جستجو در پورتال

مقالات/ چالشهاي حسابداري اسلامي در ايران
مباحث مربوط به حسابداري اسلامي چندي است كه در بين كشورهاي اسلامي رواج يافته وعلي الخصوص ريشه هاي ان را بايد در مباحث بانكداري اسلامي وعقود اسلامي جست .علي ايحا ل اينكه رسيدن به اين مقصود توهم است يا يك واقعيت آينده بيان واقع بينانه اي است از انچه كه بر سر اين مباحث خواهد امد.به هر حال كشورهاي اسلامي بدشان نمي آيد كه موضوعات گوناگون را اسلاميزه كنند
 • ثرسازي سود است. معمولاً زكات در كشورهاي اسلامي ذيربط تابعي از افزايش داراييها (شامل درآمد و سود) است و نرخ آن درحدود 5/2 درصد خالص داراييهاست. در استاندارد حسابداري شماره 9 سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي نحوه محاسبه زكات تشريح شده است (جدول 1). لذا زكات زماني حداكثر مي شود كه سود حداكثر شود. ضمن اينكه اگر حداكثرسازي سود در چارچوب شرع باشد چه ايرادي دارد؟ حداكثرسازي سود خود انگيزه اي براي افزايش كارايي است و در جوامع مسلمان بايد افزايش كارايي براي استفاده بهتر از منابع اقتصادي محد
 • ويژه فراهم بودن ارزشهاي جاري قابل اتكا ترجيح داده مي شود. علاوه بر اين، در اين تصميم گيري هزينه دستيابي به ارزشهاي جاري بايد با منافع آن مقايسه گردد (كميته فني سازمان حسابرسي، 1381). در مفاهيم نظري گزارشگري مالي نتيجه گيري شده است كه در اندازه گيري عناصر صورتهاي مالي، نظام مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي ملاك عمل قرار خواهد گرفت و از ارزشهاي جاري نيز تا ميزاني كه با خصوصيات اتكاپذيري و ملاحظات منفعت و هزينه سازگار است، در تعديل اين نظام استفاده خواهد شد. (كميته فني سازمان حسابرسي، 1381). بعضي از
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پنج مكتب اقتصاد ي
سوسياليسم به معناي وسيع كلمه، طيف متنوعي از انديشه‌ها و متفكران را در بر مي‌گيرد كه تنها ويژگي مشترك آنها اعتقاد به «لزوم برابري بيشتر براي انسان‌ها و افزايش نقش كارگران در اداره جوامع» است.اما همين هدف مشترك از جنبه‌هاي مختلف از جمله روش‌هاي تحقق آن محل اختلاف سوسياليست‌ها است .
 • ول را مردود مي‌داند و بر آن است كه علم اقتصاد، محصول دريافت‌هاي تجربي محصور در زمان و مكان است نه استنتاج شده از اصول منطقي و رياضي. واضعان و شارحان مكتب تاريخي آلمان، حاميان اصلاحات اجتماعي و بهبود وضع توده مردم بودند. دوران شكوفايي اين مكتب، مقارن دوراني بود كه جهان با سرعت به سوي صنعتي شدن مي‌رفت و كارگران اروپايي وضع اقتصادي نامناسبي داشتند و همين اوضاع نابسامان، ميدان را براي انديشه‌هاي سوسياليستي فراخ و مساعد كرده بود. سهمي كه حاميان مكتب آلمان از اقبال عمومي بردند، تصاحب كرسي‌هاي دانشگاهي
 • چار بودند با جاذبه‌هاي پوپوليستي سوسياليسم جدال كنند. خدشه‌اي كه به نظريه‌هاي كلاسيك وارد شده بود به مبحث «منشا ارزش» مربوط مي‌شد. اقتصاد‌دانان تا آن زمان دو منشا براي ارزش كالاها و خدمات قائل شده بودند. اولي از آن اقتصاد‌دانان كلاسيك بود كه بر نقش عناصر توليد(كار و سرمايه) و عرضه و تقاضا تاكيد مي‌ورزيدند و ديگري از آن كارل ماركس بود كه منشا ارزش را در «كار اجتماعا لازم» مي‌دانست. طبق نظريه اول، آنچه قيمت كالا را در بازار تعيين مي‌كرد، ميزان هزينه‌هاي صرف‌شده در آن و تقاضاي مصرف‌كنندگان بود. بر
 • سان‌هاست كه آ‌نان را بر آن مي‌دارد چه كالايي را، چه زماني و با چه قيمتي خريداري كنند. مي‌توان فهميد كه مردم چه كالايي را بيشتر مي‌پسندند اما كسي نمي‌تواند ميزان اين ترجيح را محاسبه كند. بنابراين بايد توليد و داد‌وستد در فضاي كاملا آزاد و بدون مداخله عناصر بيرون از بازار(به ويژه دولت) رخ دهد تا توليد‌كنندگان براساس علائمي كه از مصرف‌كنندگان دريافت مي‌كنند، نوع و ميزان كالاهاي مورد نياز جامعه را شناسايي كنند. براي اينكه اين كارها به هرج و مرج در جامعه نيانجامد، مي‌بايست قواعدي كه با همه شهروندان ب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ محاسبه هزينه سرمايه واحد تجاري
ايده «هزينه سرمايه» براي كاري كه حرفه‌اي‌هاي مالي و حسابداري، مستقيم يا غيرمستقيم، به عنوان ‏بخشي از مشاركتشان در گروههاي تصميمگيري چندوظيفه¬اي متقابل انجام مي‌دهند، نقشي اساسي ‏دارد.سه روش متفاوت تعيين ميانگين موزون هزينه سرمايه براي شركتهاي مايكروسافت و جنرال­الكتريك منجر به نتايج متفاوتي براي هر يك از اين شركتها شد.
 • جهت مشتق ساختن تخمينهاي ميانگين موزون هزينه سرمايه براي ‏شركتهاي جنرال الكتريك و مايكروسافت استفاده شد : 1- بتاي تعديل شده، 2- مدل قيمتگذاري آربيتراژ و ‏‏3- بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ريسك.‏ ‏ ‏ هزينه سرمايه سهام در جدول1، بازده سهام (‏Ks‏) يعني هزينه سرمايه سهام با استفاده از روش مدل قيمتگذاري دارايي ‏سرمايه¬اي با بتاي تعديل شده تخمين زده شد و چندين فرض مختلف در مورد صرف ريسك مناسب بازار ‏‏(‏Km-Krf‏) و نرخ ريسك مرتبط با آن (&rl
 • ش بازده اوراق قرضه به ‏اضافه صرف ريسك درخصوص بازده سهام (‏Ks‏) شركت در جدول 2 گزارش شده است.‏ ‏ ‏ هزينه بدهي و ساختار سرمايه بعد از تخمين هزينه سرمايه سهام، يعني بازده سهام (‏Ks‏)، مي توان تخمين ساير عناصر ميانگين موزون ‏هزينه شركت جنرال الكتريك و مايكروسافت را انجام داد. براي اغلب شركتها، اين امر شامل تخمين هزينه ‏بعد از ماليات بدهي (كه به آن بهره تعلق مي گيرد) و وزن مرتبط با بدهي در ساختار سرمايه است. به ‏هرحال، برخي شركتها مانند م
 • rlm;سررسيد (‏YTM‏) يك نمونه از اوراق قرضه عمومي كه براساس قضاوت داراي ريسك اعتباري مشابهي براي ‏شركت است يا ب- استفاده ازبازده به سررسيد (‏YTM‏) اوراق قرضه معوق يا وامهاي بانكي شركت، صورت ‏مي پذيرد.‏ ‏ ‏ نتايج جدول 2 يك ستون براي هر شركت در اين تجزيه و تحليل گزارش مي كند. سه سطر اول جدول، ساختار ‏سرمايه (براي مثال وزنها) وتخمينهاي هزينه بعد از ماليات بدهي (بدهي درازمدت) را براي هر شركت ارائه ‏مي¬كند. سه سطر بعدي، تخمينهاي هزينه سرمايه سهام را
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حسابرسي داخلي
حسابرسي داخلي يك بخش مهم در حيات كسب و كار است، اما همه‌ شركت ‌ها آنقدر بزرگ نيستند كه از حسابرسي داخلي استفاده كنند. اين فهرست راهنما ويژه‌ كساني است كه اقدام به حسابرسي داخلي شركت خودشان مي‌ كنند يا مسئول انتخاب و مديريت افرادي هستند كه وظيفه‌ حسابرسي داخلي را بر عهده دارند.
 • ي را فراهم آورده ايد، جلسه اي با حسابرس برگزار كنيد، حتي اگر اين فرد يكي از كاركنان شما است. فقط بر روي دانش و اطلاعات او حساب نكنيد. هدف اين جلسه، موافقت بر سر اهداف حسابرسي است. ببينيد حسابرس شما براي تحقق اين اهداف، چه برنامه اي دارد. در مورد جدول زماني و طرح اقدام، به توافق برسيد و ببينيد آيا اطلاعات بيشتري مورد نياز است يا خير. 5. كنترل هاي كليدي براي تحقق اهداف حسابرسي را شناسايي كنيد مرحله بعد، بررسي دقيق سازمان است. حسابرس بايد به رويكردهاي فعلي سازمان براي كنترل حوزه هاي كل
 • ull; آيا قيمت كالاها و خدمات در بازار مورد بررسي قرار گرفته است؟ • آيا سيستم هاي به كار گرفته شده، داراي كارآمدترين شكل ممكن هستند؟ براي حسابرسي داخلي بايدها: • كاركنان خود را در مورد مزاياي حسابرسي داخلي توجيه كنيد. • بر عناصري تمركز كنيد كه ريسك آنها بالا اعلام شده است. • يك طرح اقدام واقع بينانه تهيه كنيد. • كاركنان را از نتايج حسابرسي داخلي و هر اقدام مثبتي كه در نتيجه آن انجام شده است، مطلع نماييد. • براي تحقق پيشرفت طرح خود، برآن نظارت نما
 • 11. گزارش نهايي را تهيه كنيد گزارش نهايي بايد شامل طرح اقدام براي مواجه با حوزه هايي باشد كه نيازمند تقويت شدن هستند. استفاده از دانش حسابرس به عنوان يك راهنما، مي تواند بهترين روش و تضمين كننده اجراي توصيه ها باشد. اين گزارش بايد شامل يك جدول زماني و همچنين زمان توافق شده براي نظارت بر پيشرفت حاصله باشد. 12. اقدام كنيد براي بهبود حوزه هايي كه دچار مشكل هستند، بر مبناي يافته هاي حسابرسي عمل كنيد و ببينيد آيا اقدامات شما باعث بهبود شرايط مي شوند يا خير. اين اقدامات مي توانند
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ فاينانس خودگردان
مــوضـوع تامين منابع مالي (فاينانس) پروژه هاي توسعه اي به طور اعم و بحث تامين منابع مالي به اتكاء ‏پروژه «فاينانس خودگردان» (‏PROJECT‏ ‏FINANCE‏) به طور اخص در سالهاي اخير موردتوجه دست اندركاران ‏و متوليان برنامه هاي توسعه اقتصادي و صنعتي ايران قرار گرفته است.
 • ل و رايج در مقوله تامين منابع مالي (فاينانس) و بويژه فاينانس خودگردان ياري رساند. 1 - سابقه تاريخي فاينانس خودگردان(1) اسلوب ويژه اي براي تامين اعتبار پروژه هاست كه ابتدا در سالهاي دهه 1930 در ارتباط با توسعه چاههاي نفتي در ايالت تكزاس آمريكا در دوراني كه حفاري براي استخراج و بهره برداري از چاههاي نفت عملاً به ابزار و تجهيزات بسيار ساده اي متكي بود، متداول و رايج گشت. در آن ايام بانكهاي شهر دالاس (در ايالت تكزاس) آماده بودند كه اعتبارات مالي موردنياز حفاري چاههاي نفت را برمبناي بازپرداخت ازط
 • حقيقت هر فاينانس خودگردان مشخصات خاص خود را داشته ساختارهاي آن مي بايست متناسب با شرايط و ويژگيهاي آن طراحي و تنظيم گردد. تاكنون ما از «پروژه» در كليت و تعبير عمومي آن استفاده كرده ايم، معذالك در طرحهاي توسعه منابع هيدروكربوري هريك از عناصر در زنجيره توسعه منابع مذكور از حفاري و استخراج گرفته، تا ذخيره سازي (ساخت مخــازن)، فـراوري و انتقال به مصرف كنندگان نهايي مي تواند جهت تامين منابع مالي ازطريق فاينانس خودگردان مناسب باشد. 3 - چرا فاينانس خودگردان؟ طي 30 سال گذشته، گرايش به
 • ره طولاني بازپرداخت اعتبارات كه معمولاً در فاينانس خودگردان عملي است، امكان دستيابي به منابع گسترده و نيز بازگشت سرمايه بالاتر را براي اين شركتهاي چندمليتي فراهم مي سازد. 4 - ساختار فاينانس خودگردان حال ببينيم فاينانس خودگردان واقعاً چيست و چه عناصري دربردارد؟ بديهي است كه فاينانس خودگردان اعتبار لازم براي اجراي پروژه ها را تامين مي كند، اما ساختار فاينانس خودگردان به مراتب پيچيده تر از اين مفهوم كلي است. به عبارت ديگر، در فاينانس خودگردان مجموعه اي از ساختارهاي قراردادي به گونــه اي در يك
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تاريخچه حسابداري
حسابداري در جهان نزديك به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاريخ نخستين مدارك كشف شده‏‎ ‎حسابداري به ۳۶۰۰ ‏سال قبل از ميلاد برمي گردد. پيشينه حسابداري در ايران نيز به نخستين تمدنهايي بر مي گردد
 • (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حكايت از آن دارد‎ ‎كه در اجراي طرحهاي ‏ساختماني اين تمدن، نوعي كنترل حسابداري برقرار بوده كه بهره‎ ‎گيري از نيروي كار هزاران هزار نفر را در ‏امر ايجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختماني‎ ‎در تشكيلاتي منظم، ميسر مي كرده است، از تمدن مصر در دوراني ‏كه يونانيان و روميان‎ ‎بر آن تسلط داشتند نيز مجموعه هاي متعددي از حسابهاي نوشته شده بر پاپيروس باقي‎ ‎مانده ‏است‎.‎ شواهد و مدارك به دست آمده از يونان باستان نيز حكايت از استقرار كنترلهاي‎ ‎حسابداري دارد. از جمله حساب ‏معبد پارتنون در لوحه ه
 • سرمايه اي را كه خود به كار تجارت نمي پرداختند نيز‎ ‎عملي ساخت و بديت ترتيب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاري را تسريع كرد‎.‎ به رغم تحولات شگرف اقتصادي_ اجتماعي و دگرگوني و پيچيدگي و توسعه معاملات و‎ ‎سازمانهاي تجارتي از ‏قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلي سيستم دفترداري دوطرفه‎ ‎همچنان بدون تغيير باقي مانده است. دليل ‏بقاي اين سيستم در طول پنج قرن در سادگي‎ ‎اصول، انعطاف پذيري و قابليت ان در ثبت، انتقال و گزارش ‏اطلاعات بسيار متنوع، در‎ ‎قالب صورتهاي مالي قابل رسيدگي است‎.‎ انقلاب صنعتي س
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخشنامه ها ي قانون كار
بخشنامه حداقل حقوق سال 1387و1386 در اين قسمت براي اطلاع حسابداران ومديران محترم ارائه شده است
 • ته باشد، روزانه مبلغ 1250 ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره1: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و اموراجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر براي گروه يك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت صورت مي گيرد. تبصره 2: به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال 1386، ميزان مقرر در اين بند (يا تبصره يك آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت. 3. براي تأمين كالاهاي موضوع بن كارگري در سال 1387 بابت
 • ل كليه كارگران از ابتداي سال 1387 روزانه 5 درصد (نسبت به آخرين مزد شغل آنان در سال 1386) به اضافه روزانه 9150 ريال اضافه مي شود به عبارت ديگر:              مزد شغل روزانه در سال 1387= 9150+ (05/1 Í آخرين مزد شغل روزانه در سال 86)   به ساير عناصري كه بر طبق دستورالعمل اجرايي طرح هاي طبقه بندي يا عرف و رويه كارگاه جزء مزد تلقي شده و تا پايان سال 86 برقرار گرديده اند (علاوه بر افزايشي كه بر روي مزد شغل ها ايجاد مي شود) بايستي از اول سال 87 معادل 5 درصد اضافه شود. از قبيل مزد رتبه، مزاياي
 • ق پست، مزاياي سختي كار، مزاياي ماندگاري و غيره (براي كارگاه هايي كه داراي چنين مزايايي طبق طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند)، در سال 87 تابع ضريب ريالي جديد براي سال مذكور است.   ب: نحوه اجراي تبصره 1 بند 2 بخشنامه راجع به نرخ پايه سنوات در سال 1387 جدول مزد سنوات در گروه هاي بيست گانه در سال 1387 به شرح ذيل است كه در اجراي تبصره يك بند 2 بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 در مورد كارگراني كه از 1/1/87 به بعد داراي يكسال سابقه خدمت باشند و يايكسال ازآخرين ترفيع آنان سپري شده باشد متناسب با گروه
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش‌ 50 : شواهد حسابرسي‌ ‏
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره انواع شواهد حسابرسي، كميت وكيفيت شواهد حسابرسي و روشهاي كسب اين‌گونه شواهد در حسابرسي صورتهاي مالي است.
 • د و ارزشيابي را فراهم كند، اما لزوما اين شواهد در مورد مناسب بودن انقطاع زماني در پايان دوره، جوابگو نخواهد بود. از سوي ديگر، حسابرس اغلب شواهدي را از منابع مختلف و يا با ماهيتهاي متفاوت درباره يك ادعا كسب مي كند. براي مثال، حسابرس ممكن است با تحليل جدول سني حسابهاي دريافتني و پيگيري وصول آنها در دوره مالي بعد، شواهدي را درباره تعيين ميزان ذخيره مطالبات مشكوك الوصول كسب كند. افزون بر اين، كسب شواهد حسابرسي مرتبط با يك ادعاي خاص، مثلا وجود عيني موجودي مواد و كالا، نمي تواند جايگزين كسب شواهد حساب
 • . مسئوليت ارائه مطلوب صورتهاي مالي با مديريت است. مديريت براي ارائه مطلوب صورتهاي مالي از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري (يا ديگر مباني جامع حسابداري) به طور ضمني يا به روشني ادعاهايي را درباره شناسايي، اندازه گيري، ارائه و افشاي عناصر مختلف صورتهاي مالي و موارد افشاي مربوط ابراز مي كند. 16 .حسابرس بايد از ادعاهاي مديريت در ارتباط با گروههاي معاملات، مانده حسابها و ارائه و افشا با چنان جزئياتي استفاده كند كه مبنايي براي ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت و طراحي و اجراي روشهاي ح
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش‌ 52 : روشهـاي‌ تحليلـي‌‏
هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ كاربرد روشهاي‌ تحليلي‌ در جريان‌ حسابرسي‌ است‌.
مقالات/ اظهارنامه الكترونيكي «ابتكاري جديد يا چالشي مضاعف
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در آستانه تيرماه (موعد تسليم اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي) از تمهيدات جديد اين سازمان به ويژه اظهارنامه‌هاي الكترونيكي خبر داده و اجراي طرح «اظهارنامه الكترونيكي» را ابتكاري جديد عنوان كرده است
 • ودن براي موديان مالياتي، به سبب غيرمعمول بودن روش درج اعداد نه تنها احتمال بروز اشتباه در ورود اعداد و ارقام را افزايش داده، بلكه وارد كردن اعداد ساده رياضي در اظهارنامه كاغذي جديد مستلزم دقت، توجه و تمركز بالايي از جانب موديان خواهد بود. 6 -2- در جدول شماره 16 ضميمه اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زيان الكترونيكي و نوع كاغذي آن براي زمين نيز هزينه استهلاك و حساب استهلاك انباشته منظور شده، در حالي كه طبق استانداردهاي حسابداري، زمين در حالت كلي به دليل دارا بودن عمر نا محدود (به جز موارد خاص
 • منظور شده، در حالي كه طبق استانداردهاي حسابداري، زمين در حالت كلي به دليل دارا بودن عمر نا محدود (به جز موارد خاص و نادر مانند زمين هاي معادن يا زمين هاي دفن زباله كه داراي عمر محدود اقتصادي هستند) مستهلك نمي شود، بنابراين با توجه به اينكه در طراحي جدول دارايي هاي ثابت اظهارنامه مالياتي توسط سازمان، دارايي هاي ثابت در حالت عام مد نظر است و نه دارايي هاي ثابت در حالت خاص، بنابراين به نظر مي رسد پيش بيني هزينه استهلاك براي زمين با توجه به استهلاك ناپذير بودن آن در حالت كلي، مناسب نباشد. 7 -2- د
 • ضميمه اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زيان الكترونيكي و نوع كاغذي آن، مطابق با عرف حسابداري ابتدا اعداد و ارقام ابتداي دوره حساب هاي مربوطه درج شده و سپس افزايش يا كاهش در طي دوره و در نهايت مانده پايان دوره حساب در جداول مزبور درج مي شود؛ اما در جدول شماره 8 بر خلاف رويه معمول حسابداري، ابتدا افزايش حساب طي دوره در جدول درج شده و سپس مانده اول دوره، كاهش طي دوره و در نهايت مانده حساب در پايان دوره قيد شده كه علاوه بر نامانوس بودن ترتيب درج اعداد، احتمال بروز اشتباه و خطاي سهوي در درج اعداد
 • طبقه بندي اطلاعاتحسابداري اسلامي, بهاي تاريخي, بهاي جاري, اسلام, قرآن وشريعت اسلامي, استانداردهاي حسابداري اسلامي, بانكداري اسلامي, گزارشگري مالي اسلامي, سوسياليسم, سوسياليت تخيلي, كلاسيك, نئو كلاسيك, ماركس, ماركسيسم, مارزيناليسم, فيلسوف سياسي, نظريه سوسياليسم, عدالت وبرابري, جنگ طبقاتي, مانيفست كمونيسم, سرمايه داري, تضاد ذاتي, پرولتاريا, حكومت سوسياليستي, مكاتب اقتصادي, مزينه سرمايه واحد تجاري, ريسك سيستماتيك وغير سيستماتيك, ميانگين موزون هزينه سرمايه, هزينه سرمايه, ساختار سرمايه, اهرم مالي وعملياتي , حسابرسي داخلي, كارايي واثر بخشي, گزارش حسابرسي داخلي, فاينانس خودگردان, تامين منابع مالي, فاينانس, پروژه, اقتصاد نوظهور, تاريخچه حسابداري, تاريخچه حسابداري, بخشنامه حداقل حقوق, قانون كار, حداقل حقوق, مفهوم شواهد حسابرسي, شواهد حسابرسي, نظر حرفه اي, اسناد ومدارك مالي وغير مالي, صورتهاي مالي, كفايت وكميت شواهد, ادعاهاي مديريت, تاييديه مديران, قضاوت حسابرسي, گروه معاملات ومانده حسابها, وقوع وكامل بودن, انقطاع زماني وطبقه بندي, ارزشيابي وتخصيص, حقوق مالكانه وتعهدات, كشف اشتباه وتقلب وتحريف با اهميت, روشهـاي‌ تحليلـي‌‏, تجزيه‌ و تحليل‌ نسبتها, روندهاي‌ عمده‌, پي‌جويي‌ نوسانات‌, روابط‌ مالي‌ و غير مالي‌, اطلاعات‌ مقايسه‌اي‌ دوره‌هاي‌ قبل‌, نتايج‌ مورد انتظار واحد مورد رسيدگي‌, بودجه‌ها, پيش‌بيني‌ها, براوردهاي‌ حسابرس, براورد مصرف‌ مواد اوليه, اطلاعات‌ مشابه‌صنعت, مقايسه‌ نسبتهاي‌ مالي‌, شاخص‌ صنعت, روابط‌ بين‌ اطلاعات‌ مالي‌ و اطلاعات‌ غيرمالي, ازمون محتوي وكنترل, قضاوت حسابرس, خطر عدم كشف, اظهارنامه الكترونيكي , صورتهاي مالي مصوب, اظهارنامه قديم وجديد, متولي تشخيص ماليات, صورت مالي نمونه, ماليات پرداختي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .