جستجو در پورتال

مقالات/ تهيه و طراحي سيستم اطلاعات منابع انساني
از نيروي انساني به عنوان مهمترين منبع در سازمان و دركسب درآمد آن ياد مي‌شود. شناسايي و كاربرد نيروي انساني به‌عنوان مهمترين منبع - نه در قالب شعار- در وهله اول مستلزم آگاهي از ابعاد معرفتي ، مهارتي و نگرشي آن و در وهله دوم مستلزم اعتقاد و كاربرد اطلاعات و رفتار با برابر آن اطلاعات است.
 • آن در كمتراز يك سال قابل بازگشت است. -3 نياز سنجي: نيازسنجي به فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب اشاره مي كند. نياز سنجي فرايندي است علمي و پيچيده كه مستلزم كاربرد روشها و فنون خاص آن حوزه از علم از سوي كارشناسان موضوعي و كارشناسان آشنا با روش شناختي تحقيق است. در سازمانهاي بزرگ، لازم و ضروري است كه نيازسنجي در تمام سطوح سازماني انجام گيرد. ماهيت نياز در سطوح مختلف سازماني باوجود وجوه اشتراك داراي وجوه افتراق قابل توجهي نيز هست كه تنها با مكانيزم نيازسنجي جامع و برقراري سيستم بازخورد پويا و پايا
 • نگاه اول در يك نرم افزار قابل جمع نيستند.برخي از اين ويژگيها عبارتند از:1)گستردگي و وسعت حوزه هاي آن 2)يكپارچگي آن يعني داشتن جداول مشترك زياد و ارجاعات منطقي بين آنها 3)انعطاف پذيري آن 4)قابليت رعايت توالي عمليات و كنترل هاي داخلي 5) تهيه گزارشهاي مورد نياز تا هر سطح و به هر تعداد و با هر شكل. -5 سازماندهي مناسب:از نظر وزني تهيه يك نرم افزار مناسب و كارآمد درصد بزرگي از يك پروژه استقرار سيستم جامع به حساب نمي آيد. قسمت بزرگ مربوط به ساير فعاليتهايي است كه بايد انجام گيرد. توجه به اين نكته حائ
 • كندي و با ممارست ايجاد مي شود و با اندك خطايي از بين مي رود. خصوصاً آنكه معمولاً در دوره را ه اندازي ، راهبري موازي سيستم هاي قديم و جديد در دستور كار قرار دارد كه به طور طبيعي حجم كار كاربران را زياد و آنها را بي تاب و بي حوصله مي كند. مضافاً اينكه طراحي و اجراي سياست اطلاعات منابع انساني يك تغيير بوده و تغيير اساساً با مقاومت همراه است. بديهي است در اين شرايط ، در صورت بروز هرگونه خطا در سيستم ، متهم رديف اول نرم افزار جديد است و ممكن است بي دليل ماهها فعاليت سازنده براي اعتماد سازي نابود شود
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ خلاصه اي از مقالات حسابداري محيط زيست
خلاصه اي از مقالات حسابداري محيط زيست
 • هاي مداوم اهداف زيست محيطي را كمرنگ كرده است.   از نگاهي ديگر تا قبل از 1990 شركتهاي تجاري داراي مسوليت نسبت به سهامداران و ديگر گروههاي جامعه بودند از سال 1990 حسابداري مسوليت هاي اجتماعي بسمت حسابداري محيط زيست گرايش پيدا كرد و رويكرد تحقيقات در اين زمينه تحليلي تر وتمركز مباحث فلسفي به اين سو كشيده شد كه چه نوع اطلاعات زيست محيطي براي افشاي اطلاعات در صورتهاي مالي شركتها مناسب و ضروري است. در كشورهاي مختلف مقرراتي در ارتباط با حسابداري محيط زيست ايجاد شده از جمله دانمارك وهلند
 • سطح اول كه به استراتژي هم معروف است به طراحي اطلاعات به منظور تصميم گيري در  سطح استراتژيك توجه مي شود. در طراحي اطلاعات زيست محيطي در سطح استراتژيك بايد به نياز اشخاص برون سازماني توجه شود كه سهامداران بيشترين علاقه مندان به كسب اطلاعات در مورد خط مشي هاي شركت و نحوه عملكرد ان مي باشند. اين رويكرد را رويكرد سهامداران مي نامند. اين رويكرد مديريت را در استفاده از اطلاعات استراتژيك زيست محيطي و توجه به مسائل زيست محيطي مهمتر ياري مي رساند. 2-    در سطح دوم اطلاعات
 • ئل زيست محيطي مهمتر ياري مي رساند. 2-    در سطح دوم اطلاعات زيست محيطي جهت استفاده در كنترل عمليات شركت مورد استفاده قرار مي گيرد ولي چون مسائل زيست محيطي در حسابداري مسائل جديدي هستند بايد بدرستي شناخته شده وروشهاي جديدي جهت طراحي اطلاعات در اين زمينه تدوين شوند. در اين سطح اثار زيست محيطي صرفا درمورد بيان هزينه ها اهميت ندارند و بايد به اثار خارجي زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي واحد تجاري نيز توجه شود. 3-    اگر مسائل زيست محيطي بر درامدها وهزينه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اصول و مباني برنامه ريزي
در بحث وظايف مديريت از پنج وظيفه اصلي سخن به ميان آمده است : ۱) برنامه ريزي Planning ۲) سازماندهي Organizing ۳) به كار گماردن Staffing
 • كاري در امور برنامه ريزي ۴) ايجاد شرايط مناسب براي برنامه ريزي از سطوح بالاي سازمان ۵) شروع برنامه ريزي از سطوح بالاي سازمان و سازمان يافته باشد. ● محاسن برنامه ريزي برنامه ريزي در هر سازمان محاسن زيادي دارد كه مهمترين آنها به شرح ذيل است : ۱) تحقيق اهداف سازمان ۲) برنامه ريزي ، به ايجاد فرصت براي اجراي تصميمها كمك مي كند ۳) برنامه ريزي به اجراي منظم طرحها و تحقق اهداف سازمان كمك مي كند ۴) برنامه ريزي عامل تطبيق رشد سريع فن آوري محيط با سازمان ۵) برنامه ريزي موجب تسريع رشد اقتصادي در
 • بيانيه روشن از هدفهاي خود دارد تا بتواند آن را مبناي همه برنامه ريزي هاي خود قرار دهد و ميزان كارآيي تصميمات اتخاذ شده را براساس آن اندازه گيري كند. انجام برنامه بدون رعايت اهداف سازماني موجب پراكنده كاري مي شود. بنابراين هدف عبارت است از بيان نتايج مورد انتظار، شامل كار مشخص و قابل اندازه گيري در يك محدوده زماني خاص و با هزينه اي معين. عواملي كه در تعيين هدف بايد به آنها توجه شود عبارتند از: الف) نتيجه مورد انتظار قابل اندازه گيري باشد. ب) چگونگي انجام كار مشخص باشد. ج) محدوده زماني كه كار
 • به مديران حق انتخاب مي دهند ولي مقررات بايد بطور دقيق اجرا شوند و به اين ترتيب از آزادي عمل مدير مي كاهد. ▪ برنامه ها (طرحها) برنامه ها مجموعه هايي هستند از هدفها، خط مشي ها، روشها، و... براي اجراي يك كنش شناخته و معلوم. برنامه ها به گونه معمول با بودجه و اعتبار مالي پشتيباني مي شوند. گاهي اجراي يك برنامه مستلزم اجراي چند طرح كمكي ديگر است. علاوه بر اين تمام برنامه ها بايد بصورتي هماهنگ و زمانبندي شده و بر اساس اولويت و توالي منطقي به مورد اجرا گذاشته شوند. زيرا هر گونه شكست در اجراي هر يك از
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چالش هاي تدوين تئوري حسابداري
نكته حائز اهميت، تاكيد بر اهميت گردش آتي وجوه نقد و ارتباط اندازه گيري توان سودآوري با ايجاد گردش وجوه نقد در آينده است.
 • هميت گردش آتي وجوه نقد و ارتباط اندازه گيري توان سودآوري با ايجاد گردش وجوه نقد در آينده است. چالش هاي تدوين تئوري حسابداري همچنين اين كميته علاوه بر استفاده از نظرات اعضاي تشكيل دهنده آن و ادبيات تحقيقي حسابداري، از افرادي كه تهيه كنندگان و استفاده كنندگان گزارش هاي حسابداري بودند نيز نظر خواهي كرد. اين روش در تحقيقات حسابداري براي اولين بار بود كه مورد استفاده قرار مي گرفت. به دليل ارائه نظرات متنوع در مورد اهداف حسابداري، جمع بندي اين كار م
 • ه اين نتيجه منجر مي شود كه اين گزارش توانست، استفاده كنندگان گزارش هاي مالي را شناسايي و نياز اطلاعاتي آنان و ميزان اطلاعاتي كه بايستي تهيه كنندگان گزارشات مالي ارائه كنند را مشخص نمود. ولي در ارتباط با سوال مربوط به تعيين چارچوبي براي ارائه اطلاعات مورد نياز، نتوانست پاسخ مناسبي پيدا كند. بيانيه اي درباره تئوري حسابداري و پذيرش تئوري: بعد از تاسيس هيات استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) و قبل از انتشار اولين بيانيه اين هيات، انجمن حسابداري آمريكا (AAA)، بار ديگر تئوري حسابداري را پس ا
 • فرضيات اثبات نشده استناد جسته اند. همچنين در پاره اي از تحقيقات به تعميم دهي واقعيت ها پرداخته و يا به دنبال تدوين تئوري هاي منسجم و پيوسته براي روش هاي مطلوب حسابداري بوده اند. در كل هر دو گروه، موضوع واحدي را در مطالعاتشان مد نظر داشتند و آن طراحي گزارش هاي مالي بود كه بتواند اطلاعات مربوط را براي استفاده كنندگان فراهم آورد. در رويكرد سودمندي در تصميم گيري، تمركز بر استفاده كنندگان گزارش هاي مالي و تصميم ها و نيازمندي هاي اطلاعاتي و توان آنان براي تحليل و به كارگيري اطلاعات مي باشد.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ درجستجوي تئوري حسابداري مديريت
بحث و بررسي پيرامون تئوري حسابداري مديريت وضرورت ايجاد تئوري در ‏حسابداري مديريت در اين نوشتارمورد بررسي قرار مي گيرد و اعتقاد بر اين است كه تئوريها در زمينه اي كاربردي نظير حسابداري مديريت، بايد ‏تعبيرها و تفسيرهاي مفيدي را براي مديران، سازمانها و جامعه ارائه كنند.
مقالات/ برنامه تكنولوژي ما چقدر استراتژيك است
مديران اجرايي (CEO)، بايد تمام تلاش خود را به كار گيرند تا تغييراتي ساختاري در مباحث مرتبط با فناوري به وجود آورند و در نهايت، اطمينان يابند كه تسلط كاملي بر تهديدهاي فناوري محور دارند و همواره جلوتر از تهديد حركت مي‌كنند. اما چگونه؟ ‌اين مقاله را بخوانيد.
مقالات/ هدفمندسازي يارانه‌ها، فرصتي براي حسابداران
امروزه تمام جوامع به نقش پر رنگ حسابداران در اقتصاد واقف هستند. حسابداران ديگر دفترداران ساده‌اي نيستند كه تنها مسوول ثبت و ضبط اطلاعات و عمليات مالي شركت‌ها باشند، بلكه آنها وظايف سخت، مهم و در عين حال بسيار متنوع همچون اعتباربخشي به صورت‌هاي مالي، هدايت عمليات شركت‌ها، تخصيص منابع و تصميم‌گيري در مورد مسائل مهم شركت‌ها را برعهده دارند.
 • ليت‌هايي كه به ارزش موردنظر مشتري نمي‌افزايند، بايد حذف شوند؛ زيرا اين فعاليت‌ها منابع محدود و كمياب را بيهوده مصرف مي‌كنند. هزينه‌يابي بر مبناي هدف مي‌كوشد كه تمام زنجيره ارزش محصول (كه كليه فرآيند درون شركت از مرحله تحقيق و توسعه به عنوان نقطه آغازين تا خدمات پس از فروش به عنوان نقطه پاياني را شامل شود) را بر اساس نظرات مشتري و قبل از توليد محصول طراحي كنند. در هزينه‌يابي كايزن، تلاش‌ها در جايي متمركز مي‌شود كه اثربخش‌تر است و بر اساس نظرات م
 • ات مي‌شوند و اين كاهش سرعت باعث ايجاد و انباشت كالاي در جريان ساخت در فعاليت‌هايي مي‌شود كه هنوز به مرحله گلوگاه نرسيده‌اند. اين انباشت كالا باعث تحمل هزينه‌ها و افت كيفيت محصولات مي‌شود و يا ارزيابي متوازن به عنوان يك سيستم مديريت استراتژيك، سازمان را قادر مي‌سازد تا برنامه ريزي تجاري و مالي خود را با يكديگر هماهنگ كند، برنامه‌هايي كه موجب مصرف منابع مختلف مالي مي‌شوند. ارزيابي متوازن به شركت كمك مي‌كند كه آن در مرتبط كردن طرح‌ها و فعالي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ خود ارزيابي (efqm)
امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور درفرايند جهاني شدن وپيوستن به منظومه تجارت جهاني كه پيوستني كه چندان نيز ازروي اختيار نيست با چالشهاي بيشماري مواجه هستند
 • و برتري ، چگونه بايد عمل كنند. در اين راستا ، مطالعات متعددي در زمينه شناسايي و اشاعه عوامل كليدي موفقيت سازمانها به منظور بهبود عملكرد آنها صورت گرفت كه جوايز ملي كيفيت و مدلهاي سرآمدي كسب و كار دمينگ ، بالدريج و EFQM و سازماني حاصل اين مطالعات و تحقيقات است. اگر چه مدلهاي دمينگ ، بالدريج و EFQM معروف ترين مدلهاي سرآمدي كسب و كار هستند ولي مدلهاي خاص ديگري در كشورهاي ديگر توسعه داده شده كه از مدلهاي فوق الذكر الهام گرفته است. ● تاريخچه مدلهاي تعالي سازماني : در سال ۱۹۵۰ موسسه (JUSE) OF JA
 • يفيت و سرآمدي كانادا CANADIAN PUALITY AND BUSINESS EXCELLENCE AWARD در سال ۱۹۸۳ و پس از آن در سال ۱۹۸۷ جايزه ملي كيفيت مالكوم بالدريج در آمريكا از اولين گام هايي بودند كه براي بخشيدن ديد فراگير به مدل هايي كه براي ارزيابي در موسسات صنعتي و غير صنعتي مورد استفاده قرار مي گرفتند برداشته شد و اين مدلها در واقع پوشش دهنده تمامي اجزاي يك كسب و كار با در نظر گرفتن منافع تمامي ذينفعان بود . به دنبال مدل مالكوم بالدريج (MBNQA) MALCOLM BALDRIGE NATIONAL QUALITY AWARD در سال ۱۹۸۸ مدل تعالي سازماني EFQM
 • آموختن الفباي مديريت فراگير سازمان گريزي نيست. لزوم رقابت پذيرشدن بخش صنعت و معدن با رويكرد جهاني و توصيه هاي مشاركت ها و ادغام هاي صنعتي با جهان براي امكان دستيابي به بازار جهاني و ايجاد اعتبار جهاني براي اين بخش باعث شد كه در وزارت صنايع و معادن طراحي مدلي جهاني مورد توجه و اقدام قرار گيرد مدلهايي كه چندين سال بود جوامع صنعتي جهاني آنها را پذيرفته و دنبال كرده بودند. طي سالهاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ دو مدل اصلي مالكوم بالدريج و EFQM و تغييراتي كه احياناًُ برخي كشورهاي ديگر روي اين دو مدل صورت داده ب
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام وقت بخير.براي يك كار تحقيقاتي نياز به پيدا كردن تركيب پرتفو اعتباري بانك ها دارم.اگر اطلاعاتي راجع به اين كه اين پرتفو شامل چيست بهم بدين ممنون ميشم.يا كتابي يا مقاله اي كه كمكم كنه.اين كه اين تركيب شامل سهام،اوراق مشاركت واملاك يا چه چيزهايي هست. با تشكر
با سلام وقت بخير.براي يك كار تحقيقاتي نياز به پيدا كردن تركيب پرتفو اعتباري بانك ها دارم.اگر اطلاعاتي راجع به اين كه اين پرتفو شامل چيست بهم بدين ممنون ميشم.يا كتابي يا مقاله اي كه كمكم كنه.اين كه اين تركيب شامل سهام،اوراق مشاركت واملاك يا چه چيزهايي هست. با تشكر
 • پرسش و پاسخ با سلام وقت بخير.براي يك كار تحقيقاتي نياز به پيدا كردن تركيب پرتفو اعتباري بانك ها دارم.اگر اطلاعاتي راجع به اين كه اين پرتفو شامل چيست بهم بدين ممنون ميشم.يا كتابي يا مقاله اي كه كمكم كنه.اين كه اين تركيب شامل سهام،اوراق مشاركت واملاك يا چه چيزهايي هست. با تشكر  ؟
 • ه واحدهايي كه كمبود پس‌انداز دارند انتقال يابد. به عبارت دقيق‌تر، بازار سرمايه، كانالي است كه از طريق آن، سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران به شركت‌هاي توليدي و صنعتي انتقال يافته و چرخه‌هاي فعاليت آنها به حركت در خواهد آورد. در مورد نهادهاي موجود در بازار پول نيز اين مورد صادق است. بانك‌هاي تجاري و مؤسسات مالي و اعتباري از يك طرف وجوه را از مردم به عنوان سپرده مي‌گيرند و در قبال آن به آنها پاداش پولشان (بهره) مي‌دهند (پس‌اندازهاي افرادي كه مازاد وجوه دار
 • ت‌هاي مربوط به اعطاي تسهيلات مؤسسات مالي، بايستي محورهاي اصلي برنامه وام دهي، نحوه تخصيص تسهيلات اعتباري و نيز شيوه مديريت مجموعه تسهيلات اعطايي مورد توجه قرار گيرند. در اين مقاله مي‌خواهيم به «نحوه تخصيص تسهيلات» و يا «طراحي مدل تركيب بهينه تسهيلات و اعتبارات» در يكي از مؤسسات مالي و اعتباري بپردازيم تا بهتر بتوانيم پرتفوي اعتبارات مؤسسه را مديريت كرده و به سود بيشتري نايل گرديم. شايان ذكر است در صورتيكه مدلي جهت اين امر طراحي نشود و از آن استفاده نگردد و به
مقالات/ QFD چيست؟
در اين مقاله، خواهيم ديد كه مباحث مهم مطرح در حوزه QFD با توجه به گذشته آن چيستند. براي تحقيق در اين مورد، از روش پيمايشي با استفاده از ابزار بررسي اسناد و مدارك موجود استفاده كرده‌ايم
 • نويسنده: مترجم: چكيده: در اين مقاله، خواهيم ديد كه مباحث مهم مطرح در حوزه QFD با توجه به گذشته آن چيستند. براي تحقيق در اين مورد، از روش پيمايشي با استفاده از ابزار بررسي اسناد و مدارك موجود استفاده كرده‌ايم QFD چيست؟   در اين مقاله، خواهيم ديد كه مباحث مهم مطرح در حوزه QFD با توجه به گذشته آن چيستند. براي تحقيق در اين
 • حقيق در اين مورد، از روش پيمايشي با استفاده از ابزار بررسي اسناد و مدارك موجود استفاده كرده‌ايم QFD چيست؟   در اين مقاله، خواهيم ديد كه مباحث مهم مطرح در حوزه QFD با توجه به گذشته آن چيستند. براي تحقيق در اين مورد، از روش پيمايشي با استفاده از ابزار بررسي اسناد و مدارك موجود استفاده كرده‌ايم. كار جديد و جالب توجه در اين تحقيق، اين است كه با توجه به صعوبت انتخاب و تشخيص مقاله‌هاي معتبرتر، برخي مقاله‌ها براساس اينكه چقدر در جهان و يا توسط مجل
 • quo;ما در بحث كيفيت، به برخي اجزاي محصول يا فرايند بسيار توجه مي‌كنيم و درصدد آنيم كه بدانيم كيفيت در مورد آنها رعايت شده است يا خير. چرا اين نقاط و نكات مهم كيفيت را كه «نقاط تضمين كيفيتي» نام دارند، به عنوان نقاط كنترل و بازرسي در طراحي اوليه محصول و فرايند خود قرار ندهيم؟ در اين صورت، از ابتداي طراحي محصول در راستاي اولويت‌هاي خود گام برداشته‌ايم.» (Akao ص۱). اولين كتاب در اين مورد توسط «آكائو» و «ميزونو» نوشته شده است. اين دو دانشمند
 • طبقه بندي اطلاعاتسيستم اطلاعات منابع انساني, منابع انساني, نيروي انساني, اطلاعات منابع انساني, مديريت منابع انساني, سيستم اطلاعات حسابداري, خلاصه اي از مقالات حسابداري محيط زيست , وظايف مديريت, برنامه ريزي, سازماندهي, كار گماردن, كنترل وهماهنگي, حسابداري, اطلاعات, تئوري, تحقيق, گزارش, تحقيقات, تصميم, رفتار, مربوط, بازار, ابطال, سودمند, تئوري حسابداري, تئوري حسابداري مديريت, حسابداري مديريت, فعاليت, سربه سري, بهاي تمام شده, برنامه تكنولوژي ما چقدر استراتژيك است


28 رديف در 3 صفحه
   << بعدي  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .