جستجو در پورتال

مقالات/ بهشت مالياتي- جهنم مالياتي
هشدار اصول‌گرايان و برخي ديگر از نمايندگان محترم از عدم پرداخت ماليات واقعي اصناف و تكليف به سازمان مالياتي براي وصول ماليات حقه از اهميت زيادي برخوردار است آنهم در شرايطي وظيفه قانوني در امر پي‌گيري اجراي قانون مصوب با نمايندگان محترم مجلس است. قانون ماليات سال 1380 را نمايندگان محترم مجلس تصويب كردند
  • يك عده كشور به بهشت مالياتي تبديل شود و از طرف ديگر سازمان مالياتي براي پر كردن منابع درآمدي خود، ماليات از ديگر مؤديان مالياتي براي اعمال روشهاي بخشنامه آي كه عمدتاً مغاير قانون هم مي باشد، ماليات بيشتري از ديگر افراد وصول كند و اين گروه همراه با حقوق بگيران تأمين كننده وجوه مالياتي باشند كه با مشاهده بي عدالتي مالياتي، وضعيت براي آنها جهنم مالياتي است. قطعاً عمده كسبه و اصناف مي خواهند ماليات بر سود واقعي را بپردازند، اما چرا زمينه اين فرآيند فراهم نشده است؟؟؟ در شرايطي كه سازمان مالياتي خو
  • 3 2 1 0.6 ناخالص حقوق ماهيانه (تومان) 36 24 12 7.2
  • مدل توافقي و حتي حكم ماده 272 قانون مالياتها و حتي سياست خوداظهاري، عمدتاً گزارش حسابرسي مالياتي را قبول نمي كند و با توسل به بخشنامه هاي مغاير با قانون ....، آنهم با تفسير بر قانون با طي پروسه هاي مكاتباتي با حسابرس مالياتي (اعم از سازمان حسابرسي و حسابدار رسمي) اول كار حسابدار رسمي را زير سوال مي برند و بعد با ابزار مغاير قانون 272 يعني كميته هماهنگي و آراء اكثريتي (كارت سبز طبق قانون و مقرارت اقدام شود) سود مشمول ماليات گزارش حسابدار رسمي را تغيير مي دهند و ماليات بر سود تشخيصي جديد خود را از
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ «كاركنان حجمي» ظلم بزرگي كه همچنان ادامه دارد!
به همين سادگي، يك شركت پيمانكار بدون اينكه كوچكترين خدماتي جز استخدام نيروها و معرفي آنها به سازمان محل كارشان ارايه كند، از درآمد كلاني به عنوان سود قانوني پيمانكاري بهره‌مند مي‌شود... اين جداي از مبالغي است كه همواره به نام پرداخت حقوق يا مزايا به نيروهايي كه بيشتر با قراردادهاي يكطرفه استخدام كرده از سازمان دريافت و پس از كسرهاي متعدد به عناوين غير قانوني... سال‌هاست در سازمان‌هاي دولتي كشور، پديده‌اي پس از تصويب قانون منع استخدام دولتي ديده مي‌شود كه نشان‌دهنده نادرست بودن قانون فوق و ماهيت آن به مثابه پاك كردن صورت مسأله است.
  • كت پيمانكار بدون اينكه كوچكترين خدماتي جز استخدام نيروها و معرفي آنها به سازمان محل كارشان دهند، از درآمد كلاني به عنوان سود قانوني پيمانكاري بهره‌مند مي‌شود. البته ذكر اين نكته لازم است كه اين جداي از مبالغي است كه همواره با نام پرداخت حقوق يا مزايا به نيروهايي كه غالبا با قراردادهاي يك‌طرفه استخدام شده، از سازمان دريافت كرده و پس از كسرهاي متعدد به عناوين غير قانوني، بخشي از آن هم به نيروهاي بخت برگشته حجمي داده مي‌شود. بر نيروهاي پيمانكاري چه مي‌گذرد؟ و البته
  • نك انجام مي‌دهند به شرح زير است: ـــ پرسنل بخش خصوصي توسط بانك گزينش مي‌شوند. ـــ پرسنل براي ورود خروج در بانك كارت مي زنند و ساعت كار آنها همانند پرسنل رسمي مي باشد. ـــ در پايان ماه طبق فرم مدت زمان حضور پرسنل به همراه اضافه كار ماهيانه آنها، توسط ادارت محل خدمت پرسنل بخش خصوص تأييد و به شركت ارسال مي‌گردد. براي مرخصي روزانه و ساعتي بايد از رئيس و معاون اداره محل خدمت امضا گرفته شود. شرح وظايف هر شخص توسط رئيس اداره محل خدمت مشخص مي شود و از طرف شركت كاري به پرسنل محول
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني