جستجو در پورتال

اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
 • ياز دستگاهها از طريق مأموريت و انتقال كاركنان سازمان خدمات عمومي به دستگاه متقاضي قابل تأمين است. با موافقت سازمان مذكور بخشهاي تعاوني و خصوصي مي توانند با پرداخت اضافه كار يا بخشي از حقوق كاركنان سازمان از خدمات آنان در قالب قرارداد استفاده نمايند. استخدام در اين سازمان به هر نحو ممنوع است. آئين نامه اجرايي اين بند شامل چگونگي و مرجع تشخيص مصاديق نيروهاي مازاد و غيرضروري و چگونگي فعاليت و وظايف و اختيارات نيروهاي سازمان خدمات عمومي با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بند الحاقي2-
 • و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجرا فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن)، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي " جايگزين مي شود. ماده 55- دستگاههاي اجرائي موظفند درمورد واگذاري و اداره تصدي هاي قابل واگذاري از جمله تصديهاي موضوع ماده(9) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت مقررات فصل دوم قانون ياد شده اقدام نمايند. بند الحاقي- دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را با حفظ اختيارات قانوني به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام نمايد
 • مورد واگذاري، فقط براي يكبار سهام ترجيحي اعطاء مي گردد. دولت مجاز است به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم يا ساير اموال و دارايي ها را واگذار نمايد. پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام و بنگاهها و اموال و دارايي ها به صندوقهاي بازنشستگي و تعاوني ها و دستگاههاي اجرايي مذكور با رعايت تبصره(1) ماده(6) قانون اجرا سياستهاي كلي اصل(44) نيز مجاز است. دستگاه ها و ص
قوانين و مقررات/ متن كامل ماده واحده لايحه بودجه 1390 كل كشور
خبرگزاري فارس: بودجه سال 90 از نظر منابع بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال است.
 • سال 1337 مستثني مي‌باشند. 21 . سقف معافيت مالياتي موضوع مواد ( 84 ) و ( 85 ) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت ميليون ( 58.000.000 )ريال در سال تعيين مي‌شود. 22 . در كليه مواردي كه دستگاه‌ها از مجوزهاي استخدامي قانوني استفاده مي‌نمايند موظفند در چارچوب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد با اولويت از طريق تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي خود يا ساير دستگاه‌ها نسبت به جذب نيروي انساني با مدرك تحصيلي دانشگاهي و حداقل 5 سا
 • ‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد ( 70 %) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و س يدرصد ( 30 %) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمك‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده تأمين و پرداخت نمايد. 32. اجازه داده مي‌شود شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها عمليات تجهيز و نوسازي اراضي داراي آب كافي را از محل اعتبار رديف‌هاي (40152002) و (40152004) به نسبت حداكثر هشتاد و پنج درصد ( 85 %) سهم دولت و پا
 • د ( 85 %) سهم دولت و پانزده درصد ( 15 %) سهم بهره‌برداران به ترتيب و روش مندرج در بند فوق اجراء نمايد. 33 . در اجراي ماده( 6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور و ماده ( 17 ) آيين نامه اجرايي آن، وزارت امور اقتصادي و (%0/ دارايي(خزانه داري كل) مكلف است با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نيم درصد ( 5 كتابخانه‌هاي عمومي كشور از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد كل شهرداري‌ها (از جمله سهم عوارض شهرداري‌ها از
مقالات/ سرمايه‌داري دولتي
ظرف 15 سال گذشته، دفاتر مركزي شركت‌هاي بزرگ، چهره شهرهاي بزرگ جهان نوظهور را دگرگون ساخته‌اند.
 • ين كشور است؛ دولت آلمان نيز مالك ۳۲ درصد از شركت دويچه تلكام اين كشور است. اين اعداد را نيز مي‌توان اضافه كرد: در سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD)، شركت‌هاي دولتي داراي سرمايه ۲ هزار ميليارد دلاري هستند و ۶ ميليون كارمند را در استخدام خود دارند. نوع جديدي از سرمايه‌داري دولتي در سنگاپور آغاز شده است. لي كوان يو كه اين نوع جديد سرمايه‌داري دولتي را در اين كشور پايه‌ريزي كرد، براي بيش از ۳۰ سال نخست وزير سنگاپور بود و همچنين به طور خستگي‌ناپذيري از ايده
 • اي نظام جاري تهيه كرده است، مي‌گويد «آن را تا پنجاه سال ديگر رو نمي‌كند»). اما با اين همه سرمايه‌داري دولتي هم متحمل خدشه‌ها و نقايص ژرف وعميقي است. چنين دولتي چگونه مي‌تواند كمپاني‌هايي را كنترل كند كه خود اداره‌شان مي‌كند؟ چطور مي‌تواند از خرج بالاي خرج آوردن خود جلوگيري كند؟ چگونه مي‌تواند همواره نوآور ماند وقتي كه نوآوري مستلزم آزادي تجربه گري است؟ آقاي اشتاين فلد از ام.آي.تي (موسسه فن آوري ماساچوست) معتقد است سرمايه‌داران د
 • ت‌هاي مديره ضعيف و سامان زدوده‌اند و ماموريت كمپاني به ملغمه‌اي از امور تجاري و اجتماعي مي‌گرايد. مي‌توان مثال‌هاي فراواني از روال‌هاي مناسبي را كه سرمايه‌داري دولتي قادر به ايجادشان است پيش كشيد. صندوق مستقل دارايي‌هاي ملي سنگاپور، مدلي از مديريت درست و مناسب است. برزيل پيشتاز استفاده از دولت به منزله سهامدار اقليتي (داراي سهامي كمتر از پنجاه درصد) مي‌باشد. نروژ با موفقيت از صندوق مستقل دارايي‌هاي ملي و كمپاني نفتي دولتي خود در برابر مداخل
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
خبرگزاري فارس: جزئيات پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد كه بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌هاي متعددي در متن قانون فعلي مورد بازنگري قرار گرفته و يا بندهاي جديدي الحاق شده است.
 • ماده 16. متن ذيل جايگزين بند 14 ماده 91 گرديده و يك تبصره به شرخ زير به آن الحاق مي شود: 14 – درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان. " تبصره: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي نظامي و انتظامي و مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات مشمول تسليم فهرست موضوع ماده 86 قانون نمي باشند."   ماده 17. ماده 92 حذف مي شود. ماده 18. متن ذيل جايگزين ماده 95 مي شود: ماده 95 - صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك كافي را كه با رعايت استاندارد
 • يين‌نامه‌هايي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. پرداخت كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌دارد كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي پرداخت كنند. در غير اين صورت با دريافت كنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل ماليات و جرائم آن خواهند بود."   * نحوه تسليم اظهارنامه اشخاص حقيقي ماده 25. متن ذيل به عنوان مواد 129 و 129 مكرر الحاق مي گردد: "ماده 12
 • . متن ذيل جايگزين ماده 132 و تبصره هاي آن مي‌شود: ماده 132 - به منظور تشويق و افزايش سرمايه گذاري‌هاي اقتصادي، معادل صددرصد ( 100 %) سرمايه گذاري انجام شده اشخاص حقوقي غيردولتي در طرحهاي صنعتي و معدني با مجوز وزارتخانه ذيربط، كه صرف ايجاد دارايي ثابت توليدي (به استثناء زمين) مي‌گردد، از محل اعتبار جمعي - خرجي كه همه ساله در بودجه سنواتي پيش بيني مي‌شود با ماليات عملكرد اشخاص مذكور تهاتر مي‌گردد. تبصره 1. تخصيص اعتبار مالياتي فوق در هر سال مالي در مورد واحدهاي مستقر در
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • از منابع صندوق به آنها ممنوع است. تبصره3ـ صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استانها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد. 5 ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است. 6 ـ صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياستهاي پولي و ارزي مي‌باشد. آئين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون
 • شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بانكها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخي كمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شوراي پول و اعتبار مي‌باشند كه علاوه بر تأييد معاونت، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمين گردد. ماده93ـ دولت مجاز است با پيشنهاد مشترك معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي در قالب بودجه‌هاي سنواتي، بخشي از سود شركت بيمه ايران و بانكهايي را كه به موجب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهار
 • ان اجازه داده مي‌شود حداكثر تا پايان سال اول برنامه، نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد: الف ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومي غيردولتي است كه از محل حق عضويتهاي دريافتي از بانكها و ساير مؤسسات اعتباري اداره خواهد شد. ب ـ عضويت كليه بانكها و ساير مؤسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامي است. ج ـ ميزان حق عضويتها متناسب با گردش مالي بانكها و مؤسسات اعتباري مذكور بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي&zwnj
اخبار/ اين ۱۲ ايراني، ۳۲ ميليارد دلار ثروت دارند
هفته نامه "تجارت فردا" در گزارشي تعدادي از ثرونمندان ايراني را كه خارج از كشور فعاليت اقتصادي مي كنند و در جهان نيز مشهور هستند، معرفي كرده است.
 • ۵، ناظم به شركت اوراكل پيوست. او بيش از ۱۰ سال در اين شركت در كنار لري اليسون، مدير عامل شركت بر روي پروژه هاي استراتژيك كار مي كرد. تا زمان ترك اوراكل، تعداد كارمندان اين شركت از ۳۵۰ به حدود ۳۵۰ هزار رشد پيدا كرد. هنگامي كه ناظم در سال ۱۹۹۶ به استخدام ياهو درآمد، كمتر از يك سال از عمر اين شركت مي گذشت. با مديريت ناظم، ياهو به يك غول اينترنتي تبديل شد. ناظم با هدايت چندين طرح ابتكاري به سرعت رشد ياهو و تمايز آن از رقبايش كمك كرد. در طول اوج گيري ياهو، ناظم سكاندار تصاحب بيش از ۴۰ شركت بود.
مقالات/ به عنوان يك كارآفرين ،هنر فروش را ياد بگيريد
جوامع امروز، به‌ويژه اقتصادهاي در حال رشد، نياز شديدي به كارآفرينان توانمند احساس مي‌كنند. در بسياري از كشورها كارآفرينان موفق به‌عنوان قهرمانان ملي شناخته مي‌شوند.
 • مشهور ديگري وجود دارند كه اسم‌هاي معروفي را يدك مي‌كشند؟ چطور يك رئيس بانك را متقاعد مي‌كنيد تا صدها ميليون تومان براي ساختن يك هتل در ساحل فلان رودخانه به شما وام بدهد؟ چطور يك جوان پرتلاش و زيرك را مجاب مي‌كنيد به جاي اينكه به استخدام يك شركت بزرگ بين‌المللي در آيد، كارمندي شركت كوچك شما را با حقوق كمتر بپذيرد و دنبال كارهاي اجرايي شما بدود؟ و بالاخره، چطور فرد خسيسي را كه مي‌خواهد براي شام پيتزا بخرد، وامي‌داريد تا آگاهانه ۱۰۰۰ تومان براي خريد مقداري سبزي و
 • ه به توصيف لحظات سرنوشت‌ساز در مشاغل برخي از كارآفرينان موفق مي‌پردازد، تغيير شغل جيم از يك متخصص نوشابه‌سازي به يك فروشنده‌ي بزرگ اين‌طور آمده است: طولاني‌ترين پياده‌روي جيم در عمرش فاصله‌ي ۵۰ متري بود كه بين اداره‌اي كه در آن به‌عنوان مشاور نوشابه‌سازي به كار مشغول بود و نزديكترين نوشابه‌فروشي، جايي كه در آن فروشندگي نوشابه مشغول بود، طي مي‌شد. آن روز، گفتگوي او با عمويش و صحبت‌هاي رد و بدل شده بين آن دو باعث دگرگوني او شده
 • طبقه بندي اطلاعات
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .