جستجو در پورتال

مقالات/ نكات كليدي درباره قرارداد رهن و اجاره چيست؟
قرارداد اجاره هميشه به خوبي و خوشي به پايان نمي‌رسد و گاهي پايان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل اين اختلافات معمولا مدتي وقت دو طرف را مي‌گيرد؛ اما با قواعدي كه در قانون پيش‌بيني شده است از قبل مي‌توان اجمالا دريافت كه حق با كدام طرف است.
 • را بگيرد. بهترين كار نوشتن اظهار‌نامه‌اي توسط مستاجر است كه طي آن مقرر شود در قبال تخليه ملك، مستاجر پولي را كه به عنوان رهن نزد مالك قرار داده است، به بنگاه يا به حساب مستاجر واريز كند؛ در اين صورت موجر نمي‌تواند مدعي هيچ چيز باشد. خسارتي كه به مستاجر وارد مي‌شود نيز از طريق اين اظهارنامه قابل مطالبه است. اين اظهارنامه يكي از مستندات دعوايي است كه در صلاحيت دادگاه حقوقي قرار دارد و طي آن توسط مستاجر درخواست مطالبه پول رهن از دادگاه مي‌شود. از لحاظ قانوني وقتي قراردا
 • zwnj;تواند پس از اتمام مدت اجاره‌نامه از طريق مراجعه به دادگاه و تنظيم دادخواست دريافت كند. بر اساس ماده ۴۹۴ قانون مدني، بعد از اتمام عقد قرارداد اجاره مستاجر مكلف به تخليه ملك بوده و از طريق تقديم دادخواست، دادگاه حكم صادر مي‌كند. خسارت تاخير در بازگرداندن مبلغ رهن دريافت خسارت وارد شده به مستاجر توسط موجر به دليل تاخير در بازگرداندن مبلغ رهن شرايطي دارد كه در ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني مورد اشاره قرار گرفته است؛ بر اين اساس، تشخيص ميزان خسارت وارده از طريق موجر به مستاجر
 • تاخير در بازگرداندن مبلغ رهن دريافت خسارت وارد شده به مستاجر توسط موجر به دليل تاخير در بازگرداندن مبلغ رهن شرايطي دارد كه در ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني مورد اشاره قرار گرفته است؛ بر اين اساس، تشخيص ميزان خسارت وارده از طريق موجر به مستاجر طبق شاخص بانك مركزي است و نه از طريق تشخيص كارشناس. اولا طلبكار بايد استحقاق دريافت خسارت را داشته باشد و بايد به صورت كتبي و از طريق تقديم اظهارنامه يا نامه به هر طريقي مطالبه كند. زماني كه مستاجر طلب خسارت مي‌كند، اگر موجر تمكن مالي نداشته ب
اخبار/ روش دقيق محاسبه مهريه به نرخ روز
در نامه‌اي كه معاون اقتصادي رئيس كل بانك مركزي براي مدير حوزه رياست قوه قضاييه فرستاده، جدول شاخص سالانه جهت محاسبه مهريه وجه رايج ممكلت درج شده تا به اين وسيله تعيين تكليف كرده و براي دستگاه‌هاي زيرمجموعه قوه قضائيه نيز ارسال و اجرايي شود.
 • در نامه‌اي كه معاون اقتصادي رئيس كل بانك مركزي داد:روش دقيق محاسبه مهريه به نرخ روز روش دقيق محاسبه مهريه به نرخ روز در نامه اي كه معاون اقتصادي رئيس كل بانك مركزي براي مدير حوزه رياست قوه قضاييه فرستاده، جدول شاخص سالانه جهت محاسبه مهريه وجه رايج ممكلت درج شده تا به اين وسيله تعيين تكليف كرده و براي دستگاه هاي زيرمجموعه قوه قضائيه نيز ارسال و اجرايي شود. تعيين ميزان مهريه خانم ها به نرخ روز، از جمله مواردي بوده كه همواره مورد بحث و اختلاف و گمان
 • ن مدني مصوب 13/ 2/ 1377 مكلف شده است شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را به طور سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه وجه رايج، حداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و نيز بر اساس مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخير تأديه چك و همچنين ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضايي و دادگاه ها مي باشد، لذا به پيوست دو برگ جدول (يك جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه مهريه وجه رايج و يك جدول شامل
 • أخير تأديه چك و همچنين ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضايي و دادگاه ها مي باشد، لذا به پيوست دو برگ جدول (يك جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه مهريه وجه رايج و يك جدول شامل اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخير تأديه) مربوط به سال 1388 و سال هاي قبل جهت ملاحظه و ارايه به دستگاه هاي تابعه ارسال مي گردد. معاون اقتصادي رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حسين قضاوي نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج كشور بر اساس ماد
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي
به گزارش فارس به نقل از بانك مركزي ، در بخشنامه‌ جديد بانك مركزي به مديران عامل كليه بانكهاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسه اعتباري توسعه آمده است: در راستاي اجراي تبصره يك ذيل ماده 23 "آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)" موضوع تصويب نامه شماره 153965/ت 41489هـ مورخ 3/8/1388 هيئت وزيران و تبصره ذيل بند (7-2) از ماده (2) «دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري » مصوب شوراي پول و اعتبار و با هدف ارتقاء هر چه بيشتر شفافيت صورت هاي مالي؛ دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي» در يك هزار و يك صد و سي و هشتمين جلسه مورخ 16/12/1390 شوراي پول و اعتبار مصوب شده است.
 • وراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.  دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري  جزئيات دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري در راستاي همين بخشنامه به شرح ذيل است: مؤسسه اعتباري موظف است به منظور جبران زيان يا خسارت احتمالي ناشي از عدم ايفاي تعهدات مشتريان در رابطه با تسهيلات اعطايي آنان نسبت به احتساب ذخيره عمومي و اختصاصي در چارچوب دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري، به شرح زير اقدام نمايد.  ماده 1 - ذخيره عمومي ذخيره عمومي مطالبات
 • دارايي هاي مؤسسات اعتباري، به شرح زير اقدام نمايد.  ماده 1 - ذخيره عمومي ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول بايد متناسب با مطالبات مذكور و حداقل به ميزان 1.5 درصد كل تسهيلات اعطايي مؤسسات اعتباري براساس تعاريف مندرج در بند ( 1-١) دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري (شامل معاملات قديم، جاري، سررسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول) در پايان هر سال مالي يا در مقاطع تهيه صورتهاي مالي محاسبه و در حسابهاي مربوط لحاظ گردد.  ماده 2 - ذخيره اختصاصي  2-1 - ميزان ذخيره اختصاصي
 • ق، توسط كارشناس واجد صلاحيت منتخب هيأت مديره مؤسسه اعتباري، اعم از داخل يا خارج آن مؤسسه، انجام مي گردد. ارزيابي مذكور تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به اينكه در پايان سال يا مقاطعي كه تهيه صورت هاي مالي مؤسسه اعتباري مورد نظر است بر اساس تغيير شاخصهاي مربوط طبق اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مورد تعديل قرار گيرد.   2-3 - مؤسسه اعتباري موظف است، مانده تسهيلات اعطايي را كه بر طبق اين دستورالعمل، پس از احتساب ارزش وثايق با اعمال ضرايب مذكور در بندهاي 1-2-2 الي 6-2-2 براي آنها
مقالات/ خسارت تاخير تاديه چيست؟
در پايان رسيدگي به برخي از شكايت‌ها، بخشي از حكم اين است كه يك طرف بايد خسارتي را كه به ديگري وارد كرده است، جبران كند، اما كم نيستند مواردي كه فرد محكوم به پرداخت خسارت زير بار نمي‌رود و دير اقدام به پرداخت آن مي‌كند. قانونگذار در اين مورد براي جلوگيري از بروز مشكل و خسارت بيشتر زيان‌ديده، «خسارت تاخير تاديه» را مطرح كرده است. يك مدرس دانشگاه و حقوقدان بيشتر در اين باره توضيح مي‌دهد.
 • خسارت تاخير تاديه چيست؟ منبع: روزنامه حمايت تاريخ انتشار: 1392-09-19 نويسنده: مترجم: چكيده: در پايان رسيدگي به برخي از شكايت‌ها، بخشي از حكم اين است كه يك طرف بايد خسارتي را كه به ديگري وارد كرده است، جبران كند، اما كم نيستند مواردي كه فرد محكوم به پرداخت خسارت زير بار نمي‌رود و دير اقدام به
 • اين است كه يك طرف بايد خسارتي را كه به ديگري وارد كرده است، جبران كند، اما كم نيستند مواردي كه فرد محكوم به پرداخت خسارت زير بار نمي‌رود و دير اقدام به پرداخت آن مي‌كند. قانونگذار در اين مورد براي جلوگيري از بروز مشكل و خسارت بيشتر زيان‌ديده، «خسارت تاخير تاديه» را مطرح كرده است. يك مدرس دانشگاه و حقوقدان بيشتر در اين باره توضيح مي‌دهد. خسارت تاخير تاديه چيست؟ «يوسف خمسه
 • خسارت تاخير تاديه چيست؟ «يوسف خمسه» مدرس دانشگاه و كارشناس امور ثبتي در اين باره به «حمايت» مي‌گويد: «خسارت تاخير تاديه»، از گزاره‌هايي است كه در فرآيند حقوقي كشور چه از لحاظ ماهيت و مشروعيت و چه از لحاظ نحوه مطالبه آن، تغييرات مهمي را در دوره‌هاي مختلف قانونگذاري به خود ديده است. سير تاريخي جبران خسارت به گفته وي، قبل از انقلاب مستند به چ
اخبار/ پيش‌نويس لايحه قانون جديد چك
 • ند مدت باشد، بانك محال عليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حساب هاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند. تبصره3: هرگاه صادركننده چك بلامحل كه براي بار نخست مبادرت به صدور اين چك نموده است، مبلغ چك و نيز در صورت مطالبه، خسارت تاخير تاديه را از تاريخ صدور گواهي موضوع ماده 3 اين قانون، پرداخت و يا رضايت دارنده را تحصيل كند، محل كافي براي پرداخت در اختيار بانك محال عليه قرار دهد يا لاشه چك را ارائه كند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وي، منتفي و بلااثر مي شو
 • وع ماده فوق به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور تهيه شده و به تصويب هيات دولت مي رسد. ماده 20. تمام چك هاي صادر شده عهده بانك هايي كه طبق قوانين در داخل كشور داير شده و مي شوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات اين قانون است. ماده 21. پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدي آن ملغي است.
 • 1. پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدي آن ملغي است. ماده 22. اين قانون شش ماه پس از تصويب لازم الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع مربوط با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند مقدمات اجراي آن را از قبيل تهيه آيين نامه اجرايي، تمركز اطلاعات راجع به حساب هاي جاري موجود، تهيه و تنظيم متن چك هاي طرح جديد و طراحي شبكه الكترونيكي چك فراهم كنند. http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.as
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ‌قانون صدور چك سال 1355
‌قانون صدور چك ‌مصوب 2535.4.16 توسط مجلس شوراي ملي
 • في تعقيب صادر خواهد كرد. ‌صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند. ‌هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير‌خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف مي‌شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در‌حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. ‌ماده 12 - در موارد زير صادركننده چك
 • ده 18 - در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجراييه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي‌شود به علاوه امضاء‌كننده‌چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده‌بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود. ‌ماده 19 - مسئوليت مدني پشت‌نويسان چك طبق
 • مايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده‌بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود. ‌ماده 19 - مسئوليت مدني پشت‌نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است. ‌ماده 20 - بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه ظرف سه سال بيش از يك بار چك بي‌محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور‌كيفرخواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايد. ‌هر بانكي به تكليف فوق عمل ننمايد به مجازات انتظامي مقر
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون اصلاح ذيل تبصره (1) ماده (14) قانون صدور چك و الحاق يك تبصره به آن (سال 1376)
قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376-10-14
 • مي‌تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتي كه دارنده چك جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد. ماده ۳: (اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام
 • تبصره: هرگاه بعد از شكايت كيفري، شاكي چك را به ديگري انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد. ماده ۱۲ (اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متم وجه چك و خسارت تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارت مذكور (از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري با اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي صادر خواهد كرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري م
 • في صادر خواهد كرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه دادگاه نسبت به ساير خسارت مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند. هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف مي‌شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حك خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. تبصره (الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) ميزان خسارات و نحوه احتسا
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم
 • ي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم  ؟ با سلام شما مي توانيد به فرمول و شاخص خسارت تاخير تاديه بانك مركزي كه در سايت آن اداره موجود است استناد نمائيد ./ موفق باشيد-سيدعلي شاه صاحبي وكيل پايه يك دادگستري
اخبار/ دردسرهاي دادن يك ضمانت بانكي
حتماً تا حالا براي شما هم پيش آمده كه ضامن يكي از اقوام، همكاران و يا دوستان خود براي دريافت وام يا همان تسهيلات بانكي شده ايد. اسمش را اعتماد، رودربايستي، خدمت به ديگران يا هر چيز ديگري كه بخواهيد مي توانيد بگذاريد. اما همه چيز به اينجا ختم نمي شود.
 • اش را پرداخت نكرد به ضامن اطلاع دهند مي توان اين اشكال را به بانك گرفت. اصولا براي جلوگيري از مشكلات بانكي و حقوقي طلبكار موظف است كه به ضامن اطلاع دهد كه وام گيرنده بدهي خود را پرداخت نكرده است و از همان زماني كه به ضامن اطلاع داده مي شود، «خسارت تاخير تاديه» در نظر گرفته مي شود و در واقع بايد گفت دير اعلام كردن و به موقع اطلاع ندادن به ضامن از سوي بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري به اين دليل است كه مي خواهند از افراد «خسارت تاخير تاديه» دريافت كنند. در واقع نبايد تعدا
 • اين دليل است كه مي خواهند از افراد «خسارت تاخير تاديه» دريافت كنند. در واقع نبايد تعداد اقساط معوقه بيشتر از سه قسط شود لذا اگر وام گيرنده به پرداخت بدهي خود اعتنا نكرد، بايد به صورت مكتوب به ضامن اطلاع داد تا خود پيگير اين مساله شود. تاخير در اطلاع ضامن چرا؟! برخي از ضامن ها كه بدون اطلاع قبلي حكم قضايي از سوي بانك ها دريافت كرده اند به موقع مطلع نشدن از معوقات اقساط وام گيرنده را نوعي سوءاستفاده بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مي دانند، آيا به واقع اين اقدام بانك ها نوعي سوءاست
 • مطرح مي شود كه برخي از حقوقدانان، دير اعلام كردن معوقات به ضامن را فقط توجيه بانك ها مي داند و مي گويد: در واقع ديراعلام كردن معوقات به ضامن از سوي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري به اين دليل است كه مي خواهند از وام گيرنده يا ضامن «خسارت تاخير تاديه» بگيرند و در واقع اين حركت از سوي بانك ها نوعي سوءاستفاده محسوب مي شود. آنان اظهار مي دارند: «از نظر شرعي مراجع تقليد اعلام كرده اند «خسارت تاخير تاديه» مازاد بر 4 درصد حرام است. برخي از حقوقدانان يادآور مي شوند: متاسف
اخبار/ نگاه 30 شخصيت به مسكن
«مهم‌ترين واقعه سال 88» و «تصويرسازي واقعي سال89» در بازار مسكن پيش‌روي شماست
 • م واقعي مسكن مهر؛ سال آينده علي نيكزاد «بخش مسكن در سال 88 با سه رويداد مهم و به يادماندني روبه رو شد كه به نظرم هر سه رويداد بازتاب اقدامات جدي دولت و پيگيري هاي مسوولان بود.رويداد اول قرار گرفتن طرح مسكن مهر در مدار توليد و ساخت وساز بود: طبق آمارهايي كه كميته پيگيري وزارت مسكن ماهانه از حجم پيشرفت پروژه هاي 99 ساله در 30 استان كشور تهيه مي كند، در 6 ماه دوم سال 88، شاخص هاي مربوط به ساخت وساز در اين طرح ملي رشد چشمگير داشت. آخرين آماري كه دو روز پيش به دست من رسيد، نشان مي دهد پي ريز
 • عملكردي و هم در زمينه سياست گذاري بوده است. در زمينه عملكردي، تخليه كامل حباب قيمتي كه در سال 1385 و 1386 ايجاد شده بود از جمله مهم ترين اتفاقات به شمار مي رود. به گونه اي كه براي اولين بار شاهد كاهش بيش از 30 درصدي قيمت مسكن بوديم. در طول سال 1388 شاخص قيمت مسكن مجددا با شاخص تورم منطبق شد در همين ارتباط تداوم ركود ساخت وساز كه از نيمه دوم سال 1387 آغاز شده بود نيز قابل ذكر است و به تناسب كاهش قيمت مسكن، كاهش تقاضا براي صدور پروانه ساخت به وقوع پيوسته است البته در دو ماه پاياني سال براساس اطلا
 • س، خيابان راديو دريا، 75 مترمربع، مستاجر رييس كانون سراسري انبوه سازان: مسكن مهر اهميت پيدا كرد ايرج رهبر «طرح مسكن مهر در سال جاري شدت بخشيده شد و اهميت بيشتري براي دولت پيدا كرد. از سوي ديگر منابع مالي اين طرح تامين اعتبار شد و متولي بانكي پيدا كرد، طوري كه بانك مسكن مسوول پرداخت تسهيلات شد.» محل سكونت: خيابان شريعتي، روبه روي ميرداماد، كوچه قبا، مالك عضو شوراي شهر تهران: رهگيري بازار را به كنترل درآورد رسول خادم رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران معتقد ا
 • طبقه بندي اطلاعاتنكات كليدي درباره قرارداد رهن و اجاره چيست؟, روش دقيق محاسبه مهريه به نرخ روز, محاسبه مهريه, به نرخ روز, محاسبه مهريه به نرخ روز, شاخص سالانه, مهريه, دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي, خسارت تاخير تاديه چيست؟, پيش‌نويس لايحه قانون جديد چك, صدور چك‌هاي بي‌محل, جنبه كيفري صدور چك بلامحل, افتتاح و انسداد حساب جاري, اصالت چك و صحت امضا و اعتبار صادركننده, دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي, ظهر چك, چك, چك تأييد شده, چك عادي, چك تضمين شده, چك مسافرتي, قانون چك, چك تضميني, چك تأمين اعتبار, چك مشروط, قانون صدور چك, چك, چك تأييد شده, چك عادي, چك تضمين شده, چك مسافرتي, قانون چك, چك تضميني, چك تأمين اعتبار, چك مشروط, قانون صدور چك, دردسرهاي دادن يك ضمانت بانكي , مسكن, شخصيت به مسكن, مسكن مهر, قيمت مسكن , كد رهگيري, زمين‌هاي 99 ساله, پروانه‌هاي ساختماني, بازار مسكن, طرح جامع و تفصيلي, خط اعتباري مسكن, تسهيلات بانكي ساخت‌وساز, مسكن در سال 89


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .