جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ بخشنامه ها ي قانون كار
بخشنامه حداقل حقوق سال 1387و1386 در اين قسمت براي اطلاع حسابداران ومديران محترم ارائه شده است
 • نون كار با درنظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و هم چنين با توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه موارد زير را با اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد.   1. از اول سال 1387 حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ 73200 ريال(هفتاد و سه هزار و دويست ريال) تعيين مي گردد. همچنين از اول سال 1387 ساير سطوح مزدي نيز روزانه 5 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) با
 • ه هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و هم چنين چگونگي ارتقاء طبقه شغلي به موجب دستورالعمل هاي اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت خواهد بود. 5. مقررات اين مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجوياني كه در در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1387 به طور موقت در كارگاه اشتغال مي يابند نخواهد شد. 6. واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر دربين كاركنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت
 • 3;۶) ساعت تجاوز ننمايد . ۹- هر گاه به موجب قرارداد كار ، كار به صورت شب كاري صورت گيرد به اين قبيل كارگران (۱۰) درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده شب كاري و نوبت كاري پرداخت خواهد شد. ۱۰- روز جمعه روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد . چنانچه در كارگاهي حسب نوع كار يا ضرورت كار ، تعطيل روز جمعه ميسر نباشد يك روز ديگر در هفته به عنوان تعطيلي هفتگي تعيين خواهد شد . ۱۱- مرخصي استحقاقي سالانه با استفاده از حق السعي (۲۱
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ تعطيلات ومرخصي ها
قانون كار كه در تاريخ 2/7/1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مواد ي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح موارد اختلافي و حسب ضرورت پس از كسب مجوز از مقام معظم رهبري با اصلاح و تتميم مواد ي ديگر ، مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبان يكهزار و سيصد و شصت و نه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
 • زار و سيصد و شصت و نه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد . مبحث سوم - تعطيلات ومرخصي ها ماده 62 - روز جمعه ، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده ازمزد مي باشد . تبصره 1 - در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب ، برق ، اتوبوس راني ويادر كارههائيكه حسب نوع يا ضوررت كار و يا توافق طرفين ، به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز در حكم رو
 • ز جمعه ، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده ازمزد مي باشد . تبصره 1 - در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب ، برق ، اتوبوس راني ويادر كارههائيكه حسب نوع يا ضوررت كار و يا توافق طرفين ، به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز در حكم روز تعطيل هفتگي خواهد بود و به هرحال تعطيل يك روزمعين درهفته اجباري است 0 كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كارمي كنند در مقابل عدماستفادهاز تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد . تبصره 2 - در صورتكيه روزهاي كار در هفته كم
 • تعطيل يك روزمعين درهفته اجباري است 0 كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كارمي كنند در مقابل عدماستفادهاز تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد . تبصره 2 - در صورتكيه روزهاي كار در هفته كمتر از شش روز باشد مزد روز تعطيل هفتگي كارگر كه معادل يك ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود . تبصره 3 - كارگاههائي كه با انجام 5 روز كار در هفته و44 ساعت كار قانوني كارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده مي كنند ، مزد هر يك ازدو روز تعطيل هفتگي برابر با م
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حداقل مزد از ديدگاه حسابداري
مزد عامل اصلي قيمت تمام شده و سودآوري كالا است، اما قيمت تمام شده هر واحد كالايي يا يك خدمت قابل ارائه از ديدگاه اقتصاد حسابداري شامل مزد، بهاي مواد اوليه و سربار ساخت است كه مزد «شاه بيت اصلي» سودآوري تلقي مي‌شود.
 • ا قيمت تمام شده هر واحد كالايي يا يك خدمت قابل ارائه از ديدگاه اقتصاد حسابداري شامل مزد، بهاي مواد اوليه و سربار ساخت است كه مزد «شاه بيت اصلي» سودآوري تلقي مي‌شود. حداقل مزد از ديدگاه حسابداري چرايي اين موضوع امروز جدل‌بردار نيست، زيرا براي ساخت آحاد و كالايي و يا خدمت قابل ارائه از يك مقدار مواد اوليه كمتر متصور نيست چون كيفيت كالا آسيب‌پذير مي‌شود و هزينه‌هاي سربار نيز در بسياري موارد كاهش‌بردار نيستند، اما مزد را مي‌توان تحت شرايط محيطي خاص كاهش داد و يا
 • اد روزهاي كاركرد واقعي در ايران از بسياري از كشورها كمتر و شاخص بهره‌وري كار نيز بعلت محيط اقتصادي دولتي از يك سو و ضعف قابل ملاحظه مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي (و نه كاركرد كارگران) از سوي ديگر در وضعيت مساعدي نيست. بررسي روزهاي واقعي كاركرد با توجه به تعطيلات رسمي و غيررسمي در ايران عبارتند از: تعداد روزهاي سال= 365 كسر مي‌شود: روزهاي تعطيلات هفتگي (جمعه)= 52 روز روزهاي تعطيلات رسمي= 23 روز جمع روزهاي كاركرد در يك سال =90 تعداد روزهايي كه مزد پرداخت مي‌شود: تعداد روزهاي سال= 365 حق سنوات يك
 • روزهاي تعطيلات رسمي= 23 روز جمع روزهاي كاركرد در يك سال =90 تعداد روزهايي كه مزد پرداخت مي‌شود: تعداد روزهاي سال= 365 حق سنوات يك ماه= 30 مرخصي استحقاقي= 30 پاداش و عيدي (به‌طور متوسط)=45 تعطيلات رسمي= 23 23درصد حق بيمه سهم كارفرما= 84 جمع روزهايي كه طي سال مزد پرداخت مي‌شود= 577 نسبت روزهاي پرداخت مزد به روزهاي كاركرد واقعي 98/1 = 290 ÷ 577 اين نسبت نشان مي‌دهد كه كارفرما به ازاي هر روز كاركرد يك كارگر (8 ساعت كار روزانه) معادل 8/15 ساعت مزد پرداخت مي‌كند يا به عبارت ديگر قيمت واقع
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ فرهنگ كسب‌وكارمالزي
بخش اول مالزي يكي از توسعه يافته‌ترين كشورهاي آسياي جنوب شرقي از نظر اقتصادي است كه در عين حال از تنوع فرهنگي زيادي برخوردار است.
 • ور اسلامي‌است، اصول بنيادي اين مذهب تاثيري در هدايت كسب‌و‌كار اين كشور نداشته است. البته اين امر به اين معنا نيست كه وظايف ديني ناديده گرفته شود و در اكثر ادارات و شركت‌ها زمان كاري بر اساس اوقات شرعي مشخص مي‌گردد. همچنين برخي از استان‌هاي اين كشور، روز جمعه را به عنوان روز تعطيل كاري خود انتخاب كرده‌اند، ولي كوالالامپور از اين قاعده مستثناست و به‌رغم اينكه برخي از شركت‌هايش شنبه را روز اول كاري خود مي‌دانند، اكثر ادارات آن طبق برنامه هفتگي غربي فعاليت مي‌كنند. رمضان، ماه روزه مسلمانان، در فرهن
 • تلاش زيادي مي‌شد تا اين بخش متنوع شود و محصولاتي نظير نخل‌هاي روغني و كاكائو بيشتر توليد شوند. از اين‌رو، بيشتر نوآوري‌هاي تكنولوژي در كشتزارهاي اوليه، بر اساس تحقيقات بود. سپس سياست صنعتي براي كاهش واردات با تشويق‌هايي چون كاهش ماليات، برخورداري از تعطيلات و بهبود زير‌ساخت‌ها به كار بسته شد. استراتژي كاهش واردات اقتصاد را متنوع كرد و واردات كالاهاي مشتري پسند را كاهش داد و مواد اوليه در محل مورد بهره‌برداري قرار گرفت. توسعه صنعتي، براساس استراتژي كاهش واردات، حتي توانست سرمايه‌گذاري خارجي را ني
 • كار بود كه سبب موج مهاجرت شديد به اين كشور شد و نيروي كار غيرقانوني در اين كشور افزايش يافت. نرخ بيكاري در اين كشور 5/3 درصد است. 1/5 درصد مردم آن زير خط فقر زندگي مي‌كنند و نرخ تورم آن 6/3 درصد است. اين كشور منابع متوسطي هم از نفت در اختيار دارد و روزانه 611 هزار و 200 بشكه نفت صادر مي‌كند. ارتباطات در مالزي مالزي يكي از سخت‌ترين قوانين را در جهان براي روزنامه‌ها دارد. روزنامه‌ها در اين كشور بايد به طور سالانه مجوزشان را تمديد كنند.صدا و سيماي ملي مالزي دو شبكه تلويزيوني و بسياري از شبكه‌هاي
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام و عرض ادب من مدير يك موسسه زبان با حدود 20 كارمند هستم كه كارمندانم به طور متوسط 6 ساعت كاري در روز كار ميكنند. اغلب آنها داراي سمت منشي هستند كه امور ثبت نام شاگردها را انجام ميدهند. جسارتاً چند تا سوال داشتم 1- آيا پرداخت كمك هزينه حق خواربار و مسكن از سوي كارفرما به كارمندان ما كه جمعاً 100 هزار تومان در بخشنامه حداقل مزاياي كارگران در سال 93 قيد شده، اجباري است يا اختياري؟ 2- در قانون سال 93 حقوق كارگران حدود 609 هزار تومان ذكر شده. آيا كارمندان ما كه ساعت كاري كمتري از وزارت كار دارند هم بايد همين ميزان حقوق را دريافت كنند يا به تناسب حقوق آنها كمتر مي شود؟ 3- من نميدونم كه كارمندان ما كه ماهيانه و بر اساس جمع ساعت كاريشون در ماه حقوق ميگيرند و كارشونم خدماتي و مرتبط با ثبت نام شاگردهاي كلاس زبان هست، در تعريف قانون، كارمزدي تلقي ميشند يا مزد ساعتي يا كارمزد ساعتي؟ و اگر طبق تعريف قانون، كارمندان ما "مزد ساعتي" حساب ميشوند، آيا ماده 43 قانون كار كه ميگه: "كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست." شامل حال ما ميشود؟ يعني اينطور كه من استنباط كردم چون كارمندان ما، كارمزدي نيستند نبايد حقوق روزهاي تعطيل را دريافت كنند؟ چون در جاي ديگري از سايت وزارت كار اين سئوال پرسيده شده و اين جواب رو دادند: چنانچه روزهائي از ايام هفته با تعطيلات رسمي برخورد كند ساعات كار قانوني كارگران در آن هفته چه ميزان خواهد بود؟ چنانچه هر يك از روزهاي هفته كه معادل 6 روز كار با ساعت كار روزانه 7 ساعت و 20 دقيقه مي باشد با تعطيل يا تعطيلات رسمي مواجه گردد براي هر روز تعطيل رسمي، ساعت كار هفتگي كارگر 7 ساعت و 20 دقيقه كاهش پيدا مي كند كه در صورت انجام كار در اين ايام مشمول دريافت اضافه كاري قرار مي گيرد. من گيج شدم كه بالاخره تعطيلات رسمي بايد حقوقش رو بديم يا نيازي نيست؟! با سپاس از لطف شما
 • پرسش و پاسخ سلام و عرض ادب من مدير يك موسسه زبان با حدود 20 كارمند هستم كه كارمندانم به طور متوسط 6 ساعت كاري در روز كار ميكنند. اغلب آنها داراي سمت منشي هستند كه امور ثبت نام شاگردها را انجام ميدهند. جسارتاً چند تا سوال داشتم 1- آيا پرداخت كمك هزينه حق خواربار و مسكن از سوي كارفرما به كارمندان ما كه جمعاً 100 هزار تومان در بخشنامه حداقل مزاياي كارگران در سال 93 قيد شده، اجباري است يا اختياري؟ 2- در قانون سال 93 حقوق كارگران حدود 609 هزار تومان ذكر شده. آيا ك
 • كارشونم خدماتي و مرتبط با ثبت نام شاگردهاي كلاس زبان هست، در تعريف قانون، كارمزدي تلقي ميشند يا مزد ساعتي يا كارمزد ساعتي؟ و اگر طبق تعريف قانون، كارمندان ما "مزد ساعتي" حساب ميشوند، آيا ماده 43 قانون كار كه ميگه: "كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست." شامل حال ما ميشود؟ يعني اينطور كه من استنباط كردم چون كارمندان ما، كارمزدي نيستند نبايد حقوق روزهاي تعطيل را دريافت كنند؟ چون
 • هفته با تعطيلات رسمي برخورد كند ساعات كار قانوني كارگران در آن هفته چه ميزان خواهد بود؟ چنانچه هر يك از روزهاي هفته كه معادل 6 روز كار با ساعت كار روزانه 7 ساعت و 20 دقيقه مي باشد با تعطيل يا تعطيلات رسمي مواجه گردد براي هر روز تعطيل رسمي، ساعت كار هفتگي كارگر 7 ساعت و 20 دقيقه كاهش پيدا مي كند كه در صورت انجام كار در اين ايام مشمول دريافت اضافه كاري قرار مي گيرد. من گيج شدم كه بالاخره تعطيلات رسمي بايد حقوقش رو بديم يا نيازي نيست؟! با سپاس از لطف شما   ؟
اخبار/ حداقل مزد كارگران به ديوان عدالت رفت
سرمايه: سرانجام يك ماه پس از شروع سال نو و ابلاغ مصوب 20 درصدي افزايش مزد، به درخواست نمايندگان كارگري پرونده افزايش دستمزد سال 88 كارگران به ديوان عدالت اداري ارسال شد.
 • ده بوده است. از طرف ديگر ماده 41 قانون كار نيز رعايت نشده است. طبق اين ماده ميزان افزايش دستمزد براساس نرخ تورم سال جاري كه توسط بانك مركزي اعلام شده محاسبه مي شود اما مصوبه دستمزد سال 88 براساس پيش بيني تورم در سال 88 بوده است. شكايت جامعه كارگري امروز در يكي از شعب ديوان عدالت اداري مطرح شده و نمايندگان كارگري جداً پيگير اين شكايت در ديوان عدالت اداري هستند.» علي دهقان كيا عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران نيزدرحاشيه نخستين گردهمايي ماهانه شوراهاي اسلامي كار استان
 • مان ركود تورمي مواجه بوده دلسوزي اينكه نقدينگي را بالا ببريم، اين موضوع را تشديد كرد و در سال گذشته هم كه كم سابقه ترين نشر صورت گرفت، به ركود اقتصادي به نوعي كمك شد. به عنوان مثال بايد به واحدهاي توليد سيمان اشاره كرد كه امسال بعضي از اين واحدها در تعطيلات، 17 روز تعطيل بودند و علت اين تعطيلي ها را نيز خريدار نداشتن محصولات عنوان كردند.» به گفته اين نماينده مجلس براي مركز پژوهش هاي مجلس روشن است كه چرا دچار ركود تورمي هستيم و شرايط به گونه اي است كه در حالي كه قيمت ها افزايش مي يابد ا
 • ارگران مختار گذاشته است،بيان كرد: در مورد اين موضوع نيز مشغول بررسي و تصميم گيري هستيم. وي با اشاره به در نظر گرفتن دو هزار و 500 ميليارد تومان از محل سهامي كه دولت به سازمان تامين اجتماعي واگذار خواهد كرد، براي همسان كردن حقوق بازنشسته ها كه چند روز قبل اعلام شده بود، يادآور شد: «اين قدمي بود كه خود بازنشسته ها برداشته و طبق تعمداتي دولت سهام را در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار مي دهد تا خود سازمان در اين مورد تصميم گيري كند.» منبع:
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ كارگري با 44 ساعت كار در هفته و تعطيلي ايام پنج شنبه و جمعه مشغول به كار مي باشد ، ميزان مرخصي سالانه اين افراد 26 روز بوده يا 30 روز كامل.لازم به ذكر است ايام پنجشنبه و جمعه و ساير تعطيلات جزء مرخصي محسوب نمي شود.
 • پرسش و پاسخ كارگري با 44 ساعت كار در هفته و تعطيلي ايام پنج شنبه و جمعه مشغول به كار مي باشد ، ميزان مرخصي سالانه اين افراد 26 روز بوده يا 30 روز كامل.لازم به ذكر است ايام پنجشنبه و جمعه و ساير تعطيلات جزء مرخصي محسوب نمي شود. ؟ با سلام مرخصي ساليانه بدون محاسبه جمعه 26 روز كاري است.بنابراين جمع روزهاي مرخصي هر كارگر بايد بايد 26 روز كاري بدون محاسبه روزهاي جمعه باشد ضمن اينكه روز هاي تعطيلات رسمي حين مرخصي به عنوان مر
 • ساليانه بدون محاسبه جمعه 26 روز كاري است.بنابراين جمع روزهاي مرخصي هر كارگر بايد بايد 26 روز كاري بدون محاسبه روزهاي جمعه باشد ضمن اينكه روز هاي تعطيلات رسمي حين مرخصي به عنوان مرخصي تلقي نمي شود.يعني اينكه اگر شخصي فرضا 5 روز مرخصي بگيرد كه دو روز تعطيل رسمي ويك روز جمعه باشد مرخصي استحقاقي استفاده شده وي سه روز است(با احتساب جمعه) وايشان مي تواند 24 (26-2)روز معمولي و3 روز جمعه را به عنوان مرخصي استفاه كند. 31/01/88
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چگونه مي توان درك بهتري از نحوه رفتار آدميان داشت؟
چنانچه اطلاعات كافي در اختيارتان باشد، مي‌توانيد يك گروه بزرگ از افراد را به انجام هر عملي تحريك كنيد. حتي اگر - همانگونه كه الكساندر پنتلند اخيرا اثبات كرده است- آن عمل رانندگي در تمام اطراف يك شهر، شهرك يا حومه يك شهر در آمريكا و جست‌وجو براي يافتن بالون‌هاي قرمز رنگ عظيم‌الجثه باشد.
 • جست وجو براي يافتن بالون هاي قرمز رنگ عظيم الجثه باشد. چند سال پيش از اين، وينگ و دارپا، محققان علوم رفتاري پنتاگون يك رقابت شبكه اي را مطرح كردند و طي آن، يك جايزه 40 هزار دلاري براي اولين گروهي كه بتوانند ده بالون قرمز هواشناسي را كه آژانس، در يك روز در مكان هاي مرتفع و مخفي در اطراف شهر قرار داده بود بيابند، تعيين كرد. بيشتر هزاران گروهي كه خيلي سريع نشانه ها را يافتند اين نكته را دريافته بودند كه جست وجوي جمعي بهترين راه براي يافتن اين كره هاي به قطر هشت پا بود. بنابراين آنها دست به كار پ
 • ي تي گزارش داد كه افزايش بهره وري ايجاد شده، معادل 15 ميليون دلار در سال افزايش سود به همراه داشته است. درس گرفته شده از مركز پيام مشابه با طرح شكارچيان بالون هاي پنتلند بود كه به اين منظور طراحي شده بود تا هزاران تعقيب كننده را ترغيب كند تا يك روز تعطيل را صرف تشكيل گروه جست وجو كنند. بدان معنا كه بايد آنچنان مشوق هايي را فراهم كنيم كه به اشتراك گذاردن اطلاعات و نيز كار تيمي را در ميان افراد تسهيل نمايد. پنتلند مي گويد: «حوزه جامعه سنجي (sociometric)به ما آموخت كه صرفنظر از جامعه شناسي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ ضرر و زيان هر روز تعطيلي در تهران
رييس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي، در موضوع آلودگي هوا اقدامات پيشگيرانه را مقدم بر تعطيلي دانست و گفت: تعطيلات پيش‌بيني نشده ضررهاي جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور وارد مي‌كند،
 • رييس فراكسيون محيط زيست مجلس شرح داد:ضرر و زيان هر روز تعطيلي در تهران ضرر و زيان هر روز تعطيلي در تهران      رييس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي، در موضوع آلودگي هوا اقدامات پيشگيرانه را مقدم بر تعطيلي دانست و گفت: تعطيلات پيش‌بيني نشده ضررهاي جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور وارد مي‌كند، لذا بهتر است پيش از اتخاذ هر گونه تصميمي در خصوص تعطيلات، اقدامات پيشگيرانه بر اساس سلسله مراتب تعيين شده به اجرا درآيد.
 • ايسنا، آلودگي هواي تهران را يك پديده طبيعي دانست و تاكيد كرد: اما با وجود اين همه آلودگي ايجاد شده توسط بشر نمي‌توانيم طبيعت را مقصر صرف بدانيم، بلكه مي‌توانيم با اقداماتي اين پديده را كاهش دهيم و يا از شدت آن جلوگيري كنيم؛ نه اين‌كه تعطيل كردن شهر يعني آسان‌ترين راه را برگزيده و بر تكاليف و مسووليت‌هاي انجام نشده توسط مسئولان ذيربط سرپوش بگذاريم. نماينده اردكان در خانه ملت ادامه داد: مسلما تعطيلات در كاهش آلودگي هوا تاثير دارد اما بايد قائل به يك كار علمي و تخصصي و رع
 • نشگاه‌ها را تعطيل كنيم، هيچ منطقي بر اين تصميم حاكم نيست. وي با بيان اين‌كه شدت افزايش آلودگي هوا به هفته‌هاي گذشته برمي‌گردد، خاطرنشان كرد: چرا از همان زمان محدوديت‌هاي ترافيكي را شديدتر نكرديم، اگر محدوديت‌هايي كه از روز گذشته به شدت اعمال مي‌شود را از ابتداي تشديد آلودگي هوا پيگيري مي‌كرديم امروز با وضعيتي مواجه نمي‌شديم كه بخواهيم پايتخت را چند روز تعطيل كنيم. عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: اگر به سابقه ضرورت مبارزه هدفمند و با برنامه با پديد
مشاوره/ نحوه محاسبه اضافه كار روز تعطيل رسمي با اضافه كار عادي را بيان كنيد؟ آيا محاسبه اضافه روز تعطيل با ضريب 8/1 مي باشد و اضافه كار عادي با ضريب 4/1 مي باشد يا خير؟
 • پرسش و پاسخ نحوه محاسبه اضافه كار روز تعطيل رسمي با اضافه كار عادي را بيان كنيد؟ آيا محاسبه اضافه روز تعطيل با ضريب 8/1 مي باشد و اضافه كار عادي با ضريب 4/1 مي باشد يا خير؟  ؟ با سلام در خصوص محاسبه سه محاسبه مجزا به شرح ذيل حقوق شخص را تشكيل مي دهد. 1-حقوق ومزاياي ثابت شغل براي 176 ساعت كار 2-فوق العاده نوبت كاري به ميزان 10 درصد مزد وحقوق روزهاي كاري روزهنگام و22.5 درصد روزهاي كاري شب هنگام 3-اضافه كاري ب
 • رصد مزد وحقوق روزهاي كاري روزهنگام و22.5 درصد روزهاي كاري شب هنگام 3-اضافه كاري به ميزان 48 ساعت(240-192) به نرخ 40درصد مازاد بر نرخ عادي ساعت كار يعني: حقوق ومزد پايه/مبناي ساعت كار محاسبه اضافه كار*1.4 اگر اضافه كاري وكار در روز جمعه باشد وروز تعطيلي يك روز ديگر تعين شده باشد.نرخ روز جمعه 140% نرخ روز عادي است ودر صورت اضافه كار داشتن در روز جمعه نرخ اضافه كار عبارتست از: 140%نرخ عادي*1.4=نرخ اضافه كار روز جمعه واگر شب كاري در روز جمعه اتفاق بيفتد : 140%نرخ عادي*1.35=نرخ شب كاري روز جمع
 • وز ديگر تعين شده باشد.نرخ روز جمعه 140% نرخ روز عادي است ودر صورت اضافه كار داشتن در روز جمعه نرخ اضافه كار عبارتست از: 140%نرخ عادي*1.4=نرخ اضافه كار روز جمعه واگر شب كاري در روز جمعه اتفاق بيفتد : 140%نرخ عادي*1.35=نرخ شب كاري روز جمعه واگر در روز جمعه در هنگام شب كاري اضافه كار ي انجام شود: 140%نرخ عادي*1.4*1.35=نرخ اضافه كار روز جمعه در شبكاري به محاسبات ذيل دقت كنيد. 24روزكار=7.33*24=176 ساعت قانون كار( ساعت در هفته44*هفته4=176) 24روزكار=8*24=192 ساعت 26 رور كار=7.20*26=190 ساعتبخشنامه حداقل حقوق, قانون كار, حداقل حقوق, ساعت كار, تعطيلات ومرخصي ها, روز تعطيل هفتگي, تعطيلات رسمي, مرخصي ساليانه, مرخصي استحقاقي, مرخصي استعلاجي, كارهاي پيوسته, مرخصي بدون حقوق, سوابق كار و بازنشستگي, حداقل مزد , حسابداري, حداقل مزد, ديدگاه حسابداري, سرمايه‌داري اجتماعي, روزها, حداقل روزها, كارگر, پرداخت, اقتصاد, واقعي, افزايش , جامعه, كارگران, كارفرما, كاركرد, اقتصادي, توليد, سنوات, تعطيلات, فرهنگ كسب‌وكارمالزي, حداقل مزد كارگران به ديوان عدالت رفت, نمايندگان كارگري پرونده افزايش دستمزد سال 88 كارگران, ديوان عدالت اداري, شوراي عالي كار, «مصوبه دوم دستمزد سال 88, حقوق ونرخ تورم, نحوه رفتار آدميان , رفتار انسان‌, رقابت شبكه‌اي , هوش مصنوعي و روانشناسي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

|مشاوره در رازنامه
  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام. اينجانب ... دانشجوي رشته حسابداري بازرگاني هستم كارداني ترم 3 - با توجه به اين كه تونستم اطلاعات خودمو در مورد حسابداري زياد بكنم پيشنهاد هاي زيادي در مورد حسابداري به من شد - ولي به دليل نداش

  عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
  ضمن عرض سلام و خسته نباشيد خدمت استاد ارجمند خواهشمندام در مورد نحوه اجراي كارحسابرسي داخلي به من توضيحاتي ارائه نماييد. البته بايد خاطرنشان گردم كه شرح وظايف حسابداري داخلي را ميدانم ولي در نحوه اجر

  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  ضمن عرض سلام و خسته نباشيد خدمت استاد ارجمند خواهشمندام در مورد نحوه اجراي كار حسابرسي داخلي به من توضيحاتي ارائه نماييد. البته به استحضار ميرساند كه شرح وظايف حسابرسي داخلي را ميدانم ولي در نحوه اج

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام ادامه سوالي كه از خدمت حضرتعالي شد تاريخ 29/12/89 اين اتفاق افتاد يعني در واقع با مغايرت انبار گرداني موجودي اول دوره اصلاح شد و قبل از اظهار نامه مالياتي بود باتشكر قاسمي مداني فردوس

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  با سلام جهت ارسال معاملات فصلي ناظران ساختمان نظام مهندسي ايا بايستي مانند اظهارنامه مالياتي 50درصد درامد ذكر شود يا خير ؟

  علي شورابي ( حسابداري )
  با سلام و احترام لطفاً راهنمايي بفرمائيد آيا طبق قانون به مادراني كه در مرخصي زايمان بسر مي برند سنوات، پاداش، عيدي و ساير مزايا تعلق مي گيرد يا خير؟ با تشكر


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني