جستجو در پورتال

مقالات/ نقد و شرح قانون ماليات‌هاي مستقيم (2و3)
كلمه يا واژه كوچك‌ترين شكل معنادار از «حروف» است كه مي‌تواند به تنهايي به كار رود. براي نمونه «-انه» در واژه‌هايي مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، داراي معني ويژه خود است ولي از آنجا كه نمي‌توان آن را به تنهايي به كار برد، واژه ناميده نمي‌شود.
 • نويسنده: محمد علي موثقي مترجم: چكيده: كلمه يا واژه كوچك‌ترين شكل معنادار از «حروف» است كه مي‌تواند به تنهايي به كار رود. براي نمونه «-انه» در واژه‌هايي مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، داراي معني ويژه خود است ولي از آنجا كه نمي‌توان آن را به تنهايي به كار برد، واژه ناميده نمي‌شود. نقد و شرح قانون ماليات هاي مستقيم (2و3) گفتاردوم وسوم كلمه ي
 • رايي لازم را بر حسب مورد براي ثبت و گزارش يك رويداد مي توانند انتخاب كنند. از سوي ديگر استانداردهاي حسابداري (Accounting Standards) نحوه عمل حسابداران بواسطه عرف يا قانون بوده و توسط جامعه حرفه اي وضع و اعمال مي شود كه در ايران و به موجب مفاد ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي، آن سازمان به طور اعم (و احصاء نشده) مرجع تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي تعيين شده است. در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم و به موجب مفاد تبصره 4 ماده 150 از واﮊه «استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري»،
 • ررات خاص خود هستند؛ از جمله تشكيلات و موسسات موضوع ماده 584 قانون تجارت كه داشتن قصد انتفاع يا عدم آن تاثيري بر تجاري يا غيرتجاري موسسه ندارد)را شامل مي شود. افزون براينكه دقت در مفاد تبصره 3 ماده 100 قانون و مبتني بر: «در شركت هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركاء موجب اسقاط تكليف ساير شركاء نخواهد بود. اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي باشد». خود به طور ضمني دلالت بر اين امر داردكه ماليات شركت هاي مدني نيز تابع مقررات ماليات اشخاص حقيقي موضوع فصل چهارم قانون ماليات ه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اطلاعات عمومي در خصوص چك
مشتري گرامي همانگونه كه مستحضريد از جمله مسائلي كه جامعه ما به آن مبتلا است روند رو به گسترش جرائم چك و سوء استفاده‌هاي ناشي از آن مي‌باشد. جرائم چك ممكن است به اشكال مختلف (نظير جعل، عدم داشتن موجودي لازم و ... ) توسط افرادي كه به نحوي با چك صادر شده مرتبط هستند، صورت گيرد. بنابراين ضروري به نظر مي‌رسد كه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادلات مالي خود را از طريق چك به انجام مي‌رسانند از خطرات احتمالي و نكات ايمني در زمينه چك اطلاعات لازم و كافي را كسب نمايند.
 • اصل شناسنامه جهت مطابقت آن با فتوكپي 6. تكميل كارت حساب سپرده قرض الحسنه جاري توسط مشتري در حضور متصدي بانكي كه شامل مشخصات كامل فردي و آدرس كامل محل سكونت، محل كار، كد ملي، كد پستي و شماره تلفن جهت تماس مي باشد. 7. تكميل كارت نمونه امضاء 8. نمونه اسكن امضاء • اشخاص حقوقي 1. رعايت كامل شرايط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري در مورد اشخاص حقيقي ايراني. 2. اخذ يك نسخه فتوكپي و يا رونوشت گواهي شده از اساسنامه شركت. تبصره
 • عامل و يا هيأت عامل شركت 2-3- مشخصات دارندگان حق امضاء شركت با تصريح اينكه چه كساني حق برداشت از حسابهاي شركت را دارند و چگونه امضاء اسناد و اوراق تعهدآور را انجام مي دهند. 3-3- مدت و حدود اختيارات هيأت مديره و هيأت عامل (مديران اجرايي) 4-3- در اساسنامه حق افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي شركت پيش بيني شده باشد. 5-3- مواردي از اساسنامه شركت كه تغيير يافته است. تبصره 1: مديران و افتتاح كنندگان حساب سپرده قرض الحسنه جاري بايد كتباً تعهد نمايند كه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شركت و
 • كت كه تغيير يافته است. تبصره 1: مديران و افتتاح كنندگان حساب سپرده قرض الحسنه جاري بايد كتباً تعهد نمايند كه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شركت و هر گونه تغيير آدرس را در اختيار بانك قرار داده اند و متعهد گردند كه هر نوع تغييري كه در اساسنامه و يا شركت نامه و يا تصميمات هيأت مديره، سمت، اختيارات، مدت مأموريت مديران و صاحبان امضاء بعمل آيد، بلافاصله بانك را كتباً مطلع سازند. تبصره 2: افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي شركتهاي سهامي در شرف تأسيس (هنوز به ثبت نرسيده باشند) بلامانع بوده و تا
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ چگونگي ثبت شركتهاي سهامي خاص
چگونگي ثبت شركتهاي سهامي خاص در اين كوتاه نوشته ارائه شده است
 • به مبلغ اسمي سهام آن است. الف – مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي خاص با اين اوصاف جهت ثبت شركت سهامي خاص نياز به مدارك ذيل است كه عبارتند از: 1- اظهارنامه شركت سهامي خاص كه توسط اداره ثبت شركتها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه 2- اساسنامه شركت سهامي خاص كه توسط موسسين تهيه مي شود. 2 جلد 3- صورت جلسه مجمع عمومي موسسين 2 نسخه 4- صورت جلسه هيئت مديره با امضاي مديران منتخب 2 نسخه 5- فتوكپي شناسنامه كليه سهامداران و بازرس يا بازرسان 6- ارائه گواهي پرداخت حداقل 35% سرمايه ش
 • ده باشد. 9- ارائه اصل سند مالكيت در صورتي كه اموال غير منقول جهت سرمايه شركت معرفي شده باشد. 10- انتقال مال غير منقول به نام شركت. ب- مراحل ثبت شركت سهامي خاص هنگامي كه شخصي بخواهد شركت سهامي خاص را به ثبت برساند قبل از هر چيز بايد دو برگ اظهارنامه را تكميل و اساسنامه شركت را تنظيم نمايند، و بعد از آن بايد جهت پرداخت هزينه تعيين نام به بانك مربوطه مراجعه و با مراجعه به حسابداري ثبت شركتها فيش بانكي، اساسنامه و اظهارنامه را تحويل دهد. متصدي مربوطه حسابداري بعد از روبت فيش ذيل برگ اظهار
 • ركت را تنظيم نمايند، و بعد از آن بايد جهت پرداخت هزينه تعيين نام به بانك مربوطه مراجعه و با مراجعه به حسابداري ثبت شركتها فيش بانكي، اساسنامه و اظهارنامه را تحويل دهد. متصدي مربوطه حسابداري بعد از روبت فيش ذيل برگ اظهارنامه را ممهور به مهر اداره ثبت شركتها خواهد نمود. متقاضيان ثبت بايد چند نام را كتباً نوشته جهت انتخاب نام شركت به واحد تعيين نام اداره ثبت شركتها مراجعه و تحويل مسئول مربوطه دهند. مسئول مربوطه نسبت به تعيين نام اقدام و بعد از اخذ موافقت از مسئولين اداره ثبت شركتها، نام انتخابي را
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ تغييرات در سرمايه شركت سهامي خاص
تغييرات در سرمايه شركت سهامي خاص در اين كوتاه نوشته ارائه شده است
 • ن سهام پس از افزايش سرمايه با قيد نام و تعداد و امضاء سهامداران 2- كاهش اجباري سرمايه شركت سهامي كليات : سرمايه شركت در دو مورد بايستي به طور اجباري كاهش يابد: يك – وفق ماده 33 قانون تجارت: چنانچه سرمايه تعهدي شركت در مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود هيات مديره مكلف است با دعوت از مجمع عمومي فوق العاده نسبت به كاهش سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه اقدام نمايد. دو – وفق ماده 141 قانون تجارت مقرر مي دارد: اگر بر اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميا
 • بلغ پرداخت شده سرمايه اقدام نمايد. دو – وفق ماده 141 قانون تجارت مقرر مي دارد: اگر بر اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود، هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و راي واقع شود، هرگاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد. سه – چنانچه مجمع عمومي با حد نصاب اكثريت تشكيل شود بايستي تشريفات دعوت وف
 • كت مورد شور و راي واقع شود، هرگاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد. سه – چنانچه مجمع عمومي با حد نصاب اكثريت تشكيل شود بايستي تشريفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعايت گردد. چهار – پس از اعمال كاهش سرمايه، به هر طريق نبايد سرمايه شركت از حد مقرر در قانون كمتر شود. جهت كاهش اجباري سرمايه شركت سهامي خاص مدارك مورد نياز است: الف – اصل صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه تم
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تسليم اظهارنامه، بدون صورت‌هاي مالي حسابرسي شده
به موجب آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي كه در جلسه 31/6/1387 به تصويب وزيران عضو كميسيون اقتصاد رسيده است سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اظهارنامه شركت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و
 • ر مالياتي كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اظهارنامه شركت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت هاي سهامي عام و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي، شعب و نمايندگي شركت هاي خارجي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها و اشخاص حقيقي و حقوقي كه فروش سالانه آنها بيش از 8 ميليارد ريال يا جمع دارايي هاي آنها بيش از 16 ميليا
 • و نيز عدم اطلاع رساني مناسب اين موضوع كه در مقاله همكار محترم جناب آقاي شمس احمدي به آن اشاره شده است، اين شبهه در بين موديان مالياتي مشمول اين دستورالعمل به وجود آمده كه در اجراي بند 6 اين تصويب نامه بايد حتما صورت هاي مالي حسابرسي شده را همراه با اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي تحويل داده يا ارسال كنند. بر همين اساس نيز برخي از اين شركت ها به دنبال دريافت گزارش حسابرس مستقل از موسسات حسابرسي به منظور منظم كردن آن به اظهارنامه و تحويل آن در مهلت قانوني ت
 • اين مهلت منجر به تشخيص ماليات به طور علي الراس نمي شود و اين گونه موديان هنوز فرصت دارند تا تمهيدات لازم را براي حسابرسي صورت هاي مالي خود انجام دهند. به عبارت ديگر، مفاد ماده 6 اين آيين نامه ناظر بر ضرورت در اختيار داشتن صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت هاي موضوع آيين نامه در مقطع بررسي اظهارنامه است و اين اختيار را به اداره امور مالياتي داده است تا در صورت ارائه نشدن اين صورت ها به ادارات امور مالياتي در مقطع آغاز رسيدگي مالياتي، اقدام به تشخيص ماليات آنان به طور علي الراس شود. از سوي ديگر به
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ الزامات قانوني و فرآيند اجرائي افزايش سرمايه
الزامات قانوني و فرآيند اجرائي افزايش سرمايه
 • صلاحيت دار درخواست كند. هر گاه قبل از صدور راي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود. (ماده ۵) ●انواع مجامع عمومي الف) مجمع عمومي موسس مجمع عمومي موسس جهت رسيدگي به گزارش اولين موسسان شركت در حال تاسيس و تصويب طرح اساسنامه و انتخاب اولين مديران و بازرسان و انجام مراحل ابتدائي تاسيس شركت تشكيل مي گردد. (ماده ۷۴) ب) مجمع عمومي عادي مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به كليه امور شركت به جز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق العاده است تصميم بگيرد. (ماده ۸۶) ج
 • مرجع ثبت شركتها صورت كاملي از مطالبات نقدي حال شده بستانكاران پذيره نويس را كه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونه مطالبات كه بازرسان شركت صحت آنرا تائيد كرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده و اظهارنامه هيات مديره مشعر بر اينكه كليه اين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است به مرجع ثبت شركتها تسليم شود. (ماده ۱۸۷) ۳- افزايش سرمايه به وسيله تبديل سود تقسيم نشده و اندوخته ها (به جز اندوخته قانوني) يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد
 • هيات مديره مشعر بر اينكه كليه اين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است به مرجع ثبت شركتها تسليم شود. (ماده ۱۸۷) ۳- افزايش سرمايه به وسيله تبديل سود تقسيم نشده و اندوخته ها (به جز اندوخته قانوني) يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص در هر سال مالي منهاي زيان هاي سالهاي مالي قبل و حسب مورد بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي مالي قبل كه تاكنون تقسيم نشده باشد منهاي پاداش قانوني اعضاي موظف هيات مديره. در چنين شرايطي شركت مستقيماً از منابع مالي
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام براي اينكه از سازمان مديريت(استانداري) شركت گريد اخذ كند چه مراحل و مداركي شركا بايد داشته باشد.
سلام براي اينكه از سازمان مديريت(استانداري) شركت گريد اخذ كند چه مراحل و مداركي شركا بايد داشته باشد.
 • با سلام مدارك ذيل تهيه وفرم درخواست رتبه بندي وتعيين صلاحيت از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري اخذ وتكميل ميشود: 1-الف) چنانچه متقاضي قبلا شركت تاسيس كرده باشد مدارك مورد نيازعبارتنداز: كپي  كليه مدارك ذيل: 1-اساسنامه 2- اظهارنامه 3- آگهي تاسيس 4- آگهي روزنامه 5- آگهي آخرين تغييرات 6- كپي شناسنامه كليه شركا 7- كارت ملي كليه شركا8-اظهارنامه مالياتي شركت در سنوات قبل9-سند مالكيت ويا اجاره نامه10-كد اقتصادي وشناسه ملي همه موارد برابر اصل شده ب) چنانچه متقاض
 • ه 2- اظهارنامه 3- آگهي تاسيس 4- آگهي روزنامه 5- آگهي آخرين تغييرات 6- كپي شناسنامه كليه شركا 7- كارت ملي كليه شركا8-اظهارنامه مالياتي شركت در سنوات قبل9-سند مالكيت ويا اجاره نامه10-كد اقتصادي وشناسه ملي همه موارد برابر اصل شده ب) چنانچه متقاضي قبلا شركت تاسيس نكرده باشد مدارك مورد نياز عبارتند از كپي شنامه + كپي كارت ملي كليه شركاء 2-فهرست افراد شاغل در شركت و مشخصات هر يك در اين فرم وارد شود شاغل يعنى مدير عامل و رئيس و نائب رئيس  هيئت مديره عضو هيئت مديره و كاركنان. كاركنان (افرادى هس
 • رده باشد مدارك مورد نياز عبارتند از كپي شنامه + كپي كارت ملي كليه شركاء 2-فهرست افراد شاغل در شركت و مشخصات هر يك در اين فرم وارد شود شاغل يعنى مدير عامل و رئيس و نائب رئيس  هيئت مديره عضو هيئت مديره و كاركنان. كاركنان (افرادى هستند كه در آن شركت كه بمدت 3 سال بيمه داشته باشند) و ضميمه اين فرم فتوكپى مدارك تحصيلى برابر اصل در دادگسترى و فتوكپى شناسنامه و اگر توضيحات دارد و فتوكپى پايان خدمت وليست هاي حقوق وتائيديه هاي بيمه 3-دارا بودن تحصيلات دانشگاهى (حداقل ليسانس) براى واحدهاى شخصى حق
مقالات/ مراقبت حرفه اي حسابرسي
سازگاري مستمر يك حرفه و تغييرات محيط اجتماعي آن با روشها و رويه هاي مورد عمل، نياز به تغيير ، اصلاح و يه هنگام رساني مستمر روابط آن حرفه با صاحبكاران و ديگران دارد. مشكل افراد غير حرفه اي در درك امكانات و محدوديت هاي يك حرفه نيز نقش مهمي در دشوار ساختن و استمرارتعيين مسئوليتهاي مشخص دارد.
 • ات حرفه اي آنها به عنوان بخشي از وظايف حسابرسي ظاهر نمي شود وصور مختلفي را از فاصله بين انتظارات عمومي و آنچه به عنوان وظيفه مراقبت حرفه اي در حسابرسي تلقي مي شود و نشان ميدهند به شرح زير ميباشند: -اطمينان دادن از اينكه تمامي الزامات قانوني موثر بر شركت، رعايت شده اند. - تضمين صحت محتواي حسابداري صورتهاي مالي حسابرسي شده -قضاوت در خصوص اثر بخشي و كفايت عمليات و مديريت درباره موضوع مسئوليت در قبال اشخاص ثالث بايد گفت، موضوع مورد حسابرسي حسابرسان، مجموعه صورتهاي مالي است كه در هر سال براي ارائ
 • براي چنين رويكرد محتاطانه اي ميتواند مراجعه به تعدادي از احكامي باشد كه در دادگاهها، در مقاطع زماني مختلف و در رابطه با حسابرسان، و به طور كلي حرفه حسابداري صادر شده ات، برخي از اين موارد عبارتند از: ركس عليه كيلسنت(1932) - اسكات و ديگران عليه شركت ساختماني باركرايس(1968) - ايالات متحده عليه سايمون(1969) – شركت گواهي حوالجات پيسيفيك عليه فوريسث و ديگران(1970) –ايالات متحده عليه وي نر(1978) نكته آخر اين كه وظيفه مراقبت حرفه اي حسابرسان در زمينه شواهد حسابرسي تنها به مقدار شواهد كسب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مجامع عمومي در شركت¬هاي سهامي
شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم ‏شده است و هريك از صاحبان سهام درقبال تعهدات شركت ‏تنها به اندازه مبلغ اسمي سهام خود داراي مسئوليت ‏مي¬باشند.
 • برگزاري ‏مجامع عمومي انجام مي¬شود.‏ براساس ماده 72 قانون تجارت "مجمع عمومي شركت¬هاي ‏سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي شود و مقررات ‏مربوط به حضور عده لازم براي تشكيل مجمع عمومي و آراء ‏لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد ‏مگر در مواردي كه به¬موجب قانون تكليف خاص براي آن ‏مقرر شده باشد."‏ در شركت¬ها سه نوع مجمع عمومي وجود دارد كه عبارتند ‏از:‏ • مجمع عمومي مؤسس؛ • مجمع عمومي عادي؛ و ‏ • مجم
 • • مجمع عمومي عادي؛ و ‏ • مجمع عمومي فوق¬العاده.‏ مجمع عمومي مؤسس رسيدگي به موارد زير جز وظايف مجمع عمومي مؤسس مي¬‏باشد:‏ ‏1-‏ رسيدگي به گزارش مؤسسين و تصويب آن و نيز انجام ‏پذيره¬نويسي اوليه سهام شركت و تاديه مبالغ لازم؛ ‏2-‏ تصويب طرح اساسنامه شركت و اصلاح آن؛ ‏3-‏ انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت؛ ‏و ‏4-‏ تعيين روزنامه كثيرالانتشار شركت كه تا تشكيل ‏اولين مجمع عمومي ¬عادي هرگونه دعوت و اطلاع
 • ده و همه تصميمات ‏با رأي دوسوم آراي حاضرين اتخاذ خواهد شد.‏ البته بايد توجه داشت كه در شركتهاي سهامي خاص ‏تشكيل مجمع عمومي مؤسس الزامي نيست. ‏ ‏ ‏ مجمع عمومي عادي مجمع عمومي عادي بايد حداقل سالي يك بار در موقعي كه ‏در اساسنامه پيش بيني شده است برگزار ¬شود. به ‏استناد ماده 86 قانون تجارت، اتخاذ تصميم نسبت به ‏كليه امور شركت بجز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي مؤسس ‏و فوق العاده است با مجمع عمومي عادي شركت مي باشد، ‏از جمله وظايف و اختيارات اين مجم
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ صورت‌هاي مالي خود را استاندارد تنظيم كنيد ‏
سازمان بورس و اوراق بهادار در بخشنامه‌اي، بانك‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار يا ثبت‌شده نزد اين سازمان را موظف كرد تا تمام صورت‌هاي مالي خود را كه پايان دوره مالي آنها 29 اسفند 1387يا بعد از آن است را براساس صورت‌هاي مالي نمونه تهيه كنند.
 • سازمان بورس و اوراق بهادار در بخشنامه اي، بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا ثبت شده نزد اين سازمان را موظف كرد تا تمام صورت هاي مالي خود را كه پايان دوره مالي آنها 29 اسفند 1387يا بعد از آن است را براساس صورت هاي مالي نمونه تهيه كنند. به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه، در اين بخشنامه آمده است: بر اساس مواد 41 و 42 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران (مصوب 30 آذر ماه 1384)، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ناشران اوراق بهادار و
 • ت هاي مالي كه پايان دوره مالي آنها قبل از تاريخ 29/12/1387 است، اختياري مي باشد. لازم به توضيح است مفروضات بكار رفته در تهيه صورت هاي مالي نمونه به شرح زير است: - بانك نمونه، بانك خصوصي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و عضو گروه نمونه است و فاقد شركت فرعي و وابسته و قسمت هاي مشمول"گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف"مي باشد. بنابراين، چنانچه هر يك از بانكهاي پذيرفته شده در بورس يا ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول تهيه صورت هاي مالي تلفيقي يا گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف باشن
 • ري بر حسب قسمتهاي مختلف"مي باشد. بنابراين، چنانچه هر يك از بانكهاي پذيرفته شده در بورس يا ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول تهيه صورت هاي مالي تلفيقي يا گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف باشند، لازم است ضمن رعايت چارچوب كلي صورت هاي مالي نمونه در تهيه صورت هاي مالي خود، صورت هاي مالي مذكور را در راستاي رعايت استانداردهاي حسابداري مربوطه تعديل نمايند. - اقلام مقايسه اي صورت هاي مالي، به دليل وجود اصلاح اشتباهات با اهميت مربوط به سنوات قبل و تغيير در رويه هاي حسابداري، ارائه مجدد شده
 • طبقه بندي اطلاعاتنقد قانون ماليات‌هاي مستقيم , ماليات, مودي, ماليات‌هاي تكليفي, درآمد مشمول ماليات, در آمد (Revenue), هزينه (Expense), سود خالص (Net Income, شرايط افتتاح حساب جاري, چك, جرائم چك, سپرده قرض‌الحسنه, كارت حساب, كنترل ريسك, فتوكپي اساسنامه, پشت‌نويسي, استفاده از چك, مدارك ثبتي شركت , ثبت شركتهاي سهامي خاص, شركت سهامي خاص , مراحل ثبت شركت, ثبت شركت, تغييرات در سرمايه , شركت سهامي خاص , افزايش سرمايه, كاهش سرمايه, تغييرات در سرمايه , شركت سهامي خاص , تسليم اظهارنامه, صورت‌هاي مالي حسابرسي شده, اظهارنامه, حسابرسي صورت‌هاي, ماليات, گزارش حسابرسي, مالياتي, حسابرس, حسابرسي, تسليم, فرآيند اجرائي افزايش سرمايه , افزايش سرمايه , مبلغ اسمي , سرمايه , افزايش , مديره, سهامداران, گزارش بازرس , تصميم صاحبان, سلام براي اينكه از سازمان مديريت(استانداري) شركت گريد اخذ كند چه مراحل و مداركي شركا بايد داشته باشد., مراقبت حرفه اي حسابرسي , حسابرس مستقل, گزارش حسابرسي, اظهارنظر حسابرس, استاندارد حسابرسي, صورتهاي مالي حسابرسي شده, مجامع عمومي, شركتهاي سهامي, سهامي عام وخاص, مجمع عمومي, مجمع عمومي مؤسس, مجمع عمومي عادي, مجمع عمومي فوق¬العاده, مجمع عمومي مؤسس, تقسيم سود ومنافع, سال مالي, بديل, افزايش يا كاهش سرمايه, ‏ تغيير يا اصلاح اساسنامه, انحلال شركت, صورت‌هاي مالي, استاندارد حسابداري, تهيه صوتهاي مالي منطبق با استاندارد حسابداري, بازار سرمايه, گزارش‌دهي مالي, صنعت بانكداري, حسابرسي صورتهاي مالي, صورت‌هاي مالي نمونه, صورت‌هاي مالي تلفيقي , گزارشگري بر حسب قسمت


98 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .