌هاي مشمول و غير مشمول قانون مديريت خدمات كشور موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه‌ اطلاعات نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي‌باشند. ماده 20 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه‌ها و موسسات
 • ‌اي و هزينه‌اي توسط معاونت، اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ گيرنده اعم از استاني يا ملي را ابلاغ و به معاونت اعلام نمايند. ماده 25 - دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بند (ج) تبصره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع اين بند را به صورت ساير منابع در قالب موافقت‌نامه طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ذيربط منظور نمايند. در اجراي اين ماده، دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط مي‌توانند از سازوكار موضوع ماده (75) قانون محاسبه عمومي كشور، استفاده نمايند. ماده 26 - انتشار اوراق مشا
 • انون محاسبه عمومي كشور، استفاده نمايند. ماده 26 - انتشار اوراق مشاركت براي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي مندرج در قانون صرفا با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب 1376 - مجاز است تخصيص اعتبارات ناشي از اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق با هماهنگي معاونت و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. ماده 27 - وزارتخانه و موسسات دولتي مكلفند نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك برگي به نام دول
مقالات/ شيوه‌هاي توسعه اقتصادي در كشورهاي مختلف
در سال‌هاي اخير، تمركز به شدت در حال رشد آلودگي‌هاي اتمسفر جو زمين در جهان سبب خسارت‌هاي شديد به لايه اوزون و تغييرات شديد آب و هوايي همراه با گرمايش كره زمين شده است.
 • ل گرديد. وظيفه اين كنفرانس يافتن راه‌هايي براي مبارزه با خطرات فزآينده خسارت‌هاي دائمي زيست‌محيطي ناشي از تشكيل گازهاي گلخانه‌اي (به ويژه گاز كربنيك)، خسارت‌هاي تنوع زيستي ناشي از تخريب جنگل‌هاي باراني استوايي، خسارت به سامانه زيستي اقيانوس‌ها و ساير نگراني‌ها درباره تبعات زيست‌محيطي رشد جمعيت و رشد صنعتي در جهان در حال توسعه بود. عمده پيگيري‌هاي جهاني كه بايد سالانه انجام مي‌شد، مانند رويداد سطح بالا درباره تغييرات وضعيت جوي در ساختمان مركز
 • و آب سالم، كاهش آلودگي هواي داخل خانه ناشي از سوزاندن چوب و تامين نيازهاي اساسي. 2- سرمايه‌گذاري در تحقيقات و خدمات توسعه‌‌اي براي كاهش فرسايش خاك و اجازه دادن به تجربيات كشاورزي كه از نظر زيست‌محيطي بيشتر حساس است. 3- تخصيص منابع بيشتر براي برنامه‌هاي تنظيم خانواده و گسترش فرصت‌هاي آموزشي و شغلي براي زنان كه بدين وسيله رشد جمعيت كاهش مي‌يابد. 4- حمايت از دولت‌هاي كشورهاي در حال توسعه و تلاش آنها براي محدود كردن يا اصلاح پروژه‌هايي كه به محيط زي
 • ريقايي يك منافع بلندمدت اقتصادي وجود دارد، كاهش درآمد سرانه، افزايش شديد جمعيت، از دست رفتن درآمدهاي صادراتي، محدوديت سرمايه‌گذاري خارجي، تخريب چرخه طبيعي شكننده، جنگ و منازعات داخلي و ناتواني بسياري از كشورها در تغذيه مردم و تامين ساير نيازهاي انساني آنها، بين دهه 1980 و دهه 1990 درآمد سرانه 5/42 درصد، مصرف سرانه (معيار مهم‌تر رفاه انساني) 40 درصد، سرمايه‌گذاري داخلي 7/29 درصد، صادرات 5/34 درصد، سرانه توليد مواد غذايي 2/12 درصد كاهش و كل بدهي‌هاي خارجي 162 درصد افزايش يافت (
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ لايحه بودجه سال 89
لايحه بودجه سال 1389 كل كشور با سقف 368 هزار و 505 ميليارد تومان توسط رئيس جمهوري به مجلس ارائه شد.
 • عتبار مورد نياز براي اجرا و اصلاحات ضروري در بودجه آنها را از محل صرفه جويي در اعتبارات ساير رديف هاي هزينه اي و دستگاه هاي اجرايي تامين نمايد. 10-الف- وضع و دريافت هر گونه عوارض منوط به تصويب شوراي اقتصاد است. ب- خريد كالا و خدمات از طريق بورس يا سامانه هايي كه توسط وزارت بازرگاني و وزارت نفت تهيه و به تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مي رسد بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاه هاي اجرايي بلامانع است. همچنين در اجراي قانون برگزاري مناقصات، ماده 17 ق
 • بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه يا تهاتر نمايد. ه - شركت هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كه در امور نفت و گاز فعاليت مي نمايند مكلف اند اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي هاي زيست محيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي با سازمان حفاظت محيط زيست هزينه نمايند.
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ افزايش معافيت مالياتي حقوق با هدفمندي و دستاوردهاي طرح تحول مالياتي
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان امور مالياتي طي گفت‌وگويي با فارس به تشريح جزئيات 5 محور طرح تحول مالياتي پرداخت، از افزايش سقف معافيتهاي حقوق و دستمزد با هدفمندي يارانه ها و برنامه‌هاي دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت و مجموع اين اقدامات را بستري مناسب براي تحقق اهداف درآمدي دولت در طول برنامه پنجم عنوان كرد.
 • مدي داشته است؟ عسكري:در حال حاضر از ميزان درآمدهاي مالياتي از اين محل اطلاع دقيقي ندارم اما خوشبتانه امسال بازار مسكن به يك ثباتي رسيده‌ است و ديگر بورس بازي مثل گذشته وجود ندارد اما مطابق قانون و با توجه به كد رهگيري و ثبت همه معاملات در اين سامانه از معاملات مكرر مسكن ماليات اخذ خواهد شد. ** وصول 550 ميليارد تومان از ماليات‌هاي‌ معوق * يك موضوع مهم و خبرساز كه از گذشته تاكنون وجود داشته بحث مفاسد مالياتي است. در حال حاضر چه آماري در خصوص ميزان وصول ماليات‌هاي معوق در
 • چيده‌تري مواجه مي‌شويم. *با چه ابزاري ماليات‌هاي معوق را وصول مي‌كنيد؟ عسكري: قانون ماليات‌هاي مستقيم فعلي اين امكان را به ما مي‌دهد كه از ابزارهاي قانوني و قهري از جمله ممنوع‌الخروج كردن،‌ بستن حساب‌ بانكي، مصادره اموال، بستن خطوط تلفن كه در قانون براي وصول مطالبات معوق در نظر گرفته شده استفاده كنيم . ابزارهاي قانوني ديگري وجود دارد كه اگر دستگا‌هاي ديگر هم در دريافت‌هاي ماليات با مشكل مواجه شوند وصول را به ما محول كنند. اگر گمرك و يا س
مقالات/ موسسات حسابرسي شركتهاي بابك زنجاني چه كساني بوده اند؟
«جامعه غافل و حرفه مغفول» بيان رابطه جامعه ما با حرفه حسابداري است كه داستان مكرر فساد مالي جزء لاينفك آن است. جامعه‌اي كه در چنددهه گذشته، بهاي لازم را به اين حرفه نداده و چوب آن را خورده است. هرچند كه در سال 1361 اولين كامپيوترهاي شخصي توسط شركت «آي‌بي‌ام» به بازار معرفي و برنامه‌نويسي كامپيوتر جزو رشته‌هاي پولساز و با متقاضي فراوان معرفي شد، اما هرگز در پيشرفته‌ترين كشور دنيا يعني ايالات‌متحده آمريكا تغييري در موقعيت اجتماعي سه حرفه برتر جامعه يعني پزشكي، وكالت و حسابداري به‌وجود نيامد و هنوز هم فارغ از دوره‌هاي رونق يا ركود اقتصادي اين سه حرفه در صدر حرفه‌هاي برتر جامعه آمريكا قرار دارند.
 • و به حرفه حسابرسي كه تاكنون مغفول مانده است توجه و اعتماد كند و مجلس‌شوراي‌اسلامي و دولت به‌جاي چيدن بال‌وپر اين حرفه، به آن اقتدار بخشيده و از آن مسووليت بطلبند موسسات حسابرس ارقام نگر.... وبهبود ارقام... وشركت خدمات مالي حفيظ سامانه بازرس وحسابرس شركت هاي مذكور بوده اند
قوانين و مقررات/ آيين نامه بند هـ‍ ماده 29 قانون برگزاري مناقصات
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 1388.7.18 بنا به پيشنهاد شماره 100.30576 مورخ 1388.3.31 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ و با رعايت جزء «ج» بند (1) تصويب نامه شماره 158783/ت38855ه‍ـ مورخ 1386.10.1 آيين نامه خريد خدمات مشاوره را به شرح زير تصويب نمودند:
 • وقي صلاحيتدار انجام مي شود؛ 8- كار پژوهشي: فعاليت هاي نظام يافته با هدف ايجاد و ارتقاي دانش و شناخت پديده هاي طبيعي، انساني، اجتماعي و فرهنگي كه در قالب تحقيقات بنيادي، توسعه اي يا كاربردي انجام شود؛ 9- طرح/ پروژه: تبيين يك سلسله فعاليت هاي سامانه وار و داراي هدف، منابع، مهلت و برنامه زماني معين كه معمولاً از طريق تحصيل خدمات مديريت، مشاوره، پيمانكاري، تامين كالا و خدمات اجرا مي شود. 10- دعوتنامه: فراخواني كه از طريق پست سفارشي، تلگرام، تلكس، دورنگار، پست الكترونيك يا نظاير آن، با ر
 • طرح يا پروژه و با بررسي كامل و ميداني و انتخاب دانش فني مناسب و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات اصلي و معماري كلي طرح يا پروژه را تعيين مي نمايد؛ 29- حوزه كار: دامنه، شرايط و وضعيت فني كار، كه ممكن است بسته به عوامل اثرگذار ناشي از طبيعت و يا جامعه انساني تغيير يافته و به طور دقيق از ابتدا قابل پيش بيني نباشد؛ 30- شرح كلي خدمات: شرح نياز و خدمات كلي مورد نياز كارفرما كه مبناي تهيه شرح تفصيلي خدمات قرار مي گيرد؛ 31- حوادث قهري: به موارد جنگ اعم از اعلام شده يا نشده، انقلاب ها و اعتصاب ها
 • و شرايط عمومي قرارداد كه به صورت همسان از طرف معاونت ابلاغ شده است؛ 34- دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاه هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابعه را بر عهده دارند (فهرست دستگاه هاي مركزي مورد تاييد معاونت، از طريق بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات قابل دستيابي است)؛ 35- كارهاي حوزه فناوري اطلاعات: خدمات مشاوره مشمول ضوابط شوراي عالي انفورماتيك كشور؛ ب- معادل ها و عبارت هاي اختصاري در اين آيين نامه به شرح زير مي باشد: 1- طرح/ پروژه: Project
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ افزايش كنترل داخلي، بكارگيري فن‌آوري روز حسابرسي و استقرار راهبري شركتي
«تقلب‌هاي مالي تازگي ندارند، تهديدشان برطرف نمي‌شود و ريسك‌شان هيچ گاه صفر نمي‌شود.»
 • براي كنترل تقلب، قوانين حاكميت شركتي، قوانين مبارزه با تقلب مانند قوانين مبارزه با تقلب‌هاي كاركنان و فساد مالي(پولشويي و ارتشا) است. آيا سيستم‌هاي كنترلي موجود در كشور ما قابليت كشف تقلب را دارند؟ در بعد فن‌آوري، ما مدت‌ها است سامانه‌هاي رايانه‌اي حسابداري و مديريت را به خدمت گرفته‌ايم اما براي نظارت و رسيدگي به اين داده‌هاي الكترونيكي از ابزارهاي سنتي و دستي استفاده مي‌كنيم. ما نياز به اين داريم كه فن‌آوري اطلاعات مدرن مثل نرم‌افزارهاي
 • گرفته‌ايم اما براي نظارت و رسيدگي به اين داده‌هاي الكترونيكي از ابزارهاي سنتي و دستي استفاده مي‌كنيم. ما نياز به اين داريم كه فن‌آوري اطلاعات مدرن مثل نرم‌افزارهاي حسابرسي رايانه‌اي، نرم‌افزارهاي برنامه‌ريزي منابع انساني از نسل دوم و افراد متخصص در زمينه حسابداري و حسابرسي رايانه‌اي را به خدمت بگيريم. نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از تقلب چيست؟ متاسفانه ما كار چنداني در زمينه اشاعه آئين‌نامه اخلاق سازماني و شناسايي و حذف متقلبان از بنگاه‌
 • ا به خدمت بگيريم. نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از تقلب چيست؟ متاسفانه ما كار چنداني در زمينه اشاعه آئين‌نامه اخلاق سازماني و شناسايي و حذف متقلبان از بنگاه‌ها و سازمان‌هاي خود انجام نداده‌ايم. نظر شما درباره تخلف صورت گرفته در بانك صادرات چيست؟ به نظر من، بانك صادرات و مديران آن، خودشان قرباني هستند، مساله اصلي توانمند كردن آنها به ابزارهايي است كه بتوانند با متقلبان مبارزه كنند. بانك‌ها،‌ ميليون‌ها تومان خرج تبليغات پرزرق و برق مي‌كنند اما مبالغ اندكيضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور, ابلاغ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393, شيوه‌هاي توسعه اقتصادي, جنگل‌هاي باراني, صندوق بين‌المللي, گازهاي گلخانه‌اي, مالي بين‌المللي, زيست‌محيطي جهاني, زيست‌محيطي, جنگل‌هاي استوايي, هزينه‌هاي بهداشت, فرصت‌هاي اقتصادي, بازارهاي بين‌المللي, كلمات كليدي:لايحه بودجه, بودجه 89, متن كامل لايحه بودجه 89, بودجه, بودجه عمومي دولت, درامد عمومي واختصاصي, موسسات حسابرسي شركتهاي بابك زنجاني چه كساني بوده اند؟, آيين نامه خريد خدمات مشاوره, قانون برگزاري مناقصات, قيمت گذاري خدمات مشاور, مشاوره, فراخوان مشاوره, افزايش كنترل داخلي، بكارگيري فن‌آوري روز حسابرسي و استقرار راهبري شركتي


دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .